Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

I Danmark udnytter vi flere typer af vedvarende energi, som ikke udleder CO2

Grøn ordning

Søg om midler fra Grøn ordning
Når der planlægges for og opstilles nye vindmøller i kommunen opsparer kommunen midler i en ”Grøn ordning”. Den grønne ordning er et resultat af lov om fremme af vedvarende energi, der er vedtaget af regeringen i forbindelse med den energipolitiske aftale i 2008. Ordningen har til formål at fremme accepten af vedvarende energi.

Ordningen medfører, at kommunen opsparer et beløb svarende til 88.000 kr. pr. MW vindmølleenergi, der nettilsluttes i kommunen. Midlerne i grøn ordning kan tildeles:
- anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen og
- kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger mv. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen.

Byrådet i Brønderslev Kommune har vedtaget et administrationsgrundlag for den grønne ordning, der fastsætter en geografisk fordeling af midlerne i kommunen samt fastsætter hvilken type projekter, der kan tildeles midler. Læs mere nedenfor.


Hvilken type projekter kan få støtte fra grøn ordning?
Byrådet ønsker, at projekter, der kan tildeles midler fra grøn ordning skal:

- forbedre indsatsen på natur-, landskabs-, miljø- eller klimaområderne, 
- forbedre offentlighedens adgang til naturområder og rekreative muligheder i landdistrikterne og de mindre bysamfund, 
- bidrage til at skabe større viden og forståelse i offentligheden om natur, landskab, miljø og klima.

Byrådet ønsker at målrette midlerne til områder hvor der ikke i forvejen er afsat midler eller andre puljer, herunder særligt natur- og landskabspleje.

I lokalområderne kan midlerne desuden tildeles rekreative og kulturelle projekter.

Der tildeles kun midler til projekter med et samlet budget på minimum 15.000 kr. 

Bemærk, at Byrådet i Brønderslev Kommune særligt ønsker at fremme projekter, der opfylder målene beskrevet ovenfor.

Hvilke projekter kan ikke få støtte fra ordningen?
Projekter, der støttes af grøn ordning, skal have et offentligt formål. Det vil sige, at der ikke kan tildeles midler til private projekter eller til projekter på private ejendomme.

Hvordan fordeles midlerne fra grøn ordning geografisk?
Byrådet har besluttet, at 25 % af midlerne i den grønne ordning, der tildeles på baggrund af et konkret vindmølleprojekt, skal tildeles det lokalområde hvor vindmøllerne opstilles. Med lokalområdet forstås en radius på 4,5 km fra vindmøllerne. Hvis der ikke er egnede projekter i lokalområdet overgår midlerne til resten af kommunen. Hvis de ansøgte projekter i lokalområdet overgår de 25 % indgår projekterne på lige fod med projekter i resten af kommunen om de resterende midler. Ved ligeværdige projekter prioriteres projekter i lokalområdet før andre projekter.

Den resterende del af midlerne i grøn ordning kan tildeles til projekter i resten af kommunen. Da Byrådet har besluttet, at den grønne ordning skal målrettes til projekter, der har fokus på natur, landskab, miljø og klima tildeles der ikke midler til projekter i kommunens tre største byer – Brønderslev, Dronninglund og Hjallerup.

Desuden kan midlerne tildeles til projekter, der ikke har en geografisk tilknytning som f.eks. informations- og formidlingsprojekter.

Hvem kan søge om midler fra grøn ordning?
Alle kan søge om midler fra den grønne ordning, så længe projekterne har et offentligt formål og opfylder kriterierne fastsat af Byrådet. Brønderslev Kommune kan selv søge om penge til projekter. Kommunens egne projekter indgår på lige fod med projekter fra borgere/foreninger.

Midlerne kan tildeles projekter til bygninger og anlæg, der ejes af kommunen eller af en forening eller lignende hvor bygningen/anlægget benyttes til offentlige formål.

