Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Du skal selv gøre en indsats, hvis du ønsker at bo i en sund og sikker bolig. Med løbende vedligehold og enkle foranstaltninger til et godt indeklima, kan du sikre at din bolig er sund
SundOgSikkerBolig

Fugt og skimmelsvamp i boligen

Kommunen har pligt til at lave tilsyn på både boliger og øvrige lokaler, hvor der opholder sig mennesker, hvis kommunen modtager en henvendelse herom. Tilsynet omfatter alle typer ejerforhold, herunder også private ejerboliger. 

Der kan rettes skriftlig eller telefonisk henvendelse til Byggeri, Planer, og Trafik.

Brønderslev Kommune
Byggeri, Planer, og Trafik
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Telefon: 99454545
E-mail: raadhus@99454545.dk

I flere år har der været fokus på skimmelsvampe i medierne. Man må dog ikke glemme, at der kan være mange andre årsager til helbredsgener ved ophold i sin bolig/lokale, eksempelvis husstøvmider.

Det skal bemærkes, at der i den videnskabelige verden ikke er enighed om, i hvilket omfang skimmelsvampe er sundhedsskadelige for mennesker. Der er ikke bestemte grænseværdier eller entydige målemetoder, som uden enhver tvivl kan afgøre, om en bolig er usund at opholde sig i. Derfor vil afgørelser bero på kvalificerede skøn.

Mindre angreb af skimmelsvamp i f.eks. badeværelsesfuger og vindueskarme udgør i de fleste tilfælde ikke en væsentlig sundhedsfare. Skimmelsvampeangreb bør i disse tilfælde fjernes i forbindelse med den almindelige rengøring.

Som lejer skal du være opmærksom på!

Hvis du som lejer får mistanke om problemer med indeklimaet i din bolig, skal du rette henvendelse til udlejer/boligforening og sammen forsøge at løse eventuelle problemer. Forinden bør du have fulgt de fem enkle råd til at sikre et godt indeklima.

Hvis der er tale om et angreb af skimmelsvamp, som alene er opstået på grund af forkert brug af boligen, har du selv ansvaret for at fjerne skimmelsvampen.

Hvis der derimod er tale om angreb af skimmelsvamp som ikke skyldes forkert brug af boligen, har udlejeren ansvaret for at fjerne skimmelsvampen.

Findes der ikke en løsning, og har lejer mistanke om sundhedsfare, kan der rettes henvendelse til:

Brønderslev Kommune
Byggeri, Planer, og Trafik
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Telefon: 99454545
E-mail: raadhus@99454545.dk

Mener lejer, at problemet har årsag i manglende vedligeholdelse, kan tillige rettes henvendelse til Huslejenævnet, hvis man bor i privat udlejningsbyggeri, og Beboerklagenævnet, hvis man bor i en almen bolig.

Forvaltningen vejleder og rådgiver borgere, som henvender sig. Normalt bliver man bedt om, at fremsende en skriftlig klage (gerne pr. mail), hvis forvaltningen ønskes inddraget i sagen.

Mange af de faktorer, som påvirker indeklimaet negativt, kan minimeres eller helt undgås. Hvis du følger disse fem enkle råd, er du allerede godt på vej til at få en sund og behagelig bolig:

  • Luft ud. Helst flere gange om dagen, så fugt, støv kemiske stoffer og partikler reduceres.
  • Begræns fugt. Læg låg på gryderne og tænd for emhætten. Tør ikke tøj indendørs og luft ud efter badet.
  • Gør rent. Foretag grundig rengøring en gang om ugen.
  • Sæt varme på. Opvarmning og ventilation nedsætter risikoen for fugtskader.
  • Begræns kemikalier. Nye møbler, elektronisk udstyr, maling og træplader afgasser kemikalier til indeluften. Gå efter produkter, der er miljømærkede.

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, som findes i undergrunden og kan trænge ind i dit hus. Radon kan give øget risiko for lungekræft. Det er anslået, at radon i boliger er en medvirkende årsag til omkring 9 pct. af alle nye lungekræfttilfælde i Danmark, dvs. omkring 300 tilfælde pr. år.

Der er tre forhold, der har betydning for radonniveauet:

  • Hvor du bor
  • Konstruktionen og standen på din bolig
  • Hvornår din bolig er bygget.

Radonmængden i jorden varierer geografisk alt efter undergrundens sammensætning. Men boligens konstruktion, stand og ventilation har også betydning. Bygninger opført efter 1998 skal være opført med radonsikring.

På radonguiden.dk kan du få mere at vide om radon og radonmåling, som er relativt enkelt og billigt at gennemføre:

Visse typer af vedligehold er lovpligtigt. Det gælder fx eftersyn af kedler og skorstensfejning.

Vedligehold af din bolig er vigtigt for at forlænge boligens levetid. Det er især husets ydre dele i form af tag, facade, døre og vinduer samt vand- varme- og afløbsinstallationer, som du skal være opmærksom på. Sker der skader her på grund af manglende vedligeholdelse, uheld eller almindeligt slid, kan det hurtigt skabe alvorlige problemer for huset og være meget dyrt at udbedre.

Men det er også vigtigt at holde fx badeværelse, træværk og tag i orden, så der ikke opstår grobund for svamp. Skimmelsvamp skader ikke i sig selv bygningen, men kan true dit og din families helbred alvorligt. Hussvamp skader derimod både træværk og murværk.

Over det seneste årti har den årlige nedbørsmængde været støt stigende, hvilket stiller større krav til bygningers evne til bortledning af regnvand.

Kældre er særligt sårbare over for vandskader ved skybrud og større regnmængder. Enten gennem gulvafløb, afløb ved trappeskakten ned til kælderen, eller hvis der er toilet i kælderen. Her kan du overveje at installere et højvandslukke, en tilbageløbsprop eller en pumpestation.

Det er også vigtigt, at regnvandet kan bortledes fra din bolig ved, at du har korrekt dimensionerede afløbsinstallationer. Der kan også være særlige regler i lokalplanen, der gør, at du skal håndtere regnvand på din egen grund. Der er mange muligheder – fx at bygge en nedsivningsbrønd, etablere regnvandstønder eller bruge regnvenlige belægninger.

Skader pga. katastrofelignende oversvømmelser fra søer, vandløb og hav dækkes af Stormordningen, men du har selv pligt til at forebygge skaderne.

Kontakt

Byggesagsbehandler
Tlf.: 99454624
Opdateret 10. september 2022
Skrevet af Bolig- og Planstyrelsen
og Brønderslev
Ansvarlig redaktør: Jakob Hassingboe