Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Du kan i nogle tilfælde opnå dansk statsborgerskab ved at afgive en erklæring til myndighederne

Statsborgerskab og indfødsret er det samme. Du kan få dansk statsborgerskab ved erklæring via Statsforvaltningen (i stedet for naturalisation via Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og Folketinget), hvis du hører til i en af følgende tre grupper og samtidig opfylder en række betingelser:

 • Nordisk statsborger
 • Tidligere har haft dansk statsborgerskab
 • Den 18. december 2012 eller senere er optaget på lov om dansk indfødsret med krav om løsningsattest, uden at du endnu er blevet løst fra dit udenlandske statsborgerskab

Der skal sammen med erklæringen betales et gebyr på 1.100 kr (2017)

Hvis du er statsborger i enten Finland, Island, Norge eller Sverige, er mellem 18 - 23 år, og hvis du samtidig opfylder de betingelser, som er nævnt her, kan du få dansk statsborgerskab ved at afgive en erklæring til Statsforvaltningen.

 • Du skal have bopæl her i landet på det tidspunkt, du sender erklæringen til Statsforvaltningen
 • Du skal have haft fast bopæl i Danmark i sammenlagt mindst 10 år, heraf sammenlagt mindst fem år inden for de sidste seks år
 • Du skal være ustraffet og ikke idømt foranstaltninger efter straffelovens kapitel 9
 • Du må ikke være sigtet for en lovovertrædelse

Hvis du vil søge om dansk statsborgerskab ved erklæring, finder du erklæringsskemaerne på Statsforvaltningens hjemmeside. Hvis du opfylder betingelserne for nordiske statsborgere mellem 18-23 år skal du udfylde og indsende erklæring nr. 1.

Hvis du er statsborger i enten Finland, Island, Norge eller Sverige, er over 18 år, og hvis du samtidig opfylder de betingelser, som er nævnt her, kan du få dansk statsborgerskab ved at afgive en erklæring til Statsforvaltningen.

 • Dit nuværende nordiske statsborgerskab må ikke være erhvervet på baggrund af naturalisation (lov)
 • Du skal have haft fast bopæl her i landet i de sidste syv år
 • Du må ikke i denne periode være idømt frihedsstraf

Hvis du opfylder betingelserne for nordiske statsborgere, skal du udfylde og indsende erklæring nr. 2. Alle erklæringsskemaerne findes på Statsforvaltningens hjemmeside.

Hvis du er tidligere dansk statsborger, og hvis du samtidig opfylder de betingelser, som er nævnt her, kan du få dansk statsborgerskab igen ved at afgive en erklæring til Statsforvaltningen.

 • Du fik dansk indfødsret/statsborgerskab ved fødslen
 • Du har boet i riget (i Danmark, på Færøerne eller i Grønland) indtil det fyldte 18. år. Bopæl i et andet nordisk land indtil det fyldte 12. år ligestilles med bopæl her i riget
 • Du har haft uafbrudt fast bopæl i riget de sidste to år.

Hvis du ikke opfylder ovenstående regler, kan du få dansk indfødsret/statsborgerskab ved erklæring hvis du:

 • Efter at have mistet det danske statsborgerskab vedblivende har været statsborger i et andet nordisk land (Finland, Norge, Sverige, Island) og
 • Har bopæl i riget igen (i Danmark, på Færøerne eller i Grønland).

Hvis du opfylder betingelserne for tidligere danske statsborgere (med visse bopælsbetingelser), skal du udfylde og indsende erklæring nr. 3. Alle erklæringsskemaerne findes på Statsforvaltningens hjemmeside.

Hvis du er tidligere dansk statsborger, og hvis du samtidig opfylder de betingelser, som er nævnt her, kan du indtil d. 31. august 2020 få dansk statsborgerskab igen ved at afgive en erklæring til Statsforvaltningen. Du kan benytte denne mulighed, hvis du:

 • Har mistet det danske statsborgerskab efter de tidligere gældende regler (indfødsretslovens § 7), fordi du søgte og fik udenlandsk statsborgerskab, og at du derfor mistede det danske statsborgerskab
 • Ikke er idømt ubetinget frihedsstraf i perioden fra du mistede det danske statsborgerskab, og til du afgiver erklæringen til Statsforvaltningen om at få dansk indfødsret/statsborgerskab igen

Hvis du opfylder betingelserne for tidligere danske statsborgere (uden bopælsbetingelse), skal du udfylde og indsende erklæring nr. 4. Alle erklæringsskemaerne findes på Statsforvaltningens hjemmeside

Der gælder særlige regler for børn med dansk statsborgerskab, som er født i udlandet.

OBS! Regeringen har vedtaget en lov, der betyder, at fra 1. marts 2016 kan dine børn få dansk statsborgerskab samtidig med dig. Det gælder dog kun for erklæringer underskrevet og modtaget af Statsforvaltningen tidligst 1. marts 2016. Betingelserne er, at du har (del i) forældremyndigheden, at barnet er under 18 år, ugift og bosiddende her i riget.

Hvis du allerede har fået dansk statsborgerskab efter de hidtil gældende regler beskrevet her på siden, og dine børn derfor ikke er blevet danske statsborgere samtidig med dig, kan dine børn bruge muligheden for at blive danske statsborgere ved naturalisation. Der er i den forbindelsen også vedtaget en overgangsordning, der betyder, at der kan gives dispensation fra nogle af de almindelige betingelser for naturalisation. Overgangsordningen vil gælde i et år, at regne fra 1. marts 2016.

Hvis du har søgt om dansk statsborgerskab ved naturalisation, og du er optaget på lov om indfødsrets meddelelse, kan du indtil 31. august 2017 få dansk indfødsret/statsborgerskab ved erklæring via Statsforvaltningen, hvis:

 • Du er optaget på lov nr. 1224 af 18. december 2012 om indfødsrets meddelelse med krav om løsning fra dit hidtidige statsborgerskab i udlandet
 • Eller optaget på en af de efterfølgende love om indfødsrets meddelelse med krav om løsning
 • Og hvis du endnu ikke er blevet løst fra dit hidtidige udenlandske statsborgerskab

Overgangsordningen er etableret, da det siden 1. september 2015 ikke længere er en betingelse at blive løst fra sit hidtidige statsborgerskab for at opnå dansk statsborgerskab. Dermed kan man få dobbelt statsborgerskab.

Hvis du opfylder betingelserne for at søge via denne overgangsordning for borgere, der er optaget på lov om indfødsrets meddelelse, skal du udfylde og indsende erklæring nr. 5. Alle erklæringsskemaerne findes på Statsforvaltningens hjemmeside.

Kontakt

Integration
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

LÆS OGSÅ

Ny i Danmark.dk
Opdateret 9. februar 2017
Skrevet af Statsforvaltningen
Ansvarlig redaktør: Lene Wenneberg