Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Forurening af jorden kan skade drikkevandet og menneskers sundhed
Hånd med jord og plante

 

I Danmark er det regionerne, der står for den offentlige indsats på jordforureningsområdet. Indsatsen retter sig mod de jordforureninger, hvor der ikke er en forurener til at betale for oprensning af forureningen. Regionerne rådgiver om anvendelsen af en forurenet grund og står for en eventuel oprydning af grunden. Regionens indsats sker i en miljø- og sundhedsprioriteret rækkefølge, og derfor kan der gå lang tid, inden regionen når til din boligejendom.

Men hvis du har købt ejendommen uden at vide, at grunden var forurenet, kan du søge om hjælp til fremskyndelse af oprydningen via værditabsordningen. Du kan få flere oplysninger om værditabsordningen hos din region, hvor du også kan søge om at blive omfattet af ordningen.

Ønsker du at bygge på en forurenet grund, skal kommunen give tilladelse. Du skal desuden kontakte kommunen, hvis du vil grave forurenet jord op på din ejendom og køre jorden et andet sted hen. Du skal kontakte kommunen, inden du går i gang med at flytte jorden, for den skal afleveres til et godkendt jordbehandlingsanlæg.

Læs mere hos Miljøstyrelsen om støtteordningerne.

Det er regionen, der står for at undersøge og kortlægge forurenede områder. Har regionen lavet en undersøgelse, der viser, at der har ligget en forurenende fabrik eller lignende på din grund, kan du som grundejer forlange, at regionen også undersøger, om der er skadelig forurening. Regionen skal gennemføre undersøgelsen, inden der er gået to år.

Forurenede arealer kortlægges enten på vidensniveau 1 eller på vidensniveau 2:

  • Vidensniveau 1: Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1, hvis der er indsamlet faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforureningen på arealet.
  • Vidensniveau 2: Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2, hvis der er indsamlet et dokumentationsgrundlag, der med høj grad af sikkerhed viser, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

Lettere forurenede grunde skal normalt ikke kortlægges, men skal i stedet områdeklassificeres. Det er kommunen opgave.

Normalt vil grundejeren selv være informeret om forureningen.

Ønsker du at vide, om en grund er forurenet, kan du tjekke den.

Det er som hovedregel forureneren selv, der skal betale for oprydningen af forurenet jord. Hvis en privat eller offentlig virksomhed forurener jorden, har den pligt til selv at rydde op. Reglen gælder også, hvis grunden er solgt til en ny ejer.

Princippet om at forureneren selv rydder op gælder, hvis forureningen er sket efter 2001 - også selv om den private eller offentlige virksomhed ikke har overtrådt reglerne eller har båret sig forkert ad.

Hvis en grund kun er let forurenet, behøver du ikke at rense jorden, men kan klare dig på anden vis. Du skal blot undgå at komme i kontakt med den forurenede jord. Det kan ske ved at dække jorden med enten græs, flis eller fliser, så du undgår direkte kontakt. Du skal også lade være med at dyrke grøntsager i den forurenede jord.

Hvis du ønsker at få oprenset din ejendom, skal du ansøge hos din region, som beder Udbetaling Danmark om at disponere et beløb til undersøgelser og oprensning.

Her kan du hente Udbetaling Danmarks venteliste for oprydning på forurenede grunde:

 Udbetaling Danmark disponerer efter følgende kriterier:

  • Er der penge tilbage på bevillingen, disponerer Udbetaling Danmark beløbet.
  • Er der ikke penge, sætter Udbetaling Danmark beløbet på venteliste.
  • Beløb sættes på venteliste i den rækkefølge, ansøgningerne bliver modtaget.

En del af årets bevilling er reserveret til undersøgelser. Derfor er der normalt kun kort ventetid på undersøgelsen.

Skal din grund oprenses?

Hvis en grund skal oprenses, skal grundejeren betale en del af beløbet selv. Denne egenbetaling skal finde sted, når der er afsat midler til oprensning.

Når en oprensning er afsluttet, indsender regionen regnskab til Udbetaling Danmark. Samtidig meddeler regionen om grunden er afmeldt som forurenet. Er der stadig en rest af forurening, kan grunden ikke afmeldes. I så fald får grundejeren sin egenbetaling tilbage med renter.

Du kan kun klage over en afgørelse om jordforurening, hvis du får et påbud efter jordforureningsloven. Du kan altså ikke klage over afgørelser om kortlægning af forurenede grunde. Du kan klage indtil fire uger efter, påbuddet er meddelt eller offentliggjort.

