Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Har du spørgsmål vedrørende offentlige eller private vandløb og lovmæssige rammer for ansvar og administration?
Urskov vandløb

Læs om vandløb

Følg den daglige vandstand i Ryå og Donnerbæk

Du kan følge vandstanden dagligt i Ryå ved Jerslev Bro og Åbrovej samt i Donnerbæk ved Langbaksmindevej.

Vandstandsloggere

Hvordan vedligeholdes de offentlige vandløb?

Som vandløbsmyndighed for alle private og offentlige vandløb i kommunen skal vandløbsgruppen sikre, at vandløbsregulativerne er overholdt, og at miljøtilstanden i vandløbene ikke forringes. Vej og Park er ansvarlig for vandløbsvedligeholdelsen i kommunen. Der er ca. 400 km offentlige vandløb i Brønderslev Kommune. Som vandløbsmyndighed har kommunen ansvaret for vedligeholdelsen af de offentlige vandløb.  

Grødeskæringen gennemføres med le, mejekurv eller med grødeskærebåd. Opgaven udføres af kommunens egne markfolk eller ved "fremmede" entreprenører. 

Læs mere om vandløbene i regulativerne.

Hvordan vedligeholdes de private vandløb?

Private vandløb vedligeholdes af bredejerne efter gældende lovgivning - sammenfattet i de 3 nedenstående retningslinjer:

 • Vandløbsbunden må ikke uddybes og gøres bredere
 • Kun aflejringer må fjernes – sten/grus må under ingen omstændigheder fjernes
 • Buske og træer giver skygge og begrænser derved grøde i vandløbsprofilet. Rodnet sikrer brinken mod udskridning

 
Er du som lodsejer i tvivl om vedligeholdelsen af dit vandløb, bedes du rette henvendelse til sagsbehandlerne i Vandløbsgruppen.

Må jeg lave ændringer i mit vandløb?

Alle ændringer i offentlige og private vandløb kræver en tilladelse fra Brønderslev Kommune, der er vandløbsmyndighed. Det kan f.eks. være uddybning af et eksisterende vandløb, ændring af vandløbets forløb eller anlæggelse af en bro. Alle ændringer skal beskrives i projekter, som skal sendes ind til Brønderslev Kommune.

Har du brug for at forny eller lægge nye dræn?

Vil du lægge nye dræn, forny de eksisterende eller grave grøfter? Så skal du først undersøge om din jord ligger i et område, hvor der er okker eller hvor naturen er beskyttet – her må du nemlig ikke dræne uden videre. Ifølge vandløbsloven er der fri dræningsret for bredejere til naturlige åbne vandløb – du må dog under ingen omstændigheder ændre på det naturlige vandløb ved eksempelvis at grave det dybere.

 • Er din ejendom omfattet af fri dræningsret, det vil sige, du er bredejeren, må du ændre på drænene uden forudgående tilladelse – med mindre det er i okkerpotentielt område eller det ligger i et naturbeskyttet område.
 • Er din ejendom ikke omfattet af den fri dræningsret, skal du søge kommunen om tilladelse, før du graver grøfter dybere, bredere eller lægger dine dræn dybere eller ændrer dimensionerne. 

Hvis drænene skal spules, fordi de er stoppet til af okker eller aflejringer, må vandet ikke ledes ud i vandløbet. Det skal opsamles og spredes ud på marken.

Må jeg dræne i okkerpotentielle områder?

Hvis du ønsker at foretage dræning i okkerpotentielle områder, skal du sende en ansøgning til Brønderslev Kommune. Ansøgningen skal indeholde:

 • Oplysninger om ejendommens og drænarealets beliggenhed, matrikelnummer og størrelse
 • Kortmateriale, der viser det areal, hvor grundvandsstanden påvirkes, samt placering af projekteret drænudløb
 • En vurdering af i hvilket omfang udgrøftningen eller dræningen vil medføre okkerbelastning i vandløb mv. Vurderingen foretages på baggrund af undersøgelser af jordbund og grundvand
 • Oplysning om arealets dræntilstand, herunder om arealet tidligere har været udgrøftet eller drænet
 • Oplysning om, hvorvidt arealet er vedvarende græsareal, der ikke inden for de sidste 10 år forud for ansøgningens indgivelse har været omlagt
 • Forventet tidspunkt for dræningsarbejdets påbegyndelse og afslutning
 • Oplysning om forhold, der har særlig betydning for vurdering af ansøgningen

Du kan læse mere om dræning på SEGES hjemmeside landbrugsinfo.dk. 

