Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børnehave og integrerede institutioner

Skriv dit barn op til børnepasning via den digitale pladsanvisning. Du kan også udmelde dit barn og søge om friplads.

I Brønderslev Kommune starter dit barn i børnehave den måned, hvor det er fylder 2 år og 10 måneder

Skal du søge om økonomisk friplads eller har spørgsmål herom, bedes du kontakte Borgerservice på tlf. nr. 99 45 45 45.

Bestil tid til personlig betjening

Har du brug for personlig betjening til anvisning af plads i vuggestuer, børnehaver eller SFO, kan du bestille tid hos Jette Veirum eller Tine Søhus Pedersen på tlf. 99454599.
Du vil blive hentet udenfor Brønderslev Rådhus på aftalte mødetidspunkt. 

Har du brug for personlig betjening til ansøgning om plads i dagplejen, kan du bestille tid hos Jonna Østenkær på tlf. 99454719.
Du vil blive hentet udenfor Brønderslev Rådhus på aftalte mødetidspunkt.

If you need personal service for signing up to a place in nursery, kindergarten or SFO please book an appointment with Jette Veirum or Tine Søhus Pedersen at telephone number 99454599.
You will be picked up outside Brønderslev City Hall at the agreed meeting time

If you need personal service for signing up to a place in daycare please book an appointment with Jonna Østenkær at telephone number 99454719.
You will be picked up outside Brønderslev City Hall at the agreed meeting time.

Arabisk 

Tigrinya

 

Opskriv og udmeld dit barn digitalt

Pladsanvisningen anviser pladser 6 måneder før behovsdato.

Du kan skrive dit barn på venteliste til børnehave. Du skal tage stilling til behovsdatoen.

Du kan også udmelde barnet eller søge om friplads digitalt.

Vil du udmelde dit barn af daginstitution eller dagpleje, skal det ske med mindst en måneds varsel til den 1. eller 15. i måneden.

Der er pasningsgaranti. Det betyder, at alle børn har ret til et dagtilbud fra 26 uger og til skolestart. I det omfang, det er muligt, tager kommunen hensyn til et ønske om et bestemt dagtilbud. Tjek kommunens aktuelle regler for opskrivningstidspunkt og anciennitet.

Ønsker du plads i en privat pasningsordning, skal du henvende dig direkte til den. Kommunen har ikke indflydelse på tildelingen af pladser.

Du har også mulighed for kommunal pasning i en anden kommune.

Du kan skrive dit barn på venteliste til dagpleje, vuggestue, børnehave m.m. Du skal tage stilling til, hvornår I har behov for pladsen.

Du kan også udmelde barnet eller søge om friplads digitalt.

Der er pasningsgaranti. Det betyder, kommunen skal anvise plads i et alderssvarende dagtilbud til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart. Ønsker du en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 uger, har kommunen en frist på yderligere fire uger til at tilbyde denne plads.. I det omfang, det er muligt, tager kommunen hensyn til et ønske om et bestemt dagtilbud. Tjek kommunens aktuelle regler for opskrivningstidspunkt og anciennitet.

Ønsker du plads i en privat pasningsordning, skal du henvende dig direkte til den. Kommunen har ikke indflydelse på tildelingen af disse pladser.

Du har også mulighed for at søge om en dagtilbudsplads i en anden kommune.

Vil du udmelde dit barn af daginstitution eller dagpleje, skal det ske med mindst en måneds varsel til den 1. eller 15. i måneden.
Udmeldelse kan også ske i den enkelte daginstitution eller dagpleje.

Kombinationstilbud

Hvis begge  forældre har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, har forældrene mulighed for at få et kombinationstilbud, i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning.
Fleksibel pasning beror i lighed med privat pasning som udgangspunkt på en privatretlig aftale, der indgås mellem forældre og en fleksibel børnepasser, som skal godkendes af Brønderslev Kommune. Kommunen fastlægger hvor mange timer deltidspladsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning gennemsnitligt skal udgøre. Fastlæggelsen sker ud fra din/jeres ansøgning og dokumenterede behov, men også ud fra barnets mulighed for at indgå i børnefællesskabet i dagtilbuddet, samt dagtilbuddets mulighed for at tilbyde en god ramme for barnet.

Fleksibiliteten i kombinationstilbuddet betyder, at du/I kan vælge fx at lægge alle timer i henholdsvis dagtilbud og fleksibel pasning indenfor to uger, hvorefter du/I selv passer barnet i de to følgende uger osv.

Betingelser, der skal være opfyldt for at opnå godkendelse til kombinationstilbuddet:

 • Begge eller den enlige forældre skal kunne dokumentere et arbejdsbetinget pasningsbehov uden for almindelig åbningstid.
 • Den fleksible pasningsordning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit over en periode på fire uger (ugesnit).
 • Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.
 • Kommunen skal godkende pasningsaftalen mellem forældre og den fleksible børnepasser.

Kommunen giver et tilskud til fleksibel pasningsordning, der er afhængigt af barnets alder. På samme måde reduceres din månedlige betaling til institution afhængig af, om dit barn har en dagpleje-, vuggestue- eller børnehaveplads. Du skal selv betale mindst 25 procent af udgiften til privat pasning.

Krav til fleksibel pasning:

 • Hovedsproget i den fleksible pasningsordning skal være dansk
 • Den fleksible passer skal kunne dokumentere, at vedkommende har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer
 • Den fleksible pasning skal tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati

Brønderslev Kommune skal føre tilsyn med den fleksibel pasningsordning, og forældrene er forpligtiget til at oplyse kommune om ændringer.

