Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Hvis du parkerer ureglementeret, kan det koste en parkeringsafgift eller en bøde
Parkering

Dispensation til fri parkering i Brønderslev midtby

Du kan søge om en parkeringsdispensation i Brønderslev midtby, hvis du ikke er i stand til at tilbagelægge en længere afstand.

Ansøgningskriterier:

 • Du skal bo i Brønderslev midtby 
 • Køretøjet skal være indregistreret i dit navn
 • Du skal dokumentere ved lægeerklæring, at du ikke er i stand til at tilbagelægge en længere afstand på rimelig vis

Sådan får du en dispensation

Brønderslev Kommune udsteder årligt 10 dispensationer til fri parkering i Brønderslev midtby efter først til mølle princippet. Kommunen udsteder kun én dispensation pr. boenhed. Du skal betale et gebyr på 400 kr. pr. år for udstedelsen. Du ansøger om dispensationen hos Teknik & Miljø, Brønderslev Kommune.

Parkeringspladser og parkeringsfond

Skal du bygge nyt eller ændrer du anvendelse af eksisterende bebyggelse i byzone, skal du anlægge parkeringspladser efter parkeringsvedtægten i Brønderslev Kommune.

Parkeringsvedtægt

I Brønderslev Kommune gælder en parkeringsnorm, der beskriver kravet til antallet af parkeringspladser pr. m2 ved bebyggelse af diverse bolig- og erhvervstyper. I vedtægten er der også regler for dimensionering af parkeringspladserne.

Parkeringsfond

Hvis det er umuligt eller vanskeligt for dig at skaffe det nødvendige parkeringsareal på egen grund, kan du ansøge Brønderslev Kommune om fritagelse for anlæg af de manglende parkeringspladser mod betaling til parkeringsfonden.

Du kan finde mere information om kravet til antallet af parkeringspladser, dimensioneringen og parkeringsfonden i Vedtægt for Brønderslev Kommunes parkeringsfond.

Bekendtgørelse om standsning og parkering

I Brønderslev Kommune er der vedtaget supplerende bestemmelser til Færdselsloven og Vejloven for standsning og parkering i tættere bebyggede områder, der er afgrænset med byzonetavler. Du kan finde bestemmelserne i Bekendtgørelse om parkering i Brønderslev Kommune.

Bekendtgørelse om parkering i Brønderslev Kommune (nyt vindue)

Hvis du overtræder færdselslovens regler om parkering og standsning eller de lokale parkeringsbestemmelser, kan politiet eller kommunen kræve en standsnings- eller parkeringsafgift. Opkrævningen bliver sendt til den, der er registreret som ejer af bilen.

Parkeringsafgiften skal betales senest ti dage efter, at du har modtaget den. Ellers vil sagen komme for fogedretten, og det koster yderligere. Ønsker du at få udsat betalingen, skal du sende din anmodning til Centralregisteret for Parkeringsafgifter.

Et privat selskab kan beslutte, at du skal betale for at parkere på deres grund. Der skal gøres opmærksom på kravet om betaling ved skiltning. Et privat selskab kan udover at kræve betaling for parkering også pålægge afgifter, hvis du parkere i strid med de regler, som gælder for parkering i området. 

Hvis du vil klage over en parkeringsafgift, skal den sendes til den myndighed, som har udstedt afgiften. Det kan være politiet, kommunen eller det private firma, der udsteder parkeringsafgifter på en privat parkeringsplads.

Hvis en parkering er til fare for andre eller forhindrer andre trafikanters færdsel, kan politiet give en egentlig parkeringsbøde i stedet for en parkeringsafgift.

Hvis du vil klage over en parkeringsbøde, skal det ske til Politiets Administrative Center. Får du ikke medhold i klagen, kan sagen afgøres i fogedretten.

Hvis du ønsker en aftale om nedsættelse, udsættelse eller afdrag af din bøde, skal du ligeledes kontakte Politiets Administrative Center.

Personer med handicap kan få et parkeringskort ved at søge om det hos Danske Handicaporganisationer.

Du kan læse mere om reglerne, hvad det koster, og hvordan du får et parkeringskort i artiklen Transport for personer med handicap.

Parkering på fortov m.m.

Inden for tættere bebygget område - dvs. inden for byzone skiltene - må du hverken standse eller parkere helt eller delvist på:

 • fortov
 • cykelsti
 • gangsti
 • midterrabat
 • helleanlæg
 • og lign.

Kommunen har dog mulighed for at tillade parkering på fortov med to hjul. Det skal fremgå af en lokal parkeringsbekendtgørelse, ved optegnede parkeringsbåse eller ved særlig skiltning.

Uden for tættere bebygget område kan du med køretøjer med tilladt totalvægt op til 3.500 kg standse eller parkere delvist på fortovet.

Er dit køretøj havareret, må det kun holde samme sted i 18 timer, inden det efterfølgende anses for at være parkeret, og der evt. kan udstedes en parkeringsafgift.

Det er forbudt at standse eller parkere mindre end fem meter fra en cykelsti, der krydser en kørebane.

Kommunen kan lempe krav

Ønsker kommunen at have mere lempelige generelle regler for parkering, skal kommunen skilte med det lokalt eller udstede en parkeringsbekendtgørelse. Den skal ligge centralt på kommunens hjemmeside og samtidig offentliggøres på Vejdirektoratets hjemmeside.

Parkeringsafgifter

En parkeringsudgift udgør som udgangspunkt 510 kr. (2021). Dog udgør afgiften 1.020 kr. (2021) ved følgende overtrædelser:

 • afgiften for at parkere ulovligt på en handicapparkeringsplads er 1.020 kr. (2021)
 • afgiften for at parkere foran en ind- og udkørsel, fx ved porte er 1.020 kr. (2021)

Kommunen eller politiet kan pålægge en parkeringsafgift på samme bil hver gang, der er gået 24 timer. Dog kan du højst pålægges tre parkeringsafgifter for den samme overtrædelse.

Hvis du holder ulovligt på samme sted i flere dage i træk, kan du altså få op til tre parkeringsafgifter.

Kontakt

Sagsbehandler - Trafik og veje
Tlf.: 99454615
Opdateret 27. januar 2022
Skrevet af Færdselsstyrelsen
og Brønderslev
Ansvarlig redaktør: Jakob Hassingboe