Bygninger og anlæg, der er privat ejet eller ejet af private virksomheder kan ikke opnå tilskud fra den grønne ordning.

Hvordan behandles ansøgningerne?
Når ansøgningsfristen er udløbet behandles ansøgningerne af en administrativ arbejdsgruppe i fagenheden for Teknik & Miljø. Hvis der er behov for uddybning af ansøgningerne kontakter arbejdsgruppen ansøger.

Ansøgningerne om tildeling af midler fra den grønne ordning forelægges det Grønne Råd til vejledende udtalelse. Herefter forlægges ansøgningerne Miljø- og Teknikudvalget, der træffer endelig afgørelse om hvilke projekter, der tildeles midler. Miljø- og Teknikudvalgets afgørelse kan ikke påklages.

Efter Miljø- og Teknikudvalgets behandling af ansøgningerne udsendes svarbreve til alle ansøgere. For de projekter, der tildeles midler udarbejder den administrative arbejdsgruppe i samarbejde med ansøger ansøgningsmateriale til Energinet.dk. Energinet.dk træffer endelig afgørelse om projektet kan omfattes af grøn ordning.

Efter projektets afslutning gennemfører den administrative arbejdsgruppe og ansøger en evaluering, der fremsendes til Energinet.dk.

Hvornår udbetales tildelte midler?
Brønderslev Kommune udbetaler ikke tildelte midler fra den grønne ordning før vindmøllerne er nettilsluttede, da kommunen først efter nettilslutningen har sikkerhed for at få midlerne refunderet af Energinet.dk.

Der udbetales kun midler til dokumenterede udgifter. Der skal derfor foreligge en faktura.

Jordvarmeanlæg

Søg om tilladelse til jordvarmeanlæg:
Jordvarmeanlæg optager pr. definition varme fra jord eller grundfjeld.
Jordvarmeanlægget skal etableres, og drives som beskrevet i ansøgningen og med evt. supplerende oplysninger. Og således der ikke kan ske forurening af jord, grundvand eller undergrund. 

De vilkår der omhandler driften skal være kendt af den eller de personer, der er ansvarlig for driften af anlægget. Der skal på adressen altid foreligge et eksemplar af tilladelsen.

Hvis tilladelsen ikke er udnyttet inden 3 år falder den væk.

Det er ejerens/brugerens forpligtigelse at ved registrering af utætheder straks kontakter Brønderslev Kommune. Og der skal straks træffes afhjælpende foranstaltninger der kan bringe en evt. udstrømning til ophør. 

Du kan ansøge via skema:

Årligt eftersyn af jordvarmeanlæg: 
Eftersyn skal udføres af fabrikant eller importørens godkendte montør eller af autoriseret VVS/kølemontør med VPO-certifikat eller tilsvarende.

 • Skema til indberetning af resultat (skema)

Færdigmelding af jordvarmeanlæg:
Når det etablerede jordvarmeanlæg tages i brug, skal det anmeldes til Brønderslev Kommune, hvorefter der skal indsendes færdigmeldingsskema, målsat tegning over slangernes placering og dokumentation for tæthedsprøvning. 

Du kan indberette via skema:

Jordvarmeanlæg – send fuldmagt:
Hvis ansøger ikke har fuld råderet over ejendommen hvor der placeres varmeslanger, skal der vedlægges ansøgningen en underskrevet fuldmagt fra ejer af den pågældende ejendom. Efter ibrugtagning skal ansøger (for egen regning) tinglyse varmeslangerne placering på anden mands jord.

En varmepumpe omsætter den energi, der er findes i omgivelserne, til varme. Det kan enten være i jorden eller i luften. Man kan bruge varmen til at opvarme både boligen og det varme vand.

De mest almindelige typer af varmepumper er:

 • luft til luft
 • luft til vand
 • jordvarme

Hvis du overvejer at anskaffe en varmepumpe, kan du få information og vejledning på Energistyrelsens hjemmeside SparEnergi.dk. Du kan læse mere om miljøvenlig opvarmning på borger.dk.

