Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Midtbyplan for Dronninglund

For at skabe gode rammer for den fremtidige udvikling af Dronninglund midtby er der udarbejdet en midtbyplan, der har fokus på hvor i byen, der kan etableres butikker, hvor der er mulighed for nye byggerier mv.

Midtbyplanen for Dronninglund blev godkendt af Byrådet den 30. marts 2016. 

Se midtbyplanen for Dronninglund (nyt vindue)  

Kulturarvskommune

I 2015 blev Brønderslev Kommune udpeget som Kulturarvskommune med afsæt i, at kommunen ønsker at omdanne Dronninglunds bymidte med udgangspunkt i den spændende historie byen besidder. Projektet har baggrund i Midtbyplanen for Dronninglund, hvor kommunen arbejder strategisk med bymidten for at forbedre vilkår for handel, ophold og bosætning. Arbejdet med kulturarven i Slotsgade understøtter disse øvrige arbejder.

Brønderslev Kommune samarbejder med Museerne i Brønderslev Kommune, Lokalhistorisk Arkiv i Dronninglund og Brønderslev Biblioteker om formidlingen af kulturarven i Slotsgade.

Læs mere om projektet og de mange historiske fortællinger, der binder sig til bygningerne langs Slotsgade i Midtbyplanen for Dronninglund, hvor der findes et særskilt kapitel om Kulturarvskommuneprojektet. 

Se midtbyplanen for Dronninglund (nyt vindue)  

Hjallerup Masterplan

Byrådet vedtog den 25. juni 2008 Hjallerup Masterplan. Masterplanen udstikker rammerne for Hjallerups fremtidige udvikling. De overordnede rammer, som er fastlagt i Hjallerup Masterplan, vil realiseres gennem efterfølgende kommune- og lokalplanlægning. 

Hjallerup er en af kommunens mest populære bosætningsbyer og denne position har kommunen gerne villet medvirke til at fastholde, samtidig med at byen udvikles med respekt for den særlige ånd, der hersker i Hjallerup og de kvaliteter, som byen indeholder.

Masterplanen fastlægger visioner og retningslinier indenfor emnerne trafik, byudvikling og landskab. 

Udarbejdelsen af masterplanen er sket i tæt samarbejde med repræsentanter for foreningslivet og andre centrale personer i byen. Deres ønsker og holdninger til byens udvikling er i høj grad indarbejdet i de retningslinier, som masterplanen opstiller.

Se den endeligt vedtagne Masterplan for Hjallerup (nyt vindue) 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til planlægger Bodil Bjørn på tlf. 9945 4545

Udviklingsplan for Asaa Havn

Udviklingsplanen beskriver de planmæssige bindinger for boligbyggeri på havnens arealer samt en samlet plan for aktiviteterne på Asaa Havn.

Forsøgsordning for Kyst- og Naturturisme:
Asaa Havn, Maritim Feriehavn

Brønderslev Kommune har i samarbejde med lokale aktører på og omkring Asaa Havn udarbejdet en ansøgning til forsøgsordningen for kyst- og naturturisme. Forsøgsordningen giver mulighed for at etablere anlæg inden for de restriktive zoner, kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen. Staten udvælger 10 projekter, som kan gennemføres i forsøgsordningen. Udvælgelsen forventes at ske i løbet af 2015. Se Brønderslev Kommunes ansøgning til forsøgsordningen samt bilag ved at klikke på nedenstående links.

Masterplan for fritidsbæltet

Byrådet vedtog på sit møde den 8. marts 2006 "Masterplan for Kultur og Fritidsbæltet" i Brønderslev.

Nordbyplanen - Ådalen

Byudviklingsprojekt i Nordbyen 
Brønderslev Byråd udarbejdede i 2003 en plan for byudviklingsprojektet Ådalen. Projektområdet afgrænses af et areal vest for Asgård (incl. Gravens Planteskole), nord om Vrangdrupvej til Hjørringvej i Øst. Mod syd grænser området op til Brønderslev by. Området dækker et areal på ca. 145 ha. 

Nordbyplanen blev vedtaget som forslag (tillæg til kommuneplanen) af Byrådet den 14. maj 2003 og var i høring fra 27. maj til 15. august. 

