Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Alle kommuner har beboerklagenævn og huslejenævn, der afgør uenigheder mellem lejer og udlejer

Om Huslejenævnet

Huslejenævnet er en klageinstans, der med hjemmel i Lejeloven og lov om boligforhold kan behandle sager, hvor der er opstået en tvist mellem ejer og lejer(e) i private beboelseslejemål beliggende i Brønderslev Kommune.

Hvilke typer sager kan Huslejenævnet behandle?

De hyppigst forekommende sager, hvor Huslejenævnet træffer afgørelse, er følgende:

 • Lejens størrelse
 • Leje- og forbedringsforhøjelser
 • Istandsættelse ved fraflytning
 • Flytteopgørelse
 • Vand- og varmeregnskaber
 • Manglende tilbagebetaling af depositum
 • Manglende renholdelse og vedligeholdelse
 • Mangler ved lejeforholdets begyndelse
 • Manglende overholdelse af husorden
 • Størrelse af lejers depositum og forudbetalt leje under lejeforholdet

Hvilke typer sager kan Huslejenævnet ikke behandle?
Huslejenævnet kan bl.a. ikke træffe afgørelse inden for følgende områder:

 • Spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejeaftaler
 • Tvister om fremleje, bytte og retten til at fortsætte lejeaftaler
 • Udlejers ret til adgang til det lejede

Hvordan indbringer du din klage for Huslejenævnet?

Du indbringer din klageskrivelse til Huslejenævnets sekretariat ved at følge Brønderslev Kommunes selvbetjeningsløsning.
Opmærksomheden skal henledes på, at Huslejenævnet som altovervejende hovedregel fremsender høringer og afgørelser til eBoks.

Du skal betale gebyr
Når du indbringer din klage, skal du betale et gebyr, der reguleres årligt.

Sagsbehandlingen igangsættes først, når Huslejenævnet har modtaget gebyret, og uanset sagens udfald bliver gebyret ikke refunderet.

Hvilke dokumenter skal du sende til Huslejenævnet?
Når du via selvbetjeningsløsningen indbringer en sag for Huslejenævnet, skal understående vedhæftes klageskrivelsen.

Tvister vedrørende lejers fraflytning:

 • Dokumentation for, at du inden sagens indbringelse har forelagt klagen for modparten.
 • En kopi af lejekontrakten med underskrift.
 • Information og dokumentation om lejers opsigelse
 • Fraflytningsrapport, eller reklamationsskrivelse efter lov om leje §187, stk. 2 samt dato for lejers modtagelse af denne
 • Flytteopgørelse med relevant dokumentation (f.eks. regninger eller tilbud)
 • Evt. fotos i PDF-format
 • Oplysning om hvorvidt udlejer ejer mere end et beboelseslejemål
 • Relevant korrespondance mellem lejer og udlejer (f.eks. SMS i PDF-format)
 • Tidspunkt for lejers fraflytning og tidspunkt for lejers aflevering af nøgler til udlejer
 • Om eventuelle istandsættelsesarbejder er udført.

Tvister vedrørende vand- og varmeregnskaber:

 • Dokumentation for, at du inden sagens indbringelse har forelagt klagen for modparten.
 • En kopi af lejekontrakten med underskrift.
 • Hvornår er regnskabet omdelt/sendt til lejer?
 • Kopi af det fremsendte regnskab inkl. Eventuelt følgebrev
 • Det overordnede fordelingsregnskab for ejendommen
 • Dokumentation for udgifter til forbrug i form af samtlige sider af faktura fra forsyningsselskab

Tvister vedrørende renholdelse, vedligeholdelse og mangler ved lejemålets begyndelse:

 • En kopi af lejekontrakten med underskrift.
 • Evt. indflytningsrapport og/eller fejl-/mangelliste fra lejer
 • Oplysning om hvorvidt udlejer ejer mere end et beboelseslejemål
 • Relevant korrespondance mellem lejer og udlejer (f.eks. SMS bedes udprintet)
 • Tidspunkt for lejers fraflytning og tidspunkt for lejers aflevering af nøgler til udlejer
 • Om eventuelle istandsættelsesarbejder er udført.

Huslejenævnet tager som udgangspunkt ikke imod lyd- og videooptagelser samt DVD’er, USB-stik m.v. af bevis- og sikkerhedsmæssige årsager.

Nævnet tager endvidere som altovervejende hovedregel kun imod dokumenter i PDF-format af hensyn til Brønderslevs Kommunes sags- og dokumenthåndteringssystem.

