Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Kvalitet i dagtilbud omhandler de forskellige vedtæger og rammer i Brønderslev Kommune

Læs om kvalitet i dagtilbud

Politiske mål for dagtilbudsområdet

Der er i sommeren 2017 afsluttet en proces mellem forvaltning og dagtilbuddene om at få formuleret de kommende politiske mål på dagtilbudsområdet. Målene danner den overordnede ramme for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene de kommende 2 år.

Målene er udarbejdet for perioden 2017-2019. 

Et fælles børnesyn i dagtilbud og skoler 

På skole- og dagtilbudsområdet arbejder vi ud fra et fælles kommunalt børnesyn, som danner grundlag for al pædagogisk praksis. 
Børnesynet:

Det enkelte barn er ligeværdigt, unikt og indeholder masser af ressourcer og udviklingspotentialer. Barnet udvikler sig og lærer gennem relationer til andre – såvel børn som voksne i et forpligtende fællesskab. 

Barnet skal forstås ud fra de sammenhænge, det indgår i og ud fra de betingelser det har for at handle. Barnets adfærd kan derfor ikke ses løsrevet fra de voksnes praksis og slet ikke løsrevet fra de rammer og regler de voksne sætter op for børnenes liv med hinanden.

  • For at forstå barnet, skal vi voksne undersøge barnets baggrund og hverdag
  • Barnet er aldrig et problem, men det kan være en del af en problematik – og så har vi som voksne ansvaret
  • Barnets trivsel og udvikling påvirkes af hvilken tilgang og sprog, vi voksne anvender i kontakten med barnet 

Stærke læringsmiljøer for alle

I Brønderslev Kommune er der fokus på at børn bliver tilbudt et læringsmiljø der bedst muligt tilgodeser det enkelte barns behov. Heri indgår en hensigt om at fordele børn i udsatte positioner fx børn med sproglige og/eller sociale vanskeligheder, i de institutioner der kan imødekomme disse vanskeligheder.

Hvis et barn har særlige pædagogiske eller sociale behov, som på baggrund af en faglig vurdering fra Sundhedsplejen, Dagplejen eller områdeleder medfører et behov for en bestemt institution kan der tildeles en plusplads til barnet. Barnets forældre har også mulighed for at tilkendegive ønske om, at barnet skal tilbydes en plusplads. Plusplads dækker over en reserveret plads i et dagtilbud, der er vurderet at kunne imødekomme bestemte behov, som barnet måtte have. 

Hvis forældrene har ønsket en plusplads, og der ikke ligger en indstilling herom fra Sundhedspleje eller Dagpleje, er det områdelederen der tager stilling til, om barnet kvalificerer sig til at blive tilbudt en plusplads og i hvilken institution pluspladsen tilbydes.

Styrelsesvedtægter 

I henhold til Dagtilbudslovens § 14 skal der ved alle kommunale og selvejende dagtilbud oprettes en bestyrelse med et flertal af valgte forældre. Medarbejderne i dagtilbuddene skal være repræsenteret i bestyrelsen.

Nærværende styrelsesvedtægt er udarbejdet med udgangspunkt i Dagtilbudsloven, og fastlægger rammerne for forældrebestyrelsernes arbejde – herunder rammerne for samarbejdet med Brønderslev Kommunes administration, ledere og medarbejdere.

Byrådet
Det er visionen, at Brønderslev Kommune skaber rammerne for det gode børne- og ungdomsliv – ikke kun for børn og unge med særlige behov men for alle børn i kommunen (jf. kommunens sammenhængende børnepolitik).

I Brønderslev Kommune tages der udgangspunkt i normalområdet i bestræbelserne på at skabe de optimale rammer for børns og unges trivsel og udvikling. Med de ressourcer kommunen har til rådighed samarbejder man på tværs af fagområder, foreninger m.m. for i fællesskab at opnå helhed og sammenhæng i børns hverdag. Dermed er forebyggelse og tidlig indsats i fokus med henblik på tidlig opsporing og det at bryde den negative sociale arv.

Godkendt af Brønderslev Byråd den 12. november 2019.

Kvalitetsrapport

Brønderslev Kommune udarbejder hvert andet år kvalitetsrapport på Dagtilbudsområdet.

Kvalitetsrapporten giver et overordnet billede af status på det pædagogiske arbejde i kommunens institutioner. Samtidig er kvalitetsrapporten afsættet for politisk vedtagne indsatser og fokusområder på 0-6 års området.

Rigtig god læselyst.

 

Rammebeskrivelse

Rammebeskrivelse for dagtilbuddene i Brønderslev kommune skal sikre børn trivsel, læring og udvikling samt dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende og der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.