Nordbyplanen blev endelig vedtaget af byrådet den 8. oktober 2003. Se masterplan for Nordbyen, samt designmanual ved at klikke på nedenstående link:

 

Midtbyplan for Brønderslev

Byrådet godkendte den 22. maj 2013 et forslag til midtbyplan for Brønderslev – ”Brønderslev skal være Brønderslev igen – med et centrum”. Midtbyplanen var udsendt i offentlig høring i perioden 27. maj 2013 – 23. august 2013.

Indenfor høringsperioden modtog Brønderslev Kommune 20 indsigelser og bemærkninger til planen. Byrådet behandlede sagen på deres møde den 30. oktober 2013. Planen blev vedtaget med en få ændringer:

- Ændringerne indebærer, at forslaget om at indskrænke afgrænsningsområdet til detailhandel, dagligvarebutikker i bymidtens sydøstlige ende, droppes.
- Den foreslåede minimumsstørrelse pr. udvalgsvarebutik i samme område droppes, og der henstilles til, at nye butikker i dette område skal være "større".
- Endeligt ændres kommuneplanens retningslinie 1.4.7 for enkeltstående butikker, således at disse fremover kan etableres med en størrelse på op til 1000 m², på nær i Brønderslev by, hvor den foreslåede sænkning af grænsen til 300 m² fastholdes, for at styrke den planlagte detailhandelsmæssige struktur.

Midtbyplanen er udarbejdet som en digital plan. Du kan se planen "Brønderslev skal være Brønderslev igen - med et centrum" her (nyt vindue)

Bevaringsværdige bygninger og bymiljøer

Brønderslev Kommune har i forbindelse med revision af Kommuneplan 2009-13 kortlagt de bevaringsværdige bygninger med fokus på byerne Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund. Kortlægningen er sket på baggrund af en SAVE-vurdering, hvor de registrerede bygninger har fået en SAVE-værdi og hvor der i samme registrering er sket en vurdering af bevaringsvædige bymiljøer. Du kan læse mere om hvilke bygninger og bymiljøer, der er udpeget som bevaringsværdige og baggrunden for udpegningen i kommuneplanens retningslinje 2.6.7 i forslag til kommuneplanen. Se forslag til kommuneplan 2013-2025 (nyt vindue).  

Mandag den 12. august og onsdag den 14. august 2013 blev der i Dronninglund og Brønderslev afholdt byvandring med fokus på bevaringsværdige bygninger og bymiljøer. Med en flot tilslutning af kommunens borgere var de tilhørende rundt og høre om de to byers historie samt om kommunens udpegning af bevaringsværdige bygninger og bymiljøer. Informationsmødet efter byvandringerne omhandlede betydningen af at være ejer af en bevaringsværdig bygning eller i et bevaringsværdigt bymiljø. 

Se oplægget fra informationsmødet i Dronninglund (nyt vindue).
Se oplægget fra informationsmødet i Brønderslev (nyt vindue).

Du kan finde inspiration til renovering af bevaringsværdige bygninger på hjemmesiden Bygningskultur Danmark (nyt vindue)


Midtbyplan for Hjallerup

Midtbyplanen for Hjallerup er udarbejdet i tæt samarbejde med Midtbyrådet for Hjallerup. Midtbyplanen er en overordnet rammeplan for den centrale del af Hjallerup med særligt fokus på:

 • Omdannelse af Hjallerup Centret
 • Etablering af et nyt centralt torv
 • Ny busbetjening i Søndergade
 • Ændring af krydset Søndergade/Vestergade/GI. Markedsvej

Se midtbyplan her

Forslag til Midtbyplan for Hjallerup har været i offentlig høring og udgør samtidigt en fordebat i henhold til planlovens § 23c, da en del af midtbyplanens realisering vil forudsætte, at der efterfølgende udarbejdes et kommuneplantillæg og lokalplan(er).

Byrådet har den 24. november 2021 vedtaget til Midtbyplan for Hjallerup.

Banegårdspladsen i Brønderslev

Helhedsplan for Banegårdspladsen
I december 2017 blev udarbejdelsen af en helhedsplan for Banegårdspladsen i Brønderslev igangsat. Planen skal skabe rammerne for en by Banegårdsplads, der ikke blot er et transitrum. Pladsen skal kunne fungere som byens dagligstue, hvor der er plads til leg og ophold. Samtidig skal planen sikre, at pladsen er fremtidsikret i forhold til forskellige mobilitetsformer. 

