Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Der findes grunde over hele Danmark, som er forurenede.

En jordforurening stopper ikke ved jorden. Når det regner bliver mange forureninger opløst, og de kan derfor sive med regnvandet ned gennem jorden og forurene grundvandet.

Jordforurening er ikke kun farlig for naturen, men er også for os mennesker.
Mindre billede af hænder, der holder rent jord med plante

Jordflytning

Inden du begynder at grave og flytte jord fra et areal, skal du finde ud af, om areal er områdeklassificeret eller om det er kortlagt. Søg på adresse eller zoom ind i kortet for at se kortlagte eller områdeklassificerede arealer.

Fremgangsmåde:
• Klik på kortinfo (nyt vindue).
• Søg adresse eller søg matrikel. Når et af disse er udfyldt vises kort over ejendommen.
• Klik derefter i venstre side på Miljøportalen (DAI)/Miljøbeskyttelse:Forurening/Jordforurening eller Miljø og natur/Jordforurening.
• Klik på jordforurening i venstre side og sæt v ud for V1, V2 og områdeklassificering.
• I kortet vises V1 kortlagte ejendomme med blå farve, V2 med rød farve og de områdeklassifi-cerede med lyserød farve

Anmeld jordflytning

Du skal anmelde jord fra følgende områder

• Flytning af jord der er forurenet, bort fra den ejendom, hvor den er opgravet
• Flytning af jord bort fra en kortlagt ejendom, hvor den er opgravet.
• Flytning af jord bort fra en kortlagt del af en ejendom, hvor den er opgravet.
• Flytning af jord bort fra et areal, som anvendes som offentlig vej, hvor den er opgravet.
• Flytning af jord bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering, hvor den er opgravet.
• Flytning af jord bort fra et godkendt modtageanlæg for jord.

Kortlagte ejendomme

Kortlagte ejendomme er ejendomme, som Region Nordjylland har udpeget som forurenede på vidensniveau 1 eller vidensniveau 2 (jordforureningsloven).

Link til tjek om din grund er forurenet (nyt vindue)

Opdager du forurenet jord på din ejendom, selv om du ikke står og skal flytte noget jord, skal du også anmelde forureningen til kommunen. Den der iværksætter flytningen af jorden, for eksempelvis ejer, bruger, bygherre eller entrepre-nør, er ansvarlig for at anmelde flytningen til kommunen. Du skal anmelde flytningen, inden du flytter jorden.

På kortinfo kan du se, om en ejendom er kortlagt efter jordforureningsloven (V1 og V2) eller omfattet af områdeklassificeringen. Hvis en ejendom er dette, skal du anmelde jordflytning, og der skal udtages analyser, inden du flytter jorden. Hvis du flytter jord fra en vejmatrikel, skal du også anmelde det.

Anmeldelse af jordfyltning via JordWeb (nyt vindue)

Analyser af jorden

Du kan se kravene til prøveantallet i tabellen, som angiver minimumsprøveantal.
Ved omregning fra kubikmeter til tons anvendes omregningsfaktoren 1,8 ton pr. m³, medmindre der er viden om den aktuelle jords vægtfylde.

Jordens placering forud for flytning Minimumsprøveantal ved jordflytning Anvendelse, som fordrer, at jorden er uforurenet
Jord fra kortlagte arealer  1 prøve pr. 30 ton*  1 prøve pr. 30 ton*
Jord fra klassificerede områder og offentlige vejarealer (dog ikke kortlagte arealer inden for området)  1 prøve pr. 120 ton  1 prøve pr. 30 ton

 

*Prøveantallet kan reduceres, såfremt det sker i overensstemmelse med en plan for jordens håndtering, som kommunen har godkendt.

Drejer det sig om højst 1m³ jord for det samlede projekt, betragtes det stadig som lettere forurenet, men du kan bortskaffe jorden til godkendt modtager uden først at anmelde det.

Krav til analyseparametre og analysemetoder

Forurenet jord analyseres på baggrund af viden om de specifikke aktiviteter, der er relevante for det pågældende areal.

Områdeklassificerede arealer analyseres som udgangspunkt for parametre angivet i punkt 1 i tabellen og vej- og rabatjord som udgangspunkt for parametre angivet i punkt 2. De udtagne prøver analyseres, så prøver og analyser er repræsentative for hvert af de jordlag/typer, som du ønsker at flytte.

