Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Kvalitet i dagtilbud omhandler de forskellige vedtæger og rammer i Brønderslev Kommune

Læs om kvalitet i dagtilbud

Politiske mål for dagtilbudsområdet

Der er i sommeren 2017 afsluttet en proces mellem forvaltning og dagtilbuddene om at få formuleret de kommende politiske mål på dagtilbudsområdet. Målene danner den overordnede ramme for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene de kommende 2 år.

Målene er udarbejdet for perioden 2017-2019. 

Et fælles børnesyn i dagtilbud og skoler 

På skole- og dagtilbudsområdet arbejder vi ud fra et fælles kommunalt børnesyn, som danner grundlag for al pædagogisk praksis. 
Børnesynet:

Det enkelte barn er ligeværdigt, unikt og indeholder masser af ressourcer og udviklingspotentialer. Barnet udvikler sig og lærer gennem relationer til andre – såvel børn som voksne i et forpligtende fællesskab. 

Barnet skal forstås ud fra de sammenhænge, det indgår i og ud fra de betingelser det har for at handle. Barnets adfærd kan derfor ikke ses løsrevet fra de voksnes praksis og slet ikke løsrevet fra de rammer og regler de voksne sætter op for børnenes liv med hinanden.

  • For at forstå barnet, skal vi voksne undersøge barnets baggrund og hverdag
  • Barnet er aldrig et problem, men det kan være en del af en problematik – og så har vi som voksne ansvaret
  • Barnets trivsel og udvikling påvirkes af hvilken tilgang og sprog, vi voksne anvender i kontakten med barnet 

Styrelsesvedtægter 

I henhold til Dagtilbudslovens § 14 skal der ved alle kommunale og selvejende dagtilbud oprettes en bestyrelse med et flertal af valgte forældre. Medarbejderne i dagtilbuddene skal være repræsenteret i bestyrelsen.

Nærværende styrelsesvedtægt er udarbejdet med udgangspunkt i Dagtilbudsloven, og fastlægger rammerne for forældrebestyrelsernes arbejde – herunder rammerne for samarbejdet med Brønderslev Kommunes administration, ledere og medarbejdere.

Byrådet
Det er visionen, at Brønderslev Kommune skaber rammerne for det gode børne- og ungdomsliv – ikke kun for børn og unge med særlige behov men for alle børn i kommunen (jf. kommunens sammenhængende børnepolitik).

I Brønderslev Kommune tages der udgangspunkt i normalområdet i bestræbelserne på at skabe de optimale rammer for børns og unges trivsel og udvikling. Med de ressourcer kommunen har til rådighed samarbejder man på tværs af fagområder, foreninger m.m. for i fællesskab at opnå helhed og sammenhæng i børns hverdag. Dermed er forebyggelse og tidlig indsats i fokus med henblik på tidlig opsporing og det at bryde den negative sociale arv.

Godkendt af Brønderslev Byråd den 27. november 2013.

Faglige kvalitetsoplysninger 2017

Kommunerne skal udarbejde faglige kvalitetsoplysninger hvert andet år.

Dette er rapport nr. tre om faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet i Brønderslev Kommune.

De faglige kvalitetsoplysninger kan tjene flere formål. Blandt andet kan de give såvel politikere og ledelse som forældre og institutionspersonale et sammenfattende billede af og status på det pædagogiske arbejde i kommunens dagtilbud. Men samtidigt vil oplysningerne kunne danne baggrund for at fastlægge indsatsområder og fokuspunkter for den kommende periode.

Med denne rapport får du nu mulighed for at fordybe dig lidt i udvikling og kvalitet i dagtilbud i Brønderslev Kommune.

Pædagogisk plan

Formålet med konceptet er at skabe en synlig, direkte og dynamisk sammenhæng mellem kommunens sammenhængende børnepolitik, de politiske mål, dagpasningsområdets værdier, mål, handlinger og dokumentation og evaluering. Vi ser disse sammenhænge som en vigtig forudsætning for at have et fremadrettet og kvalitativt pædagogisk styrings- og arbejdsredskab. 

Ud over at skabe helhed og sammenhæng kan konceptet også: 
• forenkle arbejdet og skabe overblik i hverdagen og 
• sætte fokus på pædagogisk læring, fagligt fællesskab og positive synergier. 
Det er vigtigt for os, at konceptet ikke er med til at ensrette kommunens dagtilbud, men levner rum for forskellighed og respekt for det enkelte dagtilbuds særkender. 

Børnehaver og dagpleje i Brønderslev Kommune skal løbende sikre, at der er overensstemmelse mellem: 
• det, der politisk er vedtaget, 
• det som det enkelte dagtilbud har beskrevet i sin pædagogiske læreplan og 
• den pædagogiske hverdagspraksis. 
De pædagogiske planer skal derfor også indgå som et supplement til og et redskab i den løbende dialog mellem dagtilbuddet, dagtilbudschefren og den pædagogiske konsulent. Det betyder, at det årlige tilsynsbesøg også tager udgangspunkt i dagtilbuddets pædagogiske plan.

Børn og skilsmisse 

Et stigende antal børn oplever skilsmisse. Langt de fleste skilsmisser er fredelige, men alligevel rammes barnet af krise og usikkerhed, når familien splittes. 

Derfor har vi lavet en fælles handleplan for alle medarbejdere i dagtilbud og på skoler, så vi på bedste vis kan hjælpe i en proces, hvor barnets trivsel først og fremmest er i fokus.

Vi ønsker at skabe et trygt og anerkendende samarbejde med forældrene omkring barnet i perioden efter skilsmissen . Vi har fokus på barnets behov og vil derfor også være der for familien i det omfang, det vedrører barnet. 

Børnehaven eller skolen vil derfor gerne have en samtale med forældrene umiddelbart efter skilsmissen, så der kan være en dialog om barnets trivsel og praktiske aftaler.  

Overgange for barnet

Den gode overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave skal bidrage til, at barnet får en god start på børnehaven.


Kontakt

Chef
Tlf.: 99454406
Konsulent
Tlf.: 99454681
Obligatorisk Selvbetjening - Børnepasning

Kontakt med det offentlige starter på nettet

Opskrive og udmelde dit barn fra kommunale dagtilbud er en del af Obligatorisk Selvbetjening.
Opdateret 19. september 2018
Ansvarlig redaktør: Pia Dybro Jensen