Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

I det åbne land er der ikke kloakledninger, som fører til renseanlæg. I stedet anvendes der lokale løsninger på den enkelte ejendom som f.eks. nedsivningsanlæg eller biologiske minirenseanlæg.
Spildevand i det åbne land

Læs om spildevand i det åbne land

Generelt om spildevandshåndtering i det åbne land

Spildevandet fra ejendomme i det åbne land håndteres på forskellig vis, men fælles for ejendommene er dog, at spildevandet fra toiletter som minimum passerer en bundfældningstank (septiktank, trixtank m.v.).

Bundfældningstanken er en simpel renseforanstaltning, der sikrer, at der ikke kommer flydestoffer, papir o.l. ud i sivedræn eller vandløb. Fra bundfældningstanken ledes spildevandet videre. Som oftest ledes det til et nedsivningsdræn, men der er også en del ejendomme med direkte udledning til vandløb eller via markdræn til vandløb.

Direkte udløb belaster vandmiljøet, og derfor vil sådanne anlæg efterhånden blive udfaset. I sjældnere tilfælde ledes spildevandet til et sandfilteranlæg, rodzoneanlæg eller minirenseanlæg før udledning til vandløb.

Eksisterende anlæg. Er mit anlæg lovligt?

Mange eksisterende spildevandsanlæg er fra før miljøbeskyttelseslovens ikrafttræden og er som sådan lovligt eksisterende. På BBR-meddelelsen vil den type anlæg være registreret med f.eks. ”Nedsivningsanlæg uden kommunal tilladelse”. Det betyder ikke, at anlægget er ulovligt, selvom det langtfra lever op til dagens standard.

I forbindelse med væsentlig ændringer på ejendommen vil kommunen ofte stille krav om forbedringer af spildevandsforholdene. En væsentlig ændring kan f.eks. være til- eller ombygning, som kræver byggetilladelse. Det beror på en konkret vurdering, om spildevandsforholdene skal ændres.

Hvad er en bundfældningstank?

Bundfældningstanken er en simpel renseforanstaltning, der sikrer, at flydestoffer, slam og papirrester m.m. ikke ledes ud i sivedræn eller vandløb. For at sikre dette er bundfældningstanken forsynet med såkaldte T-rør eller T-stykker på udløbet (og i det fleste tilfælde også på indløbet). Der er stor forskel på størrelsen af bundfældningstankene afhængig af deres alder. De helt gamle tanke kan have et rumfang på ned til 0,8 m3 mens nye bundfældningstanke minimum har en størrelse på 2 m3 og som oftest med to eller flere kamre, der sikrer en bedre tilbageholdelse af slammet. De fleste nye bundfældningstanke etableres i forbindelse med nedsivningsanlæg. Læs mere om nedsivning længere nede.

En bundfældningstank skal tømmes jævnligt for at fungere korrekt. Derfor er der indført en tømningsordning. 

Bundfældningstank 

Tømningsordning for bundfældningstanke

Brønderslev Kommune har i 2008 vedtaget en tømningsordning for bundfældningstanke, der medfører, at bundfældningstanken (septiktanken, hustanken, trixtanken) for en almindelig husstand skal tømmes én gang årligt. De nærmere bestemmelser for tømningsordningen herunder grundejerens pligter og ansvar fremgår af ”Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune”. Tømningsordningen administreres af Brønderslev Forsyning, der bl.a. varetager kontakten til tømningsentreprenøren. På deres hjemmeside er det muligt at fremsøge tidspunkt for tømning på en bestemt adresse.

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune (nyt vindue)

Brønderslev Forsyning (nyt vindue)

Nedsivning af spildevand fra ejendomme i det åbne land

Nedsivning af spildevandet i jorden er den mest anvendte bortskaffelsesmetode for ejendomme i det åbne land. Det er dog en vigtig forudsætning, at der ikke ligger drikkevandsboringer indenfor 300 m. I visse tilfælde kan der dispenseres til mindre end 300 m.

Jorden under nedsivningsanlægget skal desuden være egnet til nedsivning. Hvis der er problemer med jordtypen, kan der anvendes udskiftningssand. Endelig må grundvandsstanden ikke være for høj. Hvis det er tilfældet, kan anlægget etableres som et hævet anlæg (sandmile).

Kontakt en autoriseret kloakmester, som kan sørge for ansøgning, jordprøver og pejling af grundvandsstanden. På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over autoriserede kloakmestre.

Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Nedsivningsanlæg

Udledning af spildevand fra ejendomme i det åbne land

Mange ejendomme i det åbne land udleder stadig spildevand mere eller mindre urenset direkte til vandløb. Det organiske stof i spildevandet forbruger ilt i vandløbet til skade for dyr og planter. I visse vandløb er livsbetingelserne så dårlige, at det gennem Vandhandleplanerne er besluttet, at spildevandsforholdene skal forbedres.

Det betyder, at du som ejer af en ejendom kan blive påbudt at etablere et bedre spildevandsanlæg. Det fremgår af spildevandsplanen, hvor der fremover vil blive krævet forbedret spildevandsrensning.

