Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Kommuneplanen udstikker retningen for kommunens udvikling de kommende 12 år, og er den overordnede plan, der sikrer, at udviklingen foregår i den politisk besluttede retning

Læs om kommuneplanen 

Forslag til Kommuneplan 2017-2029

Forslaget til kommuneplanen tager udgangspunkt i beslutningen i Planstrategi 2015 om at revidere kommuneplanen delvist indenfor emnerne:

  • Byroller og bymønster
  • Natur- og landskabsudpegninger
  • Energiplanlægning

Derudover er der ændringer i henhold til "Oversigt statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017", og ændringer affødt af, at der i øjeblikket er et lovforslag om ændring af Planloven til politisk behandling i Folketinget. Lovforslaget giver ændrede muligheder for blandt andet detailhandel, administration i landzone og planlægning i kystnærhedszonen.

Forslaget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, hvorfor der er udarbejdet en miljøvurdering af kommuneplanforslagets væsentlige ændringer i forhold til gældende kommuneplan. Du kan se en oversigt over de væsentlige ændringer i Forslag til kommuneplan 2017 i forhold til Kommuneplan 2013.

Forslag til kommuneplan 2017-2029 (Indtil kommuneplan 2017-2029 bliver endeligt vedtaget vil det ikke være muligt at se det digitale kommuneplanforslag)

Miljøvurdering af forslag til kommuneplan 2017-2029

Forslag til Kommuneplan 2017-2029 har været i offentligt høring fra d. 3. april til d. 1. juni 2017. Kommuneplan 2017-2029 forventes at blive endeligt vedtaget i september 2017.

Henvendelse om planen kan rettes til Planlægger Bodil Bjørn, 9945 5503, og Planlægger Loa Dahl 9945 4856. 

 

Kommuneplan 2013-2015

Brønderslev Byråd vedtog den 30. oktober 2013 en ny kommuneplan 2013-2025 for Brønderslev Kommune.

Kommuneplan 2013-2025 er Byrådets bud på, hvordan kommunen skal udvikle sig i den kommende 12 års periode. Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur, som fastlægger de overordnede strategier, målsætninger og handlinger for udviklingen de næste 12 år, og en rammedel, som angiver de overordnede rammer for anvendelse, bebyggelse mv. indenfor de enkelte delområder i byerne, sommerhusområderne og det åbne land.

Kommuneplanen indeholder også retningslinjer for arealanvendelsen i kommunen. Retningslinjerne angiver bl.a. hvor der kan placeres vindmøller og andre større tekniske anlæg, hvor store butikkerne må være, hvor der er udlagt områder til særlig værdifuld natur eller landskaber mv.

Endelig indeholder kommuneplanen en redegørelse, der forholder sig til bl.a. den statslige planlægning, den regionale udviklingsplan, nabokommuners planlægning mv.

I forbindelse med offentlighedsperioden blev der gennemført bl.a. byvandringer i Dronninglund og Brønderslev med efterfølgende møde, hvor der blev informeret om emnet bevaringsværdige bygninger” . Der har endvidere været afholdt møder om planlægningen for biogasanlæg og store husdyrbrug.

I offentlighedsfasen for kommuneplanforslaget blev der indsendt 39 indsigelser/bemærkninger, heraf en stor del omhandlede udpegning af potentielle områder til placering af fælles biogasanlæg. Byrådet besluttede på baggrund af den store lokale modstand mod udpegning af 4 potentielle områder at udtage områdeudpegningen af kommuneplanen.

I forhold til den tidligere gældende kommuneplan 2009-2021 er der foretaget en del ændringer. Bl.a. indeholder den nye kommuneplan retningslinjer for placering af store husdyrbrug, ændrede detailhandelsbestemmelser, ny Midtbyplan for Brønderslev by, arealer til solfangeranlæg i Asaa og Flauenskjold, nyt boligområde i Brønderslev syd, udpegning af bevaringsværdige bygninger og bymiljøer i byerne Brønderslev, Dronninglund og Hjallerup, ændrede rammer for Brønderslev by og Hjallerup centerområde m. fl.

Kontakt

Kommuneplanlægger
Tlf.: 99455503
Planlægger
Tlf.: 99454856

Kommuneplan 2013-2025

Forslag til kommuneplan 2017-2029 har været i offentlig høring fra den 3. april til den 1. juni 2017.

Byrådet har den 30. marts 2016 godkendt Planstrategi 2015, der er første skridt mod revision af Kommuneplan 2017-2029.

Se Planstrategi 2015

Opdateret 16. juni 2017
Ansvarlig redaktør: Tine Astrup Jakobsen