Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Her kan du finde ansøgningsskemaer, hvis du vil lave en ny gyllebeholder, et maskinhus, en ensilageplads, udvide dyreholdet pga. dyrevelfærd mm.
Grise i stald

Læs om anmeldeordning for husdyrbrug

§25 – halmlade, maskinhal, malkeanlæg, malkestald, kornlagre eller foderlagre

Har du over 15 dyreenheder, og vil du etablere en halmlade, maskinhal, malkeanlæg, malkestald, kornlagre eller foderlagre skal du sende en beskrivelse samt et kort over projektet ind til Brønderslev Kommune sammen med det udfyldte anmeldeskema.

§25 ansøgning om etablering af halmlade, maskinhal eller malkeanlæg
§25 ansøgning om etablering af malkestald
§25 ansøgning om etablering af foderlagre

§26 - opførelse af ensilageplads / -silo

Via anmeldeordningen kan du få lov til at etablere en ensilageplads / -silo, hvis den maksimalt bliver 3.000 m2. Pladsen skal etableres i umiddelbar tilknytning til de eksisterende bygninger. 

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside (nyt vindue). 

§26 ansøgning om opførelse af ensilageplads/-silo

§27 - etablering af gødningsopbevaringsanlæg

Via anmeldeordningen kan du få lov til at etablere en støbt møddingsplads til fast husdyrgødning eller en beholder til flydende husdyrgødning, hvis mængden ikke overstiger 100 dyreenheder for fast gødning eller 4.000 m3 for flydende husdyrgødning. Møddingspladsen eller gyllebeholderen skal etableres i umiddelbar tilknytning til de eksisterende bygninger.

 

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside (nyt vindue).

§27 ansøgning om etablering af gødningsopbevaringsanlæg

§28 - udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd

Du må opføre et nyt staldanlæg til opfyldelse af dyrevelfærdsmæssige krav - til pelsdyr, kvæg og svin. 

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside (nyt vindue).
 

§28 ansøgning om udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd

§29 - skift i dyretype

Via anmeldeordningen må du ændre på dyretyperne i stalden inden for nedenstående grupper. Du må ikke skifte mellem dyregrupperne – dog er det muligt at skifte til dyregruppen kvæg fra de øvrige grupper.  

  • Svin: Slagtesvin, smågrise og søer.
  • Kvæg: Malkekvæg, ammekøer og andet kvæg, heste samt geder, får og andre drøvtyggere.
  • Fjerkræ: Slagtekyllinger, høns, og andet fjerkræ.
  • Pelsdyr: Mink og andre pelsdyr.  

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside

§29 ansøgning om skift i dyretype

§30 - emissionsorienteret produktionstilpasning (uden §10, 11 eller 12 miljøgodkendelse)

Hvis du ikke har en §10 tilladelse eller en §11 eller §12 godkendelse, kan du udvide antallet af husdyr i eksisterende stalde via anmeldeordningens §30. Dette er gældende bortset fra produktion af smågrise indtil 25 kg.

 

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside (nyt vindue).

§30 emissionsorienteret produktionstilpasning

§31 - emissionsorienteret produktionstilpasning (med §10, 11 eller 12 miljøgodkendelse)

Hvis du har en §10 tilladelse eller en §11 eller §12 godkendelse, kan du udvide antallet af husdyr i eksisterende stalde via anmeldeordningens §31.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside (nyt vindue).

§31 ansøgning om udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde (med §10, 11 eller 12 miljøgodkendelse)

§32 - miljøeffektive teknologier eller teknikker

Via anmeldeordningen kan du få lov til at afprøve miljøeffektive teknologier eller teknikker. 

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside (nyt vindue).

§32 - ansøgning om miljøeffektive teknologier eller teknikker 

 

§33 - naturafgræsning (max. 15 DE)

Via anmeldeordningens §33 kan du få lov til at etablere, udvide eller ændre et dyrehold til afgræsning - svarende til et dyrehold på maksimalt 15 DE. Dyreholdet kan kun bestå af ammekøer med tilhørende opdræt, stude, tyrekalve, tyre, okser, får, geder og heste.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside (nyt vindue).

§33 - ansøgning om naturafgræsning (max. 15. DE)

§34 - naturafgræsning (max. 250 DE)

Via anmeldeordningens §34 kan du få lov til at etablere, udvide eller ændre et dyrehold til afgræsning - svarende til et dyrehold på maksimalt 250 DE. Dyreholdet kan kun bestå af ammekøer med tilhørende opdræt, stude, tyrekalve, tyre, okser, får, geder og heste.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside (nyt vindue).

§34 - ansøgning om naturafgræsning (max. 250 DE)

§35 - ændring af konventionel produktion af grise til økologi  

Via anmeldeordningen kan du få lov til at ændre konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Du kan ligeledes få lov til de nødvendige ændringer af staldanlægget. Dit dyrehold skal være under grænserne i §12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside (nyt vindue).  

§35 - ansøgning om ændring af konventionel produktion af grise til økologi

Hvis du vil klage?

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over en administrativ afgørelse skal indbringes inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, medmindre andet er særligt fastsat i lovgivningen. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.

Klagen indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen (1. instans), ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk), hvorefter denne myndighed snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresender denne til Miljø- og Fødevareklagenævnet, såfremt afgørelsen fastholdes.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til den myndighed, der har truffet den påklagede afgørelse (1. instans). Denne myndighed videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

 

 

 

Kontakt

Sagsbehandler – Landbrug
Tlf.: 99455518
Sagsbehandler – Landbrug
Tlf.: 99454603
Sagsbehandler – Landbrug
Tlf.: 99455205
Sagsbehandler – Landbrug
Tlf.: 99455843
Sagsbehandler - Landbrug
Tlf.: 99455520

Adobe Reader

Hent programmet Adobe Reader
Problemer med at åbne PDF filer?
Hent nyeste Adobe Reader gratis!

Opdateret 6. juni 2017
Ansvarlig redaktør: Lise Laursen