Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Er du godkendt til en ældrebolig eller plejebolig, kan du frit vælge imellem de to slags boliger

SELVBETJENING:

Plejeboliger og plejehjemspladser

Læs om plejeboliger og plejehjemspladser

Hvad er en plejebolig/et plejehjem?

Plejebolig

En plejebolig er en selvstændig bolig med serviceareal og tilknyttet personale.

Du kan søge om en plejebolig, hvis du har et omfattende behov for hjælp eller af anden årsag har brug for tryghed og pleje. I en plejebolig er der tilknyttet personale døgnet rundt, som kan støtte dig i forhold til dine behov. Desuden har du mulighed for at være en del af et fællesskab og deltage i daglige aktiviteter fx omkring måltiderne.

Plejehjem

Du kan få en plads på et plejehjem, hvis du er afhængig af pleje og omsorg flere gange i døgnet, og hvor plejen ikke kan gives i anden bolig end på plejehjemmet.

Hvem kan få en plejebolig/plejehjemsplads?

En plejebolig er et tilbud til borgere, der har et plejebehov, der gør, at de ikke kan passes i eget hjem. Kommunen foretager altid en individuel vurdering, inden der træffes afgørelse.

Følgende kriterier indgår i vurderingen:

  • som har et betydeligt og varigt fysisk og/eller psykisk plejebehov.
  • som har et omfattende og ustabilt behov for pleje og tilsyn hele døgnet.
  • som ikke kan tage vare på sig selv på forsvarlig vis eller selv kan tilkalde hjælp.
  • som ikke kan klare sig i nuværende bolig, trods øget hjælp fra hjemmepleje eller pårørende.
  • som ikke kan modtage den nødvendige hjælp i hjemmet pga. boligens fysiske tilstand.

Hvordan får jeg en plejebolig eller plads på et plejehjem?

Når du selv, din familie, din læge eller sygehuset har kontaktet kommunen med henblik på at du skal flytte til fx en ældrebolig, skal kommunen visitere dig – det vil sige, tage stilling til, om du kan godkendes til at få en ældrebolig, plejebolig eller plads på et plejehjem. Her tager kommunen udgangspunkt i dine konkrete behov i forhold til din fysiske, psykiske og sociale situation.

Vurderingen af en ansøgning skal ske i sammenhæng med kommunens øvrige tilbud til personer i eget hjem, fx personlig og praktisk hjælp, dagcenter eller ældrecenter, midlertidig eller permanent dag- eller natpleje, boligændringer i nuværende bolig, særlig støtte eller aflastning eller afløsning af ægtefælle eller andre pårørende.

Du har ikke krav på at få tildelt en plejebolig, blot fordi du eventuelt har nået en høj alder.

Hvis du ønsker at søge om en plejebolig/plejehjemsplads, skal du kontakte Visitationen, Ældre og Hjælpemidler.

Hvornår får jeg en bolig?

Ventetidsgaranti

Hvis du er visiteret til en plejebolig eller en plads på et plejehjem, og er kommet på den generelle venteliste, skal kommunen tilbyde dig en bolig senest to måneder efter du kom på ventelisten. Boligen skal være klar til at flytte ind i senest to uger efter udløb af fristen.

Kommunen kan opfylde garantien ved at tilbyde bolig i kommunen eller plads i en anden kommune, hvor de har aftale om at kunne anvise boliger.

Hvis du afslår et tilbud bliver du ikke slettet fra den generelle venteliste, men starter forfra på en frist på to måneder.

Hvad koster det at bo i plejebolig/på plejehjem?

På plejecentrenes hjemmeside, kan du finde information om hvert enkelt plejecenter.

Bruger- og pårørenderåd

Bruger- og pårørenderåd varetager beboernes interesser. Vi har bruger- og pårørenderåd på alle vore plejecentre i Brønderslev Kommune med undtagelse af Stenumgård, da dette center udelukkende har midlertidige pladser.

Sammen med ledelsen drøftes retningslinjer for plejecentrenes dagligdag, herunder pleje- og omsorgsindsats og andre tiltag, der vil påvirke beboernes hverdag.

Frit valg

Hvis du bliver godkendt til en plejebolig har du ret til frit at vælge blandt sådanne boliger, og ønske en bestemt bolig.

Du kan vælge mellem kommunens egne plejecentre/plejehjem, plejecentre i andre kommuner eller friplejeboliger.

Frit valg af plejebolig giver fx ret til, at en ægtefælle eller samlever kan flytte med.

På Plejehjemsoversigten kan du finde flere informationer om plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.

Når du mister én, du holder af, på plejecenter

Når du som pårørende mister én, som du holder af på et plejecenter, opstår ofte en række spørgsmål, og det kan være svært at overskue i den - i forvejen - svære tid.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Kontakt

Visitationen
- Ældre og Hjælpemidler

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf.: 99454420

Telefontid:
Mandag - torsdag
8.00-9.00 og 10.00-14.00
Fredag:
8.00-9.00 og 10.00-13.30

Leder af plejecenterområdet
Tlf.: 99454906

Læs mere om Plejecenterområdet i Brønderslev Kommune

www.plejecenteromraadet.dk

Opdateret 27. oktober 2022
Skrevet af Bolig- og Planstyrelsen
Ansvarlig redaktør: Lene Holst