Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Indberetning af vandmængde og pejling for markvandere

Hvis du indvinder grundvand til markvanding, dyrehold, andet erhvervsformål eller til sportspladser, parker eller lignende, skal du indberette den vandmængde der er oppumpet

Læs om indberetning for markvandere

Indberetning af oppumpet vandmængde

Hvert år inden d. 1. februar skal du indberette den mængde grundvand du har oppumpet i det forgangne år.

Du skal stadig indberette, hvis du ikke har brugt boringen/anlægget, det gør du ved at indtaste måleraflæsningen og 0 ved vandforbrug i m3.

Det er vigtigt du indberetter hvert år og til tiden, da indberetningen er et vilkår i din tilladelse. Hvis du ikke indberetter, kan din tilladelse kaldes tilbage.

Hvis du har fået en ny måler, skal du skrive ny måler i kommentarfeltet. Vær opmærksom på at indberetningen også er en del af KO-kontrollen (krydsoverensstemmelse) for landbrug, der har markvanding. Kommunen skal give besked til NaturErhvervStyrelsen, ved manglende eller for sen indberetning. Det kan betyde nedsættelse af din hektarstøtte.  

Indberetning af pejledata

Som udgangspunkt skal alle vandværker og alle større vandindvindinger pejles. Det vil fremgå af din indvindingstilladelse, om du skal pejle, og hvor tit der skal pejles. Pejlingerne skal foretages jævnt over året, f.eks. en gang hvert kvartal. Hvert år inden 1. februar skal du indberette dine pejlinger for det forgangne år.

 

Hvorfor skal du pejle?

Pejlinger af grundvandet giver nyttige oplysninger, som kommunen og staten skal bruge i forbindelse med kortlægning, indsatsplaner og overvågning af grundvandsressourcen. Ændringer i grundvandsstanden kan skyldes naturlige variationer eller variationer i indvinding af vand.

Variationer i nedbør og fordampning hen over året betyder, at grundvandsstanden typisk vil have et maksimum i foråret og et minimum i efteråret. Områder med sommerhuse og markvanding har en stor indvinding om sommeren, hvilket kan påvirke den naturlige variation i grundvandsstanden. Boringerne skal derfor som hovedregel pejles mindst 2-4 gange om året, så man kan få et godt billede af disse årstidsvariationer.

Pejling i ro eller drift?

Der skelnes mellem ro-pejling (ingen pumpning) og drifts-pejling (når der pumpes).

En rovandspejling udføres, når pumpen i boringen har været stoppet i mindst 4 timer. En sådan pejling afspejler grundvandets naturlige højde i området omkring boringen, da pejle-resultatet ikke er påvirket af vandindvindingen.

En driftspejling viser, hvor meget grundvandet sænkes, når der indvindes vand fra boringen. Ved at udføre jævnlige driftspejlinger kan du følge med i boringens fysiske tilstand. Hvis de målte sænkninger bliver gradvist større, kan det være et udtryk for problemer med boringen, f.eks. en forringet tilstrømning af grundvand. Det kan betyde, at boringen skal renoveres. Ved at foretage regelmæssige driftspejlinger kan du opdage sådanne problemer i god tid.

Målepunkt?

Når grundvandsspejlet pejles, skal det ske fra samme målepunkt hver gang. Ofte vil man vælge målepunktet til at være overkanten af et forerør, overkanten af boringsafslutningen eller en pejlestuds. Se evt. eksempler på placering af målepunkt.

Hvad er omregningsfaktor?

Hvis du har en timetæller eller en el-måler skal du indtaste omregningsfaktoren. Den fortæller hvor mange m3 vand en time eller en kWh svarer til.

Hvordan pejles grundvandsspejlet?

Til manuel pejling bruges der en pejler/håndpejl. Der findes forskellige typer, ofte er de udstyret med lyd og/eller lys og består af en sonde, som er forbundet til et målebånd. Pejlingen udføres ved at sænke sonden ned i forerøret enten gennem en pejlestuds eller direkte ned i et åbent forerør. Når sonden rammer vandspejlet, vil den give lyd eller lyse. Afstanden fra det faste målepunkt til grundvandet aflæses derefter på målebåndet med 1 cm's nøjagtighed. Denne afstand kaldes nedstikket. Se evt. Eksempler på placering af målepunkt.

Eksempler på placering af målepunkter

Forskellige eksempler på placering af målepunkter

Eksempler på placering af målepunkter

Ved anvendelse af andre metoder angives det på skemaet under bemærkninger.

Pejling må først udføres minimum 10 minutter efter pumpestop.

I egen interesse kan/bør der desuden pejles under pumpedrift for at kende grundvandssænkningen under driftsforhold. En stigende afsænkning kan være fingerpeg om begyndende tilstopning af boringens filter.

Kontakt

Sagsbehandler - Grundvand
Tlf.: 99455521
Sagsbehandler – Grundvand
Tlf.: 99455518

INDBERETNING

Senest den 1. februar skal du indberette den oppumpet mængde grundvand
Opdateret 9. august 2021
Ansvarlig redaktør: Jakob Hassingboe