Du skal indsende en skriftlig klage til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet, der træffer afgørelse i sagen.

Anmeldelse af flytning af jord

Den der iværksætter flytningen af jorden, for eksempelvis ejer, bruger, bygherre eller entreprenør, er ansvarlig for at anmelde flytningen til kommunen. Du skal anmelde flytningen, inden du flytter jorden.

Skal du anmelde jordflytning?

På kortinfo kan du se, om en ejendom er kortlagt efter jordforureningsloven (V1 og V2)
eller omfattet af områdeklassificeringen. Hvis en ejendom er dette, skal du anmelde jordflytning, og der skal udtages analyser, inden du flytter jorden. Hvis du flytter jord fra en vejmatrikel, skal du også anmelde det.

Fremgangsmåde:
• Klik på kortinfo (nyt vindue).
• Søg adresse eller søg matrikel. Når et af disse er udfyldt vises kort over ejendommen.
• Klik derefter på Miljøportalen (DAI) i venstre side.
• Klik på jordforurening i venstre side og sæt v ud for V1, V2 og områdeklassificering.
• I kortet vises V1 kortlagte ejendomme med blå farve, V2 med rød farve og de områdeklassificerede med lyserød farve.

Analyser af jorden

Du kan se kravene til prøveantallet i tabellen, som angiver minimumsprøveantal.

Ved omregning fra kubikmeter til tons anvendes omregningsfaktoren 1,8 ton pr. m3, medmindre der er viden om den aktuelle jords vægtfylde.

Jordens placering forud for flytningen Minimumsprøveantal ved jordflytning Anvendelse, som kræver, at jorden er uforurenet 
Jord fra kortlagte arealer  1 prøve pr. 30 ton*  1 prøve pr. 30 ton* 
Jord fra klassificerede områder (byzone) og offentlige vejarealer (dog ikke kortlagte arealer inden for området)  1 prøve pr. 120 ton  1 prøve pr. 30 ton 
 

*Prøveantallet kan reduceres, såfremt det sker i overensstemmelse med en plan for jordens håndtering, som kommunen har godkendt.

Drejer det sig om højst 1m3 jord for det samlede projekt, betragtes det stadig som lettere forurenet, men du kan bortskaffe jorden til godkendt modtager uden først at anmelde det.

Krav til analyseparametre og analysemetoder

Forurenet jord analyseres på baggrund af viden om de specifikke aktiviteter, der er relevante for det pågældende areal.

Områdeklassificerede arealer analyseres som udgangspunkt for parametre angivet i punkt 1 i tabellen og vej- og rabatjord som udgangspunkt for parametre angivet i punkt 2. De udtagne prøver analyseres, så prøver og analyser er repræsentative for hvert af de jordlag/typer, som du ønsker at flytte.

 Punkt  Forureningskilder/historik Parametre der som minimum bør analyseres for
 1  Diffus forurening Total kulbrinter, benz(a)pyren, PAH, Cd, Cu, Pb, Zn
 2  Veje, rabatjord m.m. Total kulbrinter, benz(a)pyren, PAH, Cd, Cu, Pb, Zn

For andre forureningskilder fastsætter Brønderslev Kommune, hvilke parametre der skal analyseres for. Såfremt der ved analysearbejdet opnås indikation for eller kendskab til andre forureningstyper, skal der foretages en selvstændig analyse for disse komponenter.

Anmelderens, kommunens og transportørens forpligtigelser

Anmelderen skal sørge for, at en kopi af anmeldelsen fungerer som følgeseddel og følger jorden under den faktiske flytning.

Hvis forholdene omkring flytningen ændrer sig, skal anmelderen ajourføre følgesedlen. Ændrede forhold kan for eksempelvis være, hvis kommunen beder om yderligere oplysninger eller analyser, hvis tidspunktet for flytningen ændrer sig væsentligt, eller hvis jordmængden ændrer sig væsentligt. Den ajourførte følgeseddel skal påføres ny dato og referere til datoen på den oprindelige følgeseddel. Du skal sende et eksemplar af den ajourførte følgeseddel til kommunen.

Anmelderen skal udlevere et eksemplar af den senest ajourførte følgeseddel til den der transporterer jorden, og transportøren skal påføre sit navn og sin adresse på følgesedlen.
Transportøren skal opbevare et eksemplar af følgesedlen under transporten, og når jorden afleveres, skal følgesedlen afleveres samtidig.