Kontakt Pladsanvisningen for ansøgning.

Takster:

 • Se takster nederst på siden.

Deltidsplads til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov

Hvis en eller begge forældre er på barsel har man mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling. Brønderslev Kommunerne tilbyder deltidspladser 30 timer om ugen i dagpleje, vuggestue eller børnehave. Muligheden for deltidsplads gælder alle børn i husstanden med samme folkeregister adresse.

Betingelserne for deltidsplads:

 • Forældrene skal i forbindelse med ansøgningen dokumentere, at de afholder fravær efter barselsloven eller vil afholde fravær på det tidspunkt, hvor de ønsker at få tilbudt deltidspladsen.
 • Brønderslev Kommunes afgørelse om et deltidstilbud kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Optagelse i en deltidsplads 30 timer om ugen er sidestillet med optagelse i dagtilbud efter dagtilbudslovens § 26, stk. 1
 • Der skal være tale om en sammenhængende periode under barslen - rettigheden til deltidsplads ophører efter afbrydelse eller efter endt barsel. Deltidsplads kan dog beholdes, hvis afbrydelsen er mindre end fem uger.
 • Hvis forældre afholder fravær i direkte forlængelse af hinanden, betragtes dette som én sammenhængende periode.
 • Forældre skal søge om deltidsplads senest to måneder før den ønskes.
 • Forældre har pligt til at oplyse kommunen om afbrydelse eller ophør mindst to måneder før ophøret.
 • Perioden med deltidsplads skal påbegyndes den 1. måneden og afsluttes den sidste hverdag i den måned, hvor retten til fraværet ophører

Du skal skrive dit barn op til deltidsplads på digital pladsanvisning – også hvis det drejer sig om en plads i privatinstitution eller en deltidsplads i en institution i en anden kommune.

Dokumentation
Ansøgningen skal indeholde den ønskede periode for pladsen samt dokumentation for, at en af forældrene er på barsel i perioden. Dokumentation kan være kopi af vandrejournal med terminsdato, fødselsattest og/eller indgået aftale om barsel med arbejdsgiver/jobcenter. Dokumentationen skal sendes til sikker mail sikkerpost@99454545.dk umiddelbart efter ansøgning er sendt i digital pladsanvisning.

3 aldersintegrerede institutioner

I Brønderslev by er der 3 integrerede institutioner

 • Børnehuset Galaksen
 • Børnehuset Fasanen
 • Børnehuset Brundur

Via. Digital Pladsanvisning ovenfor, kan man skrive sit barn op til en vuggestueplads, derefter kommer barnet på ventelisten.

Man er ikke garanteret en vuggestueplads, da der kun er 50 vuggestuepladser i Brønderslev By.

Når vuggestuepladserne er brugt, vil man blive tilbudt en plads i dagplejen.

Integrerede institutioner

I Brønderslev Kommune findes der forskellige integrerede institutioner

Børnehaver i Brønderslev Kommune

I Brønderslev Kommune finder du børnehaver i de fleste byer.

Lukkedage i børnehaver

I Brønderslev Kommune vil der altid være alternative pasningsmuligheder i nærområdet.
Dette oplyser den enkelte institution til forældrene i opslag på institutionens egen hjemmeside.

Udvidet åbningstid

Forespørgsel vedr. dispensation for udvidet åbningstid går direkte til lederen i dit barns institution.

Det er institutionsleder, som træffer beslutning om, hvorvidt de kan tilbyde udvidet åbningstid til dit barn.

Økonomisk friplads

Der er mulighed for at søge om økonomisk friplads i Brønderslev Kommune 

Kvalitet i dagtilbud

Kvalitet i dagtilbud omfatter de forskellige vedtægter, mål med mere.

Takster

Gennemsnitstakst for alle børnehaver.
For de kommunale tilbud er juli måned betalingsfri.
Heldags - pr. måned (11 måneder). Takst ved 25%
1.875,00
32 timer/halvdagsplads - pr. måned (11). Takst ved 25%
1.500,00
Takst for frokostordning pr. måned (11)
583,00
For de kommunale tilbud er juli måned betalingsfri.
Månedligt fradrag i forældrebetaling
Dagplejeplads: Fradrag pr. time i ugesnit pr. måned
62,33
Vuggestueplads: Fradrag pr. time i ugesnit pr. måned
82,87
Børnehaveplads 32 timer: Kontakt Pladsanvisningen for ansøgning
42,97
Tilskud til fleksibel børnepasser:
Barnets alder: 24 uger til 2 år og 10 mdr. - Tilskud pr. time i ugesnit pr. måned
109,58
Barnets alder: 2 år og 11 mdr. til skolestart - Tilskud pr. time i ugesnit pr. måned
67,50

Kontakt

$name

Telefontid:

Hver dag fra kl. 09.00 - 11.00
og torsdag fra kl. 16.00 - 17.00

På tlf.nr. 99454599

Bestil tid til personligt møde

Obligatorisk Selvbetjening - Børnepasning
Obligatorisk Selvbetjening
Ansøgning om børnepasning er en del af Obligatorisk Selvbetjening

Opdateret 9. november 2022
Skrevet af Børne- og Undervisningsministeriet og Brønderslev Kommune
Ansvarlig redaktør: Pia Dybro Jensen