Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

En arbejdsskade er en ulykke eller en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene

En arbejdsskade er en ulykke eller en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Det kan være et fald på arbejdspladsen, hvor du brækker benet, en rygskade på grund af dårlige pladsforhold, en voldsom psykisk belastning osv. En skade, der fx sker på vej til eller fra arbejde, er normalt ikke en arbejdsskade.

En arbejdsgiver har pligt til at anmelde en arbejdsskade. Pligten gælder dog ikke for erhvervssygdomme. Anmeldelsen skal ske senest ni dage efter, at skaden er sket.

Ulykkestilfælde og kortvarige skadelige påvirkninger skal anmeldes til arbejdsgiverens forsikringsselskab, erhvervssygdomme skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen.

Hvis arbejdsgiveren mod reglerne ikke er forsikret, skal skaden anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen.

Selv om skaden ikke umiddelbart medfører erstatning, skal arbejdsgiveren alligevel anmelde det, hvis den tilskadekomne ikke kan genoptage arbejdet fuldt ud fem uger efter, at skaden opstod. Anmeldelsen skal ske senest ni dage efter de fem ugers udløb.

Anmeldelse fra læger og tandlæger

Læger og tandlæger har pligt til at anmelde både konstaterede og formodede erhvervssygdomme til Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet.

Du har selv ret til at anmelde en arbejdsskade til din arbejdsgivers forsikringsselskab eller til Arbejdsskadestyrelsen. Hvis din arbejdsgiver, læge eller tandlæge ikke anmelder skaden, kan du altså selv gøre det. Til Arbejdsskadestyrelsen kan du anmelde skader elektronisk via styrelsens hjemmeside.

En erhvervssygdom er en sygdom eller lidelse, som skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet har foregået under. Det vil sige, at sygdommen er opstået på grund af påvirkninger af arbejdet, og at sammenhængen mellem påvirkningerne og sygdommen er kendt i den medicinske forskning. En erhvervssygdom kan anerkendes som arbejdsskade.

Eksempler på erhvervssygdomme kan være:

  • tennisalbue
  • allergi
  • høretab
  • astma

Hvis du vil søge erstatning som følge af en sygdom, skal den anerkendes som arbejdsskade. En erhvervssygdom kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis den står på fortegnelsen over erhvervssygdomme, eller hvis Erhvervssygdomsudvalget indstiller til Arbejdsskadesstyrelsen, at sygdommen sandsynligvis skyldes særlige forhold på arbejdet.

Erhvervssygdomsfortegnelsen

Fra 1. januar 2005 gælder to sideløbende fortegnelser over erhvervssygdomme. En for sygdomme der er anmeldt før 1. januar 2005 og en for sygdomme anmeldt fra 1. januar 2005.

Vær dog opmærksom på, at der i dansk lov er en generel regel om forældelse, som sætter en forældelsesfrist på 20 år. Den frist gælder også for arbejdsskader. Denne frist kan der dog i helt særlige tilfælde ses bort fra. Læs mere på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside om forældelse.

Før 1. januar 2005

Hvis en sygdom er anmeldt før 1. januar 2005, behandler arbejdsskadestyrelsen sagen efter den fortegnelse, der gælder for sygdomme anmeldt før 1. januar 2005.

Fra 1. januar 2005

Hvis en sygdom er anmeldt fra 1. januar 2005, behandler arbejdsskadestyrelsen sagen efter den nye fortegnelse.

En arbejdsskadeforsikring er den forsikring, du er dækket af, hvis du kommer ud for en arbejdsulykke.

Alle ansatte eller søfarende på danske skibe er omfattet af arbejdsskadeforsikringen. Det gælder også elever og uddannelsessøgende, der er i praktik på en arbejdsplads samt børn født med sygdom eller skader, der skyldes morens arbejde under graviditeten.

Arbejdsgiveren skal tegne forsikringen

Enhver arbejdsgiver skal ifølge loven tegne forsikringen og betale bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) - dog ikke enkelte offentlige myndigheder, som selv har pligt til at betale erstatningen. Der skal kun tegnes forsikring for medhjælp i den private husholdning, hvis den samlede arbejdstid overstiger 400 timer om året. Denne medhjælp har dog også ret til erstatning, som udbetales af Arbejdsskadestyrelsen.

For at få erstatning for en arbejdsskade skal skaden være anmeldt senest et år efter, at skaden er sket. Arbejdsgivere har pligt til at anmelde en arbejdsskade, men du kan også selv anmelde arbejdsskader.

Typer af erstatninger

Efter en arbejdsskade kan du være berettiget til følgende typer af erstatning og godtgørelse (efter lov om forsikring mod følger af arbejdsskade):

  • sygebehandling, optræning og hjælpemidler mv.
  • erstatning for tab af arbejdsevne, hvis erhvervsevnen er nedsat med mindst 15 pct.
  • godtgørelse for varigt mén, hvis dette overstiger 5 pct.
  • overgangsbeløb ved dødsfald
  • erstatning for tab af forsørger
  • godtgørelse til dine efterladte, hvis dødsfaldet er forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt.

Hvis du er kommet til skade, kan der rejses krav om erstatning senest et år efter, at skaden er sket - også selvom anmeldelsen ikke er indsendt rettidigt af din arbejdsgiver. Anmeldelsen skal sendes til din arbejdsgivers forsikringsselskab ved ulykkeskader. Erhvervssygdomme skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen.

Anmeldelse af dødsfald

En arbejdsgiver skal anmelde et dødsfald, der kan skyldes en arbejdsskade, til Arbejdsskadestyrelsen inden 48 timer. Styrelsen skal altid have besked, hvis der sker et dødsfald på en arbejdsplads.

Beskatning

Erstatninger, der udbetales som løbende ydelse, er skattepligtige. Erstatninger, der udbetales som engangsbeløb, regnes ikke med i den skattepligtige indkomst.

Arbejdsskadestyrelsen træffer alle afgørelser om ret til anerkendelse, erstatning og godtgørelse.

Afgørelserne kan inden fire uger ankes til Ankestyrelsen. Fristen er seks uger, hvis man opholder sig på Færøerne eller i det øvrige Europa, og tre måneder, hvis man befinder sig uden for Europa.

Afgørelser om anerkendelse og erstatning for arbejdsskader kan ankes til Ankestyrelsen. Anker skal i første omgang altid sendes til Arbejdsskadestyrelsen.

Du kan klage over afgørelser fra Arbejdstilsynet til Arbejdsmiljøklagenævnet.

Opdateret 10. april 2017
Skrevet af borger.dk
Ansvarlig redaktør: Grete Christensen