SEGES (Landbrugsinfo.dk) 

Helhedsplan for Ryå

Helhedsplan for Ryå har til formål at sikre, at de mange forskellige interesser, der knytter sig til vandløbet i forhold til erhverv, vandmiljø, natur og rekreation, inddrages i løsningen af de forskellige udfordringer, der også knytter sig til vandløbet, herunder bl.a. oversvømmelser og manglende opfyldelse af miljømål. Helhedsplanen er resultatet af en proces, der blev startet i 2018 i et samarbejde mellem Jammerbugt og Brønderslev Kommuner og med aktiv deltagelse af en række interesseorganisationer. Undervejs i arbejdet med helhedsplanen er der udarbejdet to baggrundsdokumenter ”Basisanalyse for Ryå” og ”Scenarieberegninger for Ryå med omgivende arealer”. Basisanalysen samler eksisterende viden indenfor arealanvendelse, vandløbs- og naturforhold samt rekreative interesser indenfor vandløbsoplandet. Scenarieberegningerne belyser forskellige forholds effekter på afvandingen, herunder klimaeffekter, byernes påvirkning, grøde og grødeskæring, profiludvidelser m.m. 

Helhedsplanen 
Basisanalyse 
Scenarieberegninger  

Helhedsprojekt i Nørreå

I forlængelse af Helhedsplan for Ryå har Brønderslev Kommune i februar 2020 søgt om projektmidler til gennemførelse af et såkaldt helhedsprojekt i Nørre Å dalen nord for Brønderslev. Projektmidlerne er søgt under en ny pilotordning for kommunale helhedsprojekter. Ordningen administreres af Miljøstyrelsen. Kommunen har fået tilsagn om 4 mio. kr. til gennemførelse af projektet.

Formålet med helhedsprojekter er, at de bidrager til løsning af flere udfordringer i et vand-løbssystem samtidigt – miljø, klimatilpasning og fremtidssikret landbrugsdrift. Projektet indebærer en etablering af en såkaldt miniådal med genslyngning af vandløbet. Det vurderes, at projektet på den måde vil bidrage med vandparkering, opfyldelse af miljømål for vandløb, tilbageholdelse af CO2 (klimaeffekt) og styrkelse af naturen i området.

Projektet opstartes i efteråret 2020 og forventes afsluttet med udgangen af 2022.

Den tekniske forundersøgelse blev afsluttet i april 2022 og resultatet af denne blev præsenteret på informationsmøde den 4. maj 2022. I løbet af de kommende måneder gennemføres den ejendomsmæssige forundersøgelse, hvor hver enkelt berørt lodsejer besøges og får mulighed for at drøfte konsekvenser og muligheder for præcis ens egen jord. Når den ejendomsmæssige undersøgelse er færdig, vil der blive udsendt et statusbrev om mulighederne for at gennemføre projektet og det videre forløb.

Se resultatet af den tekniske forundersøgelse her:

Teknisk forundersøgelse (nyt vindue)

Nuværende afvandingsforhold (nyt vindue)

Fremtidige afvandingsforhold (nyt vindue)

Anlægsaktiviteter (nyt vindue)

Co2 (nyt vindue)

Beregning (nyt vindue)

Regneark med to modeller (nyt vindue)

Fotodokumentation af jordprofiler (nyt vindue)

Analyseresultater af jordprøver (nyt vindue)

Præsentation midtvejsmøde (nyt vindue)Se mere om pilotordningen på Miljøstyrelsens hjemmeside: 

Helhedsprojekter (nyt vindue)

Se projektområdet m.m. på kommunens digitale kort:

Brønderslev Kommune, kort info (nyt vindue)Ekstra

Her kan du finde oplysninger om dræning samt om okkerpotentielle områder.
Opdateret 5. maj 2022
Ansvarlig redaktør: Pia Vestergaard Jensen