Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Grundvand og drikkevand

Vi skal passe godt på grundvandet for at sikre fremtidens drikkevand. Her kan du læse om hvad kommunen og du som borger kan gøre for at beskytte vores fælles vandressource
Vand

Analyse af dit drikkevand

Hvis du har modtaget et analyseprogram fra kommunen eller frivilligt ønsker at sikre dig at du har godt drikkevand, så skal du jævnligt have analyseret dette.

Såfremt du er underlagt lovkrav om analyser, fremgår det af dit analyseprogram hvad (forenklet kontrol/A-parametre/B-parametre) du skal have analyseret hvornår.

Hvis du har en boring eller brønd, som blot forsyner din husstand, er du som udgangspunkt ikke omfattet af lovkrav til analyser. Kommunen anbefaler alligevel at du får udtaget en vandanalyse til såkaldt forenklet kontrol minimum hvert femte år.

Brønderslev Kommune har indgået en samarbejdsaftale med analyselaboratoriet Eurofins for at sikre fordelagtige priser på de ovenfor nævnte analysepakker for kommunens borgere og virksomheder. Dog skal det nævnes, at du frit kan vælge et andet analyselaboratorium, såfremt de er akkrediterede til at udføre arbejdet med vandanalyser.

Bestilling af drikkevandsprøver

Kontakt Eurofins kundecenter på:
Tlf.:7022 4256/e-mail: rentvand@eurofins.dk

Du skal oplyse dit JupiterID ved bestilling af vandanalyse. Har du ikke dette så ret henvendelse til kommunen. Kontaktinfo fremgår af denne side.

Lokale vandværker

I Brønderslev Kommune er der i alt 20 almene vandværker og 3 distributionsselskaber. Et alment vandværk forsyner mindst 10 husstande, mens et distributionsselskab er et vandselskab der ejer ledningsnettet og køber behandlet vand af et vandværk.

Oplever du problemer med din vandforsyning er det dit lokale vandværk du skal kontakte. Nedenfor ses adressen samt kontaktoplysningerne for de almene vandværker og distributionsselskaberne i Brønderslev kommune.

Agersted Fælled Vandværk
Skovledetvej 1
9330 Dronninglund
Kontaktperson: Jens Jakob Jakobsen
Tlf: 9885 4135

Agersted Vandværk
Gl. Kongevej 5
9330 Dronninglund
Email: agerstedvarme@get2net.dk
Web: www.agersted-vand.dk

Asaa Vandværk
Møllegårdsvej 6
9340 Asaa
Email: asaavand@mail.dk
Web: www.asaa-vand.dk

Brønderslev Forsyning A/S
Virksomhedsvej 20
9700 Brønderslev
Email: forsyning@bronderslevforsyning.dk
Web: www.bronderslevforsyning.dk

Dronninglund Vandværk a.m.b.a.
Slotsgade 17
9330 Dronninglund
Email: drift@dronninglundvand.dk
Web: www.dronninglundvand.dk

Flauenskjold Vandværk
Bittebyvej 2
9330 Dronninglund
Email: lex@dlgtele.dk
Web: www.flauenskjold-vandvaerk.dk

Hallund Vandværk
Sølvgade 44 A
9700 Brønderslev
Email: jmmolin@outlook.dk
Web: www.hallundhollensted.dk/hallund-vandvaerk.aspx

Hellum Vandværk
Margrethevej 5
9740 Jerslev J
Kontaktperson: Otto Bjerre
Tlf: 5123 9230

Hjallerup Vandforsyning
Søndergade 68
9320 Hjallerup
Email: service@hjallerupvandforsyning.dk
Web: www.hjallerupvandforsyning.dk

Jerslev Vandværk
Nøragervej 2
9740 Jerslev J
Email: jerslev@jerslevvand.dk
Web: www.jerslevvand.dk

Klokkerholm Vandværk
Vandværksvej 3
9320 Hjallerup
Email: klokkerholmvand@mail.tele.dk
Web: www.klokkerholmvand.dk

Klæstrup Vandværk
Gl. Klæstrupvej 5
9740 Jerslev J
Email: info@klaestrupvand.dk
Web: www.klaestrupvand.dk

Manna Vandværk
Bredningen 43
9700 Brønderslev
Kontaktperson: Villy Jensen
Tlf: 9888 7496

Melholt vandværk
Hjelmkærvej 21
9340 Asaa
Web: www.melholtvand.dk

Stenum Vandværk
Havesangervej 5
9700 Brønderslev
Kontaktperson: Jens Peter Nielsen
Tlf: 98 83 82 87

