Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Familiehuset Hegely er Brønderslev Kommunes tilbud til børnefamilier med behov for støtte i en kortere eller længere periode.
Familiehuset Hegely

Læs mere om Familiehuset Hegely

Fakta om Familiehuset Hegely

Familiehuset Hegely er Brønderslev kommunes tilbud om støtte til børnefamilier. Familiehuset ligger i Hjallerup og har satellitkontorer i Brønderslev og Dronninglund. Du kan få støtte ved Familiehusets personale ved enten selv at henvende dig eller gennem din socialrådgiver i Familieafdelingens Myndighedsgruppe.

Familiehuset Hegely er opdelt i 4 teams. Et småbørnsteam og et konsulentteam med hver deres specialfunktioner indenfor familie/behandlingsarbejde. Et familieplejekonsulentteam som bl.a. yder supervision til plejefamilier og matcher børn til plejefamilier. Et støtteteam som yder støttet og overvåget samvær til anbragte børn og unge, har også funktion som støtte kontaktperson samt §54 støtte til forældre med anbragte børn og unge.  

Familiehuset tilbyder en bred vifte af støttemuligheder, alt fra længerevarende behandlingsforløb til kortvarige rådgivningsforløb. Støtten målrettes behovene.

I Familiehuset Hegely arbejder vi ud fra en anerkendende og løsningsorienteret tilgang, hvor vi tager udgangspunkt i familiernes og netværkets ressourcer.

Feedback Informed Treatment

I Familiehuset anvender vi dialogredskabet "Feedback Informed Treatment" (FIT). FIT sikrer at samarbejdet med Familiehuset er meningsfuldt og har en effekt. Det består af to enkle skemaer, som det kun tager et par minutter at udfylde.

FIT anvendes for at finde ud af, om samarbejdet er nyttigt for familien og om måden, der samarbejdes på, passer til familien. Familiehusets medarbejdere bruger det desuden til at udvikle sig i deres arbejde.

Der er gennem forskning udviklet et skema med nogle spørgsmål, som hjælper til at følge udviklingen i samarbejdet med familierne. Spørgsmålene besvares af familierne.

Der er erfaring for, at de fleste ret hurtigt i forløbet oplever forandringer, hvis der arbejdes i den rigtige retning. Skemaet anvendes til at følge med i, om der arbejdes i den rigtige retning, eller der skal foretages nogle justeringer for at familien kan få bedre udbytte af samarbejdet.
Hvis det viser sig, at der ikke arbejdes i den rigtige retning, vil det hurtigt blive synligt, og dermed vil der også hurtigt kunne blive talt om, hvad der ville være mere nyttigt og hjælpsomt, og give mere mening for familien.

Det er Familiehusets opgave at være kreativ og finde midler, der virker. Derfor er alt, hvad familien har at sige om samarbejdet, vigtigt.

Familiens feedback anonymiseres og opbevares i en international database og bidrager dermed med værdifuld viden til terapeuter over hele verden.
På den måde kan vi blive endnu bedre med at være til gavn for dem, vi gerne vil hjælpe.

Åben anonym rådgivning

Familiehuset Hegely tilbyder familieorienteret rådgivning til børn, unge og forældre, som har familiemæssige problemstillinger. Alle kan frit henvende sig og denne rådgivning kan ske anonymt og uden henvisning. Der kan tilbydes op til 3 samtaler. Familiehuset kontaktes telefonisk.
Formålet er en tidlig og forebyggende indsats til børn, unge og familier som har begyndende vanskeligheder.

Familiehuset Hegely har endvidere mulighed for at tilbyde flere rådgivende samtaler i en afgrænset periode. Der kan gives op til 8 samtaler.

Målgruppen for disse forløb er børn, unge og forældre, der har behov, som rækker ud over de 3 samtaler der kan gives åbent og anonymt.

Tlf. nr.: 9945 4727
Tlf. tid: Mandag, Tirsdag og Torsdag klokken 8.30 - 9.30

Familiebehandling

Målgruppe

Målgruppen kendetegnes typisk ved at være familier:

• Hvor familiedynamikken medfører, at barnet/den unge mistrives.
• Med vanskeligheder af social, psykisk og/eller samspilsmæssig art, hvor problemerne kommer til udtryk i form af vanskeligheder for barnet/den unge, og hvor det anses for relevant at sætte behandlingsmæssig fokus på samspillet i familien,
• Der står i en skilsmissesag, som har negative følgevirkninger for barnets/børnenes trivsel og udvikling.
• Med anbragte børn, hvor det anses for relevant at arbejde mod hjemgivelse.

