Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Plejeorlov til pasning af døende hjemme

Er du nærtstående til én, der ønsker at dø i eget hjem, kan du søge om plejeorlov og plejevederlag
Plejeorlov til pasning af døende hjemme

Læs om orlov til pasning af døende hjemme 

Orlov til pasning af døende

Uanset om du er offentligt eller privat ansat, har du ret til at holde orlov for at passe en nærtstående, der er døende, og som ønsker at dø i eget hjem. Du kan også ansøge om plejevederlag i forbindelse med orloven.

Formålet med plejeorloven er:

 • At give din nærtstående, der er døende, mulighed for fortsat at kunne blive i egen bolig, med hjælp fra dig, hvor du varetager omsorg og lindring, praktisk hjælp og støtte.
 • At give din nærtstående, der er døende, og dig mulighed for at tilbringe mest mulig tid sammen.

Hvem kan få bevilget orlov?

For at du kan få bevilget plejeorlov, skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Behandling af din nærtstående, der er døende, skal være indstillet eller udelukkende være af lindrende karakter, og der skal foreligge en terminalerklæring.
 • At tilstanden ikke nødvendiggør sygehusophold, ophold i plejebolig, på hospice eller lignende.
 • Du og din nærtstående skal være enige om etablering af plejeforholdet.
 • Du skal have så tæt tilknytning til den døende, at det er nærliggende, at pasningen varetages af dig.
 • At der er behov for pleje i hjemmet, og at pasning/pleje i hjemmet er muligt mht. pladsforhold o.lign.

Plejeforholdet kan deles mellem flere personer, og det er muligt at afslutte plejeforholdet og genoptage det senere ved behov.

Plejevederlag

Du kan som pårørende søge om plejevederlag til at passe en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø i eget hjem. Du har ret til at få orlov fra dit arbejde, når du modtager plejevederlag.

Betingelserne for at få bevilget plejevederlag er:

 • at en læge har vurderet, at din nærtstående har kort levetid tilbage, og at videre behandling alene har et lindrende formål.
 • at din nærtstående, der er døende, har et plejebehov.
 • at du og din nærtstående er enige om pleje- og pasningsordningen.
 • at plejen skal kunne varetages i dit eller den døendes hjem.

Du er selv ansvarlig for at aftale orlov med din arbejdsgiver, jobcenter eller lignende.

Plejevederlagets størrelse

Plejevederlaget kan højest udgøre 1½ gang det sygedagpengebeløb, som du vil have ret til ved sygdom og kan ikke overstige hidtidig indtægt.

Plejevederlaget er skattepligtigt og skal selvangives. Der skal også betales arbejdsmarkedsbidrag af vederlaget.

Det er muligt at dele plejeopgaven og plejevederlaget mellem flere pårørende. Plejevederlaget kan i det tilfælde højest udgøre 1½ gang det maksimale sygedagpengebeløb.

Hvornår ophører retten til plejevederlag?

Retten til plejevederlag ophører:

 • Ved plejeforholdets (naturlige) afslutning. Der udbetales vederlag i op til 14 dage efter dødsfald.
 • Hvis din nærtståendes ophold på sygehus eller hospice overstiger 14 dage. Er indlæggelsen/opholdet kortere end 14 dage, medfører det ikke bortfald af plejevederlag. 

Kontakt

Visitationen
- Ældre og Hjælpemidler

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf.: 99454420

Telefontid:
Mandag - torsdag
8.00-9.00 og 10.00-14.00
Fredag:
8.00-9.00 og 10.00-13.30

Lovgivning

Reglerne om plejeorlov til pasning af døende er beskrevet i §§ 119-121 i Serviceloven.

Plejevederlagssatser fremgår af den årlige vejledning.

Opdateret 2. september 2021
Ansvarlig redaktør: Kirsten Boye Hansen