Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Brønde og boringer - Sløjfningsvejledning

Vilkår og vejledning for sløjfning af brønde og boringer
Billede af brønd

Læs om sløjfning af brønde og boringer

Lovgrundlag

Hvis en eksisterende brønd eller boring erstattes af en anden vandforsyning, enten fra fælles vandforsyning eller fra en ny boring, kan kommunalbestyrelsen ifølge Vandforsyningslovens § 36 kræve, at brønden/boringen bliver sløjfet.

§ 36. Medfører bortfaldet af en tilladelse til indvinding, at en vandforsyningsbrønd eller boring bliver overflødig, eller har ejendommen samtidig en anden vandforsyning, som i det væsentlige kan erstatte forsyningen fra brønden eller boringen, kan kommunalbestyrelsen påbyde, at brønden tilkastes eller boringen lukkes. Miljøministeren kan give regler om fremgangsmåden ved tilkastning og lukning.

Nedlagte brønde og boringer skal sløjfes efter miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013, hvori der står:

§ 29. Sløjfning af boringer og brønde skal foretages således, at de oprindelige jordlags vand-standsende evne retableres, således at der ikke gennem anlægget kan ske forurening af grundvandet eller udveksling af vand mellem forskellige grundvandsmagasiner.

Sundhedsrisiko

I ubenyttede brønde og boringer sker der ofte en kraftig bakterie- og svampevækst, som kan være sygdomsfremkaldende.

Derfor kan brug af vand fra en sådan brønd eller boring være sundhedsfarlig for såvel mennesker som dyr.

Grundvandsbeskyttelse

En ubenyttet brønd eller boring giver stor risiko for at nedsivende forurenende mikroorganismer og stoffer kan forurene grundvandet.

Jo dybere brønde des større risiko for forurening af grundvandet og en boring i en gammel brønd er en dårlig problemfyldt løsning. En sådan boring er næsten altid forurenet af vand fra brønden, der trænger ned i boringen.

Alle brønde og boringer er ”sår” i jordskorpen, og står de ubenyttet hen, vil de virke som ”lodrette dræn” ned til grundvandet.

Sløjfningsmodeller for boringer og brønde

Sløjfning af brønde (figur A)
For nedlagte brønde foretages en oprensning af brøndens bund ved at fjerne installationer og andre uvedkommende ting i brønden. De nederste 0,5 m af brønden opfyldes med bentonit. Herover fyldes lagvis med 1 m rent, fint sand og 10 cm bentonit pr. 1 m sandfyldt til 2 m under terræn. Fra 2 til 1 m under terræn udstøbes brønden med bentonit. De øverste 10 cm af bentonitforseglingen skal have en radius, der er 20 cm større end brøndens radius. Brøndvæggen skal fjernes til en dybde af mindst 1 m under terræn. Fra bentonitforseglingen til terræn fyldes op med ren muldjord.
Sløjfningsmodel A

Sløjfning af brønd med boring (figur B)
Hvis der findes en boring i bunden af brønden, skal brønden pumpes tør. Forerøret fjernes til brøndens bund. Hele boringen fyldes op med bentonit og bunden af brønden forsegles med 0,5 m bentonit. For resten af brønden følges sløjfningsvejledningen for brønde.
Sløjfningsmodel B

Sløjfning af boringer (figur C)
Boringen skal fyldes op med bentonit til 1 m under terræn. De øverste 10 cm af bentonitforseglingen skal have en radius, der er 20 cm større end boringens radius. Forerøret fjernes til en dybde af ca. 1 m under terræn. Fra bentonitforseglingen til terræn fyldes op med ren muldjord.
Sløjfningsmodel C

Bentonit:
Bentonit er en naturlig type lerart med forseglende egenskaber mod vandgennemsivning. Bentonit leveres enten som et tørt pulver eller som et granulat. Når bentonit kommer i kontakt med vand, svulmer de enkelte bentonitstykker op til flere gange det oprindelige volumen og danner et sammenhængende materiale, som forhindrer vandlækage.

Bentonit før vandkontakt
Bentonit før vandkontakt

Bentonit efter vandkontakt
Efter vandkontakt

Generelt før sløjfningen

Ved brug af bentonit over grundvandsspejlet skal man anvende et produkt, som ikke sprækker op ved udtørring.

Ansvaret for sløjfningen

Som grundejer har man ansvaret for, at sløjfningen udføres korrekt. Derfor skal sløjfningen udføres af en brøndborer, som opfylder bekendtgørelsens krav om uddannelse:

§ 4. Etablering af boringer og sløjfning m.v. af boringer og brønde i henhold til denne bekendtgørelse skal udføres af personer, der opfylder de fastsatte krav i bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land.
Bek. nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

Sløjfningen anmeldes til GEUS senest 3 måneder efter sløjfning, oftest af brøndboreren. Det sker ved hjælp af et skema, der kan fås ved henvendelse til Brønderslev Kommune, Grundvandsafdelingen, eller på GEUS’s hjemmeside

Kontakt

Sagsbehandler - Grundvand
Tlf.: 99455521
Sagsbehandler – Grundvand
Tlf.: 99455518
Sagsbehandler - Grundvand
Tlf.: 99454646
Ubenyttede brønde og boringer skal sløjfes
Opdateret 4. december 2020
Ansvarlig redaktør: Peter Spøer