Herudover lægges der vægt på, at:

• Forældrene skal have en vilje og evne til at ville det anderledes.
• Familier skal kunne reflektere over egen situation
• Familien skal kunne omsætte råd og vejledning fra familiebehandlingen til praksis i familien, og have kompetencer til at skabe og fastholde udvikling i familien.


Formål

Formålet med at yde støtte til børn og unge der har særlige behov, er at sikre disse børn og unge kan opnå samme muligheder for personlig udvikling og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.
• At behandle barnets/den unges og familiens problemer.
• At bevare familien samlet.
• At give familien mere hensigtsmæssige samspilsformer og indbyrdes relationer.
• At øge forældrenes viden og forståelse om børns udvikling og behov.
• At bibringe forældre de fornødne kompetencer til at imødekomme barnets behov.
• At støtte og udvikle forældre kompetence ift. et anbragt barn.
• At forældrene bliver i stand til at drage den fornødne omsorg for barnet, så det får mulighed for at udvikle sine sociale, følelsesmæssige og intellektuelle kompetencer.

Metode:

• Vi tager udgangspunkt i familiens egne problemløsende erfaringer, deres ønsker, muligheder og ressourcer. 
• Vi arbejder løsningsfokuseret ud fra en anerkendende, kommunikations og relationsorienteret tilgang, suppleret med råd og vejledning. 
• Som udgangspunkt arbejdes der med hele familien, men der kan også forgå samtaler med forældrene eller barnet/den unge alene.

Endvidere bruger vi bl.a.:

• Marte Meo
• Parsamtaler
• Sandplay
• Gruppeforløb
• Terapeutiske samtaleforløb  
• Spædbørnsterapi.

Dagbehandling

Målgruppe:

Familier med børn i alderen 0-5 år (førskolealderen), samt gravide med behov for en intensiv behandlingsmæssig indsats. Det kan være familier, hvor personlighedsmæssige og/eller sociale problemstillinger forhindrer forældrene i at varetage omsorgen for deres børn i tilstrækkelig grad.


Formål:

Formålet er, ved at yde en tidlig og intensiv behandlingsmæssig indsats, at forebygge at børnene på længere sigt vil få vanskeligheder. Formålet er endvidere at forebygge foranstaltninger af mere indgribende karakter.
• At bevare familien samlet.
• At give familien mere hensigtsmæssige samspilsformer og indbyrdes relationer.
• At øge forældrenes viden og forståelse om børns udvikling og behov.
• At bibringe forældre de fornødne kompetencer til at imødekomme barnets behov.
• At forældrene bliver i stand til at drage den fornødne omsorg for barnet, så det får mulighed for at udvikle sine sociale, følelsesmæssige og intellektuelle kompetencer.


Metode:

Familierne kan komme op til 4 dage om ugen i Familiehuset fra kl. 9:00 – kl. 14:00. Familierne starter med morgenmad og der serveres frokost. I Familiehuset er der en rolig, rar og tryg atmosfære, således at der er de bedste rammer for udvikling. Der vil altid være fokus på barnets trivsel og udvikling.

• Relationsarbejde
• Marte Meo
• Spædbarnsterapi
• Undervisning
• Gruppearbejde
• Aktiviteter såsom babymassage, motorik, musik, madværksted, kreativt værksted o.lign.

Praktisk Pædagogisk Støtte

Målgruppe:

• Familier, der har brug for længerevarende støtte i hjemmet, hvor der er bekymring for barnets trivsel og udvikling.
• Forældrene, der har behov for støtte til drage omsorg for barnets udvikling og familien generelt.
• Familier/forældre, der vil profitere af praktiske støttende anvisninger kombineret med samtaler.
• Familier, der via den praktiske pædagogiske støtte bedst omsætter og lærer ny viden.

Det kan være forældre/familier med følgende problematikker:

• Unge og umodne forældre
• Forældre, som har svært ved at skabe stabile rammer og struktur i familien og omkring barnet.
• Forældre med utilstrækkelig viden om barnets behov
• Forældre, som savner sikkerhed i og føler utryghed ved almindelige hverdagsting såsom lægebesøg, jobcenter, skolemøder osv.
• Forældre med et lille/intet netværk
• Forældre med sociale og psykiske problemstillinger.

Formål:

• At forældrene bliver i stand til at drage den fornødne omsorg for barnet, således at barnet får mulighed for at udvikle sine sociale, intellektuelle og følelsesmæssige kompetencer.
• At støtte familien i at fungere på en måde, så de symptomer, der er konstateret for barnet og familien mindskes eller forsvinder.
• At bevare familien samlet.


