Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Vil du vide mere om vandområdeplanerne?
Urskov vandløb

Læs om vandområdeplanerne 

Formålet med vandområdeplanerne

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) offentliggjorde den 27. juni 2016 vandområdeplanerne for anden planperiode (2015-2021). Vandområdeplanerne erstatter de tidligere vandplaner (2009-2015).

Formålet med vandområdeplanerne er at forbedre miljøtilstanden i vandløb, søer, kystvande og grundvand i overensstemmelse med EU’s vandrammedirektiv.

Vandområdeplanerne med tilhørende bekendtgørelser fastsætter miljømål for alle de vandområder, som er omfattet af vandplanlægningen. Vandområdeplanerne indeholder desuden indsatsprogrammer, som angiver hvordan miljømålene nås.

Du kan læse mere om vandområdeplanerne på Miljøstyrelsens hjemmeside

Hvad er kommunens rolle?

Staten udarbejder vandområdeplanerne med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning varetager den praktiske opgave med at udarbejde vandområdeplanerne og bekendtgørelser.

Kommunerne skal udmønte hovedparten af indsatsprogrammerne i praksis. I Brønderslev Kommune består indsatserne bl.a. i fjernelse af fysiske spærringer i vandløbene, åbning af rørlagte vandløbsstrækninger, vandløbsrestaureringer med bl.a. udlægning af gydegrus samt restaurering af Klokkerholm Møllesø. Du kan se alle kommunens indsatser på MiljøGIS for vandområdeplanerne (2015-2021)

Vådområder

Forundersøgelse

Jerslev bro
Kjølskegaard Å
Stade-Mellerup
Hallund

Realisering:
Jerslev bro 

Vandløbsprojekter

Forundersøgelser

Forundersøgelse af Ryå.

Sandfang forundersøgelse
Afgørelse

Forundersøgelser søgt i 2018
Forundersøgelse - vådområde Ryå/Hallund Å (Jerslev Bro)

Forundersøgelser i Ryå, Liver å, Uggerby å og Voer å

Brønderslev Kommune har fået tilsagn om fondsmidler til at lave forundersøgelse for vandløbsprojekter i vandsystemerne: Ryå, Liver Å, Uggerby Å og Voer Å.

Forundersøgelsen skal klarlægge: Anlægstekniske muligheder for gennemførelse af projektet og om etableringsprojektet er omkostningseffektivt samt konsekvenser for berørte lodsejere, biologiske forhold og eventuelle Natura 2000 områder. Formålet er at finde ud af, hvordan der kan skabes faunapassage i vandsystemerne, og hvordan de fysiske forhold kan forbedres.

Projektet er støttet af den Europæiske Union, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Miljø- og Fødevareministeriet.

For mere information, se
Den Europæiske Hav- og Fiskerifonds hjemmeside (nyt vindue)

Miljø- og Fødevareministeriets logo

Realiseringsprojekter

Restaurering af Skovmøllebækken (nyt vindue).

Restaurering af Ryå
Brønderslev Kommune har fået tilsagn om fondsmidler til at gennemføre 14 vandløbsrestaureringsprojekter i Ryå-vandsystemet. Formålet med projekterne er gennem forbedringer af de fysiske forhold i vandløb at bidrage til genopretning af gydepladser og passage for vandrefisk, at forbedre forholdene for den akvatiske flora og fauna i øvrigt og at sikre en god økologisk tilstand i vandløbene. Projekterne består i fjernelse af 4 spærringer, genåbning af 9 rørlagte strækninger og restaurering af 1 strækning. Indsatsernes gennemførelse vurderes, at have positiv effekt på den økologiske tilstand i Ryå-systemet. Indsatserne skaber kontinuitet i vandløbssystemet, forbedrer vandringsmuligheder og levesteder for fisk og invertebrater, øger muligheden for spredning af vandplanter og forbedrer de fysiske forhold i vandløbene.

Projekterne er støttet af den Europæiske Union, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Miljø- og Fødevareministeriet.

Den Europæiske Hav- og Fiskerifonds hjemmeside (nyt vindue)

Miljø- og Fødevareministeriets logo

Kontakt

Vandløbsmedarbejder
Tlf.: 99455856
Vandløbsmedarbejder
Tlf.: 99455855
Opdateret 8. oktober 2020
Ansvarlig redaktør: Lise Laursen