Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Råd og tilsyn

Vil du gerne vide om de kommunale aktivitets- og botilbud samt de private leverandører lever op til standarderne? Så kan du holde dig opdateret ved at læse tilsynsrapporterne – både de kommunale og embedslægens tilsyn
Råd og tilsyn på Handicapområdet

Læs om råd og tilsyn

Handicaprådet

Handicaprådet er nedsat af Byrådet og består af 10 medlemmer, som vælges for en 4-årig periode.

Rådets opgaver er blandt andet:

 • at rådgive Byrådet i handicappolitiske spørgsmål
 • at virke som forum for en løbende dialog mellem de handicappede, deres organisationer og Byrådet
 • behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører handicappede
 • tage spørgsmål op til drøftelse og foreslå politiske og administrative initiativer
 • rette henvendelse til Det Centrale Handicapråd, i fald særlige temaer skal belyses
 • kan ikke drøfte enkelt- og klagesager

Her kan du læse mere om Handicaprådet.

Det kommunale tilsyn

Kommunen har pligt til mindst én gang årligt at foretage et uanmeldt eller anmeldt tilsyn med de kommunale aktivitets- og botilbud samt de private leverandører, som kommunen benytter sig af indenfor Handicap- og Psykiatriområdet.

De kommunale tilbud har henholdsvis anmeldt og uanmeldt hvert andet år, og kun ét årlig tilsyn. Hos private leverandører udføres der 4 tilsyn om året (2 anmeldte og 2 uanmeldte).

I Brønderslev Kommune varetages det kommunale tilsyn af den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling.

 

Formål

Formålet med tilsynet er at påse, at brugere og beboere får den hjælp og støtte, som de har ret til i følge loven og de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet.
Samtidig skal tilsynet også medvirke til at fastholde og udvikle kvaliteten i tilbuddene.

I forbindelse med de private leverandører skal tilsynet desuden sikre, at leverandørerne overholder deres godkendelsesgrundlag.

Målepunkter

Når tilsynet foretages, vil der ske en generel og konkret vurdering af målepunkterne:

 • Stedets fysiske rammer
 • Målgruppen
 • Boligforholdene og de fysiske rammer
 • Pædagogik, omsorg og behandling
 • Skriftlig dokumentation
 • Medarbejderforhold
 • Magtanvendelse
 • Medicinhåndtering
 • Fokus ved kommende tilsyn

Ud over de ovenstående målepunkter, skal de private leverandører også måles på punktet:

 • Ledelse, organisation og medarbejderforhold
 • Økonomiske forhold (der indsendes budget og regnskab en gang om året)

Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling har et årligt fælles fokusområde, eksempelvis var det fælles fokusområde for 2012 "Selvbestemmelse og medindflydelse". Samtidig kan der også være et særlige fokusområder på det enkelte sted.

I 2013 er det særlige fokus på Handicapområdet den skriftlige dokumentation, og indenfor Socialpsykiatrien er der fokus på det tværfaglige samarbejde.

 

Afrapportering

Ved tilsynet vurderes det, om målepunkterne er opfyldt eller ej. Resultaterne vejes op i mod de kommunale kvalitetsstandarder eller servicedeklarationer. For de private leverandører er det godkendelsen, der anvendes.

Resultatet indgår i den kommunale tilsynsrapport for det enkelte tilbud.

Lever dit aktivitets- eller botilbud op til standarderne?

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt aktivitets-, botilbud, boformer og private leverandører i Brønderslev Kommune lever op til standarderne, kan du holde dig orienteret ved at læse de kommunale tilsynsrapporter.  

Embedslægens tilsyn

Brønderslev Kommune og Embedslægeinstitutionen har indgået aftale om, at der mindst én gang årligt skal foretages et uanmeldt tilsynsbesøg på hvert af de kommunale aktivitets- og/eller botilbud, boformer samt private leverandører.
(Aktivitetshuset er dog ikke omfattet af embedslægetilsynet.)

 

Formål

Formålet med tilsynet er at påse, at borgerne får den hjælp og støtte, de har ret til efter loven.

 

Målepunkter

Når tilsynet foretages, vil der ske en generel og konkret vurdering af målepunkterne:

 • Opfølgning på tidligere tilsyn
 • Sundhedsadministrative forhold: Instrukser
 • Sundhedsfaglige forhold: Sygplejefaglige optegnelser, medicinhåndtering, adgang til sundhedsfaglige ydelser, patientrettigheder
 • Sundhedsrelaterede forhold: Hygiejne, ernæring, aktivering og mobilisering, bygningsforhold og indeklima, kvalitetssikring og egenkontrol

 

Afrapportering

Ved tilsynet vurderes, om målepunkterne er opfyldt eller ej. Resultatet indgår i embedslægens tilsynsrapport for det/den enkelte kommunale aktivitets- og/eller botilbud, boform samt private leverandører.

Tilsynet giver en tilbagemelding ud fra fem kategorier:

 • Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger
 • Tilsynet har fundet fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden
 • Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden, men ikke alvorlige fejl og mangler 
 • Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden 
 • Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden og som har givet anledning til alvorlig kritik

 

Lever dit tilbud op til standarderne?

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt de kommunale aktivitets- og/eller botilbud, boformer samt private leverandører i Brønderslev Kommune lever op til standarderne, kan du holde dig orienteret ved at læse embedslægens tilsynsrapporter.

Opdateret 26. september 2018
Ansvarlig redaktør: Randi Rønne