Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Afgørelse om at fjernvarmeforsyningsprojekt i Tennisskoven Etape IV er ikke VVM-pligtigt

Brønderslev Kommune har modtaget Hjallerup Fjernvarmes VVM-anmeldelse i forhold til de kommende boliger i Tennisskoven, Etape IV.
Brønderslev Kommune har truffet beslutning om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Brønderslev Kommune har modtaget en VVM-anmeldelse om etablering af fjernvarmeforsyning til de kommende boliger i Tennisskoven, etape IV. Området er omfattet af lokalplan 10-52.

Projektet er omfattet af bilag 2, pkt. 3b i miljøvurderingsloven, der omhandler industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand.

Brønderslev Kommune træffer på grundlag af bygherrens ansøgning, jf. § 19, afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og -tilladelse.

Ved vurderingen har Brønderslev Kommune taget hensyn til kriterierne i bilag 6.

Afgørelsen er begrundet i, at miljøpåvirkningen ikke er af en sådan karakter og omfang, at aktiviteten må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 21.

Klagemuligheder 

VVM-afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. I klagevejledningerne neden for finder du reglerne for at klage.

Fristen for at påklage afgørelserne udløber den 3. august 2017.

Læs mere om klagereglerne

Klagevejledning – afgørelse om ikke VVM-pligt

Hvad kan der klages over?
 Kommunens afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Der kan klages over retlige spørgsmål. Nævnet kan gøre kommunens afgørelse ugyldig, hvis de vurderer, at den meddelte tilladelse er i strid med gældende retsregler.

Hvem kan klage?
• Miljøministeren
• Enhver med retlig interesse i sagens udfald
• Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen, på betingelse af:
 • At foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og
 • At foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvornår er der frist for at indgive klage?
Klagefristen er 4 uger efter, at tilladelsen har været offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Hvordan klager jeg?
Hvis du ønsker at klage over VVM-tilladelsen, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Du logger på klageportalen, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Brønderslev Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Brønderslev Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

 Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagegebyr
 Du skal indbetale et gebyr på 500 kr.for at få behandlet din klage af Natur- og Miljøklagenævnet. Beløbet pristalsreguleres hvert år 1. januar.

 Nævnet afviser din klage fra behandling, hvis du ikke betaler gebyret, som beskrevet ovenfor.

 Du får dit gebyr tilbagebetalt, hvis:
• klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, så du får helt eller delvist medhold i din klage eller
• din klage afvises som følge af overskredet tidsfrist, manglende klageberettigelse eller fordi din klage ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Udnyttelse af afgørelsen
Hvis screeningsafgørelsen ikke udnyttes indenfor rimelig tid, skal projektet anmeldes på ny og der skal foretages en ny screening.
 Er der indgivet klage, har den som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Dvs. at afgørelsen gælder, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Klager kan så længe sagen ligger til behandling ved Natur- og Miljøklagenævnet anmode nævnet om, at klagen tillægges opsættende virkning.

Domstolsprøvelse
Hvis du ønsker at få kommunens eller klagemyndighedens afgørelse prøvet ved domstolene, skal du anlægge sag inden 6 måneder efter at kommunens eller klagemyndighedens afgørelse er meddelt.

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtiget til at rette sig efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme andet.

Kontakt

Sagsbehandler - Virksomheder
Tlf.: 99454665

Klagemuligheder

Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. I klagevejledningen kan du finde reglerne for at klage. 

Se link til klageportalen og læs mere på 
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (nyt vindue)

Opdateret 6. juli 2017
Ansvarlig redaktør: Katrine Bak Styrishave