Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Her kan du læse om Brønderslev Kommunes klima- og energiplanlægning
Læs om klima- og energiplanlægning

Kommunens klima- og energiplanlægning

Brønderslev Kommune har besluttet at udarbejde en strategisk klima- og energiplan, der udmønter målsætningerne i regeringens strategi på klima og energiområdet. Første fase – kortlægning af energiforbruget på sektorer ( transport, opvarmning, elforbrug og procesenergi) og lokale energiressourcer i kommunen - er gennemført i efteråret 2011/ foråret 2012. Du kan se kortlægningsrapporten nedenunder.

Anden fase i den strategiske klima- og energiplan består i - på baggrund af resultaterne af kortlægningen - at få udpeget de indsatsområder, der tegner sig på kort sigt med at få fjernvarmen gjort så miljøvenlig og effektiv som muligt, og den mere langsigtede indsats for at skabe den planlægningsmæssige ramme for miljørigtigt byggeri, energibesparelser i bygninger, produktion og transport samt adfærdsændringer, der reducerer energiforbruget.

I forbindelse med udarbejdelsen af handlingsplanen vil der blive nedsat en række arbejdsgrupper med deltagelse af forskellige energiaktører i området, borgere, virksomheder mv., som får til opgave at komme med input til handlingsplanen. Handlingsplanen forventes endelig vedtaget med udgangen af 2013.

Kortlægningsrapporten

Brønderslev Kommune igangsatte i foråret 2011 arbejdet med den strategiske klima- og energiplan. Første del af dette arbejde har været at få kortlagt det aktuelle energiforbrug i kommunen fordelt på sektorerne – opvarmning, elforbrug, transport og procesenergi. Resultaterne fra kortlægningsrapporten giver et indblik over, hvilke områder, der skal arbejdes videre med i næste fase som omfatter handlingsplanen.

Kortlægningsrapporten viser, at hver af sektorerne transport, husholdninger og Industri og handel står for en tredjedel af det samlede energiforbrug.

Brønderslev Kommune har en høj dækning af fjernvarme i byområderne, men da det er en landkommune er den samlede andel af varmebehovet, der dækkes af fjernvarme på ca. 51 %, hvilket er en del under landsgennemsnittet på 62 %. Der er ikke de store muligheder for at udvide fjernvarmeforsyningen. Derimod er der i kommunen et stort potentiale i at udnytte de lokale ressourcer i el- og varmeproduktionen. El-produktionen på de lokale varmeværker dækker ca. 70 % af elforbruget i kommunen og mere end halvdelen af varmebehovet, og derfor kan der ved øget anvendelse af vedvarende energi i energiforsyningen opnås store besparelser på CO2-emissionerne.

Energibesparelsespotentialet i kommunen viser, at der i den eksisterende bygningsmasse (boliger, handels- og kontorlokaler, produktionsbygninger) gennemsnitligt kan spares 21 % på varmeforbruget gennem energirenoveringer. Til sammenligning kan nævnes, at der ved energirenovering af kommunens egne bygninger, kan opnås en besparelse på energiforbruget på ca. 17 %.
Du kan se hele kortlægningsrapporten her (link til rapporten)

Fossilfrie varmeværker

Som led i kommunens igangværende strategiske klima og energiplanlægning vil der blive oprettet en erfa gruppe omkring arbejdet med kommunens strategiske energiplan. Gruppen får til opgave at deltage i gensidig erfaringsudveksling og drøftelse af mulighederne for realisering af planen, hvor fokus vil være at bidrage til en handlingsplan for varmeværkernes omstilling til fossilfrit brændsel på kort og lang sigt.

Formålet med projektet er:

  • At engagere forsyningsselskaberne i det igangværende strategiske planlægningsarbejde.
  • At informere hinanden om løbende ændringer i varmeforsyningsloven.
  • Gensidigt information om støttemuligheder til kommende projekter herunder statens afsatte puljemidler og ansøgningsfrister.
  • At udpege mulige omstillingsprojekter, som skal indgå i energiplanens handlingsplan på kort og lang sigt.
  • At afholde relevante events, møder og arrangementer.

Virksomhedernes procesenergi

Brønderslev kommune ønsker, som led i kommunens igangværende strategiske klima og energiplanlægning, at igangsætte et projekt ”Virksomhedernes procesenergi”, hvor virksomheder med stort energiforbrug tilbydes at deltage i et lokalt erhvervsnetværk om energieffektivitet.
Produktionserhvervenes energiforbrug udgør ca. 22% af det samlede energiforbrug i kommunen. Deres elforbrug udgør 41% af det samlede elforbrug i kommunen. For at nå den kommende strategiske klima og energiplans mål om CO2-reduktion bliver det nødvendigt at kigge på mulighederne for effektivisering af virksomhedernes procesenergi.

Formålet med projektet er:

  • At engagere erhvervslivet i at arbejde med energitiltag gennem et dialogbaseret samarbejde med virksomhederne i et lokalt netværk.
  • At informere produktionserhvervet om statens puljemidler frem til 2020 til fremme af energi effektiv anvendelse af vedvarende energi i virksomhedernes produktionsprocesser.
  • At skabe rammer for dannelse af nye relationer og grobund for samarbejde.
  • At afholde relevante events, møder og arrangementer.

Den konkrete udformning og planlægning af projektet vil ske i tæt samarbejde og dialog med de erhvervsvirksomheder, der deltager i netværket. Der afholdes opstartsmøde, hvor erhvervsvirksomheder med stort energiforbrug, kommunens energiplanlæggere, erhvervskonsulenten og energikonsulent fra forsyningsselskaberne fastlægger relevante fokus emner, projektteams og mødeintensitet.
Der afholdes temamøder med fokus på en case, hvor virksomhederne kan sparre med hinanden og trække på erfaringer, som andre virksomheder har gjort sig.
Der afholdes temamøde, hvor virksomhederne bliver orienteret om erhvervsstyrelsens netværk for energioptimering NEOP.DK samt serviceværktøjet, KLIMAKOMPASSET, som er et edb program tilegnet virksomheder, der ønsker at beregne og reducere CO2-udledningen, spare på energien og mindske klimapåvirkningen.

Energi Styrelsen

Spar energi

Alt om energiforbrug og energiløsninger i hjemmet
Opdateret 8. november 2021
Ansvarlig redaktør: Jakob Hassingboe