Spildevandsafgift

Ejendomme i det åbne land betaler spildevandsafgift til staten efter lov om afgift af spildevand (opkræves af Brønderslev Forsyning A/S). Spildevandsafgiften betales efter vandforbrug. På ejendomme, hvor der ikke er vandmåler, fastsættes vandforbruget til 170 m3/år for en helårsbolig og 70 m3/år for sommer- og fritidshuse.

Afgiften afhænger af, hvordan ens spildevand afledes. Fx betales 0,50 kr./m3, hvis man har et godkendt nedsivningsanlæg, mens ældre nedsivningsanlæg uden tilladelse og ejendomme med udledning direkte fra bundfældningstank betaler 3,80 kr./m3.

Spildevandsafgifter på Brønderslev Forsynings hjemmeside (nyt vindue)

Hvad er et biologisk sandfilteranlæg?

Det biologiske sandfilteranlæg er i princippet et nedsivningsanlæg, hvor spildevandet renses ved at sive det igennem et tykt lag filtersand (som ved nedsivning i mileanlæg). Sandfilteranlægget er dog forsynet med tæt bund, hvorfra det rensede spildevand opsamles og ledes videre til f.eks. vandløb. 

Hvad er et biologisk minirenseanlæg?

Et biologisk minirenseanlæg er i princippet opbygget som små kopier af de kommunale renseanlæg. Der findes flere forskellige typer. Princippet er, at spildevandet beluftes, hvorved indholdet af organisk stof og eventuelt ammonium/ammoniak omsættes. Fosfor kan eventuelt fældes ved tilsætning af kemikalier. Anlæggene er ret avancerede, men processerne styres automatisk. De fleste typer af anlæg skal serviceres årligt af leverandøren.

Biologisk Minirenseanlæg

Hvad er et rodzoneanlæg/beplantet filter?

Anlægget består af et tætbeplantet areal, hvor der ligger en membran under, så vandet ikke siver ned i jorden. Spildevandet ledes først igennem en bundfældningstank og derefter ud i det beplantede areal. Her renses og filtreres spildevandet i planternes rodzone, før det ledes væk.

Rodzoneanlæg

Hvad er en samletank?

Samletanken er i modsætning til bundfældningstanken en lukket beholder, hvor spildevandet opsamles. Spildevandet fra tanken skal derefter bortskaffes til renseanlægget via en slamsuger. Som spildevandsløsning er samletanken kun anvendelig, hvor der er et begrænset vandforbrug som f.eks. sommer- og fritidshuse, hvor anvendelsen er begrænset til få uger, eller til klubhuse, som kun benyttes lejlighedsvis. Til helårsbeboelse vil en samletank skulle tømmes alt for ofte. 

Afløbsfrie anlæg - pileanlæg mv.

Et afløbsfrit anlæg benyttes, hvis nedsivning eller udledning ikke er muligt, eller hvis der f.eks. er tale om en vaskeplads med miljøfarlige stoffer i vaskevandet. Pil benyttes ofte som afgrøde i et sådant anlæg. Pileanlægget etableres som et lukket bassin med membran uden udløb eller nedsivning. Bassinet fyldes med et voksemedie og beplantes med pil ligesom et rodzoneanlæg. Pilene sørger for at spildevandet dels fordampes, dels at indholdet af forurenende stoffer omsættes i rodzonen.

Tag- og overfladevand

Tagvand og overfladevand fra befæstede arealer er ”renere” end spildevand, men kan stadig indeholde små mængder af f.eks. olierester eller tungmetaller. Derfor skal der ansøges om tilladelse til nedsivning eller udledning. Se ansøgningsskemaer i den grønne boks ovenfor.

Der anvendes typisk faskiner til nedsivning. Der gælder afstandskrav i forhold til drikkevand og i forhold til skel og bygninger. Etablering af faskiner er den eneste type opgave, som ikke nødvendigvis kræves udført af en autoriseret kloakmester.

Udledning til vandløb kræver ofte, at der sker en forsinkelse, så der ikke opstår erosionsskader ved kraftige regnskyl.

Ændringer, som kræver en fornyet tilladelse

I forbindelse med væsentlig ændringer på ejendommen vil kommunen ofte stille krav om forbedringer af spildevandsforholdene. En væsentlig ændring kan f.eks. være til- eller ombygning, som kræver byggetilladelse. Det beror på en konkret vurdering, om spildevandsforholdene skal ændres.

Mulighed for afdragsordning mm. pga. lav husstandsindkomst ifm. forbedret spildevandsrensning

Hvis du har fået påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land, fordi spildevandet fra din ejendom ledes direkte til et vandløb, er det muligt at søge om en frist på minimum 3 år, og det er muligt at søge om en afdragsordning for det beløb, som den forbedrede spildevandsrensning koster.

Det er dog en væsentlig forudsætning, at den samlede husstandsindkomst er under 300.000 kr. For hvert hjemmeboende barn under 18 år (dog maksimalt 4 børn) forhøjes beløbet med 39.300 kr. Beløbene reguleres for prisindekset. Du kan læse bekendtgørelsesteksten på Retsinformations hjemmeside (nyt vindue).  

 

Kontakt

Sagsbehandler - Spildevand og Virksomheder
Tlf.: 99455519
Sagsbehandler - Spildevand og Virksomheder
Tlf.: 99455842
Opdateret 29. april 2021
Ansvarlig redaktør: Pia Vestergaard Jensen