Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

For dig som overvejer eller er godkendt som familieplejer
Familie

Læs om Familieplejen Brønderslev Kommune

Teamet

Familieplejekonsulentteamet i Brønderslev kommune består af fire konsulenter, hvis primære kerneydelser er supervision, efteruddannelse af plejefamilier, matchningsopgaver, godkendelser og rekruttering af nye plejefamilier.

Teamet består af:

Trine Weidich, Familieplejekonsulent og Faglig koordinator. Trine er uddannet bachelor i socialpædagogik (socialpædagog), med en efteruddannelse i Mentaliseringsbaseret pædagogik og Terapi, samt en Narrativ Supervisoruddannelse fra Dispuk. Trine har undervist i Mentalisering i daginstitutioner og på skoler og for pædagogisk personale. Trine har arbejdet som Faglig Leder på en døgninstitution for anbragte børn og unge i alderen 8 – 18 år. Trine har 18 års erfaring med børn og unge, både indenfor 0-6 års området og indenfor anbringelsesområdet, og har særlige kompetencer indenfor teenageadfærd, herunder selvskade, spiseforstyrrelser, selvmordsadfærd og misbrug. Trine har været ansat i Brønderslev Kommune siden oktober 2018.

Sussi Falther Kloster er uddannet socialrådgiver. Sussi har tidligere været ansat som socialrådgiver og som konstitueret leder på en døgninstitution for spæd og småbørn i alderen 0-6 år. Sussi har desuden arbejdet som myndighedsrådgiver i Aalborg kommune og som freelance undersøger for kriminalforsorgen i Nordjylland. Sussi har været ansat i Brønderslev kommune siden 2012.

Tine Gasberg er uddannet pædagog med diplom i specialpædagogik. Tine har tidligere været ansat som pædagog på Taleinstituttet ved region Nordjylland. Tine har sit faglige fokus på viden om børn med særlige behov, herunder børn med ADHD og børn med autismespektrumforstyrrelse. Dertil har Tine undervist på University College Nordjylland i neuropædagogik, børn med specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser, samt sproglig udvikling. Tine har været ansat i Brønderslev kommune siden 2013.

Pernille Hurup Reinert er uddannet lærer. Hun har været underviser i almenskolen og i en specialklasse og har ligeledes arbejdet som trivselslærer. Før hun kom til Brønderslev kommune, underviste Pernille på University College Nordjylland i bl.a. ICDP og forskellige diplom-moduler. Ligeledes var Pernille medudvikler af og underviser på Akademi-forløb for familieplejere. Pernilles faglige fokus er overordnet børn og unge i udsatte positioner, og hvordan man som professionel omsorgsgiver kan skabe de bedste betingelser for trivsel, læring og udvikling for denne målgruppe. Pernille har været ansat i Brønderslev kommune siden 2019.

Familieplejeteamet har i løbet af 2014 og 2015 gennemgået et efteruddannelsesforløb med fokus på den mentaliseringsbaserede tilgang i plejefamilierne.

Bliv plejefamilie på fuld tid

Som plejefamilie bliver barnet anbragt hos jer på fuld tid og er en del af jeres almindelige hverdag.

Da barnet kan have nogle vanskeligheder, skal I være indstillet på, at der kan være behov for, at én af jer i perioder går derhjemme og har plejeforholdet som fuldtidsbeskæftigelse.

Der er mange forskellige grunde til, at børn og unge anbringes i en plejefamilie. Det kan være, at forældrene:

 • ikke har den nødvendige forældrekompetence
 • er psykisk syge
 • er i misbrug
 • eller af andre årsager ikke magter forældreopgaven

Det kan også være, at barnet har:

 • følelsesmæssige og/eller sociale problemer
 • adfærdsmæssige vanskeligheder
 • udviklingsvanskeligheder
 • eller det kan være barnet er handicappet

At være plejefamilie for et barn er i langt de fleste situationer en rigtig god oplevelse for både plejefamilie og plejebarn. Plejefamilien vil opleve at komme til at holde af barnet, og barnet vil holde af plejeforældrene og plejefamilien. Selve opholdet i plejefamilien vil for mange plejebørn være et afgørende vendepunkt i dets udvikling og trivsel, og er netop det, der kan gøre forskellen for barnet her og nu - også i et længere tidsperspektiv.

