Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Læs om klagemuligheder

Et nærhedsprincip – om hverdagens hændelser

Vi på skoleområdet arbejder hver dag for at gøre det bedste for dit barn. Men når mennesker mødes, er der en risiko for, at der kan opstå konflikter – der naturligvis skal løses. Hvis du som forældre hører noget, som får dig til at undre sig, eller har en negativ oplevelse, som giver behov for en afklaring, så skal du naturligvis henvende dig.

Vi forsøger at løse problemerne ud fra et nærhedsprincip. Dvs. at den som oplevelsen handler om - også er den person, du bør henvende dig til. Giver denne henvendelse anledning til at handle yderligere, så betyder nærhedsprincippet ligeledes, at du skal kontakte nærmeste leder.

Helt konkret betyder det:
Medarbejder => nærmeste skoleleder => skoledistriktsleder => skolechef => direktør for Børn & Kultur.

En henvendelse kan både være via mail, telefon eller på et møde. Ønsker du en afklaring eller vejledning – noteres dette ikke umiddelbart. Men ønsker du at klage over noget eller nogen, har skolen ifølge forvaltningsloven notatpligt. Derfor bør det fremgå tydeligt i din henvendelse, om du ønsker at klage.

Afgørelser – indenfor skolelederens beslutningskompetence

I en lang række tilfælde i folkeskolen kan du ikke klage over selve afgørelsen vedr. dit barn, med mindre den strider imod lovgivningen. Dette skyldes, at skolelederens konkrete beslutninger vedrørende skolens elever, inden for de mål og rammer og principper, som kommunalbestyrelsen og skolebestyrelsen har fastsat, ikke kan klages over, jf. folkeskolelovens § 45, stk. 2 (nyt vindue). Det drejer sig blandt andet om beslutninger som klasseindplacering, henvisning til specialundervisning samt overflytning til anden skole som en disciplinær foranstaltning.

Afgørelser, som består af afslag eller delvis afslag skal begrundes, og klagevejledning skal medsendes. Klagevejledningen skal indeholde angivelse af klageinstans, fremgangsmåde ved indgivelse af klagen og tidsfrister jf. Forvaltningsloven kap. 6 og 7 (nyt vindue).

Desuden er det mulighed for at klage over sagsbehandlingen eller lederens eller øvrige medarbejderens optræden i en given proces.
- I disse tilfælde vil overstående nærhedsprincip være gældende

I folkeskolelovens § 51 (nyt vindue) finder man klagemulighederne beskrevet.

Andre klagemuligheder

Afgørelsen kan dog indankes til tilsynsrådet, der imidlertid kun kan gribe ind, hvis beslutningen er truffet i modstrid med lovgivningen.

Se eventuelt hvordan tilsynet behandler en sag (nyt vindue)

Afgørelser vedrørende kommunes skolevæsen truffet af kommunalbestyrelsen kan ikke indankes for højere myndighed, men lovligheden af en afgørelse kan indankes for tilsynsrådet.

Afgørelser om specialundervisning enten i form af et specialundervisningstilbud eller støttetimer over 9 ugentlige timer, eller manglende hjælpemidler kan indbringes for Klagenævnet for specialundervisning (nyt vindue).

Se eventuelt Forældrerådgivningens hjemmeside (nyt vindue), hvor man kan finde mange svar på konkrete spørgsmål om klagemuligheder.

Klager over prøverne

Klager over skriftlige prøver sendes til skolelederen, der henter udtalelse hos den statsligt beskikkede censor, der har bedømt prøvebesvarelsen.
Klager over mundtlige prøver sendes ligeledes til skolelederen, der henter udtalelse hos den eksaminator og den censor, som har bedømt elevens præstation ved prøven.

Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside (nyt vindue)

Kontakt

Chef
Tlf.: 99454406
Opdateret 24. marts 2018
Skrevet af Undervisningsministeriet og Brønderslev Kommune
Ansvarlig redaktør: Pia Dybro Jensen