Metode:

Med afsæt i konkrete situationer arbejdes der med at styrke forældrenes indlevelse i barnets fysiske, sociale og følelsesmæssige behov. Det er en pædagogisk ”mesterlæreorienteret” arbejdsform. Den praktiske pædagog yder råd og vejledning og giver konkrete anvisninger. Det vil som udgangspunkt være nødvendigt, og mest hensigtsmæssigt, at være til stede i de forskellige situationer og direkte vise, hvordan disse håndteres. De konkrete anvisninger kombineres ofte med efterfølgende eller løbende samtaler.
Den praktiske pædagog vil ofte fungere som rollemodel i familien.

Der vil endvidere, efter behov, arbejdes med piktogrammer, white board og skemaer, der over tid kan skabe rammer/grobund for mere struktur i familien.

Rådgivningen kan f.eks. dreje sig om:

• Relation mellem barn og voksen.
• Opdragelse og samvær.
• Struktur, forudsigelighed og rytme i dagligdagen
• Støtte omkring et afvænningsforløb
• Hvordan konflikter kan løses, kommunikation
• Økonomi, bolig, uddannelse m.m.
• Hvordan forældrene kan få et bedre samarbejde med skole/daginstitution
• Netværk og fritid
• Arbejde/arbejdsløshed
• Kærlighed og samlivs problemstillinger
• Kostvejledning, motion


Hvor:

Vi kommer som udgangspunkt i hjemmet hos familien. Derudover kan vi have samtaler på Familiehuset.
Vi kan deltage i relevante møder omkring familien, eks. møder på skole, i dagtilbud, lægebesøg, jobcenter osv.

Hvor mange besøg:

Som hovedregel kommer vi på besøg i familien 1 til 2 gange ugentligt. Der er mulighed for at graduere tilbuddet, da nogle familier har brug for intensiv støtte i en opstart, hvor andre familier har brug for et enkelt besøg ugentlig eller hver 14. dag. 

Empowermentforløb

Målgruppe:

Forældre/pårørende til børn/unge som er nylig diagnosticeret med ADHD/ASF. Det kan også være forældre til børn, som har haft diagnosen i længere tid.


Formål:

Formålet med kurserne er gennem faglige oplæg, supervision, gruppearbejde og hjemmebesøg at tilegne grundlæggende viden om ADHD eller autismespektrum tilstande.
Der vil i løbet af kurset blive rig lejlighed til erfaringsudveksling med andre forældre, som befinder sig i lignende situationer. Det er således også et formål at forældrene har mulighed for at skabe et netværk.


Metode:

Forældregruppen består af max 9 forældrepar til børn med ADHD/ASF. Højest 18 deltagere pr. gruppe. Grupperne bliver fortrinsvis inddelt efter børnenes alder og funktionsniveau.

Kurset består af 3 undervisningsdage, 3 møder i forældregruppen og 3 hjemmebesøg, som forløber over ca. 6 måneder.

Når et barn får stillet diagnosen ADHD/ASF, opstår der naturligt et behov hos forældrene for bl.a. at:

• lære om ADHD/ASF
• bearbejde det diagnostiske forløb
• bearbejde mulig sorg over barnets diagnose
• etablere netværk med andre ligestillede
• få konkrete redskaber til brug i hverdagen
• få information om ledsagende problemstillinger
• diskutere handicap forståelse
• tale om søskende problematikker
• få rådgivning i forhold til sociale rettigheder, lovgivning og planlægning af fremtiden.

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang og med et helhedsorienteret syn på familien, hvor nøgleordenen er handicap forståelse og handlemuligheder.
Vi arbejder ud fra, at ressourcerne findes i familien. Vi tager udgangspunkt i den enkelte families hverdag og arbejder primært i hjemmet.
Vi arbejder på, at der opbygges rammer i familien der gør dagligdagen lettere, samtidigt med der skabes et miljø omkring barnet, som øger dets selvværd, trivsel og udvikling, samt opfordrer til selvstændighed.

Henvisning sker via kontakt til en socialrådgiver i familieafdelingen/ungecenteret. 

Cool Kids

Målgruppe:

Gruppeforløb for børn og unge med angst - baseret på Cool Kids programmerne.

 

Formål:

Forløbet er manualbaseret. Forløbet har til formål at lære børn, unge og deres forældre om, hvad angst er, hvordan det påvirker krop, tanker, følelsesliv og adfærd og hvilke færdigheder der regulerer angsten og gør den håndterbar.