Helhedsplanen udarbejdes i tæt samarbejde med midtbyrådet i Brønderslev. I præsentationerne, er det tydeligt at se, at det er en dynamisk proces, hvor man startede ud med at finde en vision for pladsen og løbende er kommet nærmere en endelig skitse for pladsen.  

Løbende i processen har Brønderslev Kommune deltaget i forskellige arrangementer, hvor det har været muligt for borgere at komme med deres ideer til, hvilke funktioner, der skal være på pladsen. Der er generelt enighed om, at denne plads skal kunne noget forskelligt. Der skal være plads til ophold, leg og bevægelse, grønne forbindelser og der skal være mulighed for en bid brød og en kop kaffe. 

Helhedsplanen for Banegårdspladsen blev godkendt af Byrådet september 2018.

Masterplan for Engene 

Engene overview 

Brønderslev Kommune har den 9. oktober 2019 vedtaget Masterplan for Engene. Masterplanen dækker over et knap 70 ha stort område i Brønderslev syd, hvor der gennem fire overordnet etaper skal skabes nye attraktive boligområder, gode sammenhænge med den eksisterende by og grønne forbindelser til gavn for hele byen.

Masterplanen er udarbejdet af Brønderslev kommune i samarbejde med Brønderslev Forsyning ud fra visionen:

 

Bo i byen
Engene udbygges som en naturlig del af Brønderslev by mod syd. Området er beliggende inden for byens omfartsvej med kort afstand til vigtige funktioner som skole, midtbyen og det kollektive knudepunkt ved Banegårdspladsen. Det er et helt nyt boligområde, men samtidig en direkte del af den historiske og velfungerende hovedby i kommunen.

 

Grønt, landskab og natur lige uden for døren

Engene får en stærk grøn struktur, som giver frirum og forbindelse både til byen, men også ud i naturen. Der er let adgang til grønne kvaliteter fra alle boliger. Stiforbindelserne i det grønne kobles op på byens stisystemer mod nord. Mod øst og vest vil planområdet med tiden blive forbundet til stier og naturområder, som går hele vejen rundt om Brønderslev i en grøn ring. Mod syd vil det store lavtliggende grønne område skabe et bynært rekreativt landskab med udsigt over Store Vildmose.

 

Tilpasset fremtiden

Udviklingen af Engene sker med en fleksibel struktur, der skaber plads til fremtidens ønsker og behov. Der er sikret plads til nye boformer og nye typer af mødesteder, der kan danner rammer for gode naboskab og fællesskab. Engene indrettes med øje for gode klimaløsninger og plads til fremtidige teknologier. Nye energiformer vil være synlige i form af synlig regnvandshåndtering og indtænkning af affaldssorteringsløsninger. Samtidig er der plads til bæredygtige og genanvendelige byggematerialer og bygningstypologier.

 

Læs masterplanen her.

Illustrationsplan af masterplan for Engene

 

Masterplanen danner rammer for byudviklingen i området. For at den kan realiseres kræver det yderlige planlægning. Handlingsplanen for masterplanen angiver en etapeplan for det store området og beskriver mulige strategier for byggemodning. Læs handlingsplanen her.

 

Engene view 

Genform Dronninglund

Kulturarvskommune

I 2015 blev Brønderslev Kommune udpeget som Kulturarvskommune med afsæt i, at kommunen ønsker at omdanne Dronninglunds bymidte med udgangspunkt i den spændende historie byen besidder.

Brønderslev Kommune har derfor gennem de seneste år arbejdet aktivt med revitalisering og fornyelse af Dronninglund midtby via bl.a. midtbyplan for Dronninglund, kulturarvskommuneprojekt og områdefornyelse. De forskellige processer og planer i Dronninglund er samlet under overskriften "Genform Dronninglund". Arbejdet med Genform Dronninglund er udført i tæt samarbejde med Midtbyrådet for Dronninglund.

Brønderslev Kommune samarbejder med Museerne i Brønderslev Kommune, Lokalhistorisk Arkiv i Dronninglund og Brønderslev Biblioteker om formidlingen af kulturarven i Slotsgade.

