Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Er du godkendt til en ældrebolig eller plejebolig, kan du frit vælge imellem de to slags boliger
Plejeboliger og plejehjemspladser

Læs om plejeboliger og plejehjemspladser

Hvad er en plejebolig/et plejehjem?

Plejebolig

En plejebolig er en selvstændig bolig med serviceareal og tilknyttet personale.

Du kan søge om en plejebolig, hvis du har et omfattende behov for hjælp eller af anden årsag har brug for tryghed og pleje. I en plejebolig er der tilknyttet personale døgnet rundt, som kan støtte dig i forhold til dine behov. Desuden har du mulighed for at være en del af et fællesskab og deltage i daglige aktiviteter fx omkring måltiderne.

Plejehjem

Du kan få en plads på et plejehjem, hvis du er afhængig af pleje og omsorg flere gange i døgnet, og hvor plejen ikke kan gives i anden bolig end på plejehjemmet.

Hvem kan få en plejebolig/plejehjemsplads?

En plejebolig er et tilbud til borgere, der har et plejebehov, der gør, at de ikke kan passes i eget hjem. Kommunen foretager altid en individuel vurdering, inden der træffes afgørelse.

Følgende kriterier indgår i vurderingen:

  • Din fysiske/psykiske situation kræver megen pleje og praktisk hjælp fra hjemmeplejen eller din familie, og dit behov for hjælp er uforudsigeligt
  • Du er utryg og ængstelig for at være alene
  • Du kan ikke på forsvarlig måde tage vare på dig selv, eksempelvis forlader du din bolig, og du kan ikke finde hjem, eller du kan ikke selv tilkalde hjælp
  • Du har intet eller sparsomt netværk
  • Du har en uhensigtsmæssig/upraktisk bolig

Hvordan får jeg en plejebolig eller plads på et plejehjem?

Når du selv, din familie, din læge eller sygehuset har kontaktet kommunen med henblik på at du skal flytte til fx en ældrebolig, skal kommunen visitere dig – det vil sige, tage stilling til, om du kan godkendes til at få en ældrebolig, plejebolig eller plads på et plejehjem. Her tager kommunen udgangspunkt i dine konkrete behov i forhold til din fysiske, psykiske og sociale situation.

Vurderingen af en ansøgning skal ske i sammenhæng med kommunens øvrige tilbud til personer i eget hjem, fx personlig og praktisk hjælp, dagcenter eller ældrecenter, midlertidig eller permanent dag- eller natpleje, boligændringer i nuværende bolig, særlig støtte eller aflastning eller afløsning af ægtefælle eller andre pårørende.

Du har ikke krav på at få tildelt en plejebolig, blot fordi du eventuelt har nået en høj alder.

Hvis du ønsker at søge om en plejebolig/plejehjemsplads, skal du kontakte Visitationen, Ældre og Hjælpemidler.

Hvornår får jeg en bolig?

Ventetidsgaranti

Hvis du er visiteret til en plejebolig eller en plads på et plejehjem, og er kommet på den generelle venteliste, skal kommunen tilbyde dig en bolig senest to måneder efter du kom på ventelisten. Boligen skal være klar til at flytte ind i senest to uger efter udløb af fristen.

Kommunen kan opfylde garantien ved at tilbyde bolig i kommunen eller plads i en anden kommune, hvor de har aftale om at kunne anvise boliger.

Hvis du afslår et tilbud bliver du ikke slettet fra den generelle venteliste, men starter forfra på en frist på to måneder.

Hvad koster det at bo i plejebolig/på plejehjem?

På plejecentrenes hjemmeside, kan du finde information om hvert enkelt plejecenter.

Bruger- og pårørenderåd

Bruger- og pårørenderåd varetager beboernes interesser. Vi har bruger- og pårørenderåd på alle vore plejecentre i Brønderslev Kommune med undtagelse af Stenumgård, da dette center udelukkende har midlertidige pladser.

Sammen med ledelsen drøftes retningslinjer for plejecentrenes dagligdag, herunder pleje- og omsorgsindsats og andre tiltag, der vil påvirke beboernes hverdag.

Frit valg

Hvis du bliver godkendt til en plejebolig har du ret til frit at vælge blandt sådanne boliger, og ønske en bestemt bolig.

Du kan vælge mellem kommunens egne plejecentre/plejehjem, plejecentre i andre kommuner eller friplejeboliger.

Frit valg af plejebolig giver fx ret til, at en ægtefælle eller samlever kan flytte med.

På Plejehjemsoversigten kan du finde flere informationer om plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.

