Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er et rådgivende organ for børn og unge i alderen fra 0-18 år. Her er psykologer, talepædagoger og konsulenter

Læs om Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Hvad er PPR

PPR yder pædagogisk psykologisk rådgivning til forældre og kommunens ansatte på børneområdet med fokus på at fremme trivsel, læring og udvikling for alle børn og unge mellem 0-18 år.

Vi samarbejder med det faglige personale i dagtilbud og skoler, sundhedsplejen, familieafdelingen og Sund by.

PPR er organiseret i fagenheden Børn og Kultur

PPR har kontor på rådhuset i Brønderslev, men træffes i øvrigt på skoler og dagtilbud.

Lovgrundlag: 

Henvendelse til PPR

Når der skal laves en henvendelse til PPR af dit barn, sker det oftest i samarbejde med skole eller institution.

Du kan selv lave en henvendelse dit barn:

Talepædagoger

Sprog-, tale- og hørepædagogisk bistand

I Brønderslev Kommune er det PPR, der varetager den sprog-, tale- og hørepædagogiske bistand til børn i alderen 0-18 år.

Ud fra en tale- og hørepædagogisk vurdering kan bistanden indeholde:

  • Rådgivning/vejledning
  • Sprog-, talepædagogisk undersøgelse, vurdering og observation
  • Talepædagogisk undervisning

Tale-hørekonsulenterne kan yde bistand i forhold til:

Sprogvanskeligheder

Sprogforståelse
:
Barnet kan have svært ved at forstå en besked, der indeholder flere informationer.

Sproganvendelse
:
Barnet har svært ved at lære nye ord og huske, hvad tingene hedder.
Barnet kan have svært ved sætningsopbygning.

Talevanskeligheder
Barnet kan være svær at forstå på grund af utydelig udtale, eller fordi nogle sproglyde mangler eller ændres til andre sproglyde.

Hent Foldere:

udtale - k og g lyde

suttebrug - talevanskeligheder

Hørevanskeligheder
Barnet kan have en hørenedsættelse på grund af mellemørebetændelse, hyppige forkølelser eller væske i mellemøret. Dette kan medføre en forsinkelse af barnet sprogtilegnelse.

Barnet kan have et medfødt eller erhvervet høretab.

Hvis der er tegn på en hørenedsættelse, bør barnet undersøges ved Øre-Næse-Halslæge.

Se links til Høreforeningen og ISHD's hjemmeside

hoereforeningen.dk 

ishd.rn.dk

Stemmevanskeligheder
Barnets stemme kan være hæs.

Man henvender sig til Øre-Næse- Halslægen og PPR's Tale- hørekonsulenter.

Hent folder her: Hæse børnestemmer

Stammen
Barnet kan i nogle perioder stamme som en del af den almindelige taleudvikling i 3-5 års alderen.

Ved bekymring anbefales henvendelse til PPR's Tale- hørekonsulenter for råd og vejledning, da omgivelsernes reaktioner på stammen har afgørende betydning for barnets kommunikation.

Når skolebørn og unge stammer, bør der rettes henvendelse til PPR's Tale- hørekonsulenter.

Se folder: Gode råd om børnestammen


Tale-hørekonsulenterne samarbejder med

  • Forældre
  • Pædagogisk personale
  • Andre faggrupper som PPR's psykolog, læsekonsulent, specialundervisningskonsulent, støttepædagoger og børnefys/ergo-terapeuter, socialrådgiver m.fl.
  • Eksterne samarbejdspartnere som Taleinstituttet, Høreklinikken, Center for Døv-blindhed og Høretab og Øre-Næse-Halslæge m.fl. 

 

Psykologer

Læs her om psykologydelser i PPR.

Til hvert skoledistrikt er der tilknyttet en psykolog, som betjener såvel skolen som de tilhørende dagtilbud. 

Psykologerne yder konsultativ bistand i forhold til pædagogernes/lærernes arbejde med barnet med henblik på at fremme barnets tilhørsforhold til klassens/gruppens fællesskab. Se link til udviklingifaellesskaber.dk

Den konsultative bistand skal understøtte lærere og pædagoger i at finde nye strategier, hvormed der kan arbejdes med barnet eller børnegruppen. Gennem den konsultative samtale vil psykologerne lytte, stille uddybende og udfordrende spørgsmål med henblik på i samarbejde med lærerne/pædagogerne at finde nye veje i forhold til arbejdet med et barn/børnegruppe. 

Til børn, der er i problemer i dagtilbud/skole, tilbydes åben rådgivning til forældre, pædagoger og lærere ved henvendelse til den psykolog, der betjener barnets skoledistrikt.

