Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Her kan du som sundhedsplejerskestuderende læse en beskrivelse af Brønderslev Kommune som uddannelsessted

Læs om sundhedsplejerskestuderende

Ansatte i Sundhedsplejen

Sundhedsplejen, Brønderslev Kommune
Kontor afd. Vest: Sundhedshuset, Tolstrupvej 91, 9700 Brønderslev
Kontor afd. Øst: Karetmagervej 15A, 9330 Dronninglund.

Pernille Buhelt 

Ledende sundhedsplejerske og uddannelsesansvarlig
Pernille Buhelt
Pernille.buhelt@99454545.dk 
9945 4512 - 5087 5234

 

Billede på vej

Skolesundhedsplejerske og uddannelsesansvarlig
Katrine.Lundsteen@99454545.dk
4084 5684

 

Billede på vej

Sundhedsplejerske og uddannelsesansvarlig
Carina Hedegaard Bang
Telefon: 9945 4546 - 4017 3923

Kliniske vejledere er sundhedsplejersker med minimum 2 års erfaring.

Antal ansatte i Sundhedsplejen
8 småbørnssundhedsplejersker
5 skolesundhedsplejersker
1 ledende sundhedsplejerske
6 børneterapeuter - 3 fysioterapeuter og 3 ergoterapeuter
2 tvillinge- og omsorgshjælpere i flexjob
1 sekretær.

Arbejdsopgaver og funktioner i Sundhedsplejen

Forholdet mellem timer tildelt småbørnssundhedsplejen og skolesundhedsplejen er 249 timer/uge - 160 timer/uge. En 60-40 fordeling. En hyppig fordeling i en delt ordning.
Som tommelfingerregel bruges ca. 50 % af arbejdstiden på samarbejde og administrative opgaver og de resterende 50 % på den direkte kontakt med børn og familier.

Eksempler på administrativt arbejde
Telefontid, journalskrivning, gruppemøder, personalemøder, faglig vejledning/supervision, kurser.

Eksempler på samarbejdsrelationer
Tværfaglige møder internt og eksternt
Interne samarbejdspartnere: Dagplejepædagoger, pædagoger i daginstitutioner, psykologer, støttekorps, småbørnsvejleder, tale/hørepædagog, socialrådgivere, børneterapeuter, fritidsguide, medarbejder i jobcenter, integrationsmedarbejdere, sygeplejersker i hjemmeplejen m.v.
Eksterne samarbejdspartnere: Læger i almen praksis, læger og sygeplejersker på somatisk og psykiatrisk sygehus, speciallæger, pædagoger, lærere, psykologer, tale/hørekonsulenter, synskonsulenter, specialteams, specialgrupper, plejefamilier m.m.

Sundhedsplejen er praktiksted for sygeplejestuderende, ca. 12 sygeplejestuderende pr. år, og over 3 år modtager sundhedsplejen 2 sygeplejersker under uddannelse til sundhedsplejerske.

Mødet med børn og familier
I Brønderslev Kommune har vi fokus på sundhedsplejerskens evne til at kunne skabe en samarbejdsrelation med barnet/familien, der bygger på tillid og respekt. Sundhedsplejersken møder familien med åbenhed, er sansende og opmærksom. Sundhedsplejersken bruger sine faglige kompetencer, sit faglige skøn, sin intuition og sin dømmekraft. Samtidig er sundhedsplejersken reflekterende over for sin egen rolle og andel i problemstillingerne, så hun kan skille egne problemstillinger fra familiernes. Det forventes dermed at rådgivning og vejledning gives ud fra et fagligt/teoretisk forankret perspektiv.

Formidling af sundhedsplejen
Sundhedsplejersken vejleder, rådgiver, coacher og underviser børn og familier.
Sundhedsplejersken formidler viden til kolleger, tværfaglige samarbejdspartnere, syge- og sundhedsplejestuderende og andre samarbejdspartnere. Desuden fungerer sundhedsplejersken som konsulent inden for eget fagområde, i det tværfaglige samarbejde og i institutioner.
Sundhedsplejens hjemmeside er ligeledes en del af denne vidensformidling.

Udvikling af sundhedsplejen
For til stadighed at udvikle sundhedsplejen holder vi ugentlige møder, hvor faglige problemstillinger diskuteres. Også i den daglige praksis foregår der en løbende refleksion og sparring. Vi har jævnligt kollegial respons.
Vi deltager i efteruddannelse, kurser og temadage. Vi bruger NOVAX journalsystem til dokumentation af sundhedsplejen for både småbørn og skolebørn. På sigt vil dette værktøj hjælpe os med at få opmærksomhed på relevante fokus- og indsatsområder.
Vi forsøger ligeledes at holde vores viden opdateret ved at sundhedsplejerskerne har adgang til den nyeste litteratur på vores fagområde.

Sundhedsplejens har udarbejdet procesplaner, instrukser og vejledninger på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger samt evidensbaseret viden.
Sundhedsplejen deltager i udarbejdelse af kommunes politikker inden for sundheds- og børneområdet; herunder sundhedspolitik, kost- og bevægelsespolitik, rusmiddelpolitik, sammenhængende børnepolitik m.v.
Den ledende sundhedsplejerske deltager i samarbejdsfora mellem region og kommuner vedr. udskrivelse efter fødsel, barselspleje og en tidlig indsats overfor gravide. Dette på baggrund af de regionale sundhedsaftaler.

