Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Støtte til nødvendige merudgifter for voksne

Har du varig nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til merudgifter
Støtte til nødvendige merudgifter for voksne

Du kan få dækket merudgifter, som er direkte forbundet med et varigt fysisk eller psykisk handicap, hvis:

 • du er mellem 18 år og folkepensionsalderen
 • har udsat/opsat din folkepension
 • du får invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.

Får du førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig pension, kan du ikke få ydelser efter servicelovens § 100, medmindre du får kontant tilskud efter servicelovens § 95 eller borgerstyret personlig assistance efter § 96.

Du skal have en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og du skal have nødvendige merudgifter i forbindelse med den nedsatte funktionsevne.

Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse:

 • hvis konsekvenser for dig er af indgribende karakter i din daglige tilværelse
 • som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af din nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov. Du kan få dækket dine nødvendige merudgifter uanset din boform, dvs. også selv om du fx bor i bofællesskab eller i botilbud.

Hos Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) kan du finde mere information om, hvem der kan søge og på hvilke betingelser.

Kommunen kan yde hjælp til dækning af nødvendige merudgifter ved din daglige livsførelse. Det kan være mange typer af forskellige nødvendige merudgifter, som du har pga. din varige nedsatte funktionsevne.

Eksempler på merudgifter, der kan være omfattet:

 • medicin
 • kørsel i forbindelse med uddannelse/arbejde/behandling/fritid
 • særlige kurser
 • håndsrækninger
 • ekstra vask

Det er vigtigt, at du tænker godt igennem, hvilke merudgifter du har, inden du søger om økonomisk hjælp.

Du skal søge kommunen om tilskud til dækning af dine merudgifter. Det kan både være de løbende udgifter og enkeltudgifter.

Du skal dels dokumentere din funktionsnedsættelse, og dels dokumentere eller sandsynliggøre, at det medfører ekstraudgifter for dig.

Som hovedregel skal du søge først.

Du skal kontakte en sagsbehandler i Visitationen, Brønderslev Kommune Voksen Handicap eller Psykiatri.
 
Din sagsbehandler skal sammen med dig gennemgå en udredning af din funktionsnedsættelse og gennemgå merudgifterne, du har i forbindelse med din funktionsnedsættelse.
 
Kommunen vurderer, om du er omfattet af personkredsen, og om der er tale om nødvendige merudgifter i din dagligdag i forbindelse med din funktionsnedsættelse.
 
Når din ansøgning er blevet behandlet, vil du få sendt en skriftlig afgørelse.
 
Søger du tilskud til diabetes 1, kan kommunen have behov for dokumentation i form af blodsukkermåling.

Din merudgiftsydelse udmåles ud fra størrelsen af de sandsynliggjorte eller dokumenterede, nødvendige merudgifter, du har som følge af din funktionsnedsættelse.

For at du kan komme ind i ordningen, skal du sandsynliggøre nødvendige merudgifter på mindst 6.408 kr. årligt (2018), svarende til 534 kr. pr. måned. Det bliver kaldt minimumsgrænsen. Det gælder både de løbende udgifter og enkeltudgifter. Hvis du opfylder betingelserne, bestemmes tilskuddets størrelse ud fra følgende intervaller:

 • Hvis de sandsynliggjorte merudgifter pr. måned er mellem 534 kr. og 1.500 kr., får du et standardbeløb på 1.000 kr.
 • Hvis de sandsynliggjorte merudgifter pr. måned er mellem 1.501 kr. og 2.500 kr., får du et standardbeløb på 2.000 kr.
 • Hvis du kan dokumentere merudgifter på over 2.500 kr. pr. måned, får du et beløb svarende til de faktiske merudgifter.

Højst én gang om året kan du få reguleret beløbet for de løbende udgifter, hvis du kan sandsynliggøre, at du har stigende merudgifter. Du får kompensation med tilbagevirkende kraft, hvis dine merudgifter bliver godkendt af kommunen. Hvis du i løbet af året får en enkeltstående merudgift, kan du søge kommunen om kompensation.

Hver enkelt kommune har selvstændigt fastlagt de tilbud, der er til rådighed for borgerne i kommunen. Det kaldes kommunens serviceniveau. I praksis betyder det, at ydelser og tilbud varierer fra kommune til kommune.

Din indkomst har ingen betydning for, om du kan modtage tilskud til merudgifter.Tilskuddet er skattefrit.

Du kan også søge om at få dækket en enkeltstående merudgift.
For at få bevilget en enkeltstående merudgift, skal du i forvejen være berettiget til den løbende ydelse.
 
Den enkeltstående merudgift skal være opstået pludseligt.
Det vil sige, at der er tale om en enkeltstående merudgift, som du ikke har kunnet forudse.
 
Hvis du har kunnet forudse den enkeltstående merudgift, skal den indregnes i dine løbende merudgifter.
 
Du skal huske, at du har oplysningspligt, hvis der opstår ændringer i dine forhold, som kan have indflydelse på din merudgiftsydelse.
 

Du får udbetalt beløbet som en løbende ydelse, men har pligt til at gøre kommunen opmærksom på ændringer, der betyder et fald i dine merudgifter. Kommunen vil fastsætte et nyt beløb, som herefter gælder. Du skal ikke efterbetale for den mellemliggende periode.

Hvis du ikke længere opfylder betingelserne, stopper udbetalingen helt, og du modtager ikke tilskuddet måneden efter, at dette er konstateret

Du skal søge og have godkendt din ansøgning, inden du kan få støtte til såvel løbende udgifter som enkeltudgifter.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

Du kan søge aktindsigt i dine sager hos kommunen, hos lægen og på hospitalets forskellige afdelinger. Læs mere her på borger.dk om at søge aktindsigt.

Lovgivning

Du kan læse om støtte til merudgifter i paragraf 100 i 'Serviceloven', i 'Bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse' samt i 'Voksenstøttevejledningen'.

Opdateret 14. februar 2018
Skrevet af Børne- og Socialministeriet og Brønderslev Kommune
Ansvarlig redaktør: Ulla Søborg