Når du mister én, du holder af, på plejecenter

Når du som pårørende mister én, som du holder af på et af vores plejecentre, oplever vi, at der ofte opstår en række spørgsmål. Vi vil her besvare de oftest stille spørgsmål i en svær tid.

Handlinger umiddelbart efter dødsfaldet
Når din nærtstående er sovet ind, kontakter personalet i samråd med sygeplejersken egen læge/vagtlæge.

Herefter vil personalet i samråd med dig som pårørende gøre afdøde i stand og klæde afdøde i det tøj, som er aftalt. Hvis du ønsker det, må du gerne deltage.

Lægen tilser og skriver dødsattest, inden afdøde må afhentes af bedemanden.

Du kan ønske, at der skal være en lille ceremoni, hvor der kan synges et par sange/salmer og eventuelt bedes en bøn.

Ønsker du, at personalet deltager, gør vi meget gerne det. Dette aftaler du som pårørende med bedemanden.

Kontakt til bedemanden
Som pårørende vælger du selv et bedemandsfirma.

Alle praktiske foranstaltninger tager bedemanden sig af, fx at hjælpe med at hente dødsattest, foranstaltninger i forhold til begravelse, dødsanmeldelse mm.

Til samtalen med bedemanden kan det være godt at have eventuelle nedskrevne ønsker fra afdøde med.

Dato og tidspunkt for begravelsen/ bisættelsen meddeles afdødes plejecenter.

Foretrækker du at ordne begravelsen/ bisættelsen selv, kan præsten give dig hjælp og vejledning gratis.

Det sidste farvel
Når bedemanden henter afdøde, kan du vælge, at vi synger den afdøde ud. De øvrige beboere og personalet sammen med familie og venner kan således få sagt farvel til afdøde ved at synge en eller flere salmer, hvorefter kisten bæres ud.

Det gøres efter ønske fra familien.

Tidspunktet aftaler du med bedemanden og oplyses plejecentret.

Hvad skal der ske med boligen?
Som pårørende er det dit ansvar at opsige lejligheden og få tømt boligen.

Du skal aftale med personalet, hvordan post, som eventuelt kommer efterfølgende, skal håndteres.

Boligselskabet sørger for, at boligen synes og istandsættes.

Skifteretsattest
Når en beboer på et plejecenter afgår ved døden, må afdødes indbo først udleveres til de pårørende, når skifteretten har godkendt det, og der foreligger en skifteretsattest, som giver de pårørende ret til at råde over boet.

Den person der henvender sig hos bedemanden, og anføres som kontaktperson, vil efter dødsfaldet modtage et brev eller mail via e-Boks fra skifteretten.

Tømning af boet
Som pårørende er det dit ansvar, at boligen tømmes så hurtigt som muligt. Dette sker efter aftale med plejecentret.

Tømning af boet inden skifteretsattesten foreligger

Skal plejeboligen tømmes, inden skifteretsattesten foreligger, kan du som pårørende sammen med plejehjemmet udfylde en blanket, som plejecentret journaliserer.

Hvis der er kendskab til konflikter og uenigheder mellem de pårørende, aflåses plejeboligen og kan ikke tømmes, før skifteretten har frigivet boet.

Andre praktiske ting
Afdødes overskydende medicin er en del af boet, men personalet tilbyder at sende medicinen til destruktion.

Offentlige ydelser og opsigelse af abonnementer m.m.

Udbetaling af pension og boligstøtte ophører automatisk ved anmeldelse af dødsfaldet.

Som pårørende skal du dog opsige diverse abonnementer på fx telefon, aviser og blade, licens, leje af TV osv. samt medlemskaber af klubber og foreninger. Du skal også huske at afmelde forsikringer og betalingsservice i banken mv.

Personalet sørger for at afbestille kommunale hjælpemidler og informere borgerservice.

Aflevering af hjælpemidler
Hvis afdøde har lånt specielle hjælpemidler, skal du aflevere disse tilbage, fx hos Institut for Syn, Hørelse og Døv-blindhed.

Har du flere spørgsmål eller andet, som du er i tvivl om, er du altid velkommen til at henvende dig til personalet eller lederen af plejecentret.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Kontakt

Visitationen
- Ældre og Hjælpemidler

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf.: 99454420

Telefontid:
Mandag - torsdag
8.00-9.00 og 10.00-14.00
Fredag:
8.00-9.00 og 10.00-13.30

Leder af plejecenterområdet
Tlf.: 99454906

Læs mere om Plejecenterområdet i Brønderslev Kommune

www.plejecenteromraadet.dk

Opdateret 25. februar 2021
Skrevet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Ansvarlig redaktør: Lene Holst