Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Læs om handleplaner for habitatområderne Store Vildmose og Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Læs om handleplaner for habitatområder

Se udkast til Natura 2000 handleplanerne

Brønderslev Kommune har i samarbejde med nabokommunerne udarbejdet udkast til Natura 2000 handleplaner for kommunens Natura 2000-områder: Nr. 12; Store Vildmose og Nr. 14; Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Byrådet skal senest den 20. oktober 2016 sende udkast til handleplaner i minimum 8 ugers høring.

Handleplanerne følger op på de statslige Natura 2000 planer og har til formål at realisere målsætningerne fra disse planer. Handleplanerne konkretiserer, hvilke prioriteringer og handlinger Brønderslev Kommune vil iværksætte i forhold til at realisere disse målsætninger indenfor 2. planperiode.

Handleplanerne omfatter Natura 2000-områderne:

Begge Natura 2000 områder strækker sig over kommunegrænser og indeholder private fredskovspligtige arealer eller statsligt ejede arealer, hvor staten (Naturstyrelsen, NST) er
handleplanmyndighed. Derfor er handleplanerne lavet i samarbejde med nabokommunerne og Naturstyrelsen. Nr. 12 er lavet i samarbejde med Jammerbugt Kommune og Naturstyrelsen, nr. 14 i samarbejde med Mariagerfjord, Frederikshavn, Randers, Norddjurs og Aalborg kommuner samt NST.

Hvad indeholder de kommunale Natura 2000 handleplaner?

  • En prioritering af Byrådets forventede forvaltningsindsats i planperioden på baggrund af en opgørelse af behovet for konkrete forvaltningstiltag
  • De forventede initiativer, som Byrådet vil tage for at gennemføre Natura 2000 planen, herunder en plan for interessentinddragelse.
  • En oversigt over fordelingen af indsatsen mellem kommunale myndigheder, Miljø- og Fødevareministeriet og offentlige lodsejere.
  • En redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående 6 års periode, der gør det muligt at vurdere, i hvilket omfang Natura 2000 planen for den forudgående periode er gennemført.

De kommunale handleplaner skal i samspil med vandplanlægningen realisere Natura 2000 planen, for så vidt angår vandbehov for de naturtyper, som er direkte afhængige af et vandøkosystem. Natura 2000 planens mål om forbedret vandkvalitet i større søer, vandløb, fjorde og kystvande realiseres gennem indsatsen i vandplanlægningen, og skal ikke indgå i de kommunale Natura 2000-handleplaner.

De kommunale handleplaner skal ikke omfatte offentligt ejede arealer, hvis den offentlige lodsejer selv udarbejder drifts- og plejeplaner, der er i overensstemmelse med Natura 2000 planen. De endelige handleplaner vil indeholde et resumé af disse drifts- og plejeplaner.

Kontakt

Natursagsbehandler
Tlf.: 99455109
Natursagsbehandler
Tlf.: 99455145
Opdateret 29. juni 2021
Ansvarlig redaktør: Jakob Hassingboe