Rammebeskrivelsen understøtter en tydelig retning for dagtilbuddenes arbejde og sikrer sammenhæng mellem Dagtilbudsloven og Den pædagogiske læreplan.

Pædagogisk plan

Formålet med konceptet er at skabe en synlig, direkte og dynamisk sammenhæng mellem kommunens sammenhængende børnepolitik, de politiske mål, dagpasningsområdets værdier, mål, handlinger og dokumentation og evaluering. Vi ser disse sammenhænge som en vigtig forudsætning for at have et fremadrettet og kvalitativt pædagogisk styrings- og arbejdsredskab. 

Ud over at skabe helhed og sammenhæng kan konceptet også:

  • forenkle arbejdet og skabe overblik i hverdagen og 
  • sætte fokus på pædagogisk læring, fagligt fællesskab og positive synergier.

Det er vigtigt for os, at konceptet ikke er med til at ensrette kommunens dagtilbud, men levner rum for forskellighed og respekt for det enkelte dagtilbuds særkender. 

Børnehaver og dagpleje i Brønderslev Kommune skal løbende sikre, at der er overensstemmelse mellem:

  • det, der politisk er vedtaget, 
  • det som det enkelte dagtilbud har beskrevet i sin pædagogiske læreplan og 
  • den pædagogiske hverdagspraksis.

De pædagogiske planer skal derfor også indgå som et supplement til og et redskab i den løbende dialog mellem dagtilbuddet, dagtilbudschefren og den pædagogiske konsulent. Det betyder, at det årlige tilsynsbesøg også tager udgangspunkt i dagtilbuddets pædagogiske plan.

Sprogstrategi

Brønderslev Kommunes sprogstrategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge 0-16 år

Tilsyn på dagtilbudsområdet

I dagtilbudsloven fremgår det, at kommunen er forpligtet til at føre tilsyn med dagtilbud. Det fremgår endvidere, at rammerne for tilsynet skal offentliggøres. Der er udarbejdet en rammebeskrivelse for udførelse af tilsyn i Brønderslev Kommune.

Rammebeskrivelsen henvender sig til alle, der har interesse i at læse om, hvordan det pædagogiske tilsyn udføres i Brønderslev Kommune, herunder borgere, samarbejdspartnere, politikere, ledere og medarbejdere på området.

I Brønderslev Kommune er der pr. 1. august 2021 etableret en uvildig tilsynsenhed, Team Kvalitet og Tilsyn, som skal varetage det pædagogiske tilsyn på det samlede dagtilbudsområde. Tilsynsenheden er ikke organiseret under ledelsen på dagtilbudsområdet, men under Sekretariat for Børn og Kultur. Denne organisering er valgt for at sikre uvildighed og “fremmedblik” i det pædagogiske tilsyn, idet tilsynskonsulenterne i Team Kvalitet og Tilsyn ikke indgår i yderligere samarbejde med eller har et særligt ansvar i institutionen end opgaverne i tilsynsøjemed.

Brønderslev kommune arbejder med følgende:


Tilsynsrapporterne kan læses på institutionernes egne hjemmesider

Børn og skilsmisse 

Et stigende antal børn oplever skilsmisse. Langt de fleste skilsmisser er fredelige, men alligevel rammes barnet af krise og usikkerhed, når familien splittes. 

Derfor har vi lavet en fælles handleplan for alle medarbejdere i dagtilbud og på skoler, så vi på bedste vis kan hjælpe i en proces, hvor barnets trivsel først og fremmest er i fokus.

Vi ønsker at skabe et trygt og anerkendende samarbejde med forældrene omkring barnet i perioden efter skilsmissen . Vi har fokus på barnets behov og vil derfor også være der for familien i det omfang, det vedrører barnet. 

Børnehaven eller skolen vil derfor gerne have en samtale med forældrene umiddelbart efter skilsmissen, så der kan være en dialog om barnets trivsel og praktiske aftaler.  

Overgange fra dagpleje/vuggestue til børnehave

Den gode overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave skal bidrage til, at barnet får en god start på børnehaven.

Overgange fra børnehave til skole

Skolestarten er for nogle børn ny og spændende, mens den for andre kan være udfordrende. For os er det vigtigt, at overgangen fra børnehave til skole/SFO bliver så god en proces som overhovedet muligt. I beskrivelserne gøres rede for arbejdet med at skabe en god overgang for alle børn fra børnehaver og skoler/SFO i Brønderslev Kommune.


Kontakt

Chef
Tlf.: 99454406
Obligatorisk Selvbetjening - Børnepasning

Kontakt med det offentlige starter på nettet

Opskrive og udmelde dit barn fra kommunale dagtilbud er en del af Obligatorisk Selvbetjening.
Opdateret 6. maj 2022
Ansvarlig redaktør: Pia Dybro Jensen