Vind kan omdannes til energi ved hjælp af vindmøller, der omsætter vinden til elektricitet. Vindmøller kan placeres både på land og i havet.

Det er muligt at købe andele i større vindmøller eller selv opsætte en vindmølle. Ansøg kommunen inden opsætning.

Hvis vindmøllen har en god placering, kan den producere elektricitet til en pris, der er konkurrencedygtig med prisen på el fra kraftværker. Vindenergi indgår som en væsentlig del af elforsyningen i Danmark.

Du kan læse om vindmøller på den statslige portal Vindinfo.

Opstilling af store vindmøller på land: Vindmøller med en totalhøjde på over 25 m kan kun opstilles i områder udlagt til vindmøller i kommuneplanen. Der skal udarbejdes en lokalplan samt en VVM redegørelse, inden opstilling af store vindmøller (vindmøller på over 80 m i totalhøjde). Vindmøller med en totalhøjde på over 25 m kan kun opstilles i områder til dette formål i kommuneplanen. Ved opsætning af store vindmøller er der oprettet en køberetsordning, hvor minimum 20% af vindmølleanparterne skal udbydes til salg til private. Du kan læse mere om værditabsordningen og køberetsordningen på Energinet.dk’s hjemmeside. Ved store vindmøller er der også oprettet en grøn ordning. I grøn ordning opspares et beløb svarende til 88.000 kr. pr. MW vindmølleenergi, der opstilles i kommunen. Kommunen kan bruge midlerne til at støtte landskabelige, rekreative og kulturelle aktiviteter i kommunen.
Læs mere om mulighederne under "Grøn ordning"

Ansøgning om husstandsvindmøller og småmøller: Husstandsvindmøller er vindmøller med en højde til øverste vingespids på maksimalt 25 m. En husstandsvindmølle kan opstilles i landzone indenfor umiddelbar nærhed af eksisterende bygninger. Brønderslev Kommune forudsætter som udgangspunkt en afstand til eksisterende bygninger på maksimum 20 m. Læs mere om husstandsvindmøller på kommuneplanens retningslinje 4.3.6.
Der findes også mindre vindmøller, der kan opsættes på master eller på tage.
Det er vindmøller med et rotorareal på enten op til 1 m² rotorareal (”mikro-mølle”) eller med et rotorareal på mellem 1-5 m² (”mini-mølle”). Opstilling af fritstående husstandsmøller eller småmøller i landzone forudsætter altid en landzonetilladelse. Du kan søge om landzonetilladelse i "Byg og Miljø". Send desuden et kort, hvor vindmøllens placering er indtegnet. Du kan tegne et kort på Kortinfo.
Ansøgningen behandles også efter miljøregler om støj fra vindmøller og efter byggeloven. Kommunen skal bruge følgende:

 • Kort, der viser møllens placering med angivelse af afstand til eksisterende bygning og skel.
 • Certifikat for vindmøllen
 • Støjberegning
 • Vindmøllefabrikat og type,
 • Desuden indsendes snittegning af vindmøllen i korrekt målestoksforhold med påskrift af tårnhøjde inkl. rotorer/mølletop, antal rotorer og vingedimensioner, rotordiameter, rotorareal, beskrivelse af tårn og fundament

Øvrige informationer:

Vejledningsnotat om planlovens regler ved opstilling af husstandsmøller.

Information om myndighedskrav ved opstilling mv. af mindre el producerende vindmøller.

