Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Områder som ferske enge, moser og lignende, heder, strandenge, strandsumpe og biologiske overdrev på mere end 2500 m2, udpegede vandløb eller dele af vandløb samt søer på mere end 100 m2 er beskyttede af Naturbeskyttelseslovens §3.
Søheden

Læs om beskyttede naturområder

Naturbeskyttelse

Naturbeskyttelsesloven skal beskytte landets natur og miljø. Loven indeholder bestemmelser om generel beskyttelse af forskellige naturtyper. Det betyder, at områderne ikke må ændres uden dispensation.

Det drejer sig blandt andet om:

  • søer på over 100 m2 og særligt udpegede vandløb
  • Heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev er beskyttet, når de enten alene, eller tilsammen eller i forbindelse med søer er større end 2.500 m2, eller hvis de har stor betydning for beskyttelsen af dyre- og plantelivet. Moser, der ligger i forbindelse med søer på over 100 m2, er derudover også beskyttede.

Du kan læse mere om beskyttede og fredede dyre- og plantearter, naturbeskyttelsesloven og beskyttede naturtyper på Styrelsen for Vand og Naturs (SVANA) hjemmeside. Desuden kan du se, hvilke kommuner, der har ansvar for beskyttelsen af særligt truede dyr og planter - ansvarsarter.

Beskyttet natur i Brønderslev Kommune

Du kan undersøge om, der findes beskyttet natur på din grund på Kommunen i Kort. Husk at registreringen af beskyttet natur er vejledende. Det vil sige, at et område kan vokse ind i eller ud af beskyttelsen. Er du i tvivl om, hvorvidt et område er omfattet af beskyttelsen, kan du kontakte Brønderslev Kommunes naturgruppe.

Kommunen i kort (nyt vindue)

Registrering af beskyttet natur i Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommune har siden 2012 gennemgået den vejledende beskyttede natur (de såkaldte §3 områder). I den forbindelse er der blevet ændret på afgrænsningen af nogle af de beskyttede naturområder.

Du kan gå ind og se afgrænsningen af beskyttet natur på Danmarks Miljøportal (nyt vindue). De indsamlede naturdata for de enkelte naturområder kan også findes på Danmarks Miljøportal efterhånden, som de bliver indrapporteret af Brønderslev Kommune.

Du kan også gå ind kommunens kort (nyt vindue) og undersøge afgrænsningen af beskyttede naturtyper, fortidsminder med mere.

Søer

Søer, der har en vandflade på over 3 ha, har en søbeskyttelseslinje på 150 m. Inden for denne zone er det ikke tilladt at ændre terrænet, bygge eller plante.

Det er ikke nødvendigt at søge om tilladelse til at rydde opvækst af træer med håndkraft, men hvis man f.eks. ønsker at oprense vandhullet, skal man spørge kommunen først. Etablering af vandhuller kræver ligeledes tilladelse.

Hvis du ønsker at anlægge, oprense eller udvide en sø, så kan det kræve tilladelse efter planloven og eventuelt naturbeskyttelsesloven. Der findes et særligt ansøgningsskema til anlæg af sø eller vandhul. Ved etablering af en ny sø findes der en vejledning i anlæg og pleje af søer og vandhuller samt en række vilkår, der skal følges.

Natura 2000 - beskytter natur i hele Europa

EU arbejder med at stoppe forringelser af den biologiske mangfoldighed. Ét af de vigtigste midler til at opfylde denne målsætning er de såkaldte Natura 2000-direktiver. Habitat- og fuglebeskyttelsesområderne under Natura 2000 danner tilsammen et økologisk netværk af beskyttede naturområder gennem hele EU.

Så mange internationale naturbeskyttelsesområder findes i Danmark: 

 

Anmeldelsespligtige aktiviteter i Natura 2000 områder

Ifølge naturbeskyttelseslovens §19b skal flere landbrugsmæssige aktiviteter anmeldes til kommunen før end, de igangsættes. Du kan læse mere herom under anmeldelsesordninger under Landbrug og Virksomheder.

 

Beskyttelseslinjer

Beskyttelseslinjer beskytter forskellige landskabstyper. Der er en række regler for, hvor og hvad der må bygges i nærheden af beskyttede landskabstyper. De indebærer blandt andet, at der i nærheden af en række naturområder ikke må bygges eller ændres ved området. For alle bestemmelser gælder visse undtagelser.

Det er kommunen, som kan dispensere fra og skal holde øje med, at reglerne overholdes indenfor de fleste beskyttelseslinjer:

  • sø- og åbeskyttelseslinje
  • skovbyggelinje
  • fortidsmindebeskyttelseslinje
  • kirkebyggelinje

Styrelsen for Vand og Natur (SVANA) er myndighed på strandbeskyttelseslinje og klitfredning.

Du kan læse mere om beskyttelseslinjer på Styrelsen for Vand og Naturs (SVANA) hjemmeside.  

Sten– og jorddiger

Sten– og jorddiger er beskyttede gennem museumsloven, og må derfor ikke ændres eller fjernes. Beskyttelsesordningen gælder for:

  • stendiger
  • offentligt ejede diger
  • diger på og ved beskyttede naturtyper

Derudover kan kommunen udpege beskyttede diger, hvis de har kulturhistorisk, biologisk eller landskabelig betydning. Havdiger, højvandsdiger og diger i byzoner og sommerhusområder er undtaget fra beskyttelsen. Kommunen kan give dispensation fra forbuddet om ændringer af beskyttede diger.

Fortidsminder

Gravhøje, ruiner, jættestuer og andre fortidsminder er beskyttede af museumsloven og må ikke forandres eller ødelægges. Beskyttelsen gælder også, selv om der ikke er sat en fredningssten ved fortidsmindet. Det er ikke tilladt at bruge metaldetektor eller dyrke jorden på fortidsmindet og i en zone på to meter uden om.

Skibsvrag, der er ældre end 200 år, og fortidsminder på havbunden er også beskyttede. Hvis du finder sådanne, skal du indberette det til Kulturarvsstyrelsen, der er den centrale myndighed for beskyttelse af fortidsminder. Styrelsen kan desuden oplyse, hvilke fortidsminder der er på en ejendom. Kommunerne fører tilsyn med fortidsminderne og sørger for, at de ikke ødelægges af bevoksning.

Hvis du vil klage

Du kan kontakte kommunen for at få vejledning til at klage til Natur- og Miljøklagenævnet over en afgørelse. I kommunens afgørelser er der desuden vedlagt en klagevejledning.

På Natur- og Miljøklagenævnets Afgørelsesportal kan du finde afgørelser fra 1/1 2011 og frem, inddelt efter lovområde. F.eks. om fredning, naturbeskyttelse, jordforurening, fysisk planlægning, råstoffer og vandforsyning.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelsesportal 

 

 

Kontakt

Natursagsbehandler
Tlf.: 99455145
Natursagsbehandler
Tlf.: 99455109

Lovgivning og ny registrering af beskyttet natur

Ny basisregistrering af beskyttet natur
Styrelsen for Vand og Natur har i 2013 foretaget en ny basisregistrering af beskyttet natur i Brønderslev Kommune. Registreringen har medført en del ændringer af udpegningerne af den vejledende beskyttede natur. Se afgrænsningen af den vejledende registrerede beskyttede natur (nyt vindue). 

 

Opdateret 24. april 2021
Ansvarlig redaktør: Jakob Hassingboe