Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Råd og tilsyn

Vil du gerne vide om de kommunale aktivitets- og botilbud samt de private leverandører lever op til standarderne? Så kan du holde dig opdateret ved at læse tilsynsrapporterne – både det sociale og det risikobaserede tilsyn
Råd og tilsyn på Handicapområdet

Læs om råd og tilsyn

Handicaprådet

Handicaprådet er nedsat af Byrådet og består af 10 medlemmer, som vælges for en 4-årig periode.

Rådets opgaver er blandt andet:

 • at rådgive Byrådet i handicappolitiske spørgsmål
 • at virke som forum for en løbende dialog mellem de handicappede, deres organisationer og Byrådet
 • behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører handicappede
 • tage spørgsmål op til drøftelse og foreslå politiske og administrative initiativer
 • rette henvendelse til Det Centrale Handicapråd, i fald særlige temaer skal belyses
 • kan ikke drøfte enkelt- og klagesager

Socialt tilsyn

Alle private og kommunale aktivitets- og botilbud skal mindst én gang årligt have et anmeldt eller uanmeldt tilsynsbesøg fra Socialtilsyn Nord. 

Formål

Socialtilsyn Nord foretager et driftsorienteret tilsyn med de sociale tilbud for at sikre, at tilbuddene fortsat har den fornødne kvalitet.

Socialtilsynet skal både føre kontrol med tilbuddene og indgå i dialog med tilbuddene for at bidrage til at fastholde og udvikle kvaliteten.

Tilsynet foregår efter 7 temaer i kvalitetsmodellen:

 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed og relationer
 • Målgrupper, metoder og resultater
 • Sundhed og trivsel
 • Organisation og ledelse
 • Kompetencer
 • Økonomi
 • Fysiske rammer

Risikobaseret tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed skal som en af sine hovedopgaver føre tilsyn på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Det sker blandt andet på baggrund af proaktive risikoanalyser, klagesager, henvendelser fra patienter, pårørende, fagpersoner og offentlige myndigheder samt ved at følge mediernes omtale af sundhedsfaglige problemstillinger.

Styrelsen for patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, hvoraf det fremgår, om der er konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden.

Der laves desuden en årlig sammenfatning på landsplan af observationer og vurderinger som følge af det risikobaserede tilsyn.

Styrelsen for patientsikkerhed fører tilsyn med alle typer af behandlingssteder i sundhedsvæsenet. De typer af behandlingssteder, der vil få besøg, er almen praksis, sygehuse, akuttilbud i kommunerne, hjemmesygepleje, hjemmepleje og plejehjem, bosteder, fysioterapeutiske klinikker, fodterapeuter og tandlæger.

Afrapportering

Ved tilsynet vurderes, om målepunkterne er opfyldt eller ej. Resultatet indgår i styrelsens tilsynsrapport for det enkelte område.

Kontakt

Chef
Tlf.: 99455230
Chef
Tlf.: 99455832
Opdateret 28. oktober 2021
Ansvarlig redaktør: Randi Rønne