Såfremt der fremsendes mange bilag, er det vigtigt at disse bliver nummereret, og at der laves en fortegnelse over bilagene.

I forbindelse med fremsendelse af SMS-korrespondance skal det tydeliggøres, hvilken betydning disse har for sagen.

Eventuelle fotos skal nummereres samt angive præcist, hvor og hvornår disse er taget. Derudover skal billederne indeholde en billedtekst med angivelse af, hvad billederne skal vise.

Hvordan behandles en sag og hvor lang tid tager det?

Hvordan behandles en sag?
Sagsbehandlingen igangsættes først, når Huslejenævnet har modtaget gebyret, samt de eventuelle supplerende oplysninger. Uanset sagens udfald bliver gebyret ikke refunderet.

Huslejenævnet vil herefter behandle sagen, og afhængig af sagens karakter kan parterne blive indkaldt til møde i nævnet. I givet fald vil parterne modtage en mødeindkaldelse. Under sagens behandling sender Huslejenævnet samtlige indkomne bilag til høring hos modparten. Hvis modparten ikke svarer, kan Huslejenævnet lægge den anden parts oplysninger til grund for afgørelsen. Under selve sagsbehandlingen har Huslejenævnet mulighed for at indhente oplysninger hos såvel private som offentlige myndigheder, herunder f.eks. By- og Landskabsforvaltningen og Borgerservice. Som et led i sagens behandling kan Huslejenævnet også beslutte at tage ud og besigtigelejemålet.

Hvor lang tid tager det at få behandlet en sag?
Sagsbehandlingstiden varierer meget fra sag til sag, men typisk tager det mellem 3-6 måneder. Hvis Huslejenævnet ikke har afgjort sagen senest 4 uger fra det tidspunkt, hvor enten lejers eller udlejers svarfrist er udløbet, kan klageren indbringe sagen for Boligretten uden at afvente nævnets afgørelse.

Hvad sker der når Huslejenævnet har truffet afgørelse?
Huslejenævnets afgørelse sendes til såvel lejer som udlejer (eller deres repræsentanter). Hvis du er uenig i afgørelsen, kan du inden 4 uger efter, at den er fremsendt, indbringe afgørelsen for Boligretten, jf. lov om boligforhold § 88, stk. 2.

Huslejenævnet kan ikke hjælpe dig med at inddrive et eventuelt tilgodehavende hos modparten. I et sådant tilfælde må du eventuelt rette henvendelse til en lejerorganisation, en advokat, retshjælpen eller lignende. Se evt. nedenstående punkt vedrørende rådgivning.

Hvis et påbud fra Huslejenævnets side om udførelse af et vedligeholdelsesarbejde ikke er udført inden den frist som fremgår af afgørelsen, kan du eventuelt rette henvendelse til Grundejernes Investeringsfond på adressen Ny Kongensgade 15, 1472 København K (www.gi.dk).

Ved underretning om at en udlejer ikke har overholdt en endelig Huslejenævnsafgørelse, har Huslejenævnet mulighed for at videregive denne oplysning til Grundejernes Investeringsfond. Ved flere overtrædelser kan der ske frakendelse af retten til at administrere udlejningsejendomme.

Hvad sker der, hvis udlejer taber sagen?
Hvis lejer får delvist medhold eller lejer og udlejer indgår et forlig bliver udlejer ikke pålagt et gebyr. Et forlig kan f.eks. også indebære at udlejer frafalder sit krav.

Udlejers betaling af gebyr har hjemmel i lov om boligforhold § 82 stk. 2. Hvis udlejer undlader at betale et pålagt gebyr, vil gebyret blive inddrevet via SKAT.

Hvor får du råd og vejledning?

Rådgivning
Huslejenævnet er en klageinstans, og nævnet yder derfor ikke råd og vejledning.

Huslejenævnets sekretariat kan udelukkende vejlede dig om, hvordan du indbringer en sag for nævnet.

Som lejer kan du få råd og vejledning omkring lejelovgivningen ved henvendelse til en advokat, en lejerorganisation, en retshjælpsordning eller en privat rådgivningsvirksomhed.

Information til udlejere

Forhåndsgodkendelse af lejen for ejer- og andelsboliger
Huslejenævnet kan - inden lejekontraktens indgåelse - træffe afgørelse om den leje, som ejeren eller andelshaveren i en andelsboligforening med brugsret til en bestemt beboelseslejlighed lovligt vil kunne opkræve for den pågældende bolig.