At være plejefamilie for et udsat barn kan også udfordre. I de situationer vil barnets socialrådgiver støtte, ligesom kommunes familieplejekonsulenter har mulighed for at støtte med f.eks. målrettet undervisning i forhold til barnets reaktion, supervision i forhold til samarbejde med biologiske forældre, ekstra støtte i vanskelige udviklingsperioder m.v.

Generel godkendelse

Hvis I ønsker at blive plejefamilie for et barn, er det Socialtilsyn Nord, der kan godkende jer.

Kontakt derfor:

Socialtilsyn Nord
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Tlf. 7233 6930
Mail: socialtilsynnord@hjoerring.dk
https://socialtilsynnord.hjoerring.dk (nyt vindue)

Konkrete godkendelser

Der er i helt særlige tilfælde mulighed for at blive konkret godkendt til et barn du allerede kender. Disse godkendelser foretages af den kommune, der anbringer barnet i pleje. Kommunen har dog kun mulighed for dette, såfremt det Socialtilsyn den kommende plejefamilie hører under, ikke vil godkende familien. Det kan fx være i situationer, hvor der af helbredsmæssige årsager, alder, økonomi eller andet, er blevet givet afslag på en generel godkendelse. Her kan kommunen vurdere, at det vil være i barnets interesse at komme i pleje hos den specifikke familie, trods socialtilsynets vurdering, og lave en konkret godkendelse. Hvis barnet flytter, frafalder godkendelsen.

Netværksgodkendelser

Bliv netværksplejefamilie - for et barn I kender
Kender I et barn i netværket eller familien, der skal anbringes, kan I blive ansat som 'netværksplejefamilie'.

Som netværksplejefamilie skal man godkendes som plejefamilie til netop et barn, man i forvejen kender og har en helt særlig relation til. Der vil blive lagt vægt på det personlige forhold og relationen mellem jer og barnet. Man kan blive godkendt som netværksplejefamilie hvis man fx. er i familie med barnet eller en del af barnets private netværk. At være netværksplejefamilie for et barn er noget helt særligt, og undersøgelser viser, at det er meget betydningsfuldt for det netværksanbragte barn at vide det er hos familie eller nære venner.

Forundersøgelser
For at blive godkendt som netværksplejefamilie, skal Familieplejen i Brønderslev Kommune lave en forundersøgelse af din familie. En forundersøgelse omfatter typisk to til tre samtaler og besøg i jeres hjem. Her vil vi interviewe jer, se hvordan I bor samt høre til jeres hverdag, forventninger og relation til barnet. Godkendelsen består af to dele: en forundersøgelse samt et mentaliseringsinterview. Formålet med dette er, at vi bliver opmærksom på jeres styrker som netværksplejefamilie, men også de områder I vil have behov for støtte i gennem supervisionen. I vil modtage en grundig tilbagemelding efterfølgende uanset om I bliver godkendt eller ikke.

Når du henvender dig til Familieplejen, får du udleveret:

 • et oplysningsskema, hvor du giver tilladelse til at indhente straffeattest, børneattest, skatteattest samt information om sociale forhold
 • en helbredserklæring, som du skal udfylde

Som netværksplejefamilie er der nogle helt særlige regler, der gør sig gældende. Som netværksplejefamilie bliver man ikke aflønnet, men man får sine udgifter til barnets ophold dækket. Man modtager et månedligt kost og logi beløb (takster kan findes på KL’s hjemmeside). Derudover har man mulighed for at søge om at få andre større udgifter dækket, så som udgifter til rejser, cykler eller lign. Der stilles desuden heller ikke krav om at man stiller et møbleret værelse til rådighed til barnet, hvorfor man kan søge om dækning af disse udgifter også. Det hedder sig, at man som netværksplejefamilie skal være udgiftsneutral.