Læs mere om projektet og de mange historiske fortællinger, der binder sig til bygningerne langs Slotsgade i Midtbyplanen for Dronninglund, hvor der findes et særskilt kapitel om Kulturarvskommuneprojektet.

Læs om kulturarvprojektet i midtbyplanen for Dronninglund (nyt vindue)

Designguide for Slotsgade

Som del af genform Dronninglund udarbejdes en designguide for Slotsgade i Dronninglund. Designguiden sætter fokus på de historiske bygninger i Slotsgade i Dronninglund. Selvom Dronninglund er en nyere by fra sidst i 1800-tallet med ca. 3.400 indbyggere, er det den historiske bygningsmasse, især i hovedgaden Slotsgade, der kendetegner byen.

Designguiden er først og fremmest for dig som ejer en af de historiske bygninger og som planlægger at lave om- eller tilbygning af ejendommen. I designguiden kan du få vejledning og se anbefalinger til hvordan du kan renovere din ejendom med størst mulig respekt for bygningens arkitektur og historie.

Designguiden er også et dialogværktøj mellem dig som ejer og kommunen. Gennem designguiden vil kommunen kunne hjælpe med råd og vejledning såfremt du påtænker at bygge om eller bygge nyt. Du er altid velkommen til at kontakte vores byggesagsbehandlere med henblik på rådgivning.

Forslag til Designguide er godkendt af Byrådet 5. september 2018. Designguiden er høring frem til den 19. oktober 2018.

Se Designguide for Slotsgade (nyt vindue)

Områdefornyelsesprojekt

Områdefornyelsesprogrammet er udarbejdet i tæt samarbejde med Midtbyrådet for Dronninglund, ligesom byens øvrige borgere har været inddraget via bl.a. spørgeskemaundersøgelser og workshops til open by night arrangementer i byen.

Områdefornyelsen er centreret omkring den centrale del af Slotsgade, og består af tre fysiske indsatser samt et socialt-kulturelt initiativ.

- Apotekerhaven, byens nye centrale plads
- Perler på en snor, tre mindre byrumsprojekter
- Den centrale del af Slotsgade
- Igangsætterpuljen

Apotekerhaven

Det har været tydeligt gennem processen, at byen mangler en central pladsdannelse, der kan anvendes ved arrangementer mv. Det foreslås skabt i området mellem rådhuset og biblioteket. Her vil en samling af biblioteksfunktionerne i én bygning give mulighed for at nedrive glasgangen og danne et nyt stort bytorv. Det vil samtidig give mulighed for at sætte parkeringsarealerne ved Erantisvej i spil for handelslivet på Slotsgade. Glasgangen udgør i dag en barriere for passage på tværs af området. Apotekerhaven ønskes indrettet med forskellige muligheder for aktivitet, der kan anvendes både ved større arrangementer, til leg og "hverdagsophold". Samling af biblioteket i én bygning er ikke en økonomisk del af områdefornyelsen.

Perler på en snor

Perler på en snor er tre nedslagspunkter på Slotsgade, der har til formål at føre den smukke grønne ankomst til Dronninglund med ind ad Slotsgade. Første nedslagspunkt er i området ved Super Brugsen, hvor gaderummet defineres med beplantning og belægning. Andet nedslagspunkt er pladsen ved Meny, der bl.a. begrønnes og det gamle jernbanespor synliggøres. Sidste nedslagspunkt er på den østlige del af Slotsgade, hvor der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger sammen med en begrønning.

Den centrale del af Slotsgade

Den centrale del af Slotsgade fremstår i dag væsentligt nedslidt og er præget af biltrafikken. Strækningen fra Nørregade til Stationsvej foreslås renoveret og omdannet til en handelsgade med lavere hastighed og mere fokus på de bløde trafikanter. Udfor Apotekerhaven føres pladsens belægning ud over vejarealet.

Igangsætterpuljen

Igangsætterpuljen er en pulje på 250.000 kr. til sociale og kulturelle tiltag samt afsluttende evaluering. Hensigten med puljen er at understøtte og afprøve de nye muligheder i de nye byrum. Både byens borgere, foreninger og kommunen kan søge om midlerne, der fordeles af Midtbyrådet for Dronninglund.

