Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Der gælder særlige regler for din ferie ved fx sygdom, barsel, fratrædelse og arbejdskonflikter

Reglerne om sygdom opstået i forbindelse med ferie er forskellige afhængig af, om du bliver syg, før ferien er begyndt, eller om du bliver syg, efter ferien er begyndt. Din ferie begynder på det tidspunkt, hvor du skulle have mødt på arbejdet den første feriedag, hvis du ikke holdt ferie.

Hvis du er syg, når din ferie begynder

Hvis du er blevet syg op til din ferie begynder, kan din arbejdsgiver ikke kræve, at du holder ferie. Du har ret til at udskyde din ferie til et andet tidspunkt i ferieåret.

Du skal huske at sygemelde dig efter de regler om sygemelding, der gælder for dit ansættelsesforhold. Det betyder normalt, at du skal sygemelde dig over for din arbejdsgiver ved arbejdstids begyndelse den første sygedag.

Holder virksomheden lukket, skal du sørge for at have dokumentation på, at du har forsøgt at kontakte din arbejdsgiver. Det kan fx ske ved en mail eller et brev til din arbejdsgiver.

Hvis du bliver syg, mens du holder ferie

Hvis du bliver syg, efter ferien er begyndt, har du under visse betingelser ret til erstatningsferie. Erstatningsferien har du ret til at holde på et senere tidspunkt i ferieåret.

Har du optjent 25 dages ferie og bliver syg under ferien, har du mod lægelig dokumentation ret til erstatningsferie efter 5 sygedage.

Eksempel:
Du har optjent 25 feriedage og holder 15 feriedage i juli måned. Under ferien bliver du syg efter 5 feriedage og er syg i 10 dage under ferien. De første 5 feriedage er karensdage. Du kan derfor få erstattet 5 feriedage.

Har du optjent mindre end 25 feriedage, har du ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt mindre antal karensdage. Det betyder, at 1/5 af din optjente ferie er karensdage.

Eksempel:
Du har optjent 15 feriedage og holder alle 15 feriedage i juli måned. Under ferien bliver du syg efter 5 feriedage og er syg i 10 dage under ferien. De første 3 feriedage er karensdage. Du kan derfor få erstattet 7 feriedage.

Du skal huske at sygemelde dig over for din arbejdsgiver efter de regler om sygemelding, der gælder på din arbejdsplads. Det vil normalt betyde, at du skal sygemelde dig over for din arbejdsgiver ved arbejdstids begyndelse den første sygedag.

Holder virksomheden lukket, skal du sørge for at have dokumentation på, at du har forsøgt at kontakte din arbejdsgiver. Det kan fx ske ved en mail eller et brev til din arbejdsgiver.

Vær opmærksom på, at du skal fremvise lægeerklæring eller anden lægelig dokumentation fx i form af en erklæring fra et sygehus. Dokumentationen skal gælde fra 1. sygedag og skal også omfatte karensperioden. Du skal selv betale for lægeerklæringen. Kravet om lægeerklæring gælder også, hvis du er på ferie i udlandet.

Når du bliver rask

Hvis du bliver rask i løbet af den periode, hvor du havde planlagt ferie, skal du melde dig rask. Du skal også meddele, om du vil holde resten af den ferie, som du oprindeligt havde planlagt. Gør du ikke det, skal du møde på arbejde, når du er blevet rask. Den ferie, du har ret til at få erstattet, har du ikke krav på at holde i forlængelse af din raskmelding.

Når du genoptager arbejdet, skal der fastsættes ny ferie efter de almindelige regler om fastsættelse af ferie. Det almindelige varsel på 3 måneder for hovedferien kan forkortes, sådan at arbejdsgiveren kan varsle ferien til afholdelse inden ferieperiodens udløb den 30. september. Arbejdsgiveren skal varsle ferien i umiddelbar forlængelse af din raskmelding.

Afholdelse af erstatningsferie eller udbetaling

Hvis du har ret til erstatningsferie på grund af sygdom, skal du som udgangspunkt holde ferien senere i samme ferieår, det vil sige inden den 1. maj. Hvis du på grund af sygdom ikke kan holde ferien inden ferieårets udløb, har du ret til at holde ferien i det næste ferieår.

Hvis du er syg enten op til ferieperiodens udløb den 30. september eller ferieårets udløb den 30. april, har du mulighed for at få feriepengene udbetalt.

Du kan endelig som alternativ til at få feriepengene udbetalt overføre ferien til næste ferieår. Det kræver dog, at du er omfattet af en overenskomst, som giver dig mulighed herfor.

Er du på barsels - eller adoptionsorlov, optjener du ferie, hvis du får hel eller delvis løn fra din arbejdsgiver. Under orloven kan du som udgangspunkt ikke holde ferie.

