Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Råd og tilsyn

For at sikre kvaliteten af hjemmehjælp, genoptræning og plejeboliger fører kommunen tilsyn. Tilsynet skal sikre, at alle får den hjælp, de har krav på, og at opgaverne løses med den kvalitet, som kommunen har besluttet.
Lup

Læs om råd og tilsyn 

Ældrerådet

Ældrerådet er de ældre borgeres kontaktorgan til Byrådet. Ældrerådet er nedsat ved lov og består af 9 medlemmer, som er valgt ved direkte valg for en 4 års periode.

Her kan du læse mere om Ældrerådet.

Det kommunale tilsyn

Kommunen har pligt til mindst én gang årligt at foretage et uanmeldt tilsyn med de kommunale plejecentre og den selvejende institution, Kornumgård,, som kommunen benytter sig af.

I Brønderslev Kommune varetages det kommunale tilsyn af BDO statsautoriseret aktieselskab.

 

Formål

Formålet med tilsynet er at påse, at plejecentrene i kommunen efterlever de aftaler, der er indgået med beboerne om hjælp og støtte i hverdagen, og at hjælpen leveres på en ordentlig måde.

 

Målepunkter

Når tilsynet foretages, vil der ske en generel og konkret vurdering af målepunkterne:

  • Målgruppen
  • Boligforholdene og de fysiske rammer
  • De omsorgsmæssige forhold
  • Medarbejderforholdene og de faglige forudsætninger
  • Den skriftlige dokumentation
  • Magtanvendelse

 

Afrapportering

Ved tilsynet vurderes det, om målepunkterne er opfyldt eller ej. Resultatet indgår i den kommunale tilsynsrapport for det enkelte plejecenter.

Der laves også en årlig redegørelse.

Her kan du læse de kommunale tilsyns- og årsrapporter.

Det risikobaserede tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed skal som en af sine hovedopgaver føre tilsyn på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Det sker blandt andet på baggrund af proaktive risikoanalyser, klagesager, henvendelser fra patienter, pårørende, fagpersoner og offentlige myndigheder samt ved at følge mediernes omtale af sundhedsfaglige problemstillinger.

Styrelsen for patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, hvoraf det fremgår, om der er konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden.

Der laves desuden en årlig sammenfatning af observationer og vurderinger som følge af det risikobaserede tilsyn.

Styrelsen for patientsikkerhed fører tilsyn med alle typer af behandlingssteder i sundhedsvæsenet. De typer af behandlingssteder, der vil få besøg, er almen praksis, sygehuse, akuttilbud i kommunerne, hjemmesygepleje, hjemmepleje og plejehjem, bosteder, fysioterapeutiske klinikker, fodterapeuter og tandlæger.

   

Afrapportering

Ved tilsynet vurderes, om målepunkterne er opfyldt eller ej. Resultatet indgår i embedslægens tilsynsrapport for det enkelte område.

Hvert år udarbejdes der også en kommunal årsrapport og en landsdækkende rapport.

 Her kan du læse mere om tilsyn med behandlingssteder.

 

Lovgivning

Bestemmelser om ældreråd er fastsat i §§ 30 til 33 i Retssikkerhedsloven.

Bestemmelser om tilsyn er fastsat i Servicelovens § 151 og i Bekendtgørelse om tilsyn på plejehjem og plejeboliger mv.

Opdateret 1. oktober 2018
Skrevet af Sundheds- og Ældreministeriet
og Brønderslev
Ansvarlig redaktør: Lene Holst