Metode:

Holdene er på 6 børn/unge + deres forældre. Forældrene skal deltage alle gange.

Forløbet strækker sig over 10 gange + et indledende informationsforløb. 

Forløbet bevilges via familieafdelingen/ungecentret, der visiterer til Hegely.

Der er forventet opstart af hold 2 gang om året hhv. januar og august – hvis der er nok til at starte et hold.


Masken

Målgruppe:

En samtalegruppe for børn og unge, som har forældre med psykisk sygdom eller misbrug

Formål:

Børn udviser ofre signaler når de er påvirkede af deres forældres alkohol eller psykiske problemer. Der er grund til at være bekymret, hvis et barn reagerer med et eller flere af nedenstående signaler:

• Ikke at have lyst til at inviterer kammerater med hjem
• Ikke tale med andre om følelser
• isolerer sig
• virker angst eller trist
• påtager sig forældrerolle mv. 

Mange børn snakker ikke med forældre om egne problemer. I masken tales om de tanker, bekymringer og følelser som børn og unge kan have.


Metode:

I Masken mødes jævnaldrende børn og unge med 2 voksne, en gang hver 2. uge i 2 timer.

Henvisning til Masken kan ske via kontakt til Hegely, gennem sundhedsplejen eller via socialrådgiver i familieafdelingen/ungecentret.

Der er forventet opstart af hold 2 gang om året hhv. januar og august – hvis der er nok til at starte et hold.

 

Søskendeforløb

Målgruppe:

Hegely tilbyder søskendegrupper til forældre og søskende til børn med diagnoser – primært indenfor ADHD og autisme spektrum forstyrrelse (ASF).


Formål:

Formålet er at give barnet uden diagnose et frirum til at kunne dele erfaringer – hvordan det er at være søskende til et barn med diagnose.

At give barnet/den unge viden om ADHD/ASF, at hjælpe barnet til at sætte ord på svære følelser.

At give barnet mulighed for at være sammen med forældrene uden deres søskende med diagnose.


Metode:

Forløbet består af en hel dag fra kl.  8.30 – 15.30 for børn og forældre.

6 x 2 timer for børnene samt deltagelse af forældre den sidste time, på sidste mødegang.

Barnet/den unge skal kunne deltage i alle mødegange.

Forløbet visiteres via socialrådgiver i familieafdelingen/ungecentret.

 

​Pusterummet

Målgruppe:

Gruppe for mødre med fødselsdepression.

 

Formål:

Erfaringer viser at det kan være en hjælp for kvinder med fødselsdepression at mødes med andre kvinder, der har det på samme måde og få mulighed for at tale om følelser, tanker og oplevelser.

 

Metode:

Gruppen ledes af en sundhedsplejerske og en familiekonsulent, der begge deltager i samtalerne. Din sundhedsplejerske har en folder der fortæller mere detaljeret om forløbet og sundhedsplejersken kan henvise dig til et forløb.

 

Konsulentbistand


Målgruppe:

Børn, unge og forældre, hvor barnet/den unge har en langvarig og indgribende lidelse. Der kan fx være tale om ADHD/ASF eller andet.

Formål:

Formålet med forløbene er at skabe en større forståelse, dels hos børnene/de unge, dels forældrene således at børnene/de unge opnår de bedste muligheder for personlig udvikling og et selvstændigt voksenliv.

Metode:

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, og med et helhedsorienteret syn på familien, hvor nøgleordenen er handicap forståelse og handlemuligheder.
Vi arbejder ud fra, at ressourcerne findes i familien. Vi tager udgangspunkt i den enkelte families hverdag og arbejder primært i hjemmet.
Vi arbejder på, at der opbygges rammer i familien der gør dagligdagen lettere samtidigt med der skabes et miljø omkring barnet, som øger dets selvværd, trivsel og udvikling, samt opfordrer til selvstændighed.

Konsulentforløbene indeholder bl.a. følgende elementer:

• Handicap forståelse
• Den gode kommunikation
• Strategier til konflikthåndtering
• Hvordan skabes forudsigelighed og struktur.
• Psykoedukation

Kontakt

$name

Familiehuset Hegely

Afdelingsleder 
Susanne Gregersen
susanne.gregersen@99454545.dk

Børn og Familiechef
Inge Gorm Andersen
inge.gorm.andersen@99454545.dk

Tlf. tid: 9945 4727
Mandag, Tirsdag og Torsdag
klokken 8.30 - 9.30

Hegely 142
9320  Hjallerup

 

 

Opdateret 22. oktober 2020
Ansvarlig redaktør: Heidi Vilstrup Nielsen