Adgangen til at anmode om en forhåndsgodkendelse gælder dog kun for ejere, der på ansøgningstidspunktet ikke ejer andre udlejede ejerboliger, og for andelshavere, der på ansøgningstidspunktet ikke har brugsret til andre udlejede andelsboliger.

Ved indbringelse af en sag om forhåndsgodkendelse af lejen skal du betale et gebyr. Taksten fremgår nederst på siden. Gebyret skal overføres til reg. nr. 7565, konto nr. 4545 450 i Jyske Bank med tydelig angivelse af dit navn og lejemålets adresse.

Anmodningen skal indbringes skriftligt og indeholde den nødvendige dokumentation i form af en beskrivelse af lejemålet og eventuelle forbedringer, samt en oplistning af de påtænkte lejevilkår (udkast til lejekontrakt).

Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet er en klageinstans, der med hjemmel i Almenlejelovens bestemmelser kan behandle sager, hvor der er opstået en tvist mellem udlejer og lejer i et almennyttigt boligbyggeri i Brønderslev Kommune.

De hyppigste forekommende sager, hvor Beboerklagenævnet træffer afgørelse, er følgende:

 • Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser
 • Boligens stand ved indflytning
 • Manglende vedligeholdelse
 • Istandsættelse ved fraflytning
 • Tilbagebetaling af beboerindskud
 • Betaling af varme, vand og lignende
 • Bytte, fremleje og fortsættelse af lejemålet
 • Husordensovertrædelser
 • Lovligheden af beslutninger truffet af beboerdemokratiet

Beboerklagenævnet kan bl.a. ikke træffe afgørelse inden for følgende områder:

 • Huslejens størrelse
 • Opsigelse og ophævelse af lejeaftaler

Din klageskrivelse indbringes for Beboerklagenævnet via Brønderslev Kommunes selvbetjeningsløsning.

Hvor lang tid tager det at få behandlet en sag?
Sagsbehandlingstiden varierer meget fra sag til sag, men typisk tager det mellem 3-6 måneder. Hvis Beboerklagenævnet ikke har afgjort sagen senest 4 uger fra det tidspunkt, hvor enten lejers eller udlejers svarfrist er udløbet, kan klageren indbringe sagen for Boligretten uden at afvente nævnets afgørelse.

Hvad sker der når Beboerklagenævnet har truffet afgørelse?
Beboerklagenævnets afgørelse sendes til såvel lejer som udlejer (eller deres repræsentanter). Hvis du er uenig i afgørelsen, kan du inden 4 uger efter, at den er fremsendt, indbringe afgørelsen for Boligretten.

Beboerklagenævnet kan ikke hjælpe dig med at inddrive et eventuelt tilgodehavende hos modparten. I et sådant tilfælde må man eventuelt rette henvendelse til en lejerorganisation, en advokat, en retshjælpsordning eller lignende.

Databeskyttelse – behandling af personoplysninger

Husleje- og Beboerklagenævnet registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med nævnet.

Formålet med behandling af dine personoplysninger er at kunne træffe en afgørelse i tvisten mellem dig og din lejer/udlejer vedrørende jeres lejeforhold.

I Husleje- og Beboerklagenævnet arbejder vi med dine oplysninger i medfør af Lejeloven, lov om boligforhold, Almenlejeloven, Databeskyttelsesloven (LBK nr. 502 af 23.5.2018), samt databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679, artiklerne 6, stk. 1, litra a-f, og 9, stk. 2, litra a-j).

Husleje- og Beboerklagenævnet sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har nævnet ikke længere adgang til dem.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger Husleje- og Beboerklagenævnet har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet, og i visse tilfælde slettet.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Husleje- og Beboerklagenævnet sekretariatsbetjenes af Brønderslev Kommune, og derfor er nævnet underlagt Brønderslev Kommunes databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Husleje- og Beboerklagenævnet behandling af dine oplysninger.

På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Brønderslev Kommunes databeskyttelsesrådgiver:

Mikkel Mose Baltsersen
Brønderslev Kommune
Sekretariatet
Ny Rådhus Plads 1
9700 Brønderslev
Mail: dpo@99454545.dk
Tlf. 99455455

Skriv sikkert fra din digitale postkasse.

Takster

Indbringelse af sag for beboerklagenævn
149,00
Indbringelse af sag for huslejenævn
319,00
Hvis udlejer taber sag i huslejenævn
6.024,00
Udlejere, forhåndsgodkendelse af husleje, gebyr
533,00

Kontakt

Sagsbehandler
Tlf.: 99455804
Opdateret 25. august 2022
Skrevet af Indenrigs- og Boligministeriet
og Brønderslev
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer