Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Offentliggørelse af Kommuneplan 2017-2029

Kommuneplan 2017-2029 for Brønderslev Kommune blev vedtaget af byrådet den 30. august 2017.

Kommuneplanen 2017-2029 fastlægger de overordnet målsætninger, strategier og rammer for udviklingen i Brønderslev Kommune de kommende 12 år. Kommuneplanen er delvist revideret indenfor emnerne:  byroller og bymønster, natur- og landskabsudpegninger samt strategisk energiplanlægning. Derudover er kommuneplanen opdateret i forhold ny lovgivning og de statslige interesser i kommuneplanlægning.

I forbindelse med den offentlige høringsperiode for kommuneplanen 2017-2029, blev der indsendt 21 bemærkninger, som har ført til mindre ændringer.

Miljøvurdering
Forslaget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, hvorfor der i forbindelse med den endelige vedtagelse er udarbejdet en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen. Den sammenfattende miljøvurdering omfatter de væsentlige ændringer i forhold til forslag til kommuneplan 2017-2029.

 

Kommuneplan 2017-2029 er vedtaget af Byrådet den 30. august 2017 og er offentliggjort den 8. september 2017. Der er en 4 ugers klagefrist over kommuneplanen med udløb den 6. oktober 2017, se nedstående klagevejledning for yderligere information.

Har du spørgsmål til planen, er du velkommen til at kontakte Planlægger Bodil Bjørn, 9945 5503, og Planlægger Loa Dahl 9945 4856.

Klagevejledning

Hvad kan der klages over? 
Kommunens afgørelse om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan kan påklages til Planklagenævnet. Der kan kun klages over retlige spørgsmål. 

Det vil sige, at du for eksempel kan klage over afgørelser, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over skønsmæssige afgørelser.

Hvem kan klage?
• Miljøministeren
• Enhver med retlig interesse i sagens udfald
• Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen, på betingelse af:
• at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og
• at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvornår udløber klagefristen? 
Klagefristen er 4 uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort på kommunens hjemmeside regnes fristen fra offentliggørelsen.

Hvordan klager jeg? 
Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Brønderslev Kommune i Klageportalen.
For behandling af klager skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om du er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du kan betale gebyret med betalingskort i Klageportalen eller få tilsendt en faktura. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Klagegebyr 
Du skal indbetale et gebyr for at få behandlet din klage af Planklagenævnet. Nævnet afviser din klage fra behandling, hvis du ikke betaler gebyret, som beskrevet ovenfor.

Du får dit gebyr tilbagebetalt, hvis:

  • klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
  • du får helt eller delvist medhold i din klage eller
  • din klage afvises som følge af overskredet tidsfrist, manglende klageberettigelse eller fordi din klage ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Kan afgørelsen udnyttes, hvis der klages?
En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Det vil sige, at kommunens afgørelse kan udnyttes mens klagesagen behandles. Det er dog på egen risiko at udnytte afgørelsen, da den kan omgøres af Planklagenævnet.

Klager kan anmode Planklagenævnet om, at klagen får opsættende virkning. 

Domstolsprøvelse 
Hvis du ønsker at få kommunens eller klagemyndighedens afgørelse prøvet ved domstolene, skal du anlægge sag inden 6 måneder efter, at kommunens eller klagemyndighedens afgørelse er meddelt.

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtiget til at rette sig efter Planklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme andet.

 

Kontakt

Kommuneplanlægger
Tlf.: 99455503
Planlægger
Tlf.: 99454856

Klagemulighed

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. I klagevejledningen kan du finde reglerne for at klage.

 

Opdateret 8. september 2017
Ansvarlig redaktør: Tine Astrup Jakobsen