Optjener du ferie under din orlov?

Du optjener ret til betalt ferie i de perioder under din barsels- eller adoptionsorlov, hvor du får hel eller delvis løn fra din arbejdsgiver. Du optjener derfor ret til betalt ferie i de perioder, hvor du alene får indbetalt pension fra din arbejdsgiver, da pensionsindbetalingen betragtes som delvis løn.

Du optjener ret til betalt ferie, selvom din arbejdsgiver får din løn helt eller delvist refunderet af Udbetaling Danmark.

Du optjener derimod ikke ret til betalt ferie, hvis du alene får udbetalt barselsdagpenge enten af Udbetaling Danmark direkte eller igennem din arbejdsgiver.

Hvilken betaling har du ret til, når du holder den optjente ferie?

Når du afholder den ferie, som du har optjent under orloven, afhænger feriebetalingen af, om du holder ferie med løn, eller om du holder ferie med feriegodtgørelse. Feriebetalingen afhænger også af, om du i mellemtiden er fratrådt.

Hvis du på ferietidspunktet er ansat hos samme arbejdsgiver og har ret til løn under ferie, har du ret til din sædvanlige løn på ferietidspunktet. Hvis du i mellemtiden er fratrådt, skal din arbejdsgiver afregne feriegodtgørelse ved fratræden. Det betyder, at du har ret til 12,5 pct. af lønnen i det eller de optjeningsår, hvor du har været på barsel.

Hvis du har optjent ret til feriegodtgørelse, under din barsel- eller adoptionsorlov har du optjent ret til 12,5 pct. af lønnen i det eller de optjeningsår, hvor du har været på orlov.

Optjener du ferie, når du delvis har genoptaget arbejdet?

Har du delvis genoptaget arbejdet og er delvis på barselsorlov, optjener du ret til betalt ferie, hvis du får løn for alle dagene i måneden. Hvis du derimod holder barsel på hele dage uden ret til løn fra din arbejdsgiver, optjener du ikke ferie på disse dage. Du optjener således 0,07 dages betalt ferie per dags ansættelse med løn.

Eksempel:
Du har genoptaget arbejdet, men du er på barsel uden løn hver fredag. Hvis der i en måned er 31 dage med 5 fredage, optjener du derfor (31-5) 26 x 0,07 dages betalt ferie i måneden svarende til 1,82 dage.

Kan du holde ferie, mens du har orlov?

Afvikling af barsels- eller adoptionsorlov er en feriehindring. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke kan holde ferie, når du er på orlov. Begynder du din barsel, eller får du en graviditetsbetinget sygdom, mens du holder ferie, har du ret til at afbryde ferien og holde resten af ferien på et senere tidspunkt.

Hvis du under din barselsorlov har genoptaget arbejdet på en sådan måde, at du arbejder på hele dage, kan du holde øvrig ferie (op til 10 feriedage) på disse dage. Hovedferien (15 dage af din optjente ferie er hovedferie) kan du derimod ikke holde, da hovedferien skal holdes i sammenhæng.

Eksempel:
Du har genoptaget arbejdet på en sådan måde, at du arbejder på fuld tid mandag til onsdag. Torsdag og fredag afvikler du barsel. Du kan derfor holde øvrige feriedage mandag til onsdag.

Kan du få dine feriepenge udbetalt, hvis du ikke kan holde ferie under din orlov?

Hvis du er forhindret i at holde din hovedferie på grund af barsel eller adoption inden ferieperiodens udløb den 30. september, kan du få udbetalt dine feriepenge for hovedferien uden at holde ferien, svarende til 15 feriedage.

Hvis du er forhindret i at holde ferien på grund af barsel eller adoption op til ferieårets udløb den 30. april, kan du få udbetalt feriepengene for ferien.

Eksempel:
Du begynder din barsel den 15. juni og er på barsel indtil 1. april året efter. Du har alle 25 feriedage til gode. Du har mulighed for at få feriepengene for hovedferien udbetalt, men du kan ikke få feriepengene for de sidste 10 dage udbetalt, da du har mulighed for at holde 10 feriedage i april måned.

Kan du overføre din ferie, hvis du ikke kan holde ferie under din orlov?

Hvis du er forhindret i at holde din ferie på grund af barsel eller adoption inden ferieperiodens eller ferieårets udløb, kan du som alternativ til at få pengene udbetalt, overføre ferien fra ét ferieår til det følgende ferieår. Det er en betingelse, at du er omfattet af en overenskomst, som giver dig mulighed for at overføre ferie, når du har været forhindret i at holde ferien. Du skal samtidig indgå en skriftligt aftale herom med din arbejdsgiver senest 30. september efter ferieårets udløb.