Midtbyplan for Dronninglund

For at skabe gode rammer for den fremtidige udvikling af Dronninglund midtby er der udarbejdet en midtbyplan, der har fokus på hvor i byen, der kan etableres butikker, hvor der er mulighed for nye byggerier mv.

Midtbyplanen for Dronninglund blev godkendt af Byrådet den 30. marts 2016. 

Se midtbyplanen for Dronninglund (nyt vindue)  

Hjallerup Masterplan

Byrådet vedtog den 25. juni 2008 Hjallerup Masterplan. Masterplanen udstikker rammerne for Hjallerups fremtidige udvikling. De overordnede rammer, som er fastlagt i Hjallerup Masterplan, vil realiseres gennem efterfølgende kommune- og lokalplanlægning. 

Hjallerup er en af kommunens mest populære bosætningsbyer og denne position har kommunen gerne villet medvirke til at fastholde, samtidig med at byen udvikles med respekt for den særlige ånd, der hersker i Hjallerup og de kvaliteter, som byen indeholder.

Masterplanen fastlægger visioner og retningslinier indenfor emnerne trafik, byudvikling og landskab. 

Udarbejdelsen af masterplanen er sket i tæt samarbejde med repræsentanter for foreningslivet og andre centrale personer i byen. Deres ønsker og holdninger til byens udvikling er i høj grad indarbejdet i de retningslinier, som masterplanen opstiller.

Se den endeligt vedtagne Masterplan for Hjallerup 

Udviklingsplan for Asaa Havn

Udviklingsplanen beskriver de planmæssige bindinger for boligbyggeri på havnens arealer samt en samlet plan for aktiviteterne på Asaa Havn.

Forsøgsordning for Kyst- og Naturturisme:
Asaa Havn, Maritim Feriehavn

Brønderslev Kommune har i samarbejde med lokale aktører på og omkring Asaa Havn udarbejdet en ansøgning til forsøgsordningen for kyst- og naturturisme. Forsøgsordningen giver mulighed for at etablere anlæg inden for de restriktive zoner, kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen. Staten udvælger 10 projekter, som kan gennemføres i forsøgsordningen. Udvælgelsen forventes at ske i løbet af 2015. Se Brønderslev Kommunes ansøgning til forsøgsordningen samt bilag ved at klikke på nedenstående links.

Nordbyplanen - Ådalen

Byudviklingsprojekt i Nordbyen 
Brønderslev Byråd udarbejdede i 2003 en plan for byudviklingsprojektet Ådalen. Projektområdet afgrænses af et areal vest for Asgård (incl. Gravens Planteskole), nord om Vrangdrupvej til Hjørringvej i Øst. Mod syd grænser området op til Brønderslev by. Området dækker et areal på ca. 145 ha. 

Nordbyplanen blev vedtaget som forslag (tillæg til kommuneplanen) af Byrådet den 14. maj 2003 og var i høring fra 27. maj til 15. august. 

Nordbyplanen blev endelig vedtaget af byrådet den 8. oktober 2003. Se masterplan for Nordbyen, samt designmanual ved at klikke på nedenstående link:

 

Midtbyplan for Brønderslev

Byrådet godkendte den 22. maj 2013 et forslag til midtbyplan for Brønderslev – ”Brønderslev skal være Brønderslev igen – med et centrum”. Midtbyplanen var udsendt i offentlig høring i perioden 27. maj 2013 – 23. august 2013.

Indenfor høringsperioden modtog Brønderslev Kommune 20 indsigelser og bemærkninger til planen. Byrådet behandlede sagen på deres møde den 30. oktober 2013. Planen blev vedtaget med en få ændringer:

- Ændringerne indebærer, at forslaget om at indskrænke afgrænsningsområdet til detailhandel, dagligvarebutikker i bymidtens sydøstlige ende, droppes.
- Den foreslåede minimumsstørrelse pr. udvalgsvarebutik i samme område droppes, og der henstilles til, at nye butikker i dette område skal være "større".
- Endeligt ændres kommuneplanens retningslinie 1.4.7 for enkeltstående butikker, således at disse fremover kan etableres med en størrelse på op til 1000 m², på nær i Brønderslev by, hvor den foreslåede sænkning af grænsen til 300 m² fastholdes, for at styrke den planlagte detailhandelsmæssige struktur.

