Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Råd og tilsyn

For at sikre kvaliteten af hjemmehjælp, genoptræning og plejeboliger fører kommunen tilsyn. Tilsynet skal sikre, at alle får den hjælp, de har krav på, og at opgaverne løses med den kvalitet, som kommunen har besluttet.
Lup

Læs om råd og tilsyn 

Ældrerådet

Ældrerådet er de ældre borgeres kontaktorgan til Byrådet. Ældrerådet er nedsat ved lov og består af 9 medlemmer, som er valgt ved direkte valg for en 4 års periode.

Det kommunale tilsyn

Kommunen har pligt til mindst én gang årligt at foretage et uanmeldt tilsyn med de kommunale plejecentre og den selvejende institution, Kornumgård,, som kommunen benytter sig af.

I Brønderslev Kommune varetages det kommunale tilsyn af BDO statsautoriseret aktieselskab.

Formål

Formålet med tilsynet er at påse, at plejecentrene i kommunen efterlever de aftaler, der er indgået med beboerne om hjælp og støtte i hverdagen, og at hjælpen leveres på en ordentlig måde.

Målepunkter

Når tilsynet foretages, vil der ske en generel og konkret vurdering af målepunkterne:

  • Målgruppen
  • Boligforholdene og de fysiske rammer
  • De omsorgsmæssige forhold
  • Medarbejderforholdene og de faglige forudsætninger
  • Den skriftlige dokumentation
  • Magtanvendelse

Afrapportering

Ved tilsynet vurderes det, om målepunkterne er opfyldt eller ej. Resultatet indgår i den kommunale tilsynsrapport for det enkelte plejecenter.

Der laves også en årlig redegørelse.

Risikobaseret tilsyn - Sundhedsloven

Styrelsen for Patientsikkerhed skal som en af sine hovedopgaver føre tilsyn på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Det sker blandt andet på baggrund af proaktive risikoanalyser, klagesager, henvendelser fra patienter, pårørende, fagpersoner og offentlige myndigheder samt ved at følge mediernes omtale af sundhedsfaglige problemstillinger.

Styrelsen for patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, hvoraf det fremgår, om der er konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden.

Der laves desuden en årlig sammenfatning på landsplan af observationer og vurderinger som følge af det risikobaserede tilsyn.

Styrelsen for patientsikkerhed fører tilsyn med alle typer af behandlingssteder i sundhedsvæsenet. De typer af behandlingssteder, der vil få besøg, er almen praksis, sygehuse, akuttilbud i kommunerne, hjemmesygepleje, hjemmepleje og plejehjem, bosteder, fysioterapeutiske klinikker, fodterapeuter og tandlæger.   

Afrapportering

Ved tilsynet vurderes, om målepunkterne er opfyldt eller ej. Resultatet indgår i styrelsens tilsynsrapport for det enkelte område.

Risikobaseret tilsyn - Serviceloven

Ældretilsynet er et supplerende tilsyn, som derfor ikke erstatter det kommunale tilsyn eller det risikobaserede tilsyn på Sundhedslovsområdet.

Tilsynet er en kontrol, der skal sikre kvaliteten ud fra en række målepunkter. Samtidig skal tilsynet og målepunkterne bidrage til læring og dialog for de plejeenheder, der ikke får tilsynsbesøg. Disse plejeenheder skal som læringsværktøj gennemgå målepunkterne på egen praksis og derved sikre og forbedre kvaliteten.

Planlagte og reaktive tilsyn

Ældretilsynet kan være enten planlagt eller reaktivt.

Ved planlagt tilsyn udvælges plejeenheder på baggrund af stikprøver og ud fra relevante risikofaktorer. Tilsynsbesøgene varsles i forvejen og gennemføres med udgangspunkt i målepunkterne.

De reaktive tilsyn foretages ved medieomtale, bekymringshenvendelser eller hvis styrelsen på et sundhedsfagligt tilsynsbesøg bliver opmærksom på utilstrækkelig kvalitet.

Lovgivning

Bestemmelser om ældreråd er fastsat i §§ 30 til 33 i Retssikkerhedsloven.

Bestemmelser om tilsyn er fastsat i Servicelovens §§ 150 og 151.

Opdateret 30. november 2022
Skrevet af Social- og Ældreministeriet
og Brønderslev
Ansvarlig redaktør: Lene Holst