Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Hvis du er svækket efter længere tids sygdom kan kommunen tilbyde dig genoptræning og eventuelt vedligeholdelsestræning.
Hvis du har en psykiatrisk lidelse, en erhvervet hjerneskade eller et handicap, har du mulighed for at søge om socialpædagogisk bistand.
Træning og socialpædagogisk bistand

Hvis du har behov for genoptræning, fx efter et fald eller influenza, kan du ansøge om genoptræning i kommunen. Genoptræningen skal tilbydes efter en konkret, individuel vurdering af træningsbehovet.

Samlet indsats

Tilbuddet om genoptræning indgår sammen med kommunens øvrige tilbud om personlig og praktisk hjemmehjælp i en samlet indsats for at bringe dig tilbage til eller så tæt på det funktionsniveau, som du havde før din sygdom. Tilbuddet om genoptræning skal koordineres med såvel tilbud om vedligeholdelsestræning som personlig og praktisk hjælp.

Genoptræning i Brønderslev Kommune
Genoptræning efter Sundhedsloven og Serviceloven defineres som en målrettet og tidsafgrænset samarbejdsproces mellem dig, eventuelt dine pårørende og personale.

Formålet med genoptræning er, at du opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne, bevægelses- og aktivitetsmæssigt, fysisk, psykisk og socialt.

Genoptræningen rettes imod din(e) funktionsnedsættelse(r), dvs. problemer i kroppens funktioner eller anatomi, samt i forhold til aktivitets- og deltagelsesbegrænsninger.

Genoptræningen kan omfatte både fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser.

Du kan få tilbud om vedligeholdelsestræning fra kommunen til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, hvis du har et særligt behov for det. Tilbuddet gives efter en konkret og individuel vurdering og skal bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er kommunen, der beslutter, om du skal tilbydes vedligeholdelsestræning, og hvilken form for træning der skal iværksættes.

Samlet indsats

Tilbud om vedligeholdelsestræning skal ses i sammenhæng med tilbud om genoptræning. Det kan fx være, at der er et behov for vedligeholdelsestræning i forlængelse af et afsluttet genoptræningsforløb for at fastholde den generhvervede funktionsevne. Afgørelsen om vedligeholdelsestræning skal desuden ses i sammenhæng med den hjemmehjælp, du eventuelt modtager. Aktiviteterne vil typisk kunne finde sted i dit eget hjem, på fx dagcentre, i plejecentre og plejehjem m.v.

Vedligeholdende træning i Brønderslev Kommune

Vedligeholdelsestræning efter Serviceloven defineres som målrettet træning for at forhindre funktionstab og for at fastholde dit hidtidige funktionsniveau.

Vedligeholdelsestræning omfatter vedligeholdelse af både fysiske, psykiske og sociale færdigheder.


Socialpædagogisk bistand er støtte til opgaver, du ikke selv er i stand til at klare på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Den består af en lang række hjælpeforanstaltninger. Der kan blandt andet være tale om:

  • oplæring og genoplæring i daglige færdigheder som træning i at klæde sig på eller spise
  • omsorg og hjælp til personlige forhold som f.eks. konfliktløsning
  • hjælp til at opretholde sociale netværk
  • støtte til udvikling af egne ressourcer, herunder muligheder for at kommunikere og indgå i samvær med andre
  • vejledning, rådgivning og hjælp til selvhjælp

Socialpædagogisk bistand vil også, efter omstændighederne, kunne omfatte ledsagelse i forbindelse med aktiviteter.

Formålet med indsatsen er at bidrage til at skabe en tilværelse for den enkelte på egne præmisser. Indsatsen tager blandt andet sigte på, at brugeren kan bevare eller forbedre sine psykiske eller sociale funktioner. Du kan få tilbud om socialpædagogisk bistand uanset boform.

Tilbud om socialpædagogisk bistand vil altid bero på en konkret individuel vurdering. Kommunen skal sørge for, at opgaverne i fornødent omfang kan varetages døgnet rundt.

Du skal klage til kommunen, hvis du ikke mener, du får den fornødne hjælp. Kommunen skal altid sende en klagevejledning med, når du får besked om afgørelsen.

Opdateret 5. september 2018
Skrevet af borger.dk og Brønderslev Kommune