Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Du kan besøge flere af de fredede naturområder i Brønderslev Kommune. Blandt andet Dorf Mølle, Øster Møllesø og Store Vildmose.
Plettet Goegeurt

Læs om naturfredning

Fredede naturområder i Brønderslev Kommune

Du kan besøge flere af de fredede naturområder i Brønderslev Kommune. Blandt andet Dorf Mølle (nyt vindue), Øster Møllesø (nyt vindue) og Store Vildmose (nyt vindue).

Om fredning

Cirka fem procent af Danmarks areal er fredet.

En fredning går ofte ud på at bevare området som det er, herunder at forbyde tilplantning, bebyggelse m.v. Fredningen kan også forbyde jagt eller færdsel - eller omvendt give publikum ret til at færdes i området. En fredning kan ligeledes fastsætte bestemmelser om pleje af området eller at en bestemt naturtilstand eller udsigt skal genskabes.

Der kan være særbestemmelser om enkelte ejendomme indenfor fredningen. En fredning kan begrænse eller udvide retten til at færdes i et område. Fredning kan ske af flere grunde: landskabspleje eller naturgenopretning. Ved landskabspleje bevares landskabet i sin nuværende form, mens landskabet ved naturgenopretning ændres tilbage til sin oprindelige form.

Hvis du er ejer eller har andre rettigheder til et område, der bliver fredet, kan du få erstatning for det tab, som fredningen har påført. Hvis en privat ejer af et fredet område ikke selv vil gennemføre bestemmelserne i forbindelse med en fredning, kan myndighederne overtage retten til landskabspleje eller naturgenopretning. 

Fredningsnævn

Fredningsnævnene behandler naturfredningssager og ansøgninger om dispensation fra eksisterende fredninger. Der er i alt 13 fredningsnævn; to i henholdsvis Region Nordjylland og Region Midtjylland samt tre i Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden. Nævnene består af en formand og to medlemmer. Formanden skal være dommer og udpeges sammen med det ene medlem af miljøministeren. Det sidste medlem udpeges af den kommune, hvor det pågældende fredningsareal ligger.

Brønderslev Kommune hører, sammen med Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Morsø og Thisted Kommuner under Fredningsnævnet for Nordjylland, Nordlige del. 

Skriftlige henvendelser kan sendes til: 
Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, (nyt vindue)

Retten i Aalborg, Badehusvej 17, 9000 Aalborg, sekretær Dorete Bager, tlf. 96307000, Fax 96307008.

Fredningsnævnet kan også kontaktes på: 
nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Fredningssager

Miljøministeren, kommunerne og Danmarks Naturfredningsforening kan fremsætte forslag til naturfredning. Forslaget skal sendes til fredningsnævnet, der vurderer og tager stilling til sagen. Hvis fredningen bliver gennemført, skal nævnets afgørelse forklare fredningens formål og de fastsatte fredningsbestemmelser - herunder hvad arealet må bruges til.

Fredningsnævnet skal desuden fastsætte den erstatning, som ejere, brugere og andre kan få for det tab, fredningen påfører dem. Hvis et forslag om fredning ikke bliver gennemført, kan fredningsnævnet tilkende ejerne af et område erstatning for ikke at have kunnet bruge deres ejendom, mens sagen blev behandlet.

 

Taksationskommission

En taksationskommission er en ankeinstans, der træffer den endelige afgørelse om erstatning i fredningssager, hvor Natur- og Miljøklagenævnet ikke kan blive enig med ejeren om erstatningens størrelse. Kommissionen består af en formand, der skal være landsdommer, og to medlemmer. Alle medlemmerne bliver udpeget af miljøministeren. Naturstyrelsen er sekretariat for kommissionen.

 

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over fredningsnævnets afgørelse, skal du indsende en skriftlig klage til Brønderslev Kommune senest fire uger efter, afgørelsen er blevet bekendtgjort. Naturklagenævnet kan ændre fredningsnævnets afgørelse om fredningens omfang og indhold samt erstatningens størrelse. Nævnet kan ligeledes pålægge fredningsnævnet at gennemføre et afvist fredningsforslag.

Det koster et gebyr på 500 kr. (2013) at klage. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis du får medhold, delvist medhold eller hvis Natur- og Miljøklagenævnet er ude af stand til at behandle klagen. Ejere, brugere og myndigheder, der skal betale erstatning, kan klage over Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse til Taksationskommissionen.

 

Kontakt

Natursagsbehandler
Tlf.: 99455145
Natursagsbehandler
Tlf.: 99455109

Se mere

Særlige steder i Brønderslev Kommune.

Lovgivning
Naturbeskyttelsesloven

Opdateret 24. april 2021
Ansvarlig redaktør: Jakob Hassingboe