Punkt  Forureningskilder/ historik  Parametre, der som minimum bør analyseres for
 1  Diffus forurening  Total kulbrinter, benz(a)pyren, PAH, Cd, Cu, Pb, Zn
 2  Veje, rabatjord m.m.  Total kulbrinter, benz(a)pyren, PAH, Cd, Cu, Pb, Zn

 

For andre forureningskilder fastsætter Brønderslev Kommune, hvilke parametre der skal analyseres for. Såfremt der ved analysearbejdet opnås indikation for eller kendskab til andre forureningstyper, skal der foretages en selvstændig analyse for disse komponenter.

Jordforurening

Jordforurening kan både forekomme på arealer, som er kortlagte som forurenede eller på arealer som ikke er kortlagte.

Forurenet jord på ikke-kortlagt areal

Hvis du har mistanke om, at jorden kan være forurenet, for eksempel under gravearbejde, skal du stoppe arbejdet og kontakte Teknik og Miljø på telefon 99 45 45 45 og få at vide, hvordan du skal forholde dig.

Byggeri på kortlagt grund (§ 8-ansøgning efter jordforureningsloven)

Inden du går i gang med at grave eller håndtere jord på en kortlagt ejendom, skal du have en tilladelse fra os – en såkaldt § 8 tilladelse. Vi kan i tilladelsen stille krav om nødvendige foranstaltninger, som grundejer selv skal betale. Foranstaltninger, der forebygger spredning af forurenet materiale før, under og efter eventuelt anlægsarbejde.

Hvis du ændrer arealanvendelsen på et kortlagt areal kræver dette også en §8-tilladelse.

Kontakt os, når du skal søge om en §8-tilladelse enten på telefon eller pr. mail og hør nærmere om, hvilke krav der stilles til ansøgningen.

Når vi har udarbejdet en tilladelse, skal den sendes til høring i Region Nordjylland, som har 4 uger til at komme med kommentarer.

Du skal altid indhente de nødvendige byggetilladelser, når der bygges på såvel ikke kortlagte, som kortlagte arealer.

Genanvende eller mellemdeponere forurenet eller lettere forurenet jord (§ 19 ansøgning miljøbeskyttelsesloven)

Hvis du ønsker at genanvende eller mellemdeponere forurenet eller lettere forurenet jord, skal du have en tilladelse til det.

Hvis du vil genanvende jord, som indeholder miljøfremmede stoffer, kræver det en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19. Tilladelsen skal sikre, at projektet ikke forurener grundvand, jord og undergrund.

50 cm reglen

50 cm-reglen’ betyder, at ejer eller bruger af en ejendom, til bolig el. anden såkaldt ”følsom anvendelse”, skal sikre, at det øverste 50 cm jordlag er rent eller dækket af varig fast belægning.

Det betyder, at såfremt jorden på en byggegrund ikke dokumenteres ren, kan der i stedet etableres en fast tæt belægning af fliser el.lign. på det ubebyggede areal, så mulighed for kontakt med jorden er afskåret.

Reglen om 50 cm ren jord gælder, når anvendelsen af et areal ændres til bolig, daginstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus. Reglen gælder også, når der bliver udført bygge- og anlægsarbejde på en ubebygget del af et areal, som allerede bliver anvendt til bolig (bortset fra én- og tofamilieshuse) eller dagsinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus.

Reglen gælder overalt og skal altid være opfyldt.

De steder, hvor jorden ikke er forurenet, er reglen i sagens natur allerede opfyldt. Det vil sige, at reglen om 50 cm ren jord er opfyldt udenfor områdeklassificeringen og vejarealer, med mindre der konstateres forurening, eller der tilføres fyldjord el.lign.

Såfremt jorden er forurenet, skal der etableres et lag på mindst 50 cm ren jord, enten ved at det øverste lag forurenet jord udskiftes eller jorden overdækkes med en tilsvarende mængde ren jord. Alternativt kan der lægges fast belægning. Det er afgørende, at belægningen effektivt hindrer kontakt med den underliggende jord.

50 cm-reglen skal fortløbende være opfyldt. Hvis det tilførte rene jordlag bliver tyndere ved slid el.lign., skal det rene jordlag retableres. På samme måde skal en defekt belægning udbedres.