Psykologerne udarbejder endvidere pædagogisk-psykologiske vurderinger på børn, som bliver indstillet til PPR (se indstillingsskemaet øverst på siden)

Når et barn indstilles til PPR, er psykologens første handling oftest at tage kontakt til skole, dagtilbud og forældrene (telefonisk eller via netværksmøde). Herefter aftales det videre forløb. Hvordan en undersøgelse udformer sig, vil afhænge problemstillingen. Men oftest er samtaler, observationer og testning elementer i en pædagogisk-psykologisk vurdering. Opgaven for psykologerne er at medvirke til, at de voksne omkring barnet bliver bedre til at støtte barnet.

Når en undersøgelse er afsluttet, informerer psykologen forældrene og dagtilbud/skole om undersøgelsens konklusion og fremlægger handlemuligheder. Det er psykologens opgave i samråd med forældrene og lærere/pædagoger at finde frem til, hvordan man bedst kan hjælpe det barn, der er i problemer. Psykologerne kan fremsætte forslag om specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand. 

Psykologerne følger desuden udviklingen hos børn og unge, som modtager specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand. Der foretages en fornyet vurdering af dette mindst 1 gang årligt.

Psykologerne deltager desuden i kommunens tværfaglige team på småbørns- og skoleområdet. (Se afsnit om Tværfaglige team)

Psykologerne deltager ligeledes i PPR's TEMA-Pakker.

TEMA-Pakker fra PPR

Hvad er TEMA-Pakker?
En TEMA-Pakke er en konkret, målrettet og tidsafgrænset indsats fra PPR med et særligt fokus.

PPR ønsker med TEMA-Pakkerne at tilbyde en tværfaglig indsats, der giver kommunens dagtilbud og skoler adgang til konsultativ bistand i relation til konkrete udfordringer i det daglige pædagogiske arbejde.

Målet med TEMA-Pakkerne er i samarbejde med lærere og pædagoger at skabe målrettede udviklingsforløb, hvor der er fokus på hele læringsmiljøet omkring børnene.

TEMA-Pakkerne er tænkt som et dynamisk redskab, der med tiden kan justeres afhængig af, hvad der efterspørges.

TEMA-Pakkerne
Der udbydes 2 temapakker:

TEMA-Pakke 1 (Nyt vindue)
Læringsmiljø i skolen, Observation og feedback forløb

TEMA-Pakke 2 (Nyt vindue)
Læringsmiljø i dagtilbud, Observation og feedback forløb

Bestilling af en TEMA-Pakke

TEMA-Pakkerne kan bestilles af lærer- og pædagogteam i dagtilbud og skoler via ledelsen.

Bestilling af en TEMA-Pakke foregår ved at udfylde et bestillingsskema, se her:

Temapakke for PPR bestillingsliste (Nyt vindue)

TEMA-Pakkens tovholder giver efterfølgende en tilbagemelding på jeres henvendelse.
Det anbefales at bestille i god tid.

Evaluering af TEMA-Pakke
Her kan du hente skema til evaluering af TEMA-Pakke

TEMA-Pakke Ekstern evaluering (Nyt vindue)

Tværfaglige Team

Brønderslev Kommunes organisering af det forebyggende samarbejde mellem kommunens ansatte på børneområdet, kommunens skoler, dagtilbud og forældre.

Læs mere i vedhæftede foldere

Tværfaglige Team - småbørn (åben nyt vindue)

Visitation til Folkeskolens Specialundervisning

Det er skoledistriktslederen i dit barns skoledistrikt, der træffer afgørelse om, hvorvidt jeres barn skal visiteres til et specialklassetilbud i eller uden for kommunen. Beslutningen træffes på baggrund af en vurdering fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). I forbindelse med beslutningen om visitation til et specialklassetilbud skal der udarbejdes et visitationsskema.

Visitationsskemaet udarbejdes af skolen eller børnehaven i samarbejde med forældrene

Visitationsskema, for skolebørn (åben nyt vindue)

Visitationsskema, for børnehavebørn (åben nyt vindue)

Udvikling i Fællesskaber

For at skabe trivsel, læring og udvikling for alle børn, har vi valgt i Brønderslev kommune at etablere en fælles platform for alle medarbejdere i dagtilbud, skoler og PPR i arbejdet med inklusion. Den fælles platform skal tage udgangspunkt i en systemteoretisk forståelse, hvor kontekst, relationer, ressourcer og fællesskaber er centrale elementer. Platformen skal danne afsæt for fælles sprog, værdier og mål på tværs af tre områder.

Læs mere om Udvikling i Fællesskaber

Kontakt

$name
Afdelingsleder
Tlf.: 99455151

Sekretær for PPR Tine Søhus Pedersen kan træffes på telefonnummer 99455035
dagligt mellem kl. 9.00 - 12.00


Opdateret 5. september 2022
Ansvarlig redaktør: Pia Dybro Jensen