Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Du har pligt til at anmelde akut forurening, så forureningen hurtigt bliver ryddet op.
Akut fourening

Læs om akut forurening

Hvad er en akut forurening?

Typiske miljøuheld/forureninger kan være:

 • Udslip af gylle, ajle, ensilagesaft eller mælk fra landbrugsejendomme til recipienter.
 • Udslip af miljøskadeligt slukningsvand, sprøjtegifte eller andre kemikalier til vandløb, søer, kystområder, regnvands- og kloaksystemer.
 • Forurening, der kan true grundvandet og drikkevandsforsyningen.
 • Olieforureninger af overfladevand og jord.
 • Olieforurening af strande og kystnære områder.
 • Tegn på forurening kan være misfarvet jord eller vand - eventuelt kombineret med gylle-, olie- eller anden kemikalielugt, døde fisk eller andre døde dyr i vandløb, søer eller havet. 
 • Spildevand i badevandet

Vil du anmelde akut forurening?

Hvis der sker akutte miljøuheld på landjorden eller i vandløb, søer og på havet, skal alarmcentralen kontaktes på 112 med det samme. Akut forurening er f.eks. olieudslip på havet eller en brand, der medfører giftige gasser. Hvis du opdager en akut forurening har du pligt til at advare folk om eventuel fare og slå alarm. Du skal anmelde en akut opstået forurening som enhver anden ulykke. 

Brønderslev Kommune har desuden et beredskab, der tager sig af akutte forureninger. 

Hvem er miljøvagten?

Brønderslev Kommune har sammen med Mariagerfjord, Rebild og Aalborg Kommune oprettet en fælles miljøvagt. Samarbejdet på tværs af kommunegrænserne bidrager til at effektivisere indsatsen, når uheldet er ude, og er samtidig med til at minimere den enkelte kommunes omkostninger.

Når det kommunale beredskab rykker ud, vil det derfor fremover have mulighed for at rekvirere en kommunal miljømedarbejder, der stiller sin viden og oplysninger til rådighed for indsatslederen på skadesstedet.

Hvad laver miljøvagten?

Miljøvagten skal:

 • yde hurtig rådgivning ved akutte miljøuheld
 • opspore forureningskilden
 • sammen med beredskabet standse forureningens udbredelse med henblik på at begrænse skaderne på miljøet
 • registrere relevante data om hvert uheld med henblik på efterfølgende håndhævelse og fremsættelse af erstatningskrav over for forureneren.

Drikkevandsforurening

Hvis du opdager, at dit drikkevand er forurenet, skal du med det samme:

 • holde op med at bruge det
 • underrette kommunen og det lokale vandværk.

Du kan holde øje med aktuelle meddelelser om drikkevandsforurening på kommunens hjemmeside eller vandværkets hjemmeside.

Find dit lokale vandværk (nyt vindue)

Radioaktiv forurening

Danmark har ingen kernekraftværker, men i vores nabolande ligger der flere, og det nærmeste ligger i Sverige, ca. 50 km syd for Göteborg. Sandsynligheden for at der sker et udslip er lille, og der bliver holdt øje med strålingsniveauet døgnet rundt. Både i Danmark og i vores nabolande. Hvis der skulle ske en ulykke, er det Beredskabsstyrelsen, som leder og koordinerer, hvad der skal gøres af hvem.

Hvad skal du gøre, hvis det ikke er en akut forurening?

I sager om gener fra - for eksempel virksomheder og landbrug - i form af støj, lugt eller lignende samt ved andre klagesager, hvor der ikke er akut risiko for skade på natur eller miljø, kan Brønderslev Kommunes miljøafdeling kontaktes inden for kommunens normale åbningstid på 9945 4545 eller på mail: raadhus@99454545.dk. Eller via kontakt på kommunens hjemmeside. Se under fagenheden for Teknik og Miljø/ Plan og Miljø /medarbejdere.

Kontakt

Sagsbehandler - Virksomheder
Tlf.: 99455857

Lovgivning

Reglerne for oprettelse af redningsberedskab i forbindelse med blandt andet akut forurening reguleres gennem Beredskabsloven. Du kan se 'Beredskabs-loven' på Retsinformations hjemmeside.

Opdateret 10. august 2021
Skrevet af borger.dk
Ansvarlig redaktør: Jakob Hassingboe