Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Hegnssynet forliger dig og din nabo eller træffer afgørelse i tvister om vedligehold, rejsning, ændring og sløjfning af hegn

Læs om Hegnssynet

Hvad kan du bruge Hegnssynet til?

Hegnssynet kan rådgive dig og din nabo om at vedligeholde, rejse, ændre eller sløjfe hegnet mellem Jer. Er rådgivning ikke nok, kan Hegnssynet komme ud til dig og din nabo.

Hvad koster et Hegnssyn?

Det koster 1.932 kr., hvis Hegnssynet kommer ud til dig og din nabo. Det er som hovedregel den tabende part, der skal betale. Hegnssynet kan dog beslutte, at du og din nabo skal dele udgiften.

Der er mulighed for at søge om hjælp til betaling af sagens omkostninger hos Statsforvaltningen Nordjylland.

Hvordan skal hegnet se ud?

Du og din nabo må selv bestemme, hvordan jeres fælleshegn skal se ud. Hvis I ikke kan blive enige, er udgangspunktet, at fælleshegnet skal være 1,8 meter højt. Hegnet skal stå i selve skellet, skal passe ind i omgivelserne og tydeligt adskille de to grunde. Der kan dog være undtagelser. I lokalplaner, deklarationer og politivedtægter, kan der være begrænsninger, du skal overholde. Opsætning og vedligehold af hegn

Du og din nabo skal normalt deles om arbejdet og udgifterne til opsætning og vedligehold af fælleshegn. Hvis begge naboer har interesse i et fælleshegn, har begge pligt til at deltage i arbejdet og udgifterne.

Hvis du vil opsætte fælleshegn, og ikke kan blive enig med din nabo om det, skal du kontakte Hegnssynet, før du gør i gang.

Ændring af hegn

Hvis du vil ændre fælleshegnet, og ikke kan blive enig med din nabo om det, skal du kontakte Hegnssynet, før du gør i gang.

Du kan ændre eller fjerne egne hegn, men hvis der ikke er et andet hegn mellem dig og din nabo, skal naboen have besked mindst en måned før ændringerne.

Hvilke typer hegn gælder hegnsloven for ?

Fælleshegn er hegn, der står i skellet mellem to grunde. Egne hegn er hegn, der står inde på din egen grund og langs skellet i en afstand af indtil 1,75 meter. Egne hegn må være 1,8 meter høje plus afstanden til skellet. Egne hegn må dog ikke genere et fælles hegn, og der skal være plads til at vedligeholde fælleshegnet. Egne hegn må ikke være til større ulempe for naboen end et fælleshegn.

Hegn mod vej

Hvis du skal opsætte et hegn, der grænser op til en vej, sti eller plads, skal det stå på din egen grund. Hegnet må normalt ikke vokse ud på vejen, stien eller pladsen. Hegnet må ikke spærre for udsynet og oversigten ved kryds eller sving.
Egne hegn og hegn, der grænser op til vej, sti eller plads, skal du normalt selv opsætte, vedligeholde og betale. 

Træer, der danner hegn

Træer er hegn, når der er flere end 4 træer, som ikke står længere end 1,75 meter fra skellet og som er ensartede, har samme størrelse, står på række med kort indbyrdes afstand og tilsammen udgør en væsentlig del af skellets længde. Du skal ikke kunne gå igennem træerne.

Hvad tager Hegnssynet sig ikke af?

Indre hegn Indre hegn er hegn, som enten ikke følger skellinjen eller som står mere end 1,75 meter fra skellet.

Enkeltstående træer og skygge fra træer

Hvis du vil klage over, at naboens træer skygger, kan du lægge sag an ved domstolene.

Bygninger

Hvis du vil klage over carporte, udhuse og lignende bygninger i skellet, skal du kontakte Teknik og Miljø, da bygningerne skal opfylde reglerne i bygningsreglementet.

Hvor er skellet?

Hvis du og din nabo er uenige om, hvor skellet mellem jeres grund ligger, kan I - mod betaling – få en landinspektør til at lave en opmåling/skelretablering. En skelretablering kan i de fleste tilfælde gennemføres uden større omkostninger. Der er som hovedregel, den der bestiller landinspektøren, der skal betale regningen.

Hvis landinspektøren konstaterer, at der ikke overensstemmelse mellem matriklens oplysninger og ejendomsgrænserne i marken skal landinspektøren tage stilling til, hvilke grænse, der er korrekt. Dette kræver normalt en skelforretning, hvor landinspektøren indkalder til et åstedsmøde. Ved en skelforretning kan der også tages stilling til hævdsspørgsmål. En skelforretning har større omkostninger.

Hvem kan anmode om at få Hegnssynet ud?

Det er kun ejere, der kan anmode om at få Hegnssynet ud. Er der flere ejere, skal alle skrive under eller du skal vedlægge en fuldmagt.

Hvordan får du Hegnssynet ud?

Udfyld blanketten Begæring om afholdelse af hegnssynsforretning og send den til formanden for Hegnssynet. Du skal beskrive alle forhold, der kan betydning for sagen, hvad du ønsker at opnå.

Hvordan foregår et Hegnssyn?

Hegnssynet indkalder dig og din nabo til en åstedsforretning, hvor I har mulighed for at fremkomme med jeres synspunkter og påstande i sagen. Sagen afgøres ved, at du og din nabo bliver enig om et forlig eller ved at Hegnssynet afsiger en kendelse.
Hvis et forlig eller en kendelse ikke opfyldes, kan sagen igen indbringes for Hegnssynet, der ved en fornyet besigtigelse kan afsige en kendelse om, at arbejdet skal udføres ved formandens foranstaltning.

Hvem er medlem af Hegnssynet?

Hegnssynet er nedsat efter reglerne i Lov om Hegn og medlemmerne er udpeget af Byrådet. Hegnssynet består er 3 personer, hvoraf en er formand, en er plantesagkyndig og en af bygningssagkyndig. Hegnssynet er udpeget for en periode på 4 år, som følger den kommunale valgperiode. I denne perioder er følgende medlem:

Formand: Simon Aagaard, Slotsgade 43C, 1., 9330 Dronninglund

Medlem: Kurt Kristensen
Medlem: Danny Rosenkilde

Klage over Hegnssynets afgørelse

Hegnssynets afgørelser kan ikke behandles af en anden administrativ myndighed. Hvis du er utilfreds med Hegnssynets afgørelse, kan du skriftligt indbringe sagen for domstolen, senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt. 

Kontakt

Simon Aagaard - 4040 0577
Formand for Hegnssynet

Bente Højer - 9945 4610
Sekretær for Hegnssynet

Opdateret 3. januar 2022
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer