Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Du skal aftale med din arbejdsgiver, hvornår du holder ferie, hvis du er omfattet af ferieloven

Den ferie, du optjener i et kalenderår, skal du som hovedregel holde i det efterfølgende ferieår. Ferieåret begynder 1. maj efter optjeningsåret og slutter 30. april året efter. Dvs. at den ferie, du optjener i fx 2016, skal holdes i ferieåret fra 1. maj 2017 til 30. april 2018.

Du kan aftale med din arbejdsgiver, hvornår du holder ferie. Hvis I ikke kan blive enige, bestemmer din arbejdsgiver, hvornår du skal holde ferie. Der er dog begrænsninger i arbejdsgiverens ret til at fastlægge din ferie.

Du har ret til at holde tre ugers sammenhængende ferie (hovedferien) i ferieperioden 1. maj til 30. september. Efter aftale med din arbejdsgiver kan du dog holde hovedferien efter den 30. september, ligesom du kan dele ferien op i uger eller enkeltdage. Resten af din ferie (øvrig ferie) kan ligge når som helst i ferieåret. Du skal helst holde en uge ad gangen.

Din ret til ferie og feriepenge er som udgangspunkt tabt, hvis du ikke holder din ferie i det rigtige ferieår. Du kan dog i særlige situationer overføre ferie fra et ferieår til det næste eller få udbetalt feriepenge uden at have holdt ferien i ferieåret.

Du har ret til at holde op til fem ugers ferie i et ferieår, selvom du ikke har optjent ret til betalt ferie.

Din arbejdsgiver kan kun pålægge dig at holde ferie, hvis du har ret til betaling for ferien. Der er dog en undtagelse ved kollektiv ferielukning.

Din arbejdsgiver skal så vidt muligt imødekomme dit ønske om, hvornår ferien skal holdes. Hvis I ikke kan blive enige, bestemmer din arbejdsgiver, hvornår ferien skal holdes.

Hvis du har skolesøgende børn, skal din arbejdsgiver dog tage særligt hensyn, hvis du ønsker at holde hovedferien i deres skolesommerferie, men det er arbejdsgiveren, der har det sidste ord i forbindelse med placeringen af ferie.

Hvis din arbejdsgiver bestemmer, hvornår du skal holde ferie, skal du have det at vide senest 3 måneder, før hovedferien begynder. For øvrig ferie skal du have besked senest en måned, før ferien begynder.

Din arbejdsgiver kan kun pålægge dig at holde ferie, hvis du har ret til betaling for ferien. Der er dog en undtagelse, hvis din arbejdsgiver holder ferielukket.
Din arbejdsgiver kan desuden ikke lægge ferie på søgnehelligdage, dage, hvor du i forvejen har fri, eller på dage, hvor du er forhindret i at holde ferie.

Din arbejdsgiver kan under særlige omstændigheder give dig besked om at holde ferie med et kortere varsel. Dette er tilfældet, hvis væsentlige og upåregnelige driftsmæssige forhold gør, at din arbejdsgiver ikke kan overholde lovens frister. Dette kan fx være tilfældet, hvis der opstår akut råstofmangel, eller du starter i virksomheden kort tid før en fast ferielukning, og din arbejdsgiver som følge heraf ikke har mulighed for at overholde fristen.

Din arbejdsgiver kan ikke pålægge dig at holde ferie på fridøgn og helligdage, eller på dage, hvor du har en feriehindring.

Fridøgn

Du kan ikke holde ferie på det ugentlige fridøgn, som for de fleste lønmodtagere er søndag.

Helligdage

Du kan ikke holde ferie på dage, der er traditionelle helligdage i Danmark. Det drejer sig om nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, Kristi Himmelfartsdag, Store bededag, 2. Pinsedag og 1. og 2. juledag. Den 1. maj, Grundlovsdag, den 24. og den 31. december er ikke traditionelle helligdage. Hvis du i henhold til en overenskomst arbejder på søndage eller helligdage, og har ret til erstatningsfridage herfor, så kan du ikke holde ferie på disse erstatningsfridage.

Feriehindringer

Du kan ikke holde ferie på dage, hvor du har en feriehindring.