Bliv aflastningsfamilie

I Brønderslev kommune mangler vi ofte aflastningsfamilier, hvor der er plads og hjerterum til et barn i weekender og ferier.

Der kan være mange forskellige grunde til, at et barn har gavn og glæde af en aflastningsfamilie. Det kan skyldes problemer i enten barnets eller forældrenes liv.
Derudover kan forældre til handicappede børn have brug for et pusterum, hvilket kan imødekommes efter en særlig bestemmelse i Serviceloven.

Som aflastningsfamilie vil et barn bo hos jer fx 1-2 weekender pr. måned, men der kan også ofte være tale om ophold på hverdage og/eller i ferier.

Hvis du ønsker at blive godkendt som aflastningsfamilie skal du rette henvendelse til:

Socialtilsyn Nord
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Tlf. 7233 6930
Mail: socialtilsynnord@hjoerring.dk
www.socialtilsynnord.hjoerring.dk (nyt vindue)

Supervision

En familie, der har et barn i pleje, skal under anbringelsen løbende modtage supervision, råd, vejledning og undervisning fra Familieplejekonsulenterne i Brønderslev Kommune.
Familieplejekonsulenterne ved Brønderslev Kommune har valgt en mentaliseringsbaseret tilgang. Den mentaliseringsbaserede tilgang er præget af et optimistisk syn på og positive forventninger til det omsorgssvigtede og traumatiserede barns udviklingsmuligheder. For at kunne skabe en psykologisk udvikling hos barnet er det vigtigt, at plejeforældrene har barnets sind på sinde, skaber en tryg tilknytningsrelation og hjælper barnet til at regulere sine følelser. Det er vigtigt for barnets udvikling, at plejefamilien kan mentalisere og se bag barnets adfærd. Derfor er mentalisering et betydningsfuldt redskab i supervisionen til at støtte plejeforældrene i at skabe et udviklingsstøttende samspil med deres plejebørn.

Hvordan foregår det i praksis
Konsulenten fra Familieplejen hjælper jer som plejefamilie til at forstå og gå bag om adfærd, at finde egne svar og handlemuligheder på udfordringer, overvejelser eller dilemmaer. Desuden kan supervisionen også bestå af råd og vejledning samt egentlig undervisning i forhold til jeres behov.
I kan altid ringe til Familieplejen og få sparring af en familieplejekonsulent. I vil altid kunne få hjælp, ligesom vi altid tilbyder ekstra supervision, hvis I har et akut behov.

Hvor tit får man supervision
I modtager, som døgnplejefamilie, som udgangspunkt supervision hver 8. uge. Vi vurderer, sammen med jer, jeres behov og ser samtidig på barnets vanskeligheder.
I modtager, som aflastningsfamilie, som udgangspunkt supervision i starten af aflastningsperioden, derefter vil det være efter behov.
Vi giver supervision hjemme hos jer. Supervisionen foregår som udgangspunkt, når barnet ikke er til stede i hjemmet.

Grundkursus og efteruddannelse

Grundkursus

For at kunne blive godkendt som plejefamilie skal I som plejeforældre have deltaget i et grundkursus. Derudover skal godkendte plejefamilier deltage i to årlige efteruddannelsesdage.
-Ønsker I at blive plejefamilie, skal I være opmærksomme på, at I skal have deltaget i et grundkursus. Nærmere oplysninger kan rekvirereres ved Tilsyn Nord, som står for grunduddannelsen og godkendelsen af de generelt godkendte familier. Se flg. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk (nyt vindue).

På kurset vil I få indsigt i:

 • Omsorg og opdragelse af børn. Lær at forstå det anbragte barns særlige situation og eventuelle forstyrrelser i udviklingen
 • Relationen mellem plejefamilie, plejebarn og egne børn
 • Samarbejdet med de biologiske forældre
 • Samarbejdet med de professionelle omkring barnet

Efteruddannelse
Som fuldtidsplejefamilie har man pligt og ret til at deltage i 2 årlige efteruddannelsesdage. Dette gælder både generelle, konkrete og netværksgodkendte plejefamilier. Det er Brønderslev Kommune der står for uddannelsesdagene og man vil efterfølgende modtage et kursusbevis.