Hvis du fratræder din stilling, skal din arbejdsgiver betale feriegodtgørelse for de feriedage, du ikke har afholdt, inden du fratræder. Feriegodtgørelsen udgør 12,5 pct. af din løn i optjeningsåret.

Har du overført ferie

Din ret til at holde mere end 25 dages ferie i et ferieår bortfalder, hvis du fratræder dit job, før du har holdt den overførte ferie. Derfor skal din arbejdsgiver udbetale feriepengene for dage udover 25 til dig, når du fratræder.

Holder du ferie lige efter, du er fratrådt

Hvis du fratræder et job, hvor du havde ferie med løn, og du holder ferie i perioden, efter du er fratrådt, og inden din arbejdsgiver skal indbetale feriegodtgørelse til FerieKonto, skal din arbejdsgiver udbetale feriepengene til denne ferie direkte til dig. De resterende feriepenge skal din arbejdsgiver indberette og indbetale til FerieKonto.

Det er en betingelse, at du har bedt om udbetalingen af feriegodtgørelsen på et tidspunkt, hvor det er muligt at imødekomme dit ønske uden væsentlig ulempe for din arbejdsgiver. Det vil som regel sige på et tidspunkt, hvor din arbejdsgiver kan få udbetalingen med i den sidste lønkørsel.

Eksempel
Din sidste arbejdsdag er 31. oktober 2016. Du holder ferie fra 7. november til 11. november 2016. Arbejdsgiver må udbetale 5 feriedage direkte til dig ved fratræden. Resterende feriepenge indberettes og indbetales til FerieKonto.

Afholdelse af ferie, hvis du bliver sagt op

Du skal som udgangspunkt ikke holde din hovedferie i opsigelsesperioden, hvis du er blevet sagt op, og dit opsigelsesvarsel er på tre måneder eller derunder. Heller ikke selvom hovedferien før opsigelsen er fastlagt til et bestemt tidspunkt. Hvis du og din arbejdsgiver er enige, kan du imidlertid godt holde hovedferien i en opsigelsesperiode, der er kortere end 3 måneder.

Din arbejdsgiver kan dog kræve, at du holder hovedferie, hvis arbejdsgiveren forlænger opsigelsesvarslet med antallet af feriedage. Det gælder også, selv om den samlede opsigelsesperiode er mindre end 3 måneder.

De øvrige feriedage er ikke beskyttet i en opsigelsesperiode. Det betyder bl.a., at din arbejdsgiver frit kan lægge øvrige feriedage i opsigelsesperioden, hvis arbejdsgiveren giver mindst en måneds varsel, og der er plads til at holde ferien, inden opsigelsesperioden udløber.

Afholdelse af ferie, hvis du bliver fritstillet

Hvis din arbejdsgiver fritstiller dig og dermed uigenkaldeligt giver afkald på din arbejdskraft, anses du for at have holdt ferie, hvis ferievarslet og feriedagene kan rummes inden for fritstillingsperioden. For at arbejdsgiveren kan anse ferien for holdt, er det som udgangspunkt en betingelse, at du har haft en arbejdsfri periode svarende til feriens længde efter udløbet af varslingsperioden.

Hvis du får nyt arbejde i fritstillingsperioden, kan din gamle arbejdsgiver kun anse din hovedferie og øvrig ferie for afholdt, hvis du holder ferie hos din nye arbejdsgiver. Der gælder dog to undtagelser til dette udgangspunkt: Hvis din arbejdsgiver ikke har adgang til at modregne i lønnen fra din nye arbejdsgiver, kan din arbejdsgiver fortsat anse din ferie for afholdt. Tilsvarende gælder, hvis din arbejdsgiver er gået konkurs.

Når du er fritstillet, er det ikke et krav, at din arbejdsgiver faktisk varsler ferien over for dig.

Eksempel 1
Du bliver sagt op og fritstillet den 31. maj til fratræden den 30. september. Der er plads til varslet for hovedferien på tre måneder samt til afholdelse af 15 feriedage i fritstillingsperioden. Øvrig ferie kan også anses for afholdt, da både varsel og feriedage kan placeres i fritstillingsperioden. Derfor anses al din ferie vedrørende dette ferieår for holdt i fritstillingsperioden.

Eksempel 2
Du bliver sagt op og fritstillet den 31. maj til fratræden 31. august. Der er ikke plads til varslet for hovedferien samt de 15 feriedage i fritstillingsperioden. Derimod er der plads til varslet for øvrige feriedage samt afholdelsen af dem. Derfor anses øvrig ferie vedrørende dette ferieår for holdt.

Du optjener ikke ferie, og du kan som udgangspunkt ikke holde ferie under en arbejdskonflikt.

Optjening af ferie under arbejdskonflikter

Du optjener som lønmodtager 2,08 dages betalt ferie for hver måned, du er ansat.