Anmelderen og modtageren skal opbevare et eksemplar af den senest ajourførte følgeseddel i 2 år, efter at flytningen har fundet sted.

Der er pligt til
at standse arbejdet og underrette kommunen, hvis der stødes på en ukendt forurening.

Hvilke pligter og rettigheder har kommunen

Efter anmeldelse om opgravning og håndtering af jord kan kommunen kræve flere oplysninger og analyser af jorden, hvis det skønnes nødvendigt. Desuden kan kommunen stille vilkår for eller modsætte sig, at jorden håndteres, som anmelderen har ønsket.

I sagsbehandlingsperioden må anmelderen ikke iværksætte opgravning og håndtering. Går der dog mere end 4 uger fra kommunen har modtaget anmeldelsesskemaet, må jorden flyttes til det anmeldte sted.

Fremkommer der nye oplysninger har kommunen udover de 4 uger yderligere 2 uger til at behandle ansøgningen.

Skal jorden flyttes fra Brønderslev Kommune til en anden kommune, skal Brønderslev Kommune informere modtagekommunen om jordflytningen.

Regler for flytning af jord

Den 1. januar 2008 blev byzonen i Brønderslev Kommune klassificeret som lettere forurenet (dette kaldes områdeklassificering).

Den 15. oktober 2008 trådte regulativet vedr. områdeklassificering i kraft. Regulativet indebærer, at større områder, inden for byzonen, er udtaget af områdeklassificeringen.

Så hvis du skal have flyttet jord fra din grund, og din grund er omfattet af områdeklassificeringen, skal du anmelde flytning af jord til kommunen

Hvis du skal flytte mindre end 1 m³ jord fra din grund, som ligger indenfor det områdeklassificerede, kan du dog aflevere jorden frit på genbrugspladserne i Brønderslev Kommune uden forudgående anmeldelse heraf til kommunen.

Områdeklassificerede områder i Brønderslev Kommune: Brønderslev, Ø. Brønderslev, Jerslev, Serritslev, Stenum, Manna, Thise, Dronninglund, Klokkerholm, Flauenskjold, Hjallerup Agersted og Aså.

Formålet med områdeklassificeringen og den nye ordning for jordhåndtering er at sikre, at der er styr på den lettere forurenede jord, så den ikke spredes til uforurenede områder. 

Forskel mellem områdeklassificering og kortlægning

Områdeklassificeringen dækker større områder og vil således ikke blive vurderet konkret for den enkelte ejendom. Enkeltejendomme vil således ikke kunne tages ind eller ud af område-klassificeringen på trods af eventuel konkret viden om, at jorden er ren eller forurenet.

Forholdsregler

Hvis din ejendom er beliggende indenfor de områdeklassificerede områder, kan du fortsat bruge den som hidtil. Miljøstyrelsen har udarbejdet en brochure med nogle enkle råd om forholdsregler ved kontakt med lettere forurenet jord.

Simple forholdsregler, som i stor udstrækning kan anbefales efter kontakt med al slags jord fra både by og land. Herunder at vaske hænder og skifte tøj, efter du har gravet i jorden, undgå at børn putter jord i munden m.v.

Jordhåndtering og jordbasen

Region Hovedstaden og Bygherreforeningen har sammen skabet en vision om en mere bæredygtig udvikling i jordhåndteringen.

Ambitionen er, at overskudsjord skal betragtes og genanvendes som en værdifuld miljømæssig og økonomisk ressource for både bygherre, nærmiljøet og samfundet.

For at indfri visionen er der udviklet en række vejledninger og værktøjer, der stilles frit til rådighed for myndigheder, bygherrer, rådgivere, entreprenører og transportører.

Yderligere oplysninger kan findes på: Jordhåndtering (nyt vindue)

Jordbasen 

Overskudsjord bliver en ressource, når den kan udveksles mellem forskellige projekter. Det kræver, at de, der har overskudsjord, kan mødes med dem, som har behov for jord.

Det løser webportalen jordbasen.dk. Her kan du oprette en annonce for dit jord eller finde egnet jord til dit projekt – også hvis den aktuelt ligger i depoter. Det er gratis at annoncere og kræver kun login og lovpligtige godkendelser. Du kan orientere dig i værktøjet uden login.

For at benytte Jordbasen skal du være logget ind. Hvis du repræsentere en virksomhed, skal du benytte NemID. medarbejdersignatur.

