Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

I Brønderslev Kommune er der to Natura 2000 habitatområder, Højmosen Store Vildmose (Natura 2000-område nr. 12) og langs kysten Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord (Natura 2000-område nr. 14).
Brønderslev Kommune er i samarbejde med nabokommunerne p.t. i gang med at udarbejde handleplaner for hvilke forvaltningstiltag, der skal være med til at sikre naturen i områderne. Handleplanerne skal være godkendt af byrådet senest den 20. april 2017.
Natura 2000

Læs om Natura 2000

Natura 2000

EU arbejder med at stoppe forringelser af den biologiske mangfoldighed. Ét af de vigtigste midler til at opfylde denne målsætning er de såkaldte Natura 2000-direktiver. Habitat- og fuglebeskyttelsesområderne under Natura 2000 danner tilsammen et økologisk netværk af beskyttede naturområder gennem hele EU.

Miljø- og Fødevareministeren offentliggjorde den 20. april 2016 Natura 2000-planerne for 2. planperiode (2016-2021) for samtlige Natura-2000 områder i Danmark. Brønderslev Kommune indeholder dele af 2 Natura 2000-områder, og skal derfor medvirke til at udarbejde Natura 2000-handleplanerne for områderne.

Handleplanerne skal være endeligt godkendte den 20. april 2017

 

Høring af de nye Naturhandleplaner for Brønderslev Kommune 

Brønderslev Kommunes byråd godkendte den 12. oktober at sende handleplansudkast for habitatområderne (N12) Store Vildmose og (N14) Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord i 8 ugers høring, fra den 20. oktober 2016.

De nye handleplaner? 
Hvordan indgiver du høringssvar? 

 

Første generation af handleplaner

Byrådet i Brønderslev Kommune har den 28. november 2012 godkendt 2 naturhandleplaner for Brønderslev Kommune. De 2 handleplaner for Natura 2000 områder skal blandt andet bidrage til, at der gennemføres tiltag, som sikrer ”gunstig bevaringsstatus” for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at beskytte. Målet er på EU-plan at skabe et netværk af særligt beskyttede naturområder, som skal sikre den fælles naturarv med særligt truede og karakteristiske naturtyper og arter af fællesskabsbetydning i hele Europa.

Hvad indeholder naturhandleplanerne?

Handleplanerne angiver de overordnede kommunale prioriteringer, mål, forventede effekter samt metoder og forvaltningstiltag. Handleplanerne kan i og i nærheden af de udpegede områder få indflydelse på arealanvendelsen, idet naturområderne skal sikres en gunstig bevaringsstatus. 

Områderne skal sikres mod trusler i form af dræning, næringsstofbelastning, arealreduktion og fragmentering, pesticider og gifte, tilgroning, invasive arter, uhensigtsmæssig drift mv. Kommunen beskriver i handleplanerne, hvordan Natura 2000-planen vil blive realiseret inden for kommunens geografiske område på land og kystnære områder.

Realisering af planerne sker som udgangspunkt på frivillig basis, og der er ikke i planerne taget stilling til den konkrete geografiske placering af de enkelte tiltag. Efterfølgende skal kommunen sikre, at handleplanen gennemføres. 

Hvor der er offentlige lodsejere, såsom staten, varetager disse selv handleplanen gennem egne pleje- og driftsplaner. 

Der skal med kommunens handleplaner følge et resume af statens handleplaner for områderne. 

N12 Store Vildmose

Store Vildmose - endelig handleplan for planperioden 2010-2015
Samling af høringssvar til naturhandleplan Store Vildmose for planperioden 2010-2015 
Høringsnotat for planperioden 2010-2015 

N14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariagerfjord 

Aalborg Bugt mv. - endelig handleplan for planperioden 2010-2015 
Samling af høringssvar til naturhandleplan Aalborg Bugt mv. for planperioden 2010-2015
Resumé af Naturstyrelsens plejeplan for N14 for planperioden 2010-2015
Resumé af forsvarets drifts og plejeplan for Sødringkær skydeterræn for planperioden 2010-2015
Resumé af forsvarets drifts og plejeplan for Hevring skydeterræn for planperioden 2010-2015

Anmeldelsespligtige aktiviteter i Natura 2000 områder

Ifølge naturbeskyttelseslovens §19b skal flere landbrugsmæssige aktiviteter anmeldes til kommunen før end de igangsættes. Du kan læse mere herom under anmeldeordninger.

Kontakt

Natursagsbehandler
Tlf.: 99455145
Natursagsbehandler
Tlf.: 99455109
Opdateret 24. april 2021
Ansvarlig redaktør: Jakob Hassingboe