Læs mere om vindmøller på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Værditabsordningen
I henhold til VE-loven (Lov om fremme af vedvarende energi), der senest er revideret i december 2013, kan der søges om erstatning for værditab på fast ejendom forsaget af opsætning af vindmøller. Bygherre er forpligtet til at afholde et offentligt møde om værditabsordningen, hvor der også redegøres for opstillingens konsekvenser for de omkringliggende ejendomme. Mødet skal afholdes 4 uger inden høringsfasen for VVM, kommunalplantillæg og lokalplan udløber. Boligejere inden for en afstand af seks gange vindmøllens totalhøjde kan gratis få vurderet værditab, mens ejere i større afstand skal betale 4.000 kr. for at få vurderet eventuelt værditab. Ordningen administreres af Energinet.dk, der nedsætter en kommission til at fastsætte omfanget af en eventuel erstatning.

Køberetsordning
VE-loven fastsætter, at bygherre skal udbyde mindst 20% af møllens produktion i andele til lokalbefolkningen. Alle personer over 18 år bosiddende maksimalt 4,5 km fra opstillingsstedet, uanset i hvilken kommune de bor, har fortrinsret til 50 andele. De resterende andele skal udbydes til borgere i hele Brønderslev Kommune. Andelene sælges til kostpris og tilbydes gennem annoncering og afholdelse af minimum ét informationsmøde.
Ordningen administreres af Energinet.dk

Solenergi er en af de reneste energiformer, der findes. Solenergi kan udnyttes på to måder:

 • med solfangere for at producere varme
 • med solceller for at producere elektricitet.

Produktionen af solenergi er afhængig af solens stråler, og derfor er der stor forskel på sommer og vinter, når det gælder udbyttet. Både hvad angår solfangere og solceller, er der et stort potentiale for at udbygge solenergien i Danmark. 

Solfangeranlæg i Brønderslev Kommune
I Brønderslev Kommune er der planlagt flere solfangeranlæg i tilknytning til varmeværker igennem de senere år. Du kan læse mere om anlæggene på kommunens lokalplansportal.

Solfangeranlæg i Dronninglund
Solfangeranlæg i Flauenskjold
Solfangeranlæg i Asaa
Solfangeranlæg i Jerslev
Solfangeranlæg i Manna-Thise

Biomasse er organisk materiale, der er lagret i naturen gennem fotosyntesen, og dækker over ressourcer som halm, træ og biomasseaffald fra husholdninger og industri.

Energien fra biomasse kan udvindes enten ved direkte afbrænding eller forarbejdning til forskellige former for brændsel fx biogas eller biodiesel.

Biomasse er den største bidragyder til Danmarks vedvarende energiproduktion og udgør i dag cirka 2/3 af forbruget af vedvarende energi.

Læs mere om biomasse og bioenergi på Energistyrelsens hjemmeside

Anvendelsen af bølgeenergi til el-produktion er endnu i en udviklingsfase. Men principielt kan bølgekraftanlæg omdanne energien fra bølgerne til elektricitet. Der er i dag bygget enkelte bølgeenergianlæg verden over herunder i Danmark, men anlæggene er udelukkende pilotanlæg.

Geotermisk energi er energi fra jordens indre, hvor jordens indre er omtrent 5000°C varm. Jo længere, der bores ned i undergrunden, desto varmere bliver det. Her i landet stiger temperaturen med cirka 30 grader for hver kilometer, der bores ind mod jordens centrum.

Jordvarme indvindes fra jordens øverste lag, enten ved hjælp af nedgravede slanger i få meters dybde, eller ved boringer der er op til 250 m dybe.

I Danmark kan den geotermiske varme udnyttes i lidt større anlæg ved at oppumpe varmt vand fra 0,5 – 3 kilometers dybde og overføre varmen til fjernvarmenettet.

Hvis du mener, din ejendom lider værditab på grund af en eller flere vindmøller, kan du søge om erstatning. På Energistyrelsens hjemmeside kan du finde information om værditabsordningen.

 

Energi Styrelsen

Spar energi

Alt om energiforbrug og energiløsninger i hjemmet
Opdateret 5. juli 2022
Skrevet af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Brønderslev Kommune
Ansvarlig redaktør: Jakob Hassingboe