Regel om 50 cm ren jord ved byggeri af bolig eller daginstitution

’50 cm-reglen’ betyder, at ejer eller bruger af en ejendom, til bolig el. anden såkaldt ”følsom anvendelse”, skal sikre, at det øverste 50 cm jordlag er rent eller dækket af varig fast belægning.

Det betyder, at såfremt jorden på en byggegrund ikke dokumenteres ren, kan der i stedet etableres en fast tæt belægning af fliser el.lign. på det ubebyggede areal, så mulighed for kontakt med jorden er afskåret.

Reglen om 50 cm ren jord gælder, når anvendelsen af et areal ændres til bolig, daginstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus. Reglen gælder også, når der bliver udført bygge- og anlægsarbejde på en ubebygget del af et areal, som allerede bliver anvendt til bolig (bortset fra én- og tofamilieshuse) eller dagsinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus.

Reglen gælder overalt og skal altid være opfyldt.

De steder, hvor jorden ikke er forurenet, er reglen i sagens natur allerede opfyldt. Det vil sige, at reglen om 50 cm ren jord er opfyldt udenfor områdeklassificeringen og vejarealer, med mindre der konstateres forurening, eller der tilføres fyldjord el. lign.

Såfremt jorden er forurenet, skal der etableres et lag på mindst 50 cm ren jord, enten ved at det øverste lag forurenet jord udskiftes eller jorden overdækkes med en tilsvarende mængde ren jord. Alternativt kan der lægges fast belægning. Det er afgørende, at belægningen effektivt hindrer kontakt med den underliggende jord.

50 cm-reglen skal fortløbende være opfyldt. Hvis det tilførte rene jordlag bliver tyndere ved slid el.lign., skal det rene jordlag retableres. På samme måde skal en defekt belægning udbedres.

Byggeri på areal med i forvejen følsom anvendelse

I forbindelse med bygge- og anlægsarbejde på et areal, som i forvejen anvendes til følsom arealanvendelse, gælder reglen for det delareal, som byggeriet berører.

Dokumentationskrav for ren jord

Når en grund indenfor et områdeklassificeret område ændres til følsom anvendelse, skal der udtages én blandingsprøve pr. 200 m². For at dokumentere ren jord på en forurenet eller V2-kortlagt grund, udtages én blandingsprøve pr. 30 ton jord, forudsat at eventuelle 'hot spots' (kraftig forurening) er fjernet.

På en V1-kortlagt grund, med mistanke om jordforurening, udtages én blandingsprøve pr. 200 m². En blandingsprøve består af 5 nedstik til 50 cm dybde, jævnt fordelt over arealet. Blandingsprøven analyseres for tungmetaller (kadmium, kobber, bly, zink, nikkel og krom), PAH, benz(a)pyren og totalkulbrinter.

Lovgrundlag

Formålet med jordforureningslovens § 72 b er at sikre, at der ikke opstår en følsom arealanvendelse (bolig mv.) direkte på forurenede grunde samt fremadrettet at sikre mennesker mod sundhedsskadelig påvirkning.

Kontakt

Sagsbehandler - Trafik og veje
Tlf.: 99455504
Sagsbehandler - Virksomheder
Tlf.: 99455505

Lovgivning

Du kan se de gældende love og regler om miljøbeskyttelse i 'Miljøbeskyttelsesloven' på Retsinformations hjemmeside.

Du kan se de gældende regler om forurenet jord i 'Jordforureningsloven' på Retsinformations hjemmeside.

Du kan se de præcise definitioner af lettere forurenet jord på Retsinformations hjemmeside.

Du kan se gældende regler om flytning af forurenet jord i 'Bekendtgørelse om flytning af forurenet jord' på Retsinformations hjemmeside.

Reglerne for Natur- og Miljøklagenævnet er beskrevet i bekendtgørelsen.

Læs også

På borger.dk

Andre sider

Du kan få mere at vide om kortlægning og oprydning af forurenede grunde hos regionen eller kommunen. Hvis du vil vide mere om jordforurening generelt, kan du få flere oplysninger hos Miljøstyrelsen. Danmarks Miljøportal er indgangen til en række fællesoffentlige data på natur- og miljøområdet.

Opdateret 4. januar 2019
Skrevet af borger.dk i samarbejde med Miljøstyrelsen og Udbetaling Danmark
og Brønderslev
Ansvarlig redaktør: Katrine Bak Styrishave