Stenum Vrensted Vandværk
Løkkenvej 467 A
9700 Brønderslev
Kontaktperson: Michael Krogh Jensen
Tlf: 2989 2993

Thise Kirkebakkens Vandværk
Kirkebakken 71
9700 Brønderslev
Kontaktperson: Jens Pedersen
Tlf: 9888 7210 / 2175 1875

Thise Vandværk
Jens Thisevej 77 A
9700 Brønderslev
Kontaktperson: Ole Kaj Matzen
Tlf: 9888 7176

Ørsø Vandforsyningsselskab
Ørsøvej 69
9330 Dronninglund
Email: vandmanden@orsoby.dk
Web: www.orsoby.dk/91762024

Øster Brønderslev Vandværk
Poldervej 22
9700 Brønderslev
Email: formand@oeb-vandvaerk.dk 
Web: www.oeb-vandvaerk.dk (nyt vindue)

Beskyttelseszoner omkring vandværksboringer

I Danmark ønsker vi at beskytte vores rene drikkevand. Da både privat og erhvervsmæssig anvendelse af pesticider og andre kemikalier medfører en risiko for at der sker en nedsivning med miljøfremmede stoffer til grundvandet, har folketinget vedtaget, at der omkring alle vandforsyningsboringer skal være beskyttelseszoner.

Vandværkernes forsynings- og interesseområder

Forsyningsområderne defineres som de områder, hvor vandværkerne allerede i dag forsyner, eller områder som ligger med umiddelbar mulighed for tilslutning. Vandværkerne er forpligtiget til at forsyne ejendomme der ligger i et forsyningsområde.

Interesseområderne defineres som de områder, som vandværkerne har mulighed for at udvide forsyningsområdet til. Interesseområderne dækker hele kommunen, men ikke alle ejendomme i Brønderslev Kommune har pt. mulighed for tilslutning til et vandværk, da forsyningsledningerne ikke er fuldt udbyggede i interesseområderne.

Vandværket i det pågældende forsyningsområde/interesseområde har første prioritet til at levere vand. Ønsker en eller flere grundejere vand fra et andet vandværk, kan dette kun ske, hvis der er enighed mellem de involverede vandværker, grundejerne og kommunen.

Ansøgning og anmeldelse af boringer

Såfremt du har behov for at udføre en boring i Brønderslev Kommune, skal du - afhængig af boringstypen - enten ansøge eller anmelde dette til kommunen.

Boringer opdeles jf. boringsbekendtgørelsen (se lovgivning til højre på hjemmesiden) i henholdsvis A og B boringer. A boringer kræver tilladelse fra kommunen, før man må starte borearbejdet, mens B boringer blot kræver en anmeldelse, hvilket dog skal være sket mindst 14 dage før start på borearbejdet.

Du ansøger om tilladelse til en A boring eller anmelder en B boring via det digitale selvbetjeningsmodul i toppen af hjemmesiden.

A boringer omfatter:

 1. Boringer til vandindvinding, jf. kapitel 4 i lov om vandforsyning m.v., samt undersøgelsesboringer, prøveboringer og boringer til kortlægning af vandressourcer m.v.
 2. Boringer til permanent grundvandssænkning.
 3. Boringer til grundvandssænkning, som kræver tilladelse efter § 26 i lov om vandforsyning m.v.
 4. Permanente pejleboringer.
 5. Moniteringsboringer.
 6. Miljøtekniske boringer, hvor der efterlades filter- eller forerør.
 7. Miljøtekniske afværgeboringer.
 8. Boringer til tilledning af vand til undergrunden.
 9. Boringer til vertikale jordvarmeanlæg, jf. bekendtgørelse om jordvarmeanlæg.
 10. Andre boringer, hvor der efterlades installationer.

​B boringer omfatter:

 1. ​Boringer til midlertidig grundvandssænkning, der ikke kræve tilladelse efter §§ 26, stk. 2, og 27 i lov om vandforsyning m.v.
 2. Miljøtekniske boringer, hvor der ikke efterlades filter- eller forerør.
 3. Geotekniske boringer.
 4. Råstofboringer
 5. Andre boringer, hvor der ikke efterlades installationer.

Såfremt du er i tvivl om, hvilken kategori din planlagte boring falder ind under, skal du kontakte kommunen, inden du udfylder en ansøgning/anmeldelse.

Bemærk, at boringer kun må udføres af brøndborer med enten et A eller B bevis fra brøndboreruddannelsen.

