Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Har du spørgsmål vedrørende offentlige eller private vandløb og lovmæssige rammer for ansvar og administration?
Urskov vandløb

Læs om vandløb

Følg den daglige vandstand i Ryå og Donnerbæk

Du kan følge vandstanden dagligt i Ryå ved Jerslev Bro og Åbrovej samt i Donnerbæk ved Langbaksmindevej.

Vandstandsloggere

Hvordan vedligeholdes de offentlige vandløb?

Som vandløbsmyndighed for alle private og offentlige vandløb i kommunen skal vandløbsgruppen sikre, at vandløbsregulativerne er overholdt, og at miljøtilstanden i vandløbene ikke forringes. Vej og Park er ansvarlig for vandløbsvedligeholdelsen i kommunen. Der er ca. 400 km offentlige vandløb i Brønderslev Kommune. Som vandløbsmyndighed har kommunen ansvaret for vedligeholdelsen af de offentlige vandløb.  

Grødeskæringen gennemføres med le, mejekurv eller med grødeskærebåd. Opgaven udføres af kommunens egne markfolk eller ved "fremmede" entreprenører. 

Læs mere om vandløbene i regulativerne.

Hvordan vedligeholdes de private vandløb?

Private vandløb vedligeholdes af bredejerne efter gældende lovgivning - sammenfattet i de 3 nedenstående retningslinjer:

  • Vandløbsbunden må ikke uddybes og gøres bredere
  • Kun aflejringer må fjernes – sten/grus må under ingen omstændigheder fjernes
  • Buske og træer giver skygge og begrænser derved grøde i vandløbsprofilet. Rodnet sikrer brinken mod udskridning

 
Er du som lodsejer i tvivl om vedligeholdelsen af dit vandløb, bedes du rette henvendelse til sagsbehandlerne i Vandløbsgruppen.

Må jeg lave ændringer i mit vandløb?

Alle ændringer i offentlige og private vandløb kræver en tilladelse fra Brønderslev Kommune, der er vandløbsmyndighed. Det kan f.eks. være uddybning af et eksisterende vandløb, ændring af vandløbets forløb eller anlæggelse af en bro. Alle ændringer skal beskrives i projekter, som skal sendes ind til Brønderslev Kommune.

Har du brug for at forny eller lægge nye dræn?

Vil du lægge nye dræn, forny de eksisterende eller grave grøfter? Så skal du først undersøge om din jord ligger i et område, hvor der er okker eller hvor naturen er beskyttet – her må du nemlig ikke dræne uden videre. Ifølge vandløbsloven er der fri dræningsret for bredejere til naturlige åbne vandløb – du må dog under ingen omstændigheder ændre på det naturlige vandløb ved eksempelvis at grave det dybere.

  • Er din ejendom omfattet af fri dræningsret, det vil sige, du er bredejeren, må du ændre på drænene uden forudgående tilladelse – med mindre det er i okkerpotentielt område eller det ligger i et naturbeskyttet område.
  • Er din ejendom ikke omfattet af den fri dræningsret, skal du søge kommunen om tilladelse, før du graver grøfter dybere, bredere eller lægger dine dræn dybere eller ændrer dimensionerne. 

Hvis drænene skal spules, fordi de er stoppet til af okker eller aflejringer, må vandet ikke ledes ud i vandløbet. Det skal opsamles og spredes ud på marken.

Må jeg dræne i okkerpotentielle områder?

Hvis du ønsker at foretage dræning i okkerpotentielle områder, skal du sende en ansøgning til Brønderslev Kommune. Ansøgningen skal indeholde:

  • Oplysninger om ejendommens og drænarealets beliggenhed, matrikelnummer og størrelse
  • Kortmateriale, der viser det areal, hvor grundvandsstanden påvirkes, samt placering af projekteret drænudløb
  • En vurdering af i hvilket omfang udgrøftningen eller dræningen vil medføre okkerbelastning i vandløb mv. Vurderingen foretages på baggrund af undersøgelser af jordbund og grundvand
  • Oplysning om arealets dræntilstand, herunder om arealet tidligere har været udgrøftet eller drænet
  • Oplysning om, hvorvidt arealet er vedvarende græsareal, der ikke inden for de sidste 10 år forud for ansøgningens indgivelse har været omlagt
  • Forventet tidspunkt for dræningsarbejdets påbegyndelse og afslutning
  • Oplysning om forhold, der har særlig betydning for vurdering af ansøgningen

Du kan læse mere om dræning på SEGES hjemmeside landbrugsinfo.dk. 

SEGES (Landbrugsinfo.dk) 

 

Fondsmidler til forundersøgelser af vandløb

Brønderslev Kommune har fået tilsagn om fondsmidler til at lave forundersøgelse for vandløbsprojekter i vandsystemerne: Ryå, Liver Å, Uggerby Å og Voer Å.

Forundersøgelsen skal klarlægge: Anlægstekniske muligheder for gennemførelse af projektet og om etableringsprojektet er omkostningseffektivt samt konsekvenser for berørte lodsejere, biologiske forhold og eventuelle Natura 2000 områder. Formålet er at finde ud af, hvordan der kan skabes faunapassage i vandsystemerne, og hvordan de fysiske forhold kan forbedres.

Projektet er støttet af den Europæiske Union, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Miljø- og Fødevareministeriet.

For mere information, se Den Europæiske Hav- og Fiskerifonds hjemmeside (nyt vindue)

Miljø- og Fødevareministeriet - Hav & Fisk 

Fondsmidler til gennemførelse af vandløbsrestaurering - Skovmøllebæk

Brønderslev Kommune har fået tilsagn om fondsmidler til at gennemføre vandløbsprojekt i Skovmøllebækken i Voer Å vandsystemet. Gennemførelsen af indsatsen vil betyde, at der bliver skabt faunapassage i Skovmøllebæk forbi spærringen ved Voergård Slot. Projektet er støttet af den Europæiske Union, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Miljø- og
Fødevareministeriet.

Forundersøgelsesrapporten

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (nyt vindue)

 Miljø- og Fødevareministeriet - Hav & Fisk 

Fondsmidler til gennemførelse af 14 vandløbsrestaureringsprojekter i Ryå-vandsystemet

Brønderslev Kommune har fået tilsagn om fondsmidler til at gennemføre 14 vandløbsrestaureringsprojekter i Ryå-vandsystemet. Formålet med projekterne er gennem forbedringer af de fysiske forhold i vandløb at bidrage til genopretning af gydepladser og passage for vandrefisk, at forbedre forholdene for den akvatiske flora og fauna i øvrigt og at sikre en god økologisk tilstand i vandløbene. Projekterne består i fjernelse af 4 spærringer, genåbning af 9 rørlagte strækninger og restaurering af 1 strækning. Indsatsernes gennemførelse vurderes, at have positiv effekt på den økologiske tilstand i Ryå-systemet. Indsatserne skaber kontinuitet i vandløbssystemet, forbedrer vandringsmuligheder og levesteder for fisk og invertebrater, øger muligheden for spredning af vandplanter og forbedrer de fysiske forhold i vandløbene.

Projekterne er støttet af den Europæiske Union, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Miljø- og Fødevareministeriet.

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (nyt vindue)

Miljø- og Fødevareministeriet - Hav & Fisk

Kontakt

Vandløbsmedarbejder
Tlf.: 99455856
Vandløbsmedarbejder
Tlf.: 99455855

Ekstra

Her kan du finde oplysninger om dræning samt om okkerpotentielle områder.
Opdateret 17. februar 2020
Ansvarlig redaktør: Lise Laursen