Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Du kan få tilbud om gratis træning, hvis du er svækket pga. sygdom
Træning

Genoptræning

Hvad er genoptræning? 

Genoptræning kan igangsættes, efter du har været indlagt på sygehuset eller hvis du har været syg eller er svækket efter et sygdomsforløb, der har nedsat din funktionsevne (kommunal genoptræning).

Genoptræningen vil være et målrettet og tidsafgrænset samarbejde mellem dig, eventuelt dine pårørende og personale.

Formålet med genoptræning er, at du opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne; bevægelses- og aktivitetsmæssigt, fysisk, psykisk og socialt.

Genoptræningen rettes imod din(e) funktionsnedsættelse(r), dvs. problemer i kroppens funktioner eller anatomi, samt i forhold til aktivitets- og deltagelsesbegrænsninger. Det vil sige, at genoptræningen kan omfatte både fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser.

Kørsel til genoptræning

Pensionister har adgang til befordring eller befordringsgodtgørelse ved genoptræningsforløb, der foregår efter udskrivning fra sygehuset.

Andre end pensionister har adgang til befordring eller befordringsgodtgørelse, hvis deres tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, samt når afstanden til genoptræningsstedet overstiger 50 km.

Genoptræningen foregår på et af kommunens træningscentre eller på privat klinik.

Befordring til genoptræning aftales med træningsstedet.

Foregår din træning i et af kommunens Træningshuse, skal al henvendelse vedrørende kørsel rettes til Træningsafdelingen.

Foregår din genoptræning i en af kommunens private klinikker, skal du selv bestille kørslen via NT- Flextur. Du kan herefter få refunderet din udgift ved fremvisning af kvittering.

Vedligeholdelsestræning

Hvad er vedligeholdelsestræning? 

Vedligeholdelsestræning er en målrettet træning, som skal forhindre funktionstab og/eller fastholde dit hidtidige funktionsniveau.

Vedligeholdelsestræning omfatter vedligeholdelse af både fysiske, psykiske og sociale færdigheder.

Hvordan kommer jeg i gang med vedligeholdelsestræning?

Når du har fået bevilget vedligeholdende træning, vil du blive kontakte af en terapeut fra Træningsafdelingen, som i samarbejde med dig tilrettelægge dit træningsforløb.

Kørsel til vedligeholdende træning

Har du behov for befordring til vedligeholdende træning, skal du bestille kørslen hos NT - enten Flextur eller Handicapkørsel.

Det er sygehusets læger, der vurderer, om du har behov for genoptræning. Sygehuset skriver en individuel genoptræningsplan til dig, som sendes til kommunen.

Herefter kontakter kommunen dig med et konkret tilbud om genoptræning.

Hvis du har behov for specialiseret genoptræning, er det sygehuset, der tilbyder dig genoptræning.

I Brønderslev Kommune sender Visitationen genoptræningsplanen til træningsstedet, som i samarbejde med dig tilrettelægger dit genoptræningsforløb.

Brønderslev Kommune indgår løbende kontrakter med leverandører af genoptræning efter udskrivning fra sygehus.

Hvis dit primære behov for genoptræning efter sygehusindlæggelse retter sig mod din nakke eller skuldre, kan du vælge mellem følgende træningssteder (nyt vindue):

Hvis dit primære genoptræningsbehov efter sygehusindlæggelse retter sig mod andre dele af din krop end din ryg eller skuldre, vil du blive tilbudt træning hos Brønderslev Kommunes Træningsafdeling i

 • Sundhedshuset, Tolstrupvej 91, 9700 Brønderslev
 • Sundhedscenter Øst, Multebærvej 5, 9330 Dronninglund

Med en genoptræningsplan fra et sygehus kan du også vælge at gå til genoptræning i en kommunal træningsenhed i en anden kommune end den, du bor i, hvis den anden kommune har kapacitet til det. Er dette tilfældet, skal du kontakte Visitationen for nærmere information.

Hvis du har fået problemer med at klare det, du plejer i din dagligdag, fordi du er eller har været syg, kan du få tilbud om træning, uden at du har været på sygehuset.

Tal med kommunen eller din praktiserende læge om mulighederne for træning.

Det er forskelligt, hvilke tilbud om genoptræning og vedligeholdelsestræning kommunerne har. Derfor foregår træningen vidt forskellige steder:

 • i dit eget hjem
 • på et sygehus
 • på et sundhedscenter
 • i et træningscenter
Frit valg af træningssted

Hvis kommunen har flere tilbud, kan du frit vælge mellem dem.

Med en genoptræningsplan fra et sygehus kan du vælge at gå til genoptræning i en anden kommune end den, du bor i, hvis den anden kommune har kapacitet til det.

I Brønderslev Kommune foregår træningen enten i:

 • dit eget hjem
 • nærmiljøet
 • i Træningshusene
 • i en af kommunens private klinikker

Det er den enkelte terapeut, der vurderer dette.

Hvis du har en henvisning fra din læge, kan du få tilskud til behandling hos en privatpraktiserende fysioterapeut.

Du kan få gratis (vederlagsfri) fysioterapi, hvis:

 • du har et svært fysisk handicap
 • du har en funktionsnedsættelse som følge af fremskridende sygdom
 • din tilstand er varig.
Hvordan søger jeg om vederlagsfri fysioterapi?

Du skal have en henvisning fra en læge for at få vederlagsfri fysioterapi. Det kan være din praktiserende læge eller en speciallæge, der behandler dig for den sygdom eller det handicap, der kræver fysioterapi.

Din sygdom eller dit handicap skal være nævnt på diagnoselisten i ”Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi”.

På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger. Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt evt. donorregistrering og livstestamente.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Risikobaseret tilsyn - Sundhedsloven

Styrelsen for Patientsikkerhed skal føre tilsyn på udvalgte offentlige og private behandlingssteder ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed.

Det sker blandt andet på baggrund af proaktive risikoanalyser, klagesager, henvendelser fra patienter, pårørende, fagpersoner og offentlige myndigheder samt ved at følge mediernes omtale af sundhedsfaglige problemstillinger.

Styrelsen for patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, hvoraf det fremgår, om der er konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden.

Der laves desuden en årlig sammenfatning på landsplan af observationer og vurderinger som følge af det risikobaserede tilsyn.

Styrelsen for patientsikkerhed fører tilsyn med alle typer af behandlingssteder i sundhedsvæsenet. De typer af behandlingssteder, der vil få besøg, er almen praksis, sygehuse, akuttilbud i kommunerne, hjemmesygepleje, hjemmepleje og plejehjem, bosteder, fysioterapeutiske klinikker, fodterapeuter og tandlæger.

Afrapportering

Ved tilsynet vurderes, om målepunkterne er opfyldt eller ej. Resultatet indgår i styrelsens tilsynsrapport for det enkelte område.

Kontakt

Visitationen
- Ældre og Hjælpemidler

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf.: 99454420

Telefontid:
Mandag - torsdag
8.00-9.00 og 10.00-14.00
Fredag:
8.00-9.00 og 10.00-13.30

Lovgivning

Du kan læse om genoptræning i Sundhedslovens § 140 og 251 og i Servicelovens § 85 og 86.

Læs også

På borger.dk

Andre sider

På Sundhedsministeriets hjemmeside kan du bl.a. læse mere om, hvornår kommunen eller sygehuset har ansvaret for genoptræning, og om lovgivningen på området.
Opdateret 2. april 2022
Skrevet af redaktionen på sundhed.dk og Brønderslev Kommune
Ansvarlig redaktør: Kirsten Boye Hansen