Sløjfning af boringer/brønde

Når en boring/brønd ikke længere er i brug, f.eks. når husstanden er kommet på vandværk, skal den sløjfes. Dette sker for at sikre, at der ikke er direkte adgang fra overfladen til de grundvandsmagasiner som boringen/brønden henter vand fra. Det primære formål med denne sikring er at forhindre nedsivning af uønskede stoffer til grundvandet.
Sløjfning af en boring/brønd må kun udføres af en autoriseret brøndborer med A bevis og du må altså ikke selv begynde at gøre noget i den henseende.

Sløjfning af boringer etableret med fore-, filterrør og andre installationer og sløjfning af brønde skal af ejeren anmeldes til kommunalbestyrelsen mindst 14 dage før arbejdets udførelse med angivelse af metode og materialer.

Når du har fået sløjfet en boring/brønd, skal du sende en kopi af sløjfningsattesten til Brønderslev Kommune.

Vandforsyningsplan

Brønderslev Kommunes Byråd har på møde den 25. april 2012 godkendt Vandforsyningsplan for Brønderslev Kommune.

Vandforsyningsplanen udgør grundlaget for Brønderslev Kommunes planlægning af vandforsyningen i kommunen.

Vandforsyningsplanen omfatter primært den forsyningstekniske del af vandforsyningsområdet og bruges bl.a. til fordeling af forsyningsområder mellem vandforsyningerne i kommunen, samt sikre at vandforsyningerne efterfølgende kan levere godt og tilstrækkeligt drikkevand til forbrugerne i planperioden.

Vandforsyningsplanen indeholder bl.a. en status over den nuværende vandforsyning, målsætninger og retningslinjer for den fremtidige vandforsyning, en prognose for vandbehovet, en teknisk beskrivelse af de enkelte vandværker, samt en plan for, hvilke handlinger, der skal udføres for at opnå målsætningerne i planperioden.

Tillæg til vandforsyningsplan

Tillæg til vandforsyningsplanen om produktionsboringer er vedtaget af byrådet den 31. maj 2022 og erstatter de afsnit i vandforsyningsplanen, der fremgår af tillægget (dvs. punkterne 2.1.2, 2.1.7, 2.1.10, 2.1.12 og 2.1.13). 

Tillægget har været i høring i perioden fra den 7. juni 2022 til den 2. august 2022. Der er ikke indkommet bemærkninger.

Indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse

Inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande udpeger staten indsatsområder, som Brønderslev Kommune skal udarbejde indsatsplaner for.
Formålet med indsatsplanerne er at sikre grundvandet og planerne beskriver, hvilke indsatser, der ønskes iværksat for at beskytte grundvandet. Det er bl.a. målet, at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på ikke-forurenet grundvand og at grundvandets kvalitet skal være så god, at en almindelig, simpel vandbehandling er tilstrækkelig til, at vandet kan bruges i vandforsyningen.

I Brønderslev Kommune har vi som udgangspunkt valgt at lave en indsatsplan for hvert enkelt vandværk. I nogle tilfælde, hvor to eller flere vandværkers indsatsområder overlapper, har det dog været en fordel at lave en fælles indsatsplan for flere vandværker.

Du kan se planerne herunder:

Vedtaget d. 30. januar 2019

vedtaget d. 18. december 2019

Undgå pesticider i grundvandet

Der er i vedtaget indsatsplaner i Brønderslev Kommune, hvori der bl.a. er forbud mod brug af pesticider i nærområdet omkring drikkevandsboringer til almene vandværker/forsyninger.

Mød Fumle og se, hvad du kan gøre for at være med til at beskytte vores drikkevand.

Når Fumle bl.a. gør sin have klar sker det med hakkejern og ikke ved at bruge en sprøjte med pesticider eller ukrudtsmidler. Fumle har lært hvorfor det er smartere at bruge hakkejern til at fjerne ukrudt i haven.

Brønderslev Kommune har ikke været en del af udarbejdelsen af filmen. Hvem der har lavet filmen vises til sidst.​

Information om legionella

For at undgå legionellabakterier i dit brugsvand anbefaler vi, at du følger informationerne i denne pjece:

Pjece om Legionella (nyt vindue)

Du kan få yderligere vejledning om emnet, ved at kontakte kommunen.

Indberetning af oppumpede mængder og pejling af boringer

Som ejer af en boring med en indvindingstilladelse er du jf. Drikkevandsbekendtgørelsen forpligtet til årligt at indberette oppumpede mængder grundvand og pejling af grundvandsstanden i boringen. Alle boringer til almene vandforsyninger samt markvandingsboringer er som udgangspunkt omfattet af dette krav.