Byggeri på areal med i forvejen følsom anvendelse

I forbindelse med bygge- og anlægsarbejde på et areal, som i forvejen anvendes til følsom arealanvendelse, gælder reglen for det delareal, som byggeriet berører.

Dokumentationskrav for ren jord

Når en grund indenfor et områdeklassificeret område ændres til følsom anvendelse, skal der udtages én blandingsprøve pr. 200 m². For at dokumentere ren jord på en forurenet eller V2-kortlagt grund, udtages én blandingsprøve pr. 30 ton jord, forudsat at eventuelle 'hot spots' (kraftig forurening) er fjernet.

På en V1-kortlagt grund, med mistanke om jordforurening, udtages én blandingsprøve pr. 200 m². En blandingsprøve består af 5 nedstik til 50 cm dybde, jævnt fordelt over arealet. Blandings-prøven analyseres for tungmetaller (kadmium, kobber, bly, zink, nikkel og krom), PAH, benz(a)pyren og totalkulbrinter.

Lovgrundlag

Formålet med jordforureningslovens § 72 b er at sikre, at der ikke opstår en følsom arealanvendelse (bolig mv.) direkte på forurenede grunde samt fremadrettet at sikre mennesker mod sundhedsskadelig påvirkning.

Jordregulativ

Byrådet godkendte den 16. oktober 2018 et jordregulativ for Brønderslev Kommune.

Se Jordregulativ for Brønderslev Kommune (nyt vindue)

Vejjordsklassificering

I januar 2019 er der i jordregulativet tilføjet afsnit vedrørende fritagelse for analysepligt af vejrabatjord.

Ifølge jordflytningsbekendtgørelsens § 14 kan vejjord fra bestemte vejstrækninger fritages fra analysepligt i forbindelse med jordflytning. Denne fritagelse inkluderer afhøvlet vejrabatjord i Brønderslev Kommune, da der er opnået en viden om at rabatjorden tilhører kategori 1 (ren jord), 2 (lettere forurenet jord) eller forurenet jord.

Viden om vejrabatjordens forureningsgrad er opnået i et rabatjordsklassificeringsprojekt, der er udarbejdet i samarbejde med det KlarMiljø. Projektet omfatter klassificering af kommunal vejrabatjord og gælder veje der er placeret udenfor byzonen.

Undersøgelsen omfattede i alt 776,7 km vejstrækning.

Der er udarbejdet en procedure, der beskriver, hvordan flytning af vejrabatjord skal foregå.

Se procedure for håndtering af rabatjord i Brønderslev Kommune (nyt vindue)

Se kort over vejjordsklassificering (nyt vindue)

Kontakt

Sagsbehandler - Virksomheder
Tlf.: 99454676

 

Fra 1. januar 2022 bliver der opkrævet et fast anmeldelsesgebyr pr. sag på 200,00 kr., samt et gebyr for konkret sagsbehandling med en timetakst på 560 kr./time, på anvisning af erhvervsmæssig jordflytning.

Der faktureres efter medgået tid pr. påbegyndt kvarter. Faktura sendes til anmelder umiddelbart efter anvisning.
Timetaksten reguleres årligt og anmeldelsesgebyret efter behov.

Bygge- og anlægsaffald (nyt vindue)

Lovgivning

Du kan se de gældende love og regler om miljøbeskyttelse i 'Miljøbeskyttelsesloven' på Retsinformations hjemmeside.

Miljøbeskyttelsesloven (nyt vindue)

Du kan se de gældende regler om forurenet jord i 'Jordforureningsloven' på Retsinformations hjemmeside.

Jordforureningsloven (nyt vindue)

Du kan se de præcise definitioner af lettere forurenet jord på Retsinformations hjemmeside.

Bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord (nyt vindue)

Du kan se gældende regler om flytning af forurenet jord i 'Bekendtgørelse om flytning af forurenet jord' på Retsinformations hjemmeside.

Jordflytningsbekendtgørelsen (nyt vindue)

Reglerne for Natur- og Miljøklagenævnet er beskrevet i bekendtgørelsen.

Bekendtgørelse af lov om Natur- og Miljøklagenævnet (nyt vindue)

Opdateret 13. januar 2022
og Brønderslev
Ansvarlig redaktør: Jakob Hassingboe