Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Midtbyplan for Dronninglund

For at skabe gode rammer for den fremtidige udvikling af Dronninglund midtby er der udarbejdet en midtbyplan, der har fokus på hvor i byen, der kan etableres butikker, hvor der er mulighed for nye byggerier mv.

Midtbyplanen for Dronninglund blev godkendt af Byrådet den 30. marts 2016. 

Se midtbyplanen for Dronninglund (nyt vindue)  

Kulturarvskommune

I 2015 blev Brønderslev Kommune udpeget som Kulturarvskommune med afsæt i, at kommunen ønsker at omdanne Dronninglunds bymidte med udgangspunkt i den spændende historie byen besidder. Projektet har baggrund i Midtbyplanen for Dronninglund, hvor kommunen arbejder strategisk med bymidten for at forbedre vilkår for handel, ophold og bosætning. Arbejdet med kulturarven i Slotsgade understøtter disse øvrige arbejder.

Brønderslev Kommune samarbejder med Museerne i Brønderslev Kommune, Lokalhistorisk Arkiv i Dronninglund og Brønderslev Biblioteker om formidlingen af kulturarven i Slotsgade.

Læs mere om projektet og de mange historiske fortællinger, der binder sig til bygningerne langs Slotsgade i Midtbyplanen for Dronninglund, hvor der findes et særskilt kapitel om Kulturarvskommuneprojektet. 

Se midtbyplanen for Dronninglund (nyt vindue)  

Hjallerup Masterplan

Byrådet vedtog den 25. juni 2008 Hjallerup Masterplan. Masterplanen udstikker rammerne for Hjallerups fremtidige udvikling. De overordnede rammer, som er fastlagt i Hjallerup Masterplan, vil realiseres gennem efterfølgende kommune- og lokalplanlægning. 

Hjallerup er en af kommunens mest populære bosætningsbyer og denne position har kommunen gerne villet medvirke til at fastholde, samtidig med at byen udvikles med respekt for den særlige ånd, der hersker i Hjallerup og de kvaliteter, som byen indeholder.

Masterplanen fastlægger visioner og retningslinier indenfor emnerne trafik, byudvikling og landskab. 

Udarbejdelsen af masterplanen er sket i tæt samarbejde med repræsentanter for foreningslivet og andre centrale personer i byen. Deres ønsker og holdninger til byens udvikling er i høj grad indarbejdet i de retningslinier, som masterplanen opstiller.

Se den endeligt vedtagne Masterplan for Hjallerup (nyt vindue) 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til planlægger Bodil Bjørn på tlf. 9945 4545

Udviklingsplan for Asaa Havn

Udviklingsplanen beskriver de planmæssige bindinger for boligbyggeri på havnens arealer samt en samlet plan for aktiviteterne på Asaa Havn.

Forsøgsordning for Kyst- og Naturturisme:
Asaa Havn, Maritim Feriehavn

Brønderslev Kommune har i samarbejde med lokale aktører på og omkring Asaa Havn udarbejdet en ansøgning til forsøgsordningen for kyst- og naturturisme. Forsøgsordningen giver mulighed for at etablere anlæg inden for de restriktive zoner, kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen. Staten udvælger 10 projekter, som kan gennemføres i forsøgsordningen. Udvælgelsen forventes at ske i løbet af 2015. Se Brønderslev Kommunes ansøgning til forsøgsordningen samt bilag ved at klikke på nedenstående links.

Masterplan for fritidsbæltet

Byrådet vedtog på sit møde den 8. marts 2006 "Masterplan for Kultur og Fritidsbæltet" i Brønderslev.

Nordbyplanen - Ådalen

Byudviklingsprojekt i Nordbyen 
Brønderslev Byråd udarbejdede i 2003 en plan for byudviklingsprojektet Ådalen. Projektområdet afgrænses af et areal vest for Asgård (incl. Gravens Planteskole), nord om Vrangdrupvej til Hjørringvej i Øst. Mod syd grænser området op til Brønderslev by. Området dækker et areal på ca. 145 ha. 

Nordbyplanen blev vedtaget som forslag (tillæg til kommuneplanen) af Byrådet den 14. maj 2003 og var i høring fra 27. maj til 15. august. 

Nordbyplanen blev endelig vedtaget af byrådet den 8. oktober 2003. Se masterplan for Nordbyen, samt designmanual ved at klikke på nedenstående link:

 

Midtbyplan for Brønderslev

Byrådet godkendte den 22. maj 2013 et forslag til midtbyplan for Brønderslev – ”Brønderslev skal være Brønderslev igen – med et centrum”. Midtbyplanen var udsendt i offentlig høring i perioden 27. maj 2013 – 23. august 2013.

Indenfor høringsperioden modtog Brønderslev Kommune 20 indsigelser og bemærkninger til planen. Byrådet behandlede sagen på deres møde den 30. oktober 2013. Planen blev vedtaget med en få ændringer:

- Ændringerne indebærer, at forslaget om at indskrænke afgrænsningsområdet til detailhandel, dagligvarebutikker i bymidtens sydøstlige ende, droppes.
- Den foreslåede minimumsstørrelse pr. udvalgsvarebutik i samme område droppes, og der henstilles til, at nye butikker i dette område skal være "større".
- Endeligt ændres kommuneplanens retningslinie 1.4.7 for enkeltstående butikker, således at disse fremover kan etableres med en størrelse på op til 1000 m², på nær i Brønderslev by, hvor den foreslåede sænkning af grænsen til 300 m² fastholdes, for at styrke den planlagte detailhandelsmæssige struktur.

Midtbyplanen er udarbejdet som en digital plan. Du kan se planen "Brønderslev skal være Brønderslev igen - med et centrum" her (nyt vindue)

Bevaringsværdige bygninger og bymiljøer

Brønderslev Kommune har i forbindelse med revision af Kommuneplan 2009-13 kortlagt de bevaringsværdige bygninger med fokus på byerne Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund. Kortlægningen er sket på baggrund af en SAVE-vurdering, hvor de registrerede bygninger har fået en SAVE-værdi og hvor der i samme registrering er sket en vurdering af bevaringsvædige bymiljøer. Du kan læse mere om hvilke bygninger og bymiljøer, der er udpeget som bevaringsværdige og baggrunden for udpegningen i kommuneplanens retningslinje 2.6.7 i forslag til kommuneplanen. Se forslag til kommuneplan 2013-2025 (nyt vindue).  

Mandag den 12. august og onsdag den 14. august 2013 blev der i Dronninglund og Brønderslev afholdt byvandring med fokus på bevaringsværdige bygninger og bymiljøer. Med en flot tilslutning af kommunens borgere var de tilhørende rundt og høre om de to byers historie samt om kommunens udpegning af bevaringsværdige bygninger og bymiljøer. Informationsmødet efter byvandringerne omhandlede betydningen af at være ejer af en bevaringsværdig bygning eller i et bevaringsværdigt bymiljø. 

Se oplægget fra informationsmødet i Dronninglund (nyt vindue).
Se oplægget fra informationsmødet i Brønderslev (nyt vindue).

Du kan finde inspiration til renovering af bevaringsværdige bygninger på hjemmesiden Bygningskultur Danmark (nyt vindue)


Opdateret 9. april 2018
Ansvarlig redaktør: Tine Astrup Jakobsen