Sundhedsplejens tilbud til gravide, børn og deres forældre

Småbørnssundhedspleje
Graviditetsbesøg
Tidligt besøg
Etableringsbesøg
3-4 ugers besøg
2-3 mdrs. besøg
4-6 mdrs. besøg
8-10 mdrs. besøg
Behovsbesøg
Temaarrangementer – generel forebyggelse, Barsels Café i samarbejde med biblioteket
Aftalt konsultation
Konsulentfunktion i daginstitutioner
Forældregrupper til kommende førstegangsforældre ”En god start som Familie”
Tværfagligt småbørnsteam (sundhedsplejerske, rådgiver, psykolog og støttepædagog)
Andre opgaver, f.eks. udviklingsopgaver.

Gruppevirksomhed

  • ”Pusterummet”, tilbud til mødre med fødselsreaktion/depression (tværfagligt)
  • ”COS-P”, forældrekursus, hvor tilknytning er særligt udfordrende (mono- og tværfagligt)
  • Familiehuset Hegely, et kommunalt dagbehandlingstilbud, hvor sundhedsplejerske er tilknyttet
  • ”Familieskaber”, et partnerskabsprojekt mellem Mødrehjælpen og Brønderslev kommune. Et tværfagligt gruppeforløb med sundhedsplejerske og socialrådgiver.

Skolesundhedsplejen
0. kl. indskoling
1. kl. sundhedspædagogisk aktivitet – Sundhedscirkus
3. kl. sundhedspædagogisk indsats
4. kl. pubertetsundervisning
5. kl. screening og samtale
6. kl. screening af syn
8. kl. udskoling
9. kl. Uge sex – undervisning i seksuel sundhed
Behovssamtaler
Tilbud til specialklasser, specialskoler og efterskoler
Sundhedspædagogisk indsats rettet mod forældrene
Tværfagligt skoleteam på alle skoler (sundhedsplejerske, rådgiver og psykolog)
Konsulentfunktion
Andre opgaver, f.eks. udviklingsopgaver

Gruppe virksomhed

  • Skilsmissegrupper (tværfagligt)
  • ”Masken”, gruppe for børn af forældre med psykiske/alkohol problematikker (tværfagligt)
  • ”Overvægtsklinikken”, et tilbud til overvægtige skolebørn (tværfagligt). Børnene deltager sammen med forældrene i et behandlingsforløb.

Beskrivelse af sundhedsplejens konsulentfunktion
Småbørnssundhedsplejen: Sundhedsplejerskerne besøger kommunens 22 daginstitutioner 1 gange årligt.
Formålet er at medvirke til at sikre børn et sundt fysisk miljø ved at yde en generel og konkret sundhedsfaglig rådgivning til daginstitutionerne og skolerne. Desuden at yde en generel og individuel konkret rådgivning vedrørende børn, som personalet finder, der har særlige behov.

Skolesundhedsplejen: Skolesundhedsplejerskerne fungerer som konsulenter overfor lærere og andre samarbejdspartnere i det daglige arbejde på skolerne. Formålet er som nævnt ovenfor.

Andre tilbud Brønderslev Kommune
Forebyggelsesafdelingen tilbyder gratis rygestop kurser.
I sundhedsplejen er ansat børnefysio- og ergoterapeuter, der tilbyder behandling af børn med motoriske vanskeligheder, skæve kranier og børn med fysiske og sansemotoriske problemstillinger.

Hyppigst forekommende sundhedsproblemstillinger i sundhedsarbejdet

at blive en familie - de enkelte familiemedlemmers trivsel
amning
trivsel
efterfødselsdepression
samspil og relationer barn/forældre, mor/far, søskende
søskende
søvn
kost
opdragelse og inddragelse
sygdomsforebyggelse og hygiejne
ulykkesforebyggelse
infektionssygdomme
motorisk og sproglig udvikling
mad og måltider
fysisk aktivitet
trivselsproblemer i skolen
hovedpine
mobning
enuresis
afføringsinkontinens
syns- og høreproblemer
spiseforstyrrelser
indeklima
pubertet og seksualitet
seksuel sundhed
bevægeapparatet
rygning, stoffer og alkohol

Fakta om Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommune er en landkommune.
Befolkningstallet er på ca. 35.000 indbyggere, heraf er ca. 8.800 i alderen 0-18 år.
Der fødes ca. 400 børn om året. Fødselstallet er faldet de seneste år. Befolkningsprognoserne viser dog, at fødselstallet fremover vil være på ca. 400 fødsler årligt.
En tredjedel af befolkningen bor i hovedbyerne Brønderslev, Dronninglund og Hjallerup.
En tredjedel bor i småbyer i kommunen, den sidste tredjedel bor på landet.
Befolkningen fordeler sig med 85 % i egen bolig og 15 % i socialt boligbyggeri.
I kommunen er der bosat mange flygtninge og indvandrere.

Den administrative organisering i kommunen
Administrationen er organiseret i 3 fagenheder og 4 stabsfunktioner.
Sundhedsplejen hører under fagenheden Børn og Kultur, Børne- og Familieafdelingen.

Kontakt

Afdelingsleder
Tlf.: 99454512

Sundhedsplejen
Tlf.: 9945 4981

Sundhedsplejens logo

Opdateret 17. marts 2022
Ansvarlig redaktør: Pia Dybro Jensen