Almene vandforsyninger er desuden forpligtet til at registrere og indberette hvor meget vand de distribuerer til deres forbrugere. Dette gælder også vandforsyninger, som ikke selv indvinder vand, men som modtager vand fra andre vandforsyninger.

Indberetning om anlæggets årsindvinding, opgjort for tiden 1. januar til 31. december samt pejlinger skal ske inden den 1. februar det følgende år.

I Brønderslev Kommune kan man udføre de lovpligtige indberetninger digitalt:

Brønderslev Kommunes Grundvandsråd

Ifølge forretningsordenen for Brønderslev Kommunes Grundvandsråd skal referater fra møderne i grundvandsrådet lægges på Brønderslev Kommunes hjemmeside.

Møde den 24. maj 2018

Møde 28. juni 2019

Grundvandsrådet er i Brønderslev Kommune er nedsat som koordinationsforum på vandforsyningsområdet, og mødes primært i forbindelse med udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

Almene vandværkers regulativer og takster

Regulativ
Et vandværks regulativ er det dokument som beskriver kontrakten mellem vandværket og forbrugeren. Regulativet skal være godkendt af kommunen og være tilgængeligt online på vandværkets hjemmeside. Såfremt du ikke kan finde regulativet på internettet, skal du henvende dig til dit lokale vandværk og udbede dig en kopi.


Takstblad
Et vandværks takstblad er den til enhver tid gældende prisliste fra dit vandværk. Takstbladet gælder for et år ad gangen. Takstbladet skal være godkendt af kommunen og være tilgængeligt online på vandværkets hjemmeside. Såfremt du ikke kan finde takstbladet på internettet, skal du henvende dig til dit lokale vandværk og udbede dig en kopi.

Vandværkerne har ansvaret for, at drikkevandets kvalitet er i orden. Kvalitetskravene betyder, at der er fastsat grænseværdier for en lang række stoffer, herunder jern, mangan, nitrat, pesticider og for bakterier. 

Kommunerne er myndighed på vandforsyningsområdet. De skal godkende vandforsyningens kontrolprogram, føre tilsyn med om vandforsyningen lever op til kravene til drikkevandets kvalitet og tilse vandforsyningens tekniske anlæg. Vandværkets størrelse afgør, hvor ofte kvaliteten af vandet bliver målt. Du kan se de seneste registreringer af drikkevandskvaliteten fra dit vandværk ved at bruge selvbetjeningen 'Tjek din vandkvalitet'. 

Hvis dit vand er forurenet, kan det skyldes en lokal forurening i ejendommens vandrør. Du kan få mere at vide om, hvordan du kan få kontrolleret dit eget drikkevand hos kommunen. Du skal selv betale for vandanalysen. På borger.dk kan du læse, hvad du skal gøre i tilfælde af en akut forurening.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du på følgende link læse mere om regler for kontrol af drikkevandet: 

Nogle ejendomme har egen vandboring eller brønd. Hvis vandet kun bliver leveret til én husstand, som hverken rummer offentlig eller kommerciel aktivitet, har man ikke pligt til at kontrollere vandet. Ejere af sådanne vandforsyninger har derfor selv ansvar for at sikre, at deres drikkevand er rent. Hvert femte år skal kommunen give ejerne besked om, at de med fordel kan foretage kontrol af drikkevandet. Som ejer skal du selv bestille og betale for analysen. 

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du på følgende link læse mere om regler for forsyningsanlæg, der forsyner én husstand: 

Vandforbruget afregnes efter det målte vandforbrug. Det er et krav, at alle ejendomme har vandmålere installeret. En ejendom kan bestå af flere husstande. 

I nybyggeri og ved nyinstallering af vandinstallationer i eksisterende byggeri skal der installeres separate vandmålere i hver husstand. Vandmåleren skal medvirke til, at hver enkel husstand bliver opmærksom på eget forbrug og dermed bliver motiveret til at spare på vandet. 

Hvis du vil klage over drikkevandets kvalitet, skal du først kontakte vandværket. Hvis det ikke hjælper, eller du har mistanke om noget virkelig alvorligt, skal du gå til kommunen.

Kontakt

Sagsbehandler - Grundvand
Tlf.: 99455521
Sagsbehandler – Grundvand
Tlf.: 99455518
Opdateret 3. august 2022
Skrevet af borger.dk og Brønderslev Kommune
Ansvarlig redaktør: Pia Vestergaard Jensen