Du optjener imidlertid ikke feriedage og feriepenge, mens du deltager i en lovligt varslet arbejdskonflikt, eftersom du ikke modtager løn fra din arbejdsgiver.

Antallet af dage, hvor du er omfattet af i konflikten, skal derfor trækkes fra antallet af dage i ansættelsesperioden og ganges med 0,07.

Eksempel:
Du er omfattet af en lovlig strejke fra den 10. maj til 5. juni, hvorefter du genoptager arbejdet.
I maj måned optjener du herefter 9 x 0,07 = 0,63 dages betalt ferie.
I juni måned optjener du 25 x 0,07 = 1,75 dages betalt ferie.
I de øvrige måneder af året optjener du 2,08 x 10 = 20,8 dages betalt ferie
I alt har du optjent 23,18 dages betalt ferie.

Afholdelse af ferie under arbejdskonflikter

Du kan holde din ferie som planlagt, hvis din ferie begynder senest samtidig med, at en lovligt varslet arbejdskonflikt iværksættes. Din ferie afbrydes ikke, hvis konflikten begynder, mens du holder ferie.

Du kan derimod ikke påbegynde din ferie, hvis du deltager i en arbejdskonflikt på det tidspunkt, hvor din ferie skulle være begyndt. I den situation vil strejken eller lockouten være en feriehindring i ferielovens forstand.

Fastsættelse og varsling af erstatningsferie

Hvis du ikke kan begynde din planlagte ferie på grund af en arbejdskonflikt, skal din arbejdsgiver fastsætte en ny ferie, når konflikten er ophørt. Det kan arbejdsgiveren gøre med kun en måneds varsel for hovedferien og 14 dage for øvrig ferie.

Hvis hovedferien på grund af konflikten ikke uden væsentlig ulempe kan holdes inden ferieperiodens udløb, kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter forhandling med konfliktens parter tillade, at hovedferien holdes uden for ferieperioden. Evt. kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tillade, at din hovedferie opdeles i to sammenhængende perioder, hvoraf den ene periode skal udgøre mindst to uger.

Udbetaling af feriepenge ved arbejdskonflikt

Du kan få udbetalt dine feriepenge, selvom ferien ikke er holdt, hvis arbejdskonflikten forhindrer dig i at holde ferie inden ferieperiodens eller ferieårets udløb. Arbejdskonflikten skal dog være endeligt afsluttet, før udbetaling kan finde sted. I visse situationer kan du vælge at overføre ferien i stedet for at få pengene udbetalt.

Hvis du opholder dig i udlandet, skal du som udgangspunkt holde din ferie som normalt for at få udbetalt dine feriepenge.

Hvis du under dit ophold i udlandet er forhindret i at holde din ferie, fordi du er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af den danske ferielov, kan du under visse betingelser alligevel få udbetalt dine feriepenge.

Du kan få udbetalt alle dine feriepenge fra både det foregående og det indeværende optjeningsår, hvis du fratræder dit lønarbejde og framelder dig folkeregisteret i Danmark i forbindelse med, at du tager ophold i udlandet. Du skal være frameldt og ikke længere være omfattet af den danske ferielov. Du skal huske at søge om at få feriepengene udbetalt senest 6 måneder efter, at du fratræder dit lønarbejde og framelder dig folkeregistret. Ellers mister du retten til at få dine feriepenge udbetalt efter denne regel. Hvis du ikke får søgt om feriepengene indenfor denne frist, skal du derfor enten have holdt ferien i ferieåret, eller have haft en feriehindring, som betyder, at du kan få feriepengene udbetalt.

Færøerne og Grønland har egne ferielove. Hvis du flytter til Grønland, vil tilmelding til det grønlandske folkeregister blive anset for at være en framelding af det danske folkeregister.

Du kan have ret til at holde ferie, selvom du ikke er omfattet af ferieloven. Fx hvis du er dækket af en kollektiv overenskomst, der sikrer dig ret til ferie.

Hvis du modtager sygedagpenge eller visse ydelser fra din a-kasse, kan du optjene ret til feriedagpenge fra din a-kasse, som du kan få udbetalt under visse omstændigheder.

I visse situationer optjener du ret til feriedagpenge fra din a-kasse eller ferieydelse fra kommunen i forbindelse med barsel eller adoption.

Det er Feriekontoret i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der træffer afgørelse i tvister mellem en arbejdsgiver og lønmodtager om optjening, afholdelse og ret til ferie og feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg, indbetaling og udbetaling af feriegodtgørelse mv., medmindre der er tale om forhold, der er reguleret ved kollektiv overenskomst.

Opdateret 10. april 2017
Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Ansvarlig redaktør: Grete Christensen