Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet har den 19. december 2018 godkendt lokalplanforslag nr. 01-C-18.01 Detailhandel, Østergade, Brønderslev. Planforslaget er i offentlig høring i perioden fra 20. december 2018 til og med 27. januar 2019.

Lokalplanområdet omfatter adresserne Østergade 38 og 42 samt Vendsysselgade 6, Brønderslev. Inden for området er der i dag cykelhandler samt to boliger. Brønderslev Kommune foreslår, at området kan anvendes til opførsel af en Aldibutik i henhold til deres butikskoncept. I lokalplanenforslaget er der desuden sikret en mulighed for anden anvendelse eller bebyggelse, såfremt Aldi ikke længere ønsker at drive butik på arealerne i fremtiden.

Bebyggelsen

Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af en dagligvare- eller detailhandelsbutik på max. 2.000 m2 brutto i max. 1 etage og med en maksimal bygningshøjde på 6 meter. Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser for bebyggelsens ydre fremtræden, som passer ind i Aldis butikskoncept. Der er dog sikret fleksibilitet i bestemmelserne, så der ligeledes kan opføres bygninger med anden fremtræden og arkitektur. Lokalplanen stiller krav om en åben og aktiv facade mod Østergade.

Trafik
Lokalplanforslaget sikrer vejadgang ad Vendsysselgade til kunde til-/frakørsel og ad Østergade, hvor der kun vil være adgang til varekørsel. Selve vareindleveringen foregår på butikkens nordvestlige side, væk fra eksisterende boliger ved Vendsysselparken og Vendsysselgade.

Støj
Der er i forbindelse med lokalplanforslaget foretaget en støjberegning. Formålet er at klarlægge behovet for støjreducerende foranstaltninger mod de nærmeste naboer. Konklusionen viser, at støjgrænseværdierne kan overholdes ved opsætning af støjskærm. Jf. lokalplanens § 11.5 stilles der krav om, at der skal opstilles støjskærm inden ibrugtagning af butikken. Støjredegørelsen er vedlagt som bilag til lokalplanen.

Kommuneplantillæg
Med kommuneplantillægget udvides bymidteafgræsningen, der er udpeget i kommuneplanens retningslinje 1.4.2, til også at omfatte ejendommene beliggende Østergade 42 og Vendsysselgade 6, Brønderslev. Yderligere ændres rammeområdernes afgrænsning således, at rammeområde 01-C-18 udvides til at omfatte ejendommene Østergade 42 og Vendsysselgade 6, mens rammeområde 01-B-40 reduceres til ikke at omfatte disse arealer.

Forslaget til lokalplan kan ses her:
https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/674
Forslaget til kommuneplantillægget kan ses her:
https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/59#/26717

Midlertidige retsvirkninger
Mens lokalplanforslaget er i offentlig høring, kan der ikke meddeles tilladelse til udstykning, byggeri og andre ændringer på ejendomme, der ligger inden for lokalplanområdet. Den nuværende lovlige anvendelse inden for området kan fortsætte. Det midlertidige stop for tilladelser ophører ved lokalplanes vedtagelse eller senest et år efter forslagets offentliggørelse.

Når høringsfristen er udløbet, kan Byrådet i særlige tilfælde tillade, at ejendomme omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Der skal være overensstemmelse med kommuneplanen. Der må ikke være tale om et større byggearbejde, der forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan. Der kan ikke meddeles tilladelse, hvis der er indsigelse til planforslaget fra en statslig myndighed eller indgreb fra Miljø - og Fødevareministeren eller Erhvervsministeren.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)
Planer der omhandler fysisk planlægning skal efter lov om miljøvurdering af planer og programmer vurderes i forhold til deres indvirkning på miljøet. Formålet med loven er at sikre, at hensyn til miljøet vægtes højt, og at der sker en integration af miljøhensyn under udarbejdelse og vedtagelse af planen.