Efteruddannelse for plejefamilier vil blive annonceret her på hjemmesiden.

Ansættelsesvilkår

I vil ved en ansættelse som familieplejer i Brønderslev Kommune modtage et Tillæg til Kontrakt indeholdende ”Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Brønderslev kommune”. Heri vil være beskrevet mange af de forhold og forventninger, I vil møde i arbejdet som plejeforældre. Hold jer opdateret her, hvor der altid informeres om den nyeste version.

Her kan I læse mere:
Generelle kontraktforhold og retningslinjer for plejefamilier (nyt vindue)

Aflønning af plejefamilien

Vederlag
Løn til plejefamilier hedder vederlag. Vederlaget er en skattepligtig indkomst. Vederlagets størrelse fastsættes af et Honoreringsudvalg ud fra Brønderslev Kommunes Gennemsnitsmodel. Trinfastsættelse afhænger af plejeopgavens omfang og barnets eller den unges behov. Trinfastsættelsen sker med udgangspunkt i Brønderslev Kommunes taksttabel.

Her kan I læse mere:
Gennemsnitsmodellen (Nyt vindue)
Brønderslev Kommunes taksttabel (Nyt vindue)

Kost og logi
Ud over plejevederlaget får I udbetalt et skattefrit beløb, som skal dække udgifterne til kost og logi samt de almindelige daglige udgifter, der er forbundet med plejebarnets ophold hos jer.

Tøj- og lommepenge (Dette gælder ikke for aflastningsfamilier)

 • Barnet modtager tøj- og lommepenge fra det fylder tre år. Beløbene bliver reguleret efter alder og indsættes månedsvis på den aflønnede plejeforældres NEM-konto
 • Eventuelle særlige udgifter

Hvis I er fuldtidsplejefamilie, skal I stille et møbleret og godkendt værelse til rådighed for barnet. Hvis barnet har brug for særligt udstyr, kan I søge om at få dækket udgiften hos barnets rådgiver.

Hvis I er aflastningsfamilie, gælder det, at de biologiske forældre (forældremyndighedsindehaverne) som udgangspunkt skal levere det nødvendige fx barnestol, bleer, tøj og lignende.

Match

Et vellykket match mellem plejefamilien og et barn/en ung
Familieplejen anvender Tilbudsportalen (En landsdækkende portal, hvor alle generelt godkendte familier er registreret. Her kan familieplejekonsulenterne finde oplysninger omkring fx ledige pladser, hvilke belastningsindikatorer plejefamilien er godkendt til, særlige kompetencer, fysiske rammer, familieforhold mm.).

Når Familieplejen vurderer, at I som plejefamilie har de kvalifikationer, der imødekommer barnets behov, vil I blive kontaktet af en familieplejekonsulent. Hvis I er interesserede i opgaven, så vil I få besøg af to familieplejekonsulenter fra Familieplejen. Under besøget vil I få flere informationer om barnet og blive præsenteret for vores forventninger. Vi vil også spørge ind til jeres motivation og forventninger. I vil selvfølgelig også have mulighed for at stille spørgsmål.

Hvis både I og Familieplejen er enige om, at der er et godt match mellem barnet/den unge og jer som pleje- eller aflastningsfamilie, vil det næste skridt være, at I får besøg af:

 • En familieplejekonsulent fra Familieplejen og barnets eller den unges rådgiver. I vil blive præsenteret for løn- og ansættelsesforhold
 • Den eller de personer, der har forældremyndigheden og barnets eller den unges rådgiver
 • Rådgiver, forældre og barn/den unge
 • Derefter kan den praktiske side af indflytningen aftales og sættes i gang.

 

Kontakt

Familieplejekonsulent
Tlf.: 99455492
Adresse:
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev


Socialtilsyn Nord
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Tlf.: 7233 6930
socialtilsynnord@hjoerring.dk

LÆS MERE

Læs mere om børn i familiepleje
Socialtilsyn Nord
Opdateret 14. juli 2022
Skrevet af Social- og Ældreministeriet
Ansvarlig redaktør: Pia Dybro Jensen