Feriehindringer efter ferieloven inkluderer:

 • egen sygdom
 • barselsorlov
 • orlov til adoption
 • ophold i udlandet, forudsat at man er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af ferieloven
 • overgang til selvstændigt erhverv
 • overgang til arbejde i hjemmet
 • valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv
 • indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner
 • tvangsanbringelse
 • lovligt varslede og afsluttede konflikter
 • aftjening af værnepligt
 • tjeneste i forsvaret på værnepligtslignende vilkår
 • udsendelse af forsvaret i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver, når opgaven hviler på et mandat fra folketinget
 • manglende midler til at holde ferie på grund af en tvist mellem en lønmodtager og en arbejdsgiver om et krav på feriepenge, forudsat at kravet på feriepenge er rejst inden ferieårets udløb
 • pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven
 • orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende

Feriehindringer

Selvom du ikke har optjent ret til betalt ferie, har du ret til at holde 5 ugers ferie i ferieåret.
Din arbejdsgiver kan ikke forlange, at du skal holde ferie for egen regning, medmindre arbejdsgiveren holder ferielukket.

Hvis du har optjent feriepenge hos din tidligere arbejdsgiver

Hvis du har feriegodtgørelse med til ferieåret fra din gamle arbejdsgiver, så har du optjent ret til betalt ferie. Din nuværende arbejdsgiver kan derfor varsle ferie efter de sædvanlige regler.

Hvis din nuværende arbejdsgiver accepterer det, kan du holde den ferie, som du har optjent hos din nuværende arbejdsgiver, før du holder den ferie, du har optjent hos din tidligere arbejdsgiver. Det betyder dog ikke, at arbejdsgiveren ikke kan varsle afholdelse af hele ferien.

Hvis du ved ferieårets udløb ikke har fået holdt den ferie, som du har optjent hos din tidligere arbejdsgiver, har du mulighed for at søge om at få den udbetalt, fordi de stammer fra et ophørt ansættelsesforhold.

Din ferieuge skal afspejle din arbejdsuge. Det gælder også, hvis du ikke arbejder i en femdages uge, eller hvis du arbejder i turnus.

Hvis du ikke arbejder om lørdagen

Din arbejdsgiver kan ikke lægge en feriedag om lørdagen, hvis du normalt ikke arbejder om lørdagen.

Hvis du arbejder om lørdagen

Din arbejdsgiver kan lægge en feriedag om lørdagen, hvis lørdag er en arbejdsdag for dig, men ikke på din erstatningsfridag. Din arbejdsgiver kan heller ikke lægge en feriedag på dit ugentlige fridøgn, der som oftest er søndag.

Hvis du arbejder fire dage om ugen

Den ugentlige, arbejdsfrie dag skal indgå og tælle med i ferieugen, hvis du arbejder fire dage om ugen. Hvis du holder fem ugers ferie i ferieåret, skal du derfor holde ferie på 20 arbejdsdage og fem arbejdsfrie dage.

Hvis du arbejder mere end fem dage om ugen

Du bruger ikke fem, men derimod seks feriedage, når du holder en uges ferie, hvis din arbejdsuge er længere end fem dage. Til gengæld optjener du så også 30 feriedage om året i stedet for de normale 25.

Hvis du arbejder i turnus, skal din arbejdsgiver sørge for, at din ferie fordeles på lette og tunge arbejdsdage og arbejdsfrie dage. Strækker turnussen sig over to eller flere uger, kan du beregne, hvor mange feriedage, der skal lægges på henholdsvis arbejdsdage og arbejdsfrie dage.

Først skal du finde ud af, hvor mange dage du i gennemsnit arbejder om ugen. Det gør du ved at opgøre antallet af arbejdsdage i turnusperioden, som du så dividerer med antallet af uger i turnusperioden. Hvis gennemsnittet er fem dage eller mindre, optjener du 25 feriedage på et år. Hvis gennemsnittet derimod er mere end fem arbejdsdage pr. uge, optjener du 30 feriedage om året.

Under menupunktet "Beregn din ferie" kan du finde et skema der kan hjælpe dig til at beregne, hvor mange af dine feriedage, der skal ligge på arbejdsdage, og hvor mange feriedage, der skal ligge på arbejdsfrie dage.

Beregn din ferie

Kollektiv ferielukning betyder, at en virksomhed holder helt lukket i en periode. Det samme gælder, hvis en afgrænset del af virksomheden, fx en produktionsenhed, holder lukket.

