Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Hvis du har svært ved at klare hverdagen i hjemmet ved egen hjælp, kan du få et rehabiliteringsforløb eller søge om hjemmehjælp
Hjemmehjælp

Hjemmehjælp og rehabiliteringsforløb

I Brønderslev Kommune vil du som udgangspunkt, og hvis du er i stand til det, få tilbudt et rehabiliteringsforløb, inden du får tilbudt hjemmehjælp.

Hvad er et rehabiliteringsforløb?

Rehabiliteringsforløbet er et korterevarende, tidsafgrænset og målorienteret tværfagligt tilbud, som kan vare i op til 12 uger.

Rehabiliteringsforløbet tager udgangspunkt i dine ønsker og behov for hjælp, og skal bidrage til at forbedre og/eller vedligeholde din funktionsevne, så du opnår mest mulig selvstændighed i hverdagen med øget livskvalitet til følge.

Rehabiliteringsforløbet kan indeholde træning ved ergo- og/eller fysioterapeut, hjælpetræning i hjemmet ved hjemmeplejen, sygepleje, kostvejledning, hjælpemidler, aktivitetstilbud og meget andet.

Det er dine behov og ønsker, som sammen med kommunens tilbud og serviceniveau på indsatserne er med til at fastlægge indholdet i forløbet.

Målene tager udgangspunkt i dine ønsker og behov og bliver løbende revideret i tæt samarbejde med dig.

Når rehabiliteringsforløbet slutter, træffer vi afgørelse om, hvorvidt du skal have tildelt hjælp og i givet fald hvor meget hjælp, du har brug for.

Hvad er hjemmehjælp?

Hjemmehjælp er forskellige former for hjælp i dit hjem til personlig pleje og praktisk hjælp.

Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, fx at få tøj på, at komme ud af sengen, hjælp til at spise m.m.

Praktisk hjælp er hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, fx hjælp til rengøring, tøjvask og indkøb.

Hvem kan få rehabiliteringsforløb og/eller hjemmehjælp?

Hvis du har nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsnedsættelse, og ansøger om praktisk hjælp, personlig pleje, hjælpemidler eller anden hjælp hos kommunen, vil du som udgangspunkt få tilbudt et rehabiliteringsforløb, hvis det er muligt for dig at blive mere selvhjulpen i dagligdagen gennem træning.

I følge loven har du – uanset årsag – ret til at takke nej til at deltage i et rehabiliteringsforløb. Det berettiger dig dog ikke automatisk til at modtage den hjælp, du har ansøgt om.

Hvis du takker nej, vil din ansøgning om hjælp blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Du kan få hjælp uanset om du bor alene, i eget hus, i bofællesskab, i plejebolig eller andet.

I Brønderslev Kommune er der følgende kvalitetsstandarder (nyt vindue):

Hvordan får jeg rehabiliteringsforløb og/eller hjemmehjælp?

I Brønderslev Kommune skal du kontakte Visitationen, hvis du skal have rehabiliteringsforløb og /eller hjemmehjælp (se kontakt til højre).

Det er Visitationen, der afgør, hvilken hjælp du kan få ud fra en konkret individuel vurdering af dit behov.

Visitationen vil samtidig vurderer, om du – i stedet for hjemmehjælp – kan tilbydes/bevilges et rehabiliteringsforløb, hvor du får hjælp til at forbedre din funktionsevne.

Frit valg af leverandør

Uanset om du får hjemmehjælp til praktiske opgaver eller hjælp til personlig pleje, har du mulighed for selv at vælge, hvem af kommunens godkendte leverandører, der skal levere hjemmehjælpen.

Kommunen oplyser dig om, hvilke leverandører du kan vælge imellem, og udleverer materiale, hvor du kan læse om, hvad den enkelte leverandør kan tilbyde.

Har du et specifikt ønske om, hvem der skal stå for din hjemmehjælp, kan du søge om at få personen godkendt af kommunen. Personen skal opfylde kommunens krav til uddannelse m.m.

