Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Her kan du læse mere om hvad det betyder for Brønderslev Kommune at være klimakommune og om vores klimatilpasningsplan
Læs om klima og Co2

Klimakommune

Brønderslev Kommune er Klimakommune
Danmarks kommuner kan gøre meget for at nedsætte landets samlede Co2-udledning. De kan fx spare på energi, renovere bygninger, indføre el-biler og købe energirigtigt ind.

73 af Danmarks 98 kommuner har underskrevet en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Desuden kan Region Nordjylland bryste sig af at være den eneste klimaregion blandt landets 5 regioner.

Hvad er en klimakommune?
En klimakommune er en kommune, der har skrevet under på en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om årligt at reducere kommunens Co2-udledning med min. 2% og frem til et aftalt årstal (dog minimum 5 år) og gælder for kommunen som virksomhed. Aftalen hjælper kommunen til at iværksætte konkrete initiativer til fordel for klimaet på lokalt plan.
Der er ingen grænser for, hvilke initiativer kommunen kan igangsætte for at nå sit mål. Det kan være alt lige fra energibesparelser i kommunens egne bygninger til større vedvarende energiprojekter. Som klimakommune starter man som udgangspunkt med at reducere Co2-udslippet fra egne aktiviteter: Kommunens egne bygninger, drift og indkøb osv. Senere kan man udvide arbejdet med Co2-reduceringen til hele kommunen. Kommunen skal hvert år lave en opgørelse over den nuværende Co2-udledning, og den årlige opgørelse danner grundlag for at følge reduktionerne år for år.

Brønderslev Kommunes fremtidsplaner:
Brønderslev Kommune arbejder videre med at tager næste skridt med energirenovering ved at gennemføre et større ESCO-projekt, som vil berøre en større del af Kommunes bygningsmasse. ESCO-projektet tager udgangspunkt i energirenovering på kommunale bygninger, hvor der kikkes på klimaskærmen på de enkle bygninger. Der vil i ESCO-projektet blive installeret VE-løsninger som solenergi. ESCO-projektet omfatter aktiviteter til et forventet beløb på ca. 80 mill. kr. og omfatter ca. 90.000m2 med en tilbagebetalingstid på 20 år

Sideløbende med ESCO-aktiviteterne og øvrige energibesparende foranstaltninger, er kommunen i gang med at udarbejde en handlingsplan på klima- og energiområdet, som sikrer, at kommunen på sigt kan opfylde de nationale målsætninger. Du kan læse mere kommunens klima- og energiarbejde under klima og energiplanlægning.

Klimarapporter
Brønderslev Kommune har siden 2009 udarbejdet klimarapporter, som opgør den aktuelle årlige Co2-udledning. I klimarapporten fra 2011 er Co2-reduktionen opgjort til 6,5% Du kan se rapporterne fra 2009, 2010 og 2011 her.

  Klimatilpasningsplan

  Brønderslev Byråd vedtog på møde den 18. december 2013 klimatilpasningsplan for Brønderslev Kommune. Klimatilpasningsplanen er udarbejdet som et tillæg til kommuneplan 2013-2021.

  Klimatilpasningsplanen har til formål at forberede kommunen på de klimaændringer, der må forventes at blive resultatet af udledningen af drivhusgasser. Ved allerede nu at foretage en kortlægning af de forventede konsekvenser, kan man dels etablere forebyggende foranstaltninger dels tilpasse fremtidige byggerier, anlæg og konstruktioner til et ændret klima og undgå at planlægge os ind i fremtidige problemer.

  Klimaændringerne vil medføre konsekvenser på mange forskellige områder, og det vil være en stor opgave at forsøge at håndtere alle i klimatilpasningsplanen. Derfor er der foretaget en afgrænsning, så der i denne første udgave af klimatilpasningsplanen fokuseres på oversvømmelsesproblematikken. Planen vil blive revideret i samme takt som kommuneplanen, og der vil derfor blive lejlighed til at tage andre problemstillinger op løbende.

  Planens redegørelsesdel beskriver, hvilke konsekvenser havvandsstigninger, kraftigere regnskyl og generelt øgede nedbørsmængder vil få for Brønderslev Kommune. Havvandsstigningerne vil påvirke kystområdet i form af øgede vandstande under stormflod. Kraftigere regnskyl vil øge risikoen for oversvømmelser fra kloaksystemerne, og generelt øget nedbør vil medføre grundvandsstigninger og øge vandføringen i vandløbene med øget risiko for oversvømmelser. Resultatet af kortlægningen vises på aktive kort i den elektroniske udgave af planen.

  Kortlægningen af oversvømmelsesrisikoen i Brønderslev Kommune viser, at der nok kan forventes problemer i fremtiden, men samtidig vurderes det, at der ikke er behov for at iværksætte deciderede klimatilpasningstiltag her og nu. Planen opstiller dog en række retningslinjer, der bl.a. har konsekvenser for planlægning og byggeri i kystområdet, for tilslutning af overfladevand fra nye byggerier til kloaksystemet, for håndtering af overfladevand i nye byområder m.v.

  Planens hovedstruktur beskriver forslag til overordnede mål og strategi for arbejdet med klimatilpasning i kommunen. Derudover foreslås gennemførelse af en række handlinger, herunder, at der afsættes midler til at indkøbe udstyr til beredskabet, så dette er bedre rustet til at yde en indsats ved oversvømmelseshændelser samt midler til at foretage en undersøgelse af betydningen af udledningen af overfladevand fra byområder for ekstremvandføringen i vandløb.

  Klimatilpasningsplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der er derfor foretaget en miljøvurdering af planens forventede indvirkning på miljøet. Da planen ikke resulterer i iværksættelse af særlige klimatilpasningstiltag her og nu, indeholder miljøvurderingen en overordnet beskrivelse af de miljømæssige påvirkninger, der kan være relevante, hvis iværksættelse af tiltag kommer på tale på et senere tidspunkt. Derudover er der vurderet på de miljømæssige konsekvenser af de foreslåede retningslinjer. Miljøvurderingen er udarbejdet som en del af planen.

  Klimatilpasningsplanen kan ses her (nyt vindue) 
  Debatoplægget fra fordebatten kan ses her (nyt vindue)
  Se meget mere om klimatilpasning på www.klimatilpasning.dk (nyt vindue)

  Energi Styrelsen

  Spar energi

  Alt om energiforbrug og energiløsninger i hjemmet
  Opdateret 24. april 2021
  Ansvarlig redaktør: Jakob Hassingboe