Ferielukning mellem jul og nytår

Hvis din arbejdsgiver ønsker at holde ferielukket mellem jul og nytår, og du har optjent ret til mere end 15 dages betalt ferie, kan arbejdsgiveren bestemme, at du skal holde den øvrige optjente ferie i denne periode. Din arbejdsgiver skal varsle ferien over for dig med de sædvanlige frister.

Din arbejdsgiver skal reservere feriepengene svarende til det antal feriedage, du skal holde mellem jul og nytår. Gør din arbejdsgiver ikke det, skal han betale dig løn for de pågældende dage. Lønnen beregnes på grundlag af din sædvanlige løn i de sidste 4 uger før jul.

Hvis du ikke har optjent ret til mere end 15 dages betalt ferie, kan din arbejdsgiver alligevel fastsætte ferien. Ferien skal du holde for egen regning.
Ferielukning uden for juleperioden

Hvis din arbejdsgiver holder lukket på andre tidspunkter af året end i juleperioden, kan arbejdsgiveren varsle, at du skal holde ferie, selvom du ikke har optjent ret til betalt ferie. Din arbejdsgiver skal varsle ferien overfor dig med de sædvanlige frister. Det vil sige 3 måneder for hovedferien og 1 måned for øvrig ferie.

Når din ferie er placeret, kan din arbejdsgiver kun i helt særlige situationer ændre ferien. Situationen kan fx være, at væsentlige, driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt at aflyse ferien på grund af omstændigheder, som arbejdsgiveren ikke har haft mulighed for at forudse.

Hvis betingelserne for at ændre ferien er opfyldt, og ændringen af ferien betyder, at du lider et økonomisk tab, skal din arbejdsgiver erstatte tabet. Det kan fx være, hvis du er nødt til at afbestille en rejse.

Din arbejdsgiver kan ikke afbryde din ferie, hvis den allerede er begyndt.

Du kan imidlertid være omfattet af en kollektiv overenskomst, som betyder, at der gælder andre regler om ændring og afbrydelse af ferie for dig.

Du må som hovedregel ikke udføre lønnet arbejde, mens du holder ferie. Hvis du gør det, kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kræve, at du indbetaler feriepenge til Arbejdsmarkedets Feriefond. Beløbet skal svare til de dage, du har arbejdet.

Eksempel

Du holder tre ugers ferie, men samtidig arbejder du og får løn for ti dage. Derfor skal du indbetale de feriepenge, der svarer til ti dage.

Det samme gælder, hvis du i ferien får fx arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp.

Hvis du inden ferien har flere arbejdsgivere samtidig, kan du holde ferie fra den ene arbejdsgiver og fortsat arbejde for de andre. Du må dog ikke påtage dig mere arbejde for disse andre arbejdsgivere, end du normalt udfører for dem.

Du må gerne studere og holde ferie samtidig. Hvis du har arbejde ved siden af studierne, skal du holde ferie fra arbejdet.

Hvis du er på dagpenge og skal holde ferie, eller har haft en ledighedsperiode i optjeningsåret, kan du muligvis have ret til feriedagpenge.
Det kræver dog, at du ikke har almindelig feriegodtgørelse (feriepenge) til rådighed.

Læs mere om feriedagpenge:

Feriedagpenge

Du kan spørge din fagforening eller arbejdsgiver, om du har ret til ferie efter andre regler, hvis du ikke er omfattet af ferieloven.

Hvis du modtager sygedagpenge eller visse ydelser fra din a-kasse, kan du optjene ret til feriedagpenge fra din a-kasse, som du kan få udbetalt under visse betingelser.

I visse situationer optjener du ret til feriedagpenge fra din a-kasse eller ferieydelse fra kommunen i forbindelse med barsel eller adoption.

Det er Feriekontoret i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der træffer afgørelse i tvister mellem en arbejdsgiver og lønmodtager om optjening, afholdelse og ret til ferie og feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg, indbetaling og udbetaling af feriegodtgørelse mv., medmindre der er tale om forhold, der er reguleret ved kollektiv overenskomst. Du kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering for yderligere information.

Opdateret 10. april 2017
Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Ansvarlig redaktør: Grete Christensen