Midtbyplanen er udarbejdet som en digital plan. Du kan se planen "Brønderslev skal være Brønderslev igen - med et centrum" her (nyt vindue)

 

Områdefornyelse Asaa

Områdefornyelsesprogrammet for Asaa er udarbejdet i tæt samarbejde med en lokal styregruppe, rådgivende tegnestue Labland og Brønderslev Kommune. Områdefornyelsesprogrammet udpeger en række indsatsområder med fokus på at styrke bymidten og havnen, som knudepunkter for det lokale hverdagsliv og turisme. Indsatserne tager alle udgangspunkt i byens særlige DNA som havneby, hvorigennem det er ambitionen at binde by og havn endnu tættere sammen ved projekterne.

Programmet sætter derfor rammen og retningen for fem indsatser som Brønderslev Kommune er tovholder for sammen med lokale aktører. Indsatsområderne indebærer følgende projekter:

 • Ankomstpladsen
 • Bylomme ved Stjernepladsen
 • Bylomme ved Jernstøberiet
 • Auktionshuset
 • Sandflugtsbænken.

Du kan her læse Områdefornyelsesprogrammet for Asaa (link).

Områdefornyelsen er et udviklingsinitiativ med statsstøtte. Områdefornyelsesprogrammet er udarbejdet i perioden august 2021 - november 2021 med afholdt MEDborgermøde den 21. september 2021.

Byrådet vedtog den 15. december 2021 områdefornyelsesprogrammet for Asaa.

Du kan her også læse byens helhedsplan: En Helstøbt Havneby, der er udarbejdet i forbindelse med udviklingsarbejdet ved områdefornyelsen. Helhedsplanen fremlægger vision og tematikker, som giver rammen for byens fremtidige udvikling mod en oplevelse af en helstøbt havneby. Planen er et dynamisk dokument som kan tiljusteres løbende og anses som byens arbejdsdokument for lokal udvikling.

Du kan her læse Helhedsplanen - En Helstøbt Havneby (Link).

Områdefornyelse Flauenskjold

Områdefornyelsesprogrammet for Flauenskjold er udarbejdet i tæt samarbejde med en lokal styregruppe, rådgivende tegnestue Labland og Brønderslev Kommune. Områdefornyelsesprogrammet udpeger en række indsatsområder med fokus på at styrke byens eksisterende knudepunkter og rekreative rammer. Indsatserne skal skabe bedre vilkår for oplevelser og aktiviteter i det lokale nærmiljø, hvorigennem det er ambitionen at styrke byens centrale uformelle møder for at danne ramme om et stærkere fællesskab på tværs og synliggøre forbindelserne imellem byens kvaliteter. Programmet sætter derfor rammen og retningen for fem indsatser som Brønderslev Kommune er tovholder for sammen med lokale aktører. Indsatsområderne indebærer følgende projekter:

 • Købmandspladsen
 • Kulturpladsen
 • Søtrappen
 • Belysning ved søen, langs stiforløb
 • Fællesskab og fuld fart frem i Flauenskjold

Områdefornyelsen er et udviklingsinitiativ med statsstøtte. Områdefornyelsesprogrammet er udarbejdet i perioden august 2021 - november 2021 med borgerarrangement den 1. oktober 2021.

Byrådet vedtog den 15. december 2021 områdefornyelsesprogrammet for Flauenskjold.

Du kan her læse Områdefornyelsesprogrammet for Flauenskjold (link).

Byen har i forbindelse med at være udpeget som fokusby ved Brønderslev Kommune, i 2019 udarbejdet en helhedsplan som angiver retningen for byens fremtidige udvikling med ønsket om at gøre Flauenskjold til en mere synlig, sjovere og flottere by. Helhedsplanen fremlægger byens vision og strategi med eksempler på lokale projekter som kan være løftestang for byens fremtidige udvikling.

Du kan her læse Helhedsplanen - Flauenskjold 2025 (link).


Opdateret 11. maj 2022
og Brønderslev
Ansvarlig redaktør: Jakob Hassingboe