Lokalplanen er omfattet af miljøvurderingslovens §8, stk. 2. Det betyder, at Brønderslev Kommune skal gennemføre en vurdering af, om planerne kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Brønderslev Kommune har foretaget en miljøscreening i henhold til kriterierne nævnt i lovens bilag 3 og har på den baggrund truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillæg ikke er omfattet af krav til miljøvurdering. Brønderslev Kommune vurderer, at gennemførelse af planen ikke medfører en væsentlig negativ påvirkning på miljøet. På den baggrund har vi truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Afgørelsen er truffet i henhold til lovens § 10. 

Begrundelse
Til grund for denne afgørelse ligger særligt, at der er tale om et allerede eksisterende og bebygget centerområde. Området indeholder ikke væsentlige natur- og landskabsværdier. Det vurderes, at der i lokalplanforslaget er sikret støjmæssige hensyn samt en fornuftig håndtering af trafikken. Omdannelsen forventes ikke at medføre en negativ effekt for bymidten.

Afgørelsen om, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet senest den (samme frist som LP). I klagevejledningen kan du finde reglerne for at klage.

Giv din mening til kende
På kommunens planportal kan du se lokalplanforslaget (nyt vindue) (indsæt det konkrete link)

Planforslaget er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 20. december 2018 og er fremlagt i 5 uger. Derefter vil Byrådet tage stilling til, om planen skal endeligt vedtages.

Send dine synspunkter og ændringsforslag via den digitale planportal. Benyt funktionen "Skriv din kommentar" yderst til højre på planportalen. Høringsvarerne skal være modtaget senest den 27. januar 2019 kl 23:59.

Har du spørgsmål til planen, er du velkommen til at kontakte byplanlægger Steven Hansen på e-mail: steven.hansen@99454545.dk  

Læs om klagereglerne

Klagevejledning - miljøscreening

Disse regler gælder for kommunens afgørelse om miljøvurdering. Der kan ikke klages over kommuneplantillæg eller lokalplan, før de er endeligt vedtaget.

Hvad kan der klages over? 
Som hovedregel kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du for eksempel kan klage over afgørelser, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over skønsmæssige afgørelser. 

Hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, kan Planklagenævnet ikke tage stilling til, om afgørelsen er uhensigtsmæssig eller urimelig.

Hvem kan klage?

  • Erhvervsministeren
  • Enhver med retlig interesse i sagens udfald
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af:
    • At foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og
    • At foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvornår udløber klagefristen?
Klagen skal være indsendt via Klageportalen senest 4 uger efter at tilladelsen har været offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Hvordan klager jeg? 
Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Brønderslev Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere eller 1.800 kr.  for virksomheder, organisationer eller offentlige myndigheder. 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Brønderslev Kommune. Hvis Brønderslev Kommune fastholder afgørelsen, sender Brønderslev Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk 

Klagegebyr 
Du skal indbetale et gebyr for at få behandlet din klage af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afviser din klage fra behandling, hvis du ikke betaler gebyret, som beskrevet ovenfor. 

Du får dit gebyr tilbagebetalt, hvis:

  • klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
  • du får helt eller delvist medhold i din klage eller
  • din klage afvises som følge af overskredet tidsfrist, manglende klageberettigelse eller fordi din klage ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Kan afgørelsen udnyttes hvis der klages? 
En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Det vil sige, at kommunens afgørelse kan udnyttes mens klagesagen behandles. Det er dog på egen risiko at udnytte afgørelsen, da den kan omgøres af Planklagenævnet. 

Klager kan anmode Miljø- og Fødevareklagenævnet om, at klagen får opsættende virkning. 

Domstolsprøvelse 
Hvis du ønsker at få kommunens eller klagemyndighedens afgørelse prøvet ved domstolene, skal du anlægge sag inden 6 måneder efter, at kommunens eller klagemyndighedens afgørelse er meddelt. 

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtiget til at rette sig efter Planklagenævnet afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme andet.

Kontakt

Planlægger
Tlf.: 99454621

Klagemuligheder

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. I klagevejledningen kan du finde reglerne for at klage.

 

Obligatorisk Selvbetjening - Tilmeld Digital Post

Digital Post fra det offentlige

Offentlige myndigheder sender digitale meddelelser til dig. Du kan også sende digitale meddelelser til kommunen fra Digital Post
Opdateret 21. december 2018
Ansvarlig redaktør: Tine Astrup Jakobsen