Endelig kan du, hvis kommunen ikke kan yde den hjælp, du er blevet tilkendt, efter aftale med kommunen ansætte privat hjælp og få tilskud til lønnen. Får du mere end 20 timers hjælp om ugen, har du også mulighed for at ansætte din egen hjælp og få tilskud. Kravet er, at du skal have en betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Den person, du vælger, skal opfylde kommunens krav til uddannelse m.m.

I Brønderslev Kommune er følgende hjemmeplejeleverandører godkendt (nyt vindue):

Brønderslev Kommune indgår løbende kontrakter med leverandører på fritvalgsområdet.

Midlertidig hjælp ved udskrivelse fra sygehus

Når du udskrives fra sygehuset, kan du have brug for hjælp i en midlertidig periode, fx hjælp til bad, af- og påklædning, anretning af mad, forflytninger, indkøb, tøjvask og rengøring. Det kan også være, at du har brug for hjælpemidler, som skal være klar og på plads i hjemmet, for at du kan klare dig eller få hjælp fra hjemmeplejen.

I situationer, hvor du har behov for midlertidig hjælp efter udskrivelse fra sygehuset, vil sygehuspersonalet - efter aftale med dig - kontakte Visitationen, så vi kan lave aftaler om dit behov for hjælp. Det vil enten foregå via en videosamtale, hvor du og evt. din pårørende også deltager, eller visitator og sygehuspersonale vil aftale din hjælp direkte, efter at sygehuspersonalet har afklaret behovet med dig. På den måde vil hjælpen være klar til opstart, når du kommer hjem.

Hjælpen bliver startet op umiddelbart efter udskrivelsen, og vil som udgangspunkt blive bevilget som midlertidig hjælp, da vi har en forventning om, at du vil kunne klare dig selv efter et stykke tid eller har behov for mindre hjælp.

Fleksibel hjemmehjælp

Du har ret til at bytte til andre ydelser indenfor den afsatte tidsramme. Det betyder, at du fra gang til gang kan aftale med hjemmehjælperen, hvordan udførelsen af hjælpen skal tilrettelægges.

Dog skal du være bevilget hjælp til både personlig pleje og praktisk hjælp, hvis du ønsker at bytte ydelserne ud med hinanden, og du skal have valgt den samme leverandør til begge dele.

Ferie og hjemmehjælp

Hvis du er berettiget til varig hjemmehjælp, kan du få hjemmehjælp i perioder, hvor du opholder dig i en anden kommune end din bopælskommune, fx i forbindelse med et sommerhusophold.

Det er din midlertidige kommune, der beslutter, hvilken hjælp du konkret kan få, og serviceniveauet vil blive tilpasset det lokale niveau.

Du skal kontakte din bopælskommune, hvis du ønsker hjemmehjælp i en begrænset periode.

Hvis du ikke selv kan lukke hjemmehjælperen eller hjemmesygeplejersken ind

Hvis du ikke selv kan lukke hjemmehjælperen eller hjemmesygeplejersken ind, vil du få opsat en elektronisk lås.

Nøglebokse udfases gradvist og erstattes af elektroniske låse i 2020-2023.

Du kan klage over din hjemmehjælp, fx over hjælpens omfang, den måde opgaverne udføres på, den person, som udfører opgaverne, eller over at der er givet afslag på hjemmehjælp.

Det er kommunalbestyrelsen i kommunen, der har det overordnede ansvar for ældreplejen. Ønsker du at klage eller gå i dialog angående kommunens serviceniveau, kan du derfor rette henvendelse til kommunalbestyrelsen.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse om hjemmehjælp, skal du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Kontakt

Visitationen
- Ældre og Hjælpemidler

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf.: 99454420

Telefontid:
Mandag - torsdag
8.00-9.00 og 10.00-14.00
Fredag:
8.00-9.00 og 10.00-13.30

Lovgivning

Du kan finde reglerne for hjemmehjælp i serviceloven, kapitel 16.

Reglerne for betaling kan du læse på Retsinformation:

Opdateret 10. marts 2022
Skrevet af Social- og Ældreministeriet og Brønderslev Kommune
Ansvarlig redaktør: Kirsten Boye Hansen