Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Her kan du læse mere om gebyret for erhvervsaffald, og hvilke regler der gælder.
Mønter

Læs om gebyr for erhvervsaffald

Gebyr for erhvervsaffald 2018

Den 5. september 2018 er der udsendt brev via e-boks til de virksomheder, som opkræves grundgebyr for erhvervsaffald 2018. Der kan ansøges om fritagelse, hvis nogle bestemte betingelser er opfyldt. Læs mere under 'Hvem kan søge om fritagelse?'

Såfremt du opfylder betingelserne, kan du søge om fritagelse fra gebyr på erhvervsaffald (nyt vindue)

Fristen for at søge om fritagelse for 2018 er den 31. oktober 2018. Ansøgninger som kommer ind efter denne dato, behandles ikke.

Virksomheder skal betale grundgebyr for affald

Det skyldes, at affaldsområdet er gjort brugerbetalt i lovgivningen.

Gebyret dækker:

 • Modtagestation Vendsyssels basisomkostninger.
 • Betaling til statens affaldsdatabaser, hvor virksomhederne skal betale den ene halvdel og private husstande den anden halvdel.
 • Kommunens administrative omkostninger på erhvervsaffaldsområdet.
 • Gebyret udgør 264,80 kr. eksklusiv moms i 2017.

Omsætningsgrænse på 300.000 kr.

I affaldsbekendtgørelsen er der lagt en grænse på omsætninger under 300.000 kr.

De virksomheder, hvor SKAT har kendskab til en omsætning under 300.000 kr. (to år før gebyråret), modtager ingen opkrævning. Det skyldes, at SKAT har sendt disse oplysninger videre til Brønderslev Kommune.

Øvrige virksomheder er overladt til selv at anmode om gebyrfritagelse inden udløb af ansøgningsfristen.

Affaldsbekendtgørelsen kræver, at virksomheder dokumenterer omsætningen. Omsætningen er defineret som de samlede indtægter for året, det vil sige bruttoomsætning. Vi anser kopi af regnskabet som tilstrækkelig dokumentation.

Hvem kan søge om fritagelse?

Lovgivningen fritager på forhånd nogle virksomheder for gebyret:

 • Virksomheder, som af SKAT er oplyst til at have en omsætning under 300.000 kr. i 2016
 • Erhvervsfiskere
 • Virksomheder, der står på affaldsbekendtgørelsens bilag 8 eller 9, og opfylder nogle krav til antal ansatte. Kravene fremgår af affaldsbekendtgørelsens § 60 stk. 1 og 2

Disse virksomheder vil ikke modtage en opkrævning.

NB!

Virksomheder med en omsætning under 300.000 kr. i 2016 - hvor SKAT ikke kender omsætningen i 2016 - skal selv søge om fritagelse inden udløb af ansøgningsfristen.

Brønderslev Kommune har besluttet supplerende at meddele gebyrfritagelser på baggrund af ansøgninger, der dokumenterer nedenstående:

 • virksomheder med en omsætning under 300.000 kr. i 2016 eller 2017
 • virksomheder, som er opdelt med flere CVR-numre, til trods for, at der reelt er tale om én virksomhed ét sted

Det er et krav i lovgivningen, at der medsendes dokumentation. Omsætningen defineres som de samlede indtægter for året, og derfor anses kopi af regnskab som tilstrækkelig dokumentation.

Såfremt du opfylder betingelserne, kan du søge om fritagelse fra gebyr på erhvervsaffald (nyt vindue)

Ha’ styr på CVR-oplysningerne

Vi opkræver gebyret ud fra oplysningerne i CVR (Det Centrale Virksomhedsregister) den 1. januar:

 • CVR-nummer
 • P-nummer
 • Branche
 • Antal ansatte

Din virksomhed skal selv sørge for at rette forkerte oplysninger, da denne ret og pligt ligger hos din virksomhed. Dvs. adresseændringer og ophør af virksomhed opdateres ikke nødvendigvis automatisk.

Lovgivningen gør, at de ændringer du foretager, først får betydning for gebyret fra næste gebyrår.

Undtagelsen er virksomheder der ligger i en anden kommune, eller er ophørte. Disse kan søge om gebyrfritagelse, såfremt din ændring i CVR er slået igennem på www.cvr.dk.

Sådan ændrer du oplysningerne i CVR:

Ændringerne sker via den digitale selvbetjeningsløsning: www.webreg.dk (p-enhedsløsningen).

Klagemuligheder

Affaldsbekendtgørelsen forpligter kommunen til at opkræve gebyret hos virksomhederne.

Da opkrævningen er fastlagt i lovgivningen, er det ikke frivilligt for kommunen, om gebyret skal opkræves eller ej.

Hvis du har modtaget et afslag på din fritagelsesansøgning, kan der ikke klages over denne afgørelse til anden administrativ myndighed.
Dette gælder også, hvis din ansøgning er blevet afvist, fordi den er indkommet efter udløb af ansøgningsfristen.

Der er dog som altid den almindelige ret til at klage over sagsgangen til Statsforvaltningen, eller til at anlægge civilt søgsmål mod kommunen.

Takster

Grundgebyr for erhvervsaffald i 2018, ekskl. moms
264,80

Kontakt

Sagsbehandler - Affald
Tlf.: 99454670
Administrativ sagsbehandler
Tlf.: 99455513

Affaldsbekendtgørelsen

§ 60. Kommunalbestyrelsen må ikke opkræve gebyr hos virksomheder, jf. dog stk. 6, hvor virksomhedens branchekode fremgår af bilag 8, og hvor virksomheden på p-nummer adressen har 0-1 ansatte. I opgørelsen af antal ansatte tæller ejeren af virksomheden med, hvis ejeren udfører arbejde for virksomheden. Kommunalbestyrelsen må ikke opkræve gebyr hos erhvervsfiskere uanset antal ansatte.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen må ikke opkræve gebyr hos virksomheder, jf. dog stk. 6, hvor virksomhedens virksomhedsform fremgår af bilag 9, punkt 1, og hvor virksomheden på p-nummer adressen har 0 ansatte, eller bilag 9, punkt 2, uanset antallet af ansatte i virksomheden.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen må ikke opkræve gebyr hos virksomheder, jf. dog stk. 6, som over for kommunalbestyrelsen dokumenterer, at de har en årlig momsomsætning eller lønsum på under 300.000 kr. Omsætningen opgøres for det indkomstår, som ligger to år før gebyråret. Kommunalbestyrelsen undtager virksomheder med momsomsætning under 300.000 kr. på baggrund af oplysninger, som kommunen indhenter fra SKAT. For offentlige institutioner og virksomheder opgøres omsætningen som summen af lønsums- og driftsudgifter.

Opdateret 11. juli 2